Административен съд - Добрич
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.12.2019г. до 31.12.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 433/2019 Закон за министерство на вътрешните работи Ю.Р.Х. МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Определение от 27.11.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ю.Р.Х. *** срещу Заповед № 8121К/04.02.2019 г., издадена от министъра на вътрешните работи, в частта, с която е определено заплащане на разходи за издръжка и обучение в Академия на МВР, пропорционално на времето на неизпълнение на задължението за служба в срок от 5 години. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. №433/2019 г. по описа на Административен съд –Добрич. ОСЪЖДА Ю.Р.Х. ***, да заплати на Министерство на вътрешните работи сумата от 100 (сто) лева разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано в седмодневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред Върховен административен съд на РБ.
2 Административно дело No 169/2019 Закон за данък върху добавената стойност С.Д.Н. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП - СОФИЯ Решение от 29.11.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Д.Н. с ЕГН ********** ***, регистриран като ЕТ „С.– С.Д.Н.“, ЕИК 202527310, със седалище и адрес на управление с.Бранище, ул. “Извън регулация“ № 7, общ. Добричка, против РА № Р-03000818002729-091-001/07.11.2018г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП – Варна, потвърден с решение № 387/29.01.2019г. на директора на дирекция „ОДОП“ – Варна при ЦУ на НАП, в частта относно непризнато право на приспадане на данъчен кредит за данъчен период м.01.2018г. в общ размер на 16014, 23 лева по три броя фактури с №№ 170/12.01.2018г., 194/23.01.2018г. и 203/29.01.2018г., издадени от „Д.Т.*“ ЕООД, както и в общ размер на 2500 лева по два броя фактури с №№ 2000000009/09.01.2018г. и 2000000010/10.01.2018г., издадени от „С.А.“ АД. ОСЪЖДА С.Д.Н. с ЕГН ********** ***, регистриран като ЕТ „С.– С.Д.Н.“, ЕИК 202527310, със седалище и адрес на управление с.Бранище, ул. “Извън регулация“ № 7, общ. Добричка, да заплати на Дирекция „ОДОП” – Варна при ЦУ на НАП разноски за ***та инС.ция в размер на 1085, 43 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
3 Административно дело No 499/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.-К.-П.К. ЕТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Решение от 2.12.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 265/25.07.2019 г., издадена от Б.Г. - началник отдел „Оперативни дейности“ - Варна в ГД“Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите да заплати на ЕТ "Поли-Ком-П.К.", с ЕИК 124037225, със седалище и адрес на управление гр.Шабла, ***, представлявано от П.К.К.-управител сумата от 650 лева (шестстотин и петдесет) лева – разноски по делото за държавна такса и адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховен административен съд на РБ с касационна жалба, подадена в 14-дневен срок от съобщаването му.
4 Административно наказателно дело (К) No 653/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ПРОГРЕС - 99 ООД Решение от 2.12.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 354 от 24.09.2019 г., постановено по н.а.х.д № 1499/ 2018 г. по описа на Районен съд - Добрич. ВРЪЩА делото на друг състав на Районен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 2.12.2019г.
5 Административно дело No 662/2019 Закон за подпомагане на земеделските производители ЕТ Р.-К.-К.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЯ Определение от 2.12.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от К.П.Ж., в качеството си на ЕТ с фирма „РЕНЕСАНС-КПДТ-К.Ж.“, със седалище и адрес на управление с. Лозенец, общ. Крушари срещу Мълчалив отказ на Изп. Директор на ДФ „Земеделие“ за издаване на ИАА. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №662/2019 г. по описа на ДАС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
6 Административно дело No 645/2019 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Решение от 3.12.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Областен управител на област Добрич, с адрес: град Добрич, ул.”Независимост” № 5, Решение № 7 - 6 на Общински съвет Генерал Тошево, прието на заседание, проведено на 08.10.2019 год., повторно прието с Решение № 8 - 1 по Протокол № 8/ 16.10.2019 г. на Общински съвет Генерал Тошево. ОСЪЖДА Община Генерал Тошево да заплати на Областна администрация Добрич, съдебно – деловодни разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв. (сто лева). Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
7 Административно наказателно дело (К) No 673/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.С.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - БАЛЧИК Решение от 3.12.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №106 от 26.09.2019 г. на РС Балчик, постановено по нахд 30/2019 г. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
8 Административно наказателно дело (К) No 514/2019 ЗАНН: Здравна инспекция ЛЕКС БИЛС ЕООД РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ДОБРИЧ Решение от 4.12.2019г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 91 от 02.07.2019 г. по НАХД № 402/ 2018 год. по описа на Районен съд - Балчик, с което е изменено Наказателно постановление № 49/ 27.07.2018 г. на Директора на РЗИ - град Добрич, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 49/ 27.07.2018 г. на Директора на РЗИ - град Добрич РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.12.2019г.
