Административен съд - Добрич
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.12.2020г. до 31.12.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно наказателно дело (К) No 513/2020 ЗАНН: РДГ Ч.Л.Т. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ВАРНА Решение от 2.12.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 260005 от 25.08.2020 г., постановено по н.а.х.д. № 00126/2019 г. по описа на Районен съд – Генерал Тошево. Решението е окончателно.
В законна сила на 2.12.2020г.
2 Административно дело No 573/2020 Закон за рибарството и аквакултурите ДЕЛТА - 2000 ООД,
М.М.Ч.
ИЗП. ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ КЪМ МЗХ - БУРГАС Определение от 2.12.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 573/2020 г. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
3 Административно дело No 308/2020 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЕСЕНШЪЛ ОЙЛС ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЯ Решение от 3.12.2020г.
ОТМЕНЯ по жалбата на Есеншъл Ойлс“ ООД Уведомително писмо № 190/19.2 с изх. № 01-2600/2496 от 17.06.2020г., издадено от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, Васил Грудев, в частта му, с която не са одобрени за финансиране разходи в размер на 34 492,32 лева, определени като недопустими. ВРЪЩА административната преписка на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ за издаване на заповед по проектно предложение на жалбоподателя с идентификационен № BG06RDNP001-19.076-0017 по процедура чрез подбор с код в ИСУН BG06RDNP001-19.076 на МИГ „Тервел-Крушари“, която да е съобразена с предварително обявените условия за кандидатстване по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. ОПРЕДЕЛЯ 30 (тридесет) дневен срок за изпълнение на административния орган, считано от влизането на решението в сила. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“- София да заплати на Есеншъл Ойлс“ ООД, ЕИК 20537654, със седалище и адрес на управление в с.Божан, община Тервел, област Добрич, ул.“Втора“ № 12, представлявано от Б.Т.М. сумата от 60 (шестдесет) лева разноски по делото за държавни такси. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“- София да заплати на Административен съд –Добрич сумата от 310 (триста и десет) лева – разноски за държавна такса, определена по реда на чл.27, ал.6 от ЗУСЕСИФ. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба, подадена чрез Административен съд –Добрич, пред Върховния административен съд на Република България.
4 Административно дело No 454/2020 Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) М.Л.М. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Решение от 3.12.2020г.
ОТМЕНЯ Експертно решение №2194 от заседание 156 от 17.08.2020 г. на Националната експертна лекарска комисия - специализиран състав по хирургични, ортопедични и сърдечно-съдови заболявания. ВРЪЩА делото като преписка на Националната експертна лекарска комисия - специализиран състав по хирургични, ортопедични и сърдечно-съдови заболявания за ново произнасяне, при съобразяване с мотивите на решението, в тримесечен срок от влизане в сила на настоящето съдебно решение. ОСЪЖДА Национална експертна лекарска комисия гр. София, да заплати на М.Л.М. ЕГН ********** *** сторените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 400.00 /четиристотин/ лева заплатено адвокатско възнаграждение. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му. Преписи от решението да се изпратят на страните.
5 Административно дело No 493/2020 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ЗАМ. МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР 2014-2020 Решение от 7.12.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Генерал Тошево срещу Решение № РД-02-36-1226/02.09.2020 г. на заместник - министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., с което са определени финансови корекции: по сигнал за нередност № 1441 в размер на 8 667,14 лева и по сигнал за нередност № 1442 в размер на 4 870,59 лева. ОСЪЖДА Община Генерал Тошево да заплати на Министерството на регионалното развитие и благоустройството сумата от 100 (сто) лева- разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на РБ.
6 Административно дело No 307/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.Б.Й. ВАЛЕНТИН МИЛЕНОВ ИВАНОВ - МЛ. ИНСПЕКТОР В "ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ" КЪМ I РУ-ДОБРИЧ ПРИ ОДМВР- ДОБРИЧ Решение от 8.12.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.Б. ***, Принудителна административна мярка „Принудително преместване на МПС“, наложена от В.М.И., служител в звено „Общинска полиция“, представляваща действия по репатриране на л.а. „Фолксваген“ с ДК № ТХ 0800 АР, разпоредени от служителя. ОСЪЖДА ОД на МВР - Добрич да заплати на В.Б.Й., ЕГН **********,***, сумата от 10 лв. разноски по делото (десет лева). Решението не подлежи на обжалване.
7 Административно дело No 502/2020 КСО Д.Г.Т. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Определение от 8.12.2020г.