9 Административно наказателно дело (К) No 588/2019 ЗАНН: НАП КНИК ООД - ДОБРИЧ ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП - ВАРНА Решение от 4.12.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 296/29.07.2019 г. по а.н.д. № 549/2018 г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
10 Административно дело No 700/2019 Закон за местните данъци и такси Ц.А.Я. НАЧАЛНИКА НА ОТДЕЛ МДТ ПРИ ОБЩИНА ДОБРИЧКА Определение от 4.12.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ц.А.Я. *** срещу АУЗ по чл.107, ал.3 от ДОПК № АУЗ-107—1-2017-1/ 05.01.2017г. на старши експерт в отдел „МДТ“ при община Добричка в частта относно установените с него задължения за ТБО. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 700/2019г. по описа на АдмС - Добрич. ИЗПРАЩА делото като преписка на началника на отдел „МДТ“ при община Добричка за произнасяне по жалба („заявление“) с вх.№ 6108/29.12.2017г. на Ц.А.Я. с ЕГН ********** ***. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
11 Административно дело No 295/2019 Закон за корпоративното подоходно облагане КООПЕРАЦИЯ "ГУРКОВО" ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП - СОФИЯ Решение от 5.12.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кооперация „Гурково“, срещу Ревизионен акт № Р-03000818005107—091-001/30.01.2019 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП Варна, в частта му по т.7 и т.8, с която е извършена корекция на счетоводния финансов резултат с неотчетени приходи от лихви от предоставен заем в размер на 1 640, 42 лева и с неотчетени приходи от лихви по неизпълнен договор за доставка в размер на 2 130,77 лева, с които суми е увеличен декларирания финансов резултат. ПРЕКРАТЯВА производството в тази му част. ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-03000818005107—091-001/30.01.2019 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП Варна, в частта му по т.4, с която, на основание чл.78 от ЗКПО, са увеличени финансовите резултати от дейността на Кооперация „Гурково“ за 2014 г. – с 60 089,86 лева, за 2016 г. с 62 008,01 лева и за 2017 г. с 37 771,99 лева. ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-03000818005107—091-001/30.01.2019 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП Варна в частта му по т.9, с която е увеличен счетоводния финансов резултат на основание чл.28, ал.1 от ЗКПО, със сумата от 28 767,76 лева – непризнат приход от липса на дълготраен актив. ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част. ОСЪЖДА Кооперация „Гурково“, ЕИК 834026419, със седалище и адрес на управление в с.Гурково, община Балчик, представлявана от председателя И.Д.Д., да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“-Варна при ЦУ на НАП сумата от 1 200 лева-разноски по делото за възнаграждение за вещо лице и за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд - Добрич пред Върховен административен съд на РБ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
12 Административно наказателно дело (К) No 584/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ПРОГРЕС - 99 ООД Решение от 6.12.2019г.
ОТМЕНЯ решение № 301/31.07.2019 г. по НАХД № 1498/2018 година по описа на Районен съд - Добрич. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.12.2019г.
13 Административно наказателно дело (К) No 617/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.М.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 6.12.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 69/ 11.07.2019 г. по НАХД № 79/ 2019 г. на РС - Каварна. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.12.2019г.
14 Частно административно дело No 721/2019 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ДРАЛЧЕВ 2016 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Определение от 6.12.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Д. ***, Разпореждане за допускане на предварително изпълнение на ПАМ, включено в Заповед за налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) №489-ФК/02.12.2019 г., издадена от началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД“Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА Главна дирекция "Фискален контрол" при ЦУ на НАП да заплати на "Д. 2016" ЕООД, с ЕИК 204132898, със седалище и адрес на управление с. Кардам, ул.“Янтра“ № 8, представлявано от управителя С.И.Д. сумата от 50 (петдесет) лева, представляваща разноски по делото за държавна такса. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
15 Частно административно дело No 722/2019 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ПАРКИНГИ И ПАЗАРИ" НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Определение от 6.12.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на ОП „Паркинги и пазари“, с ЕИК 0008529320154, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, пл.“Македония“ № 14, представлявано от Директора Г.И.Г., Разпореждане за допускане на предварително изпълнение на ПАМ, включено в Заповед за налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) №485-ФК/29.11.2019 г., издадена от началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД“Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 14.12.2019г.
16 Административно дело No 386/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ Решение от 9.12.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.А. - главен архитект на Община Генерал Тошево Заповед № ДК-10-СИР-09/25.04.2018 г. на началника на РДНСК - Североизточен район. ПОТВЪРЖДАВА Отказ № ТР-05-01-1958/14.02.2018 г. на главния архитект на Община Генерал Тошево, с който не е одобрен проект за изграждането и за издаване на строително разрешение за обект „Базова станция DOB0020.A002 “Kardam” в ПИ 000571 по плана на с.Кардам, община Генерал Тошево, област Добрич. ОСЪЖДА ДНСК – София да заплати на Н.И.А., в качеството му на главен архитект на Община Генерал Тошево, сумата от 500 (петстотин) лева, представляваща разноски по делото за възнаграждения на вещи лица. ОСЪЖДА ДНСК – София да заплати по сметка на Административен съд - Добрич сумата от 10 (десет) лева, представляваща държавна такса за съдебното производство. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба, подадена чрез Административен съд Добрич пред Върховен административен съд.
17 Административно дело No 413/2019 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДОБРИЧ АД ДИРЕКТОРА НА РЗОК - ГР. ДОБРИЧ Решение от 9.12.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“ АД, представлявана от д-р С.Б.П., срещу Писмена покана по чл. 76а, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване № 2902 – 01 – 114/1 от 19.06.2019 г., издадена от Директора на РЗОК – Добрич, в частта по раздел 1/"Относно неоказана медицинска помощ по вид и обем, съответстваща на договорената“, точки 3.1 и 3.2 по КП № 25 и точки 4.1 и 4.2 по КП № 26, по които „МБАЛ – Добрич“ АД следва да възстанови на НЗОК/ РЗОК общо сума в размер на 10960.01 лева. ОСЪЖДА „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“ АД, представлявана от д-р С.Б.П. да заплати на Районна здравноосигурителна такса - Добрич съдебно – деловодни разноски в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.
18 Административно наказателно дело (К) No 589/2019 ЗАНН: Здравна инспекция Е.М.П. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ДОБРИЧ Решение от 9.12.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 307/01.08.2019 г. по НАХД № 455/2019 г. на РС - Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
19 Административно наказателно дело (К) No 604/2019 ЗАНН: БАБХ И.С.Ю. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ДОБРИЧ Решение от 9.12.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 39/24.07.2019 г. по НАХД № 76/2019 г. на РС - Тервел. Решението не подлежи на обжалване.
20 Административно дело No 590/2019 Закон за министерство на вътрешните работи Н.Н.К. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 10.12.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Н.К. – полицейски служител, младши автоконтрольор в РУ-Балчик, ОД МВР-Добрич, срещу Заповед № 357з-1529 от 28.08.2019 г. на директора на Областна дирекция на МВР-Добрич за налагане на дисциплинарно наказание „мъмрене“ за срок от един месец. ОСЪЖДА Н.Н.К. с ЕГН ********** да заплати на Областна дирекция на МВР-Добрич сумата от 100 (сто) лева, представляваща разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО не подлежи на касационно оспорване.
В законна сила на 10.12.2019г.
21 Административно дело No 691/2019 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Определение от 10.12.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на областен управител на област Добрич срещу т.2 от решение № 8-4 по протокол № 8 от заседание на Общински съвет – Генерал Тошево, проведено на 16.10.2019г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 691/2019г. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
22 Административно дело No 223/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АГРИВ-В ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА Решение от 11.12.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба от „****“ ЕООД, представлявано от В.В.С., седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ж.к. „****“ бл. 46, вх. Д, партер, ЕИК ****, срещу Заповед № 217 от 05.03.2019 г. на Кмета на Община Добричка. ОСЪЖДА „****“ ЕООД, представлявано от В.В.С., седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ж.к. „****“ бл. 46, вх. Д, партер, ЕИК ****, да заплати на община Добричка съдебно - деловодни разноски в размер на 600 лв. (шестотин лева). Решението подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.
23 Административно дело No 225/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ Е.-С.Н. ЕТ,
ЕДИНИЛ СНЕЖИЛ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЯ Решение от 11.12.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Л.Н. в качеството й на едноличен търговец с фирма “Единил - С.Н.“ с ЕИК 175289452, РЕШЕНИЕ за налагане на финансова корекция № 08/312/02718/3/01/04/02 от 04.12.2018 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ по договор от 27.11.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ от от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие" гр.София да заплати на ЕООД „ЕДИНИЛ СНЕЖИЛ“ ЕИК 205368620, представлявано от Снежана Л.Н. сумата от 50 (петдесет) лева, представляваща разноски по делото за държавна такса. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба, подадена чрез Административен съд –Добрич, пред Върховния административен съд на Република България.
24 Административно дело No 596/2019 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШАБЛА Решение от 11.12.2019г.