ОТМЕНЯ определение от открито съдебно заседание от 11.11.2020 г., с което беше даден ход по същество на делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Г.Т. ***, срещу Мълчаливо потвърждение на Директора на ТП на НОИ гр. Добрич на Разпореждане №241-00-63-4/09.12.2019 г. на длъжностно лице в ТП на НОИ Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. №502/2020 г. по описа на Административен съд Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
8 Административно наказателно дело (К) No 514/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.К.К. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 8.12.2020г.
Отменя отчасти решениетоОТМЕНЯ Решение № 26008/ 04.09.2020 г., постановено по НАХД № 1036/ 2020 г. на РС – Добрич, в частта в която с Наказателно постановление № 19 – 0851 – 001176/ 18.07.2019 г. на Началника на Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Добрич за нарушение по чл. 123, ал. 1, т. 1 ЗДвП на основание чл. 175, ал. 1, т. 5 ЗДвП на водача е наложено наказание глоба в размер на 50 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 19 – 0851 – 001176/ 18.07.2019 г. на Началника на Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Добрич, в частта в която за нарушение по чл. 123, ал. 1, т. 1 ЗДвП на основание чл. 175, ал. 1, т. 5 ЗДвП на М.К.К. от гр. Добрич е наложено наказание глоба в размер на 50 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 26008/ 04.09.2020 г., постановено по НАХД № 1036/ 2020 г. на РС – Добрич, в останалата му част. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
9 Административно наказателно дело (К) No 528/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Г.Г. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 8.12.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 26011 от 09.09.2020 год. по НАХД № 420/ 2020 год. по описа на Районен съд - Добрич. Решението е окончателно.
10 Административно дело No 231/2020 КСО Ю.Т.Г. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 9.12.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 20 от 23.04.2020 г. на Директора на ТП на НОИ – Добрич и потвърденото с него Разпореждане № 241 – 00 – 498 – 4 от 06.04.2020 г. на Ръководител на осигуряване за безработица в ТП на НОИ – Добрич, с което е отменено Разпореждане № 241 – 00 – 498 – 1/ 20.03.2019 г. за отпускане на парично обезщетение за безработица по чл. 54а КСО, от 07.03.2019 г. до 06.03.2020 г., в размер на 63.81 лв. дневно на Ю.Т.Г., т.е. е отказано отпускане на обезщетение за безработица. ИЗПРАЩА преписката на Директора на ТП на НОИ - Добрич за ново произнасяне в едномесечен срок от получаването , при съобразяване с указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Териториално поделение на НОИ – Добрич да заплати на Ю.Т.Г., ЕГН **********,***, сумата от 300.00 лв. съдебно – деловодни разноски. На основание чл. 119 КСО, във връзка с чл. 117, ал. 1, т. 2, б.“б“ КСО решението не подлежи на касационно обжалване. Препис от решението да се изпрати на страните по реда на чл. 138 АПК.
11 Административно дело No 458/2020 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ Г.С.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЯ Решение от 9.12.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.С.Т. ***, с ЕГН **********, мълчалив отказ на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ по заявление за подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2019 с УИН 08/290519/13215. ИЗПРАЩА преписката на изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие“ - Разплащателна агенция за произнасяне по подаденото заявление в 14 – дневен срок от датата на получаване на преписката след влизането в сила на настоящото решение. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ – София да заплати на Г.С.Т. ***, с ЕГН **********, сумата от 510 лева, представляващи сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
12 Административно дело No 544/2020 Закон за водите ОБЩИНА ДОБРИЧКА ГЛ. ИНСПЕКТОР В РО НЯСС СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ,
НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ В РО НЯСС СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
Определение от 9.12.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на община Добричка, срещу Констативен протокол №05-02-27/09.10.2020г. на ДАМТН, РО НЯСС Североизточна България, от проверка и контрол на язовирна стена и съоръженията към нея и документацията за експлоатация на язовир „Златия 2“. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД №544/2020г. на Административен съд – Добрич.
13 Административно дело No 295/2020 Закон за предотвратяване и установяване конфликт на интереси Т.Л.Н. КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО Решение от 10.12.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № РС-2874-20-055 от 28.05.2020 г. Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество В ЧАСТТА МУ, с която на основание чл.74, ал.1 и ал.2 от ЗПКОНПИ във вр. с чл.171 и чл.81, ал.1 от с.з. е установен конфликт на интереси по отношение на Т.Л.Н., в качеството й главен архитект на Община Шабла и лице, заемащо публична длъжност, за това, че на 02.01.2019 г. е презаверила Разрешение за строеж № 28/28.08.2013 г. по отношение срока за извършване на строителството, наложена е глоба в размер на 5 000 лева и е постановено отнемане в полза на Община Шабла на сумата от 62,06 лева, представляваща нетното дневно възнаграждение, получено на 02.01.2019 г. ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част. ОСЪЖДА Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество да заплати на Т.Л.Н. с ЕГН ********** с адрес *** сумата от 885 (осемстотин осемдесет и пет) лева, разноски за държавна такса и за адвокатско възнаграждение в административното и в съдебното производство. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на РБ, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
13 Административно дело No 465/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 10.12.2020г.
ОТМЕНЯ задължително предписание по т.1 от протокол за извършена проверка с изх.№ ПР2008909/13.07.2020 г., издадено от служители на Дирекция “Инспекция по труда” - Добрич, с което на основание чл.404, ал.1, т.1 от КТ на СУ “Христо Смирненски”, БУЛСТАТ 000842315, с. Оброчище, ул. “Мусала” № 1, представлявано от директора Р.Т.К., е предписано да изиска от Служба по трудова медицина (СТМ) извършване на анализ на здравното състояние на работниците във връзка с условията на труд след извършени медицински прегледи от СТМ на основание чл.25 от ЗЗБУТ, във вр. чл.11, ал.7 от Наредба № 3 за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина. ОСЪЖДА Дирекция “Инспекция по труда” – Добрич да заплати на СУ “Христо Смирненски”, БУЛСТАТ 000842315, с. Оброчище, ул. “Мусала” № 1, представлявано от директора Р.Т.К., сумата от 550, 00 лева, сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
14 Административно дело No 536/2020 Закон за чужденците в РБ А.С. ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 10.12.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.С., ЛНЧ **********, живущ ***, Мълчалив отказ за издаване на разрешение за продължително пребиваване на осн. чл. 24, ал. 7 от ЗЧРБ на Директор на ОД на МВР Добрич, по заявление с вх. №538800-2053/01.10.2020 г. ИЗПРАЩА делото като преписка на Директора на ОД на МВР Добрич за ново произнасяне по искането, в 14-дневен срок от постъпване на преписката, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите към решението. ОСЪЖДА ОД на МВР Добрич да заплати на А.С., ЛНЧ **********, настоящ адрес ***, сторените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 510 /Петстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
15 Административно дело No 536/2020 Закон за чужденците в РБ А.С. ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 10.12.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.С., ЛНЧ **********, живущ ***, Мълчалив отказ за издаване на разрешение за продължително пребиваване на осн. чл. 24, ал. 7 от ЗЧРБ на Директор на ОД на МВР Добрич, по заявление с вх. №538800-2053/01.10.2020 г. ИЗПРАЩА делото като преписка на Директора на ОД на МВР Добрич за ново произнасяне по искането, в 14-дневен срок от постъпване на преписката, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите към решението. ОСЪЖДА ОД на МВР Добрич да заплати на А.С., ЛНЧ **********, настоящ адрес ***, сторените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 510 /Петстотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
16 Административно наказателно дело (К) No 481/2020 ЗАНН: ДИТ ХЕЛИОС БГ ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 11.12.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 133 от 20.07.2020 г. на Районен съд -Балчик, постановено по нахд № 384/2019 г. по описа на същия съд, поправено с определение по протокол от проведено на 02.09.2020г. съдебно заседание, с което е изменено Наказателно постановление № 08-001459/360 от 09.10.2019 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ –Добрич, като е намален размерът на наложената по реда на чл.414, ал.3 имуществена санкция от 5000 лева на 1500лева. ОСЪЖДА „***“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в гр.Балчик, ул.“Черни връх“ № 18, представлявано от управителя С.Д.Г. да заплати на Дирекция „Инспекция по труда“ Добрич сумата от 80 (осемдесет) лева – разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 11.12.2020г.
17 Административно наказателно дело (К) No 491/2020 ЗАНН: РИОСВ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ АД РИОСВ - ВАРНА Решение от 11.12.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 43 от 24.07.2020 г. на Районен съд -Каварна, постановено по нахд № 192/2019 г. по описа на същия съд. ОСЪЖДА „Водоснабдяване и канализация-Добрич“ АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в гр.Добрич, бул.“Трети март“ № 59, представлявано от изпълнителния директор *** да заплати на Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна сумата от 80 (осемдесет) лева – разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
18 Административно дело No 596/2020 Други дела по ЗОС и ЗДС Д.И.М. ЗАМ. КМЕТА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Определение от 11.12.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.И.М., ЕГН **********,***, срещу уведомително писмо с рег. № РД-25-2492/05.11.2020г. на зам.кмета на община Тервел. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 596/2020 г. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
19 Административно дело No 625/2020 Закон за рибарството и аквакултурите Л.С.А. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ - БУРГАС Определение от 11.12.2020г.