ОТМЕНЯ по оспорване на Областен управител на област Добрич решение № 593 по протокол № 60 от заседание на Общински съвет - Шабла, проведено на 16.08.2019г., с което на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, § 78, ал.2 от ЗОС и чл.19, ал.6 от НРПУРОИ е дадено съгласие да се продължи с пет години срокът на договор за наем от 24.09.2014г., сключен между община Шабла и “Л.М.” АД, ЕИК 175127176, за терен от 5 кв.м. - публична общинска собственост, с идентификатор 83017.502.2050 по КК на град Шабла, за поставяне на преместваем обект за търговска дейност. ОСЪЖДА Общински съвет – Шабла да заплати на Областен управител на област Добрич сумата от 100 лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
25 Административно дело No 634/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Р.И. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 11.12.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Р.И., с ЕГН **********,***, заповед за прилагане на ПАМ № 19-0851-000456/29.09.2019г., издадена от началника на сектор “ПП” при ОД на МВР – Добрич, с която на основание чл.171, т.2а, б.“а” от ЗДвП на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 190 дни чрез отнемане на СРМПС № 010161617 и 2 броя табели с рег.№ ТХ******. ОСЪЖДА ОД на МВР – Добрич да заплати на Д.Р.И., с ЕГН **********,***, сумата от 510 лева, сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.12.2019г.
26 Административно наказателно дело (К) No 703/2018 ЗАНН: ДИТ СВОБОДА АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 12.12.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 385 от 19.10.2018 г. по НАХД № 1182/ 2018 год. по описа на Районен съд – Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
27 Административно наказателно дело (К) No 30/2019 ЗАНН: ДИТ СВОБОДА АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 12.12.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 429 от 14.11.2018 г. по НАХД № 1170/ 2018 год. по описа на Районен съд – Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
28 Административно наказателно дело (К) No 86/2019 ЗАНН: ДИТ СВОБОДА АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 12.12.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 477 от 18.12.2018 г. по НАХД № 1159/ 2018 год. по описа на Районен съд – Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
29 Административно наказателно дело (К) No 176/2019 ЗАНН: ДИТ СВОБОДА АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 12.12.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 16 от 09.01.2019 г. по НАХД № 1183/ 2018 год. по описа на Районен съд – Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
30 Административно дело No 452/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Б.Н.К. ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР КЪМ ОДМВР-ВАРНА, СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ВАРНА - ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА АСЕНОВА-ПАНОВА Решение от 12.12.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.Н.К. ***, с ЕГН **********, срещу ЗППАМ № 19-0819-001071/29.05.2019г., издадена от полицейски инспектор от сектор “ПП” при ОД на МВР – Варна, упълномощена със заповед № 365з-2747/20.07.2017г. на директора на ОД на МВР – Варна, с която на основание чл.171, т.1, б. “б” от ЗДвП на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка – временно отнемане на СУМПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
31 Административно дело No 692/2019 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Определение от 12.12.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на областен управител на област Добрич срещу Решение № 1222, прието от Добрички общински съвет по Протокол № 57 от заседание, проведено на 17.10.2019 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 692/2019 г. по описа на Административен съд Добрич. ОТХВЪРЛЯ искането на Областен управител на област Добрич за присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба от страните и от органа, на когото делото е изпратено, подадена в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му до Върховен административен съд на РБ чрез Административен съд –Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се съобщи на страните по реда на чл.138, ал.1 от АПК.
32 Административно наказателно дело (К) No 702/2018 ЗАНН: ДИТ СВОБОДА АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 13.12.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №388/19.10.2018 г., постановено по НАХД № 1176/2018 г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
33 Административно наказателно дело (К) No 704/2018 ЗАНН: ДИТ СВОБОДА АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 13.12.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №387/19.10.2018 г., постановено по НАХД № 1168/2018 г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
34 Административно наказателно дело (К) No 31/2019 ЗАНН: ДИТ СВОБОДА АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 13.12.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №428/14.11.2019 г., постановено по НАХД № 1158/2018 г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
35 Административно наказателно дело (К) No 82/2019 ЗАНН: ДИТ СВОБОДА АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 13.12.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №497/21.12.2019 г., постановено по НАХД № 1169/2018 г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
36 Административно наказателно дело (К) No 98/2019 ЗАНН: ДИТ СВОБОДА АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 13.12.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №464/10.12.2019 г., постановено по НАХД № 1177/2018 г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
37 Административно наказателно дело (К) No 100/2019 ЗАНН: ДИТ СВОБОДА АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 13.12.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №462/10.12.2019 г., постановено по НАХД № 1164/2018 г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
38 Административно наказателно дело (К) No 148/2019 ЗАНН: ДИТ СВОБОДА АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 13.12.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №8/04.01.2019 г., постановено по НАХД № 1160/2018 г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
39 Административно наказателно дело (К) No 174/2019 ЗАНН: ДИТ СВОБОДА АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 13.12.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №14/08.01.2019 г., постановено по НАХД № 1172/2018 г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