ПРИСЪЕДИНЯВА адм. д. № 625/2020 г. по описа на Административен съд- Добрич към адм. д. № 584/2020 г. по описа на Административен съд- Добрич. ПРЕКРАТЯВА като деловоден номер адм. д. № 625/2020 г. по описа на Административен съд- Добрич. КОНСТИТУИРА като втори жалбоподател Л.С.А. по адм.дело № 584/2020г. по описа на Административен съд –Добрич. ДА СЕ ИЗПРАТИ призовка на Л.С.А. *** за насроченото за разглеждане в публично съдебно заседание на 02.02.2021г. от 10,30 часа административно дело № 584/2020 г. УКАЗВА на жалбоподателя Л.С.А., че в срок до датата на съдебното заседание следва да обоснове правния си интерес от оспорването на Заповед № 440/10.11.2020г. на изпълнителния директора на Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултури гр.Бургас и да представи съответните писмени доказателства за това. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се съобщи заедно с призовката на Л.С.А. и на ответника.
20 Административно дело No 351/2020 Закон за митниците, Закон за акцизите и данъчните складове (само ревизионни актове) ЕМИЛИЯ ООД ДИРЕКТОРА НА ТД "СЕВЕРНА МОРСКА" В АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" Решение от 14.12.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ЕМИЛИЯ“ ООД гр. Добрич, Решение с рег. № 32-158225 от 04.06.2020 г. на Директора на Териториална дирекция Северна морска при Агенция „Митници“ към МД: 19BG002005000144R8/11.01.2019 година. ОСЪЖДА Териториална дирекция Северна морска към Агенция „Митници“ да заплати в полза на „ЕМИЛИЯ“ ООД, ЕИК 124634042, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, бул. „25-ти сепетември“ № 15, представлявано от управителя С.Г.Т., сумата в размер на 720 (седемстотин и двадесет) лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
21 Административно наказателно дело (К) No 531/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.М.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 14.12.2020г.
ОТМЕНЯ Решение №53/14.08.2020 г. по а.н.д № 28/2020 г. по описа на Районен съд Каварна и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Електронен фиш серия К №3058646 на ОД на МВР Добрич, с който на Д.М.К. ***, на основание чл.189, ал.4, вр. чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 600 лева, за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и/или протест.
В законна сила на 14.12.2020г.
22 Административно наказателно дело (К) No 532/2020 ЗАНН: ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ - БУРГАС Й.С.Д. Решение от 14.12.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №49 от 03.08.2020 година на Районен съд - Каварна, постановено по АНД №64 по описа за 2020 година. Решението е окончателно.
В законна сила на 14.12.2020г.
23 Административно наказателно дело (К) No 549/2020 ЗАНН: ДИТ РАДИЧКОВИ ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 14.12.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260020/23.09.2020г. на Районен съд – Добрич, постановено по НАХД №1588/2019г. по описа на съда. ОСЪЖДА, „***“ ООД, ЕИК 124695013, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „***“ №8, ет.3, ап.7, представлявано от управителя В.П.Р. да заплати на Дирекция "Инспекция по труда" - Добрич, разноски по делото в размер на 80 (осемдесет) лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 14.12.2020г.
24 Административно дело No 36/2020 Закон за защита на личните данни Д.Г.М. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - СОФИЯ Решение от 15.12.2020г.
ОСЪЖДА Национална агенция по приходите да заплати на Д.Г.М., ЕГН **********,***, обезщетение за причинените и неимуществени вреди в размер на 250 лв. (двеста и петдесет лева), ведно със законната лихва, считано от влизане на съдебното решение в сила, до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ иска до пълния предявен размер от 1 000 лв. (хиляда лева). ОСЪЖДА Национална агенция по приходите да заплати на Д.Г.М., ЕГН **********,***, сумата от 10 лв. (десет лева) разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
25 Административно дело No 337/2020 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДОБРИЧ Определение от 15.12.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Протест вх.№1723/22.06.2020г., подаден от Окръжна прокуратура – Добрич, срещу разпоредбата на чл.45, ал.4 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община гр.Добрич. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД №337/2020 г. по описа на Административен съд - Добрич ОСЪЖДА Община град Добрич да заплати на Окръжна прокуратура – Добрич, сторените по делото разноски, в размер на 20 (двадесет) лева, за обнародване на протеста в Държавен вестник. Определението подлежи на обжалване с протест или частна жалба пред Върховен административен съд в седемдневен срок от днес за Окръжна прокуратура – Добрич и от съобщението за ответника – Общински съвет град Добрич.
26 Административно дело No 177/2020 Закон за данъка върху доходите на физическите лица Д.И.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП - СОФИЯ Решение от 16.12.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.М. *** срещу Ревизионен акт № Р-03000819001513-091-001/27.09.2019 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП- Варна, в частта му, потвърдена с Решение № 310 от 20.01.2020 г. на Д.Ж.– изпълняващ длъжността директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - Варна при ЦУ на НАП, с който на жалбоподателя са установени задължения по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2013г. и 2014 г. с общ размер от 4 349,92 лева – главница и съответните лихви и задължения за лихви за осигурителни и здравно осигурителни вноски за 2013 г., 2014, 2015 и 2016 г. ОСЪЖДА Д.И.М. с ЕГН ********** *** да заплати на НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ сумата от 534,49 лева – разноски за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд - Добрич пред Върховен административен съд на РБ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
27 Административно дело No 194/2020 Закон за местните данъци и такси (вкл. ревизионни актове) Н.Г.В. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МДТ ПРИ ОБЩИНА ДОБРИЧ Решение от 16.12.2020г.
ОТМЕНЯ АУЗ №19623-1/30.12.2019 г. на Дирекция „МДТ“ община Добрич, изменен с Решение по чл.155 от ДОПК №94Н-00-16#1/21.02.2020 г. на Директор на Дирещция „МДТ“ при община гр. Добрич с който са начислени такси битови отпадъци /ТБО/ за недвижим имот, находящ се в гр. Добрич, ЖК „Строител“ №69, ет.7, ап.27 за периода 01.01.2014 г. – 31.10.2014 г. в размер на 342,40 лева и лихва ТБО за периода 01.07.2014 г. – 30.12.2019 г. в размер на 191, 11 лева. ОСЪЖДА Община Добрич да заплати на Н.Г.В., ЕГН ********** *** разноски в размер на 680 /Шестотин и осемдесет/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба, подадена чрез Административен съд Добрич в 14-дневен срок от съобщаването му.
28 Административно дело No 470/2020 Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ Решение от 16.12.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на кмета на община Балчик заповед № ДжС-09-7/24.08.2020 г. на областен управител на област Добрич, с която е отменен АЧОС № 4832 от 17.10.2019 г., утвърден от кмета на община Балчик. ОСЪЖДА Областна администрация на област Добрич да заплати на община Балчик сумата от 100 (сто) лева, съставляващи разноски за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
29 Административно дело No 484/2020 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК Определение от 16.12.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областен управител на област с административен център Добрич против Решение № 165 по Протокол № 12/ 10.09.2020 г. на Общински съвет – Балчик, с което е прието повторно Решение № 151 по Протокол № 11 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 30.07.2020 год., с което на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и във връзка със Заявление вх. № ОС – 3012 – 2/ 02.06.2020 г. на Х.Л.Б. Общински съвет – Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 6 742.00 лв., без ДДС, за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 66250.501.139 по кадастралната карта на с. Сенокос (УПИ V, кв. 24 по ПУП на с. Сенокос, общ. Балчик), с площ от 1183 кв. м, актуван с АОС № 4845/ 18.06.2020 г., на собственика на законно построена върху имота сграда. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 484/ 2020 г. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
30 Административно дело No 335/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ДАВЕС ТРАНС ЕООД ДИРЕКТОРА НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ МВР - СОФИЯ Решение от 17.12.2020г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от „***“ ЕООД, ЕИК , със седалище и адрес на управление: Добрич, ж.к. „“, бл. 31, вх. Б, ап. 4, представлявано от В.Л., чрез адв. П.В.И., ВАК, с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ искове срещу Главна дирекция „Гранична полиция“, представлявана от Директора, Главен комисар , за обезщетение от вреди във вид на пропуснати ползи от 5040 лв. и преки вреди от 35 лв. или общо сумата от 5075 лв., ведно със законната лихва от подаване на исковата молба до окончателното издължаване. ОСЪЖДА „***“ ЕООД, ЕИК , със седалище и адрес на управление: Добрич, ж.к. „“, бл. 31, вх. Б, ап. 4, представлявано от В.Л. да заплати на Главна дирекция „Гранична полиция“, представлявана от Директора, съдебно – деловодни разноски в размер на 100 лв. за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в четиринадесетдневен срок от връчването му на страните.
31 Административно дело No 468/2020 Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ Решение от 17.12.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на Кмета на Община Балчик, Николай Ангелов, Заповед №№ ДЖС-09-5/24.08.2020 г. на областния управител на Област Добрич. ОСЪЖДА Областна администрация на област Добрич, да заплати на община Балчик, съдебно – деловодни разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв. (сто лева). Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 – дневен срок от съобщението.