40 Административно наказателно дело (К) No 175/2019 ЗАНН: ДИТ СВОБОДА АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 13.12.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №13/07.01.2019 г., постановено по НАХД № 1167/2018 г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
41 Административно дело No 577/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДОБРИЧКИ Решение от 13.12.2019г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Областния управител на област Добрич срещу Решение № 1196 по Протокол № 55 от заседание на Общински съвет на община Добричка, проведено на 29.08.2019 год. ОСЪЖДА Областния управител на област Добрич да заплати на общински съвет Добрички сумата от 500(петстотин) лева,представляваща изплатен адвокатски хонорар Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
42 Административно дело No 578/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДОБРИЧКИ Решение от 13.12.2019г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Областния управител на област Добрич срещу Решение № 1195 по Протокол № 55 от заседание на Общински съвет на община Добричка, проведено на 29.08.2019 год. ОСЪЖДА Областния управител на област Добрич да заплати на общински съвет Добрички сумата от 500(петстотин) лева,представляваща изплатен адвокатски хонорар Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
43 Административно наказателно дело (К) No 654/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.М.П. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 13.12.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 313 от 05.08.2019 г. постановено по нахд № 1343/2018 г. по описа на Районен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
44 Административно дело No 728/2019 Закон за достъп до обществена информация СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО И АДМИНИСТРАЦИЯТА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД -ВАРНА Определение от 13.12.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията“, с ЕИК 176143308, със седалище и адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл. 40, вх. А, ап. 43, представлявано от председателя на управителния съвет Ю.А.Ч., с искане за отмяна на решение № 6/21.08.2019г. на председателя на Административен съд - Варна, с което му е отказан достъп до обществена информация по негово заявление с вх.№ П-0006/09.08.2019г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 728/2019г. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
45 Административно дело No 417/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ю.Г.И. КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Определение от 16.12.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Ю.Г.И. *** с която е предявен иск по чл.203 и сл. от АПК, с който се претендира да бъде осъдена община Каварна да заплати на И. обезщетение за незаконното прекратяване на служебното му правоотношение в размер на 1 062 лева месечно, ведно със законната лихва, считано от датата на прекратяване на правоотношението до окончателното изплащане, по която е образувано адм.д. №417/2019 г. по описа на АС гр. Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №417/2019 г. по описа на ДАС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 –дневен срок от съобщаването му на страните.
46 Административно наказателно дело (К) No 655/2019 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ А.В.В. Решение от 17.12.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 18/15.05.2019 год. по н.а.х.д. № 50/2019 год. на на РС-Генерал Тошево. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
47 Административно дело No 677/2019 Изборен кодекс А.И.А. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БАЛЧИК Решение от 17.12.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 135/28.10.2019г. на ОИК - Балчик, с което на местните избори на 27.10.2019г. е обявен за избран за кмет на община Балчик Н.Д.А., издигнат от Инициативен комитет, получил 4984 действителни гласове. Решението е постановено при участието на заинтересованите страни Н.Д.А. *** и Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на община Балчик Н.Д.А.. РЕШЕНИЕТО може да бъде оспорено с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
48 Административно наказателно дело (К) No 644/2019 ЗАНН: РДГ С.Д.С. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ВАРНА Решение от 18.12.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 24/24.06.2019г. по н.а.х.д. № 81/2019г. по описа на Районен съд Генерал Тошево. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.12.2019г.
49 Административно дело No 649/2019 Закон за социално подпомагане Й.Ж.Д. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ДОБРИЧ Решение от 18.12.2019г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Заповед № ЗСПД/Д-ТХ/1105/10.10.2019 г., издадена от директора на Дирекция „Социално подпомагане“ - Добрич, с която е прекратена еднократна помощ за отглеждане на дете от Й.Ж.Д. *** - майка - студентка, учаща в редовна форма на обучение. ОСЪЖДА Дирекция „Социално подпомагане“ – Добрич да заплати на Й.Ж.Д. с ЕГН ********** ***, сумата от 360 (триста и шестдесет) лева - разноски по делото за държавна такса и адвокатски хонорар. Решението е окончателно.
50 Частно административно дело No 749/2019 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК МАРС 75 ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Определение от 18.12.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Марс 75“ ООД, с ЕИК ********, със седалище и адрес на управление с.К., общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, представлявано от управителя Й.И.И., разпореждане за предварително изпълнение на заповед за налагане на принудителна административна мярка № 498-ФК/06.12.2019 г., издадена от началник на отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД“Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите да заплати на „Марс 75“ ООД, с ЕИК ********, със седалище и адрес на управление с.К., общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, представлявано от управителя Й.И.И., сумата от 50 (петдесет) лева, представляваща разноски по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
51 Административно наказателно дело (К) No 705/2018 ЗАНН: ДИТ СВОБОДА АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 19.12.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 386 от 19.10.2018 г., постановено по нахд № 1186/2018 г. по описа на Районен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.12.2019г.