32 Административно дело No 352/2020 Закон за митниците, Закон за акцизите и данъчните складове (само ревизионни актове) ЕМИЛИЯ ООД ДИРЕКТОРА НА ТД "СЕВЕРНА МОРСКА" В АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" Решение от 18.12.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Емилия“ ООД Решение към MRN19BG002005021894R9/17.12.2019г. с рег. № 32-178264 от 23.06.2020г., издадено от Соня Трифонова-директор на Териториална дирекция Северна морска към Агенция „Митници“. ОСЪЖДА Териториална дирекция "Северна морска" в Агенция "Митници" да заплати на а „Емилия“ ООД, ЕИК 124634042, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, бул.“25-ти септември“, № 15, представлявано от С.Г.Т., сумата от 610 (шестстотин и десет) лева – разноски по делото за държавна такса, възнаграждение за вещо лице и адвокатско възнаграждение Решението може да се обжалва чрез настоящия съд пред Върховен административен съд на РБ в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
33 Административно дело No 472/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Т.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 18.12.2020г.
ОСЪЖДА ОД на МВР Добрич да заплати на К.Т.Т., ЕГН ********** ***, сумата от 300 /Триста/ лева, представляващи обезщетение за причинени на ищеца имуществени вреди в резултат от незаконосъобразно наказателно постановление №17-1717-000203 от 15.11.2017 г. на Началник сектор към ОД на МВР Добрич, І РУ, отменено с влязло в сила решение №100 от 13.03.2018 г. по НАХД №41/2018 г. по описа на Районен съд гр. Добрич, изразяващи се в заплатени съдебни разноски за адвокатско възнаграждение в съдебното производство по обжалване на наказателното постановление, ведно със законната лихва от 18.09.2020 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА ОД на МВР Добрич да заплати на К.Т.Т., ЕГН ********** *** сумата от 310 /Триста и десет/ лева, сторени по делото съдебно-деловодни разноски. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба и протест пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
34 Административно дело No 501/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ТОНИ ШИК ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Решение от 18.12.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Т.Ш.” ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул. „ХХХХХХХХ, представлявано от управителя В.Т.И., против заповед за налагане на ПАМ № 214-ФК/13.08.2020 г. на началника на отдел „Оперативни дейности“ – Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА “Т.Ш.” ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул. „ХХХХХХХХ, представлявано от управителя В.Т.И., да заплати на ТД на НАП - Варна съдебно – деловодни разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева (сто лева). РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
35 Административно дело No 508/2020 Закон за министерство на вътрешните работи Й.К.К.В. МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Решение от 18.12.2020г.
ОТМЕНЯ заповед с рег. № 8121К-7921/13.07.2020 год. на министъра на вътрешните работи, с която на Й.К.К. – В., с ЕГН **********, в качеството й на разследващ полицай в РУ към сектор “Разследване – Второ РУ – Варна” на отдел “Разследване” при ОД на МВР – Варна, на основание чл.204, т.1, чл.197, ал.1, т.4, чл.194, ал.2, т.1, пр. 1 и т.2, във вр. чл.201, ал.1, т.6, пр. второ от ЗМВР, е наложено дисциплинарно наказание “забрана за повишаване в длъжност” за срок от една година, считано от датата на връчване на заповедта. ОСЪЖДА Министерството на вътрешните работи да заплати на Й.К.К. – В., с ЕГН **********, сумата от 610 лева, сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
36 Административно наказателно дело (К) No 559/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.Д.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ АЛБЕНА ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ Решение от 18.12.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №260009 от 17.09.2020 г. постановено по НАХД 37/2020 г. по описа на Районен съд гр. Балчик. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
37 Административно наказателно дело (К) No 560/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.Д.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 18.12.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №260015/28.09.2020 г. по н.а.х.д. №241/2019 г. на РС – Балчик. Решението не подлежи на обжалване.