52 Административно наказателно дело (К) No 28/2019 ЗАНН: ДИТ СВОБОДА АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 19.12.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 427 от 14.11.2018 г., постановено по нахд № 1175/2018 г. по описа на Районен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.12.2019г.
53 Административно наказателно дело (К) No 99/2019 ЗАНН: ДИТ СВОБОДА АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 19.12.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 463 от 10.12.2018 г., постановено по нахд № 1166/2018 г. по описа на Районен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.12.2019г.
54 Административно наказателно дело (К) No 145/2019 ЗАНН: ДИТ СВОБОДА АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 19.12.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 9 от 04.01.2019 г., постановено по нахд № 1163/2018 г. по описа на Районен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.12.2019г.
55 Административно наказателно дело (К) No 146/2019 ЗАНН: ДИТ СВОБОДА АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 19.12.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 12 от 04.01.2019 г., постановено по нахд № 1184/2018 г. по описа на Районен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.12.2019г.
56 Административно наказателно дело (К) No 178/2019 ЗАНН: ДИТ СВОБОДА АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 19.12.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2 от 04.01.2019 г., постановено по нахд № 1165/2018 г. по описа на Районен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.12.2019г.
57 Административно дело (К) No 652/2019 Други касационни /ЗСПЗЗ/ Д.Д.М. ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ТЕРВЕЛ Решение от 19.12.2019г.
ОБЕЗСИЛВА решение № 96 от 24.09.2019 год. по гр. дело № 230/2019г. по описа на Районен съд – Тервел и ПРЕКРАТЯВА производството по делото. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.12.2019г.
58 Административно наказателно дело (К) No 690/2019 ЗАНН: Агенция „Митници” ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ СЕВЕРНА МОРСКА НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ СПИДИ АД Решение от 19.12.2019г.
ОТМЕНЯ Решение №265 от 05.07.2019 г. по нахд №1043/2018 г. по описа на Добричкия районен съд, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №97/2018 г. от 08.08.2018 г., издадено от Началник на Митница – Варна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.12.2019г.
59 Административно наказателно дело (К) No 693/2019 ЗАНН: ДАМТН ГД "НАДЗОР НА ПАЗАРА" РО СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ ТОП-МАРКЕТ ООД Решение от 19.12.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 108 от 03.10.2019 г. по НАХД № 118/2019 г. по описа на Районен съд-Балчик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.12.2019г.
60 Административно наказателно дело (К) No 697/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.С.Й. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 19.12.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 367 от 10.10.2019 г. по НАХД № 704/ 2019 год. по описа на Районен съд – Добрич. Решението е окончателно.
61 Административно наказателно дело (К) No 699/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.Г.Г. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 19.12.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 341 от 13.09.2019 г. по НАХД № 819/ 2019 г. на ДРС, като ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15 – 0851 - 000917/ 12.06.2015 г., издадено от Началника на Сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР - Добрич. Решението е окончателно.
62 Административно дело No 705/2019 Закон за социално подпомагане С.А.Х. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ДОБРИЧ Определение от 19.12.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на С.А.Х. *** Заповед №ЗСПД/Д-ТХ/3521 от 07.11.2019 г. на Началник отдел „Социална закрила“ при ДСП гр. Добрич, по която е образувано адм.д. №705/2019 г. по описа на АС гр. Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №705/2019 г. по описа на ДАС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 –дневен срок от съобщаването му на страните.
63 Административно наказателно дело (К) No 85/2019 ЗАНН: ДИТ СВОБОДА АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 20.12.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 488 от 19.12.2018 г. по н.а.х.д № 1161/ 2018 год. по описа на Районен съд – Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.12.2019г.
64 Административно наказателно дело (К) No 101/2019 ЗАНН: ДИТ СВОБОДА АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 20.12.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 498 от 27.12.2018 г. по н.а.х.д № 1178/ 2018 год. по описа на Районен съд – Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.12.2019г.
65 Административно наказателно дело (К) No 147/2019 ЗАНН: ДИТ СВОБОДА АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 20.12.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 10/04.01.2019 г., постановено по НАХД № 1171/2018 г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 20.12.2019г.
66 Административно наказателно дело (К) No 149/2019 ЗАНН: ДИТ СВОБОДА АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 20.12.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 11 от 04.01.2019 г. по н.а.х.д № 1179/ 2018 год. по описа на Районен съд – Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.12.2019г.
67 Административно наказателно дело (К) No 177/2019 ЗАНН: ДИТ СВОБОДА АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 20.12.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 20 от 10.01.2019 г. по н.а.х.д № 1187/ 2018 год. по описа на Районен съд – Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.12.2019г.
68 Административно дело No 492/2019 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ЕСКАЛИБУР ЕООД ДИРЕКТОРА НА СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП-ШУМЕН Решение от 20.12.2019г.
ЗАЛИЧАВА като заинтересовано лице в процеса И.Д.М.. ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба от „***“, ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „****“ № 6, представлявано от Т.В.М., срещу Заповед № 208/ 04.06.2019 г., издадена от Директора на СИДП ДП – гр. Шумен. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд - София в 14 - дневен срок от обявяването му на страните, чрез връчване на преписи от акта.
69 Административно дело No 539/2019 Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) К.Н.Д.,
З.Д.З.
КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧ Решение от 20.12.2019г.
ОТМЕНЯ Отказ на кмета на община Добрич, обективиран в писмо с изх. №94-00-292#3/12.07.2019 г., да издаде удостоверение за наследниците на В.Б.П.. ИЗПРАЩА преписката на Кмета на гр.Добрич, като ЗАДЪЛЖАВА същия в 7-дневен срок, считано от датата на влизане в сила на настоящото решение, да издаде удостоверение за наследници на В.Б.П., починал на 03.01.1936 г., по Искане с вх. №94-00-292/28.06.2019 г. ОСЪЖДА Община Добрич да заплати на К.Н.Д., ЕГН **********,***, сумата в размер на 10 лв. /десет/ лева, сторените в производството разноски. ОСЪЖДА Община Добрич да заплати на З.Д.З., ЕГН **********,***, сумата в размер на 10 лв. /десет/ лева, сторените в производството разноски. ОСЪЖДА Община Добрич да заплати на адв. А.К.Д. и О. К.Д. от Софийска адвокатска кО.ия, гр. София, ул. „Денкоглу“ №11, ет.1, ап.5, адвокатско възнаграждение в размер на 1 000 /хиляда/ лева, на основание чл.38, ал.2 от Закона за адвокатурата за оказана безплатна правна помощ. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.
70 Административно наказателно дело (К) No 627/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Т.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Определение от 20.12.2019г.
Прекратява делотоОТМЕНЯ протоколно определение от 26.11.2019 г., с което е даден ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Т.Г. *** срещу решение № 23/15.05.2019г. по н.а.х.д. № 53/2019г. по описа на Районен съд – Генерал Тошево. ПРЕКРАТЯВА производството по к.адм.д. № 627/2019г. по описа на Административен съд – Добрич. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
71 Административно дело No 661/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 МАРТИНИ-85 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Решение от 20.12.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “М-**” ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр.К., ул. „В.“ № 59, представлявано от М.Л.К. с ЕГН **********, против заповед за налагане на ПАМ № 270-ФК/31.07.2019г. на началник на отдел „Оперативни дейности“ – Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА “М-**” ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр.К., ул. „В.“ № 59, представлявано от М.Л.К. с ЕГН **********, да заплати на ТД на НАП Варна съдебно – деловодни разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева (сто лева). РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
72 Административно дело No 400/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.С.М. ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ,
ОД НА МВР - ДОБРИЧ
Решение от 23.12.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Добрич, представлявана от Директора, и Община град Добрич, представлявана от Кмета, да заплатят на А.С.М., ЕГН **********,***, солидарно, сумата от 54.00 лв. (петдесет и четири лева), представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди – заплатена такса репатриране и услуга синя зона и 50 лв. (петдесет лева), представляваща обезщетение за неимуществени вреди, произтекли от отменената Принудителна административна мярка „Принудително преместване на МПС“, наложена от ****, служител в звено „Общинска полиция“ при Първо РУ на ОД МВР - Добрич, представляваща действия по репатриране на л.а. „Мазда“ с ДК № **** ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на исковете – 7.06.2019 г. до окончателното издължаване. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Добрич, представлявана от Директора, и Община град Добрич, представлявана от Кмета, да заплатят на А.С.М., ЕГН **********,***, солидарно, сумата в размер на 88.13 лв. (осемдесет и осем лева и тринадесет стотинки) съдебно – деловодни разноски във вид на адвокатско възнаграждение и сумата от 10 лв. (десет лева) за държавна такса. ОТХВЪРЛЯ предявения иск за неимуществени вреди срещу Областна дирекция на МВР – Добрич, представлявана от Директора, и Община град Добрич, представлявана от Кмета, за разликата от 50 лв. (петдесет лева) до 300 лв. (триста лева), като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА А.С.М., ЕГН **********,*** да заплати на Областна дирекция на МВР – Добрич, представлявана от Директора, сумата от 70.62 лв. (седемдесет лева и шестдесет и две стотинки) съдебно – деловодни разноски за юрисконсултско възнаграждение съобразно отхвърлената част на иска за неимуществени вреди. ОСЪЖДА А.С.М., ЕГН **********,***, да заплати на Община град Добрич, представлявана от Кмета, съдебно – деловодни разноски в размер на 70.62 лв. (седемдесет лева и шестдесет и две стотинки) за юрисконсултско възнаграждение съобразно отхвърлената част на иска за неимуществени вреди . Препис от решението, на основание чл. 138, ал. 1 от АПК, да се изпрати/връчи на страните по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд - Добрич, пред Върховния административен съд на РБ, в четиринадесетдневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
73 Административно дело No 558/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ДМК КОМЕРС ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Решение от 23.12.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на „***“ ООД, с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр. ****, кв. “****“, бл.34, вх.А, ет.1, ап.1, представлявано от управителя Д.М.К., срещу Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 299-ФК/ 16.08.2019 г., издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД “Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА „***“ ООД, с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр. ****, кв. “****“, бл.34, вх.А, ет.1, ап.1, представлявано от управителя Д.М.К., да заплати на ЦУ на НАП сумата от 100 лв. (сто лева) юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.