38 Административно дело No 397/2020 Закон за митниците, Закон за акцизите и данъчните складове (само ревизионни актове) ЕМИЛИЯ ООД ДИРЕКТОРА НА ТД "СЕВЕРНА МОРСКА" В АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" Решение от 21.12.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ЕМИЛИЯ“ ООД гр. Добрич, Решение с рег. № 32-145949 от 22.05.2020 г. на Директора на Териториална дирекция Северна морска при Агенция „Митници“ към MRN 20BG002005023412R7/15.01.2020 година. ОСЪЖДА Териториална дирекция Северна морска към Агенция „Митници“ да заплати в полза на „ЕМИЛИЯ“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ***, представлявано от управителя С.Г.Т., сумата в размер на 560 (петстотин и шестдесет) лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
39 Административно дело No 399/2020 Закон за митниците, Закон за акцизите и данъчните складове (само ревизионни актове) ЕМИЛИЯ ООД ДИРЕКТОРА НА ТД "СЕВЕРНА МОРСКА" В АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" Решение от 21.12.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ЕМИЛИЯ“ ООД гр. Добрич, Решение с рег. № № 32-145974 от 22.05.2020 г. на Директора на Териториална дирекция Северна морска при Агенция „Митници“ към MRN 18BG00200H0004542/15.01.2018 година. ОСЪЖДА Териториална дирекция Северна морска към Агенция „Митници“ да заплати в полза на „ЕМИЛИЯ“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ***, представлявано от управителя С.Г.Т., сумата в размер на 680 (шестотин и осемдесет) лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
40 Административно дело No 525/2020 Закон за рибарството и аквакултурите И.Ф.Ч.,
Н.И.Ч.
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Решение от 21.12.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-359/02.09.2020 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – Бургас, с която на основание чл.18в, ал.2, т.1 от ЗРА е прекратено действието на безсрочно разрешително с № 08104674 от 05.10.2009г. за извършване на стопански риболов в Черно море и река Дунав за риболовен кораб с външна маркировка КВ5472 с име „Селена“, издадено на И.Ф.Ч. ***. ВРЪЩА преписката на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – Бургас за ново произнасяне, съобразно дадените с мотивите на настоящото решение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд – Добрич до Върховния административен съд на РБ в 14- /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
41 Административно дело No 141/2020 Закон за защита на личните данни С.С.С. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - СОФИЯ Решение от 22.12.2020г.
ОСЪЖДА НАП – София да заплати на С.С.С., с ЕГН **********,***, обезщетение за неимуществени вреди в размер на 200 (двеста) лева, представляващи претърпени от ищеца негативни преживявания и емоции, притеснение, страх и безпокойство вследствие от незаконното бездействие на ответника, изразяващо се в неизпълнение на задълженията му по чл.59, ал.1 от ЗЗЛД, чл.24 и чл.32 от Общия регламент относно защита на личните данни (ЕС) 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 (GDPR), довело до неправомерното разкриване и разпространение на лични данни на ищеца, ведно със законната лихва, считано от датата на влизане в сила на решението по настоящото дело до окончателното изплащане на сумата, КАТО ОТХВЪРЛЯ иска за горницата му до 1000 лева. ОСЪЖДА НАП – София да заплати на С.С.С., с ЕГН **********,***, сумата от 30,00 лева, съставляващи сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
42 Административно дело No 489/2020 Закон за чужденците в РБ Л.Б.,
С.Л.П.
ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 22.12.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на Л.Б., лично и в качеството й на законен представител на малолетната, С.Л.П., родена на ***г., двете гражданки на Република Беларус, МЪЛЧАЛИВ ОТКАЗ на директора на Областна дирекция на МВР-Добрич за продължаване срока на разрешения за продължително пребиваване, постановен по заявление на Л.Б. с вх. № 538800-2136/08.09.2020г. и по заявление на С.Л.П. с вх. № 538800-2137/08.09.2020г. ОТМЕНЯ по жалба на Л.Б. Заповед № 357з-2132 от 20.10.2020 г., издадена от Н.П., директор на Областна дирекция на МВР-Добрич, с която е прекратено административно производство по предоставяне право на продължително пребиваване по нейно заявление с вх. № 538800-2136/08.09.2020г. ОТМЕНЯ по жалба на С.Л.П., подадена чрез законния й представител, Заповед № 357з-2131 от 20.10.2020г. от директора на ОД на МВР-Добрич, с която е прекратено административно производство по предоставяне право на продължително пребиваване по нейно заявление с вх. №538800-2137/08.09.2020г. ИЗПРАЩА административната преписка на директора на Областна дирекция на МВР-Добрич за произнасяне по заявление вх. № 538800-2136/08.09.2020г. на Л.Б. и по заявление с вх. № 538800-2137/08.09.2020г на С.Л.П., съобразно мотивите в настоящото решение за продължаване на срока за разрешенията за продължително пребиваване като ОПРЕДЕЛЯ 14-дневен срок за произнасяне, считано от влизане на решението в сила. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд чрез настоящия съд.
43 Административно дело No 530/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.С.С. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 22.12.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.С.С. ***, ЕГН **********, срещу ЗППАМ № 20-0851-000383/14.09.2020г. на началника на сектор “ПП” при ОД на МВР – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.12.2020г.
44 Административно дело No 561/2020 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ШАБЛА РЪКОВОДИТЕЛЯТ НА НАЦ. ОРГАН ПО ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ Д.Г. ПРИ МРРБ Решение от 22.12.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Шабла, представлявана от Кмета на общината, Решение № РД-02-14-895/19.10.2020 г. на директора на дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" (УТС) към МРРБ (Министерство на регионалното развитие и благоустройството) и ръководител на НО (националният орган) на програма "ИНТЕРРЕГ V-A" Румъния България 2014-2020 и Решение за поправка на очевидна фактическа грешка №РД-02-14-910/21.10.2020 г., с което е определена финансова корекция в размер на 25% или 279 147,03 лева с ДДС от допустимите разходи, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (1 116 588,13 лева с ДДС) по договор № Д-80/26.04.2018 г., сключен между Община Шабла и "Парсек груп " ЕООД на стойност 1 139 387,26 лева с ДДС. ОСЪЖДА Министерството на регионалното развитие и благоустройството гр. София да заплати на Община гр. Шабла, сумата от 1 700 /Хиляда и седемстотин/ лева, сторени по делото съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
45 Административно наказателно дело (К) No 534/2020 ЗАНН: НАП ТД НА НАП ВАРНА Г.П.М. Решение от 23.12.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260023 от 25.09.2020 г. по НАХД № 786/ 2020 г. по описа на Районен съд – Добрич. ОСЪЖДА Териториална дирекция - Варна при Национална агенция по приходите, ЕИК 1310631880146, да заплати на Г.П.М., ЕГН **********,***, сумата от 580.00 лв. (петстотин и осемдесет лева) съдебно – деловодни разноски за адвокатско възнаграждение. Решението е окончателно.
46 Административно наказателно дело (К) No 550/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.В.И. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 23.12.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 260021/23.09.2020г., постановено по н.а.х.д. № 599/2020г. по описа на Районен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.12.2020г.
47 Административно дело No 388/2018 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община С.Р.Р.,
Л.Г.Д.,
Д.С.В.Ц.,
Б.М.Х.,
К.П.Ц.
КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА Определение от 29.12.2020г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от открито съдебно заседание на 30.11.2020 г., с което е даден ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Р.Р., Л.Г.Д., Д.С.В. – Ц., Б.М.Х. и К.П.Ц.,***, с искане за обявяване на нищожността на заповед № Г-155/01.06.1995 г. на кмета на община Варна. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 388/2018 г. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение за настоящата инстанция на адвокат М.И.М. ***, назначена за особен представител на заинтересованите страни по делото Н.Д.В. и С.Р.Д., в размер на 300 лева. ДА СЕ ИЗПЛАТИ на адвокат М.И.М. *** възнаграждение за особен представител в размер на 300 лева от внесения от жалбоподателите депозит. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
48 Административно дело No 71/2020 Закон за кадастъра и имотния регистър Д.Х.И.,
М.С.М.
ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧ Решение от 30.12.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.С.М. и Д.Х.И. ***, с която се иска обявяването на нищожност на Разрешение за строеж №2/09.01.2020 г., издадено от Главния архитект на Община Добрич, с което на основание чл. 38, ал. 5 от ЗУТ на „ВИВА-ВЕТ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД гр. Добрич е разрешено да извърши строителство на обект "Приобщаване на офиси към ветеринарна лечебница" за обект, урегулиран в парцел №ІІ, пл. №76350, кв. 115, по плана на ЦГЧ, ул. „Екзарх Антим І“ №5. ОСЪЖДА М.С.М., ЕГН ********** *** и Д.Х.И. ЕГН ********** *** да заплатят СОЛИДАРНО на „ВИВА-ВЕТ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД гр. Добрич , със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Екзерх Антим І“ №5, представлявано от управителя Д.Д., сторените по делото съдебно деловодни разноски в размер на 814 /осемстотин и четиринадесет/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в срок от 14 дни от съобщаването му.
49 Административно дело No 480/2020 КСО Х.П.И.,
ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ
  Решение от 30.12.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на Х.П.И. ***, Решение № 19/24.07.2020 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Добрич. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне, съобразно дадените в мотивите на решението указания по прилагането на материалния закон. ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт гр. Добрич да заплати на Х.П.И. ЕГН ********** ***, сумата от 700,00 (Седемстотин) лева разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
50 Административно дело No 216/2020 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. СТАРИЯ ДЪБ - А - ДОБРИ ДОБРЕВ ДНСК - СОФИЯ Решение от 31.12.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ “С.Д. – А – Д.Д.”, ЕИК 124060359, представляван от Д.Б.Д., срещу заповед № ДК-11-Д-02/09.03.2020 г. на началника на РДНСК – Добрич. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му страните.