74 Административно дело No 612/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ Т.Н.М. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Решение от 23.12.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т. Недждет М. *** против Акт за прекратяване на ангажимент по мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 за кампания 2018, изх. № 01-6500/5056 от 07.08.2019 г. ОСЪЖДА Т. Невжден М., ЕГН ********** *** да заплати на Държавен фонд "Земеделие"- Разплащателна агенция сумата от 100 (сто) лева, представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщението.
75 Административно дело No 646/2019 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Решение от 23.12.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Областен управител на област Добрич, с адрес: град Добрич, ул.”Независимост” № 5, Решение № 7 - 4 на Общински съвет Генерал Тошево, прието на заседание, проведено на 08.10.2019 год., повторно прието с Решение № 8 - 3 по Протокол № 8/ 16.10.2019 г. на Общински съвет Генерал Тошево. ОСЪЖДА Община Генерал Тошево да заплати на Областна администрация Добрич, съдебно – деловодни разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв. /сто лева/. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
76 Административно дело No 674/2019 Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) Г.З.С. ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПРИ ОБЩИНА ШУМЕН Определение от 23.12.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 2993/ 01.11.2019 г. от Г.З.С., с адрес: ***, подадена чрез адв. Е.Ф., с която се оспорва неоснователно бездействие, изразяващо се в това, че издадената Заповед № РД – 25 – 2478 от 08.12.2016 г. на Кмета на Община Шумен не ? е съобщена в предвидения по закон срок от издаването чрез писмено съобщение, както и неоснователно бездействие на общинска администрация Шумен да я уведоми писмено за извършеното заличаване на настоящия ? адрес в град Шумен, ул. „Александър Пушкин“ № 4. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 674/ 2019 г. по описа на Административен съд - Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС. На основание чл. 138 от АПК препис от Определението да се изпрати на жалбоподателката.
77 Административно дело No 725/2019 КСО СТОИЛОВ 2018 ЕООД ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Определение от 23.12.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 725 по описа за 2019г. на Добричкия административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
78 Административно дело No 760/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.П.М. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Определение от 23.12.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 760/2019 г. по описа на Административен съд - Добрич. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд - Варна. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните по реда на чл.138 от АПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.12.2019г.
79 Административно дело No 330/2019 Закон за местните данъци и такси ВИНАРНА ДОБРИЧ ООД ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МДТ ПРИ ОБЩИНА ДОБРИЧ Решение от 27.12.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ООД “В.Д.” ЕИК ********9, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.”Ц.” № 47,ет.1, представлявано от Г.Х.С., срещу Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК, № 10527-1/12.12.2018 г., на Старши инспектор към Дирекция “Местни данъци и такси” при община град Добрич, потвърден с решение № 70-00-126+1/21.03.2019г. на Директора на Дирекция „МДТ“ при община град Добрич. ОСЪЖДА ООД “В.Д.” ЕИК ********9, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.”Ц.” № 47,ет.1, представлявано от Г.Х.С. *** Добрич, сумата от 300 лева /триста/, представляващи възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване, с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
80 Административно дело No 438/2019 Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) С.М.Т. КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 27.12.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба от С.М.Т. с ЕГН ********** ***, отказ на Кмета на община град Добрич,обективиран в писмо изх.№ 94С-00-441/04.06.2019 г.,за пристъпване към действия по припознаване на детето М.Д.,роден на ***г. в Полша. ВРЪЩА делото като преписка на Кмета на община град Добрич за пристъпване към действия по припознаване на детето М.Д.,роден на ***г. в Полша. ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок за изпълнение, считано от влизане на решението в сила. ОСЪЖДА Община Град Добрич,да заплати на С.М.Т. с ЕГН ********** ***,сумата 10 /десет/лева, представляваща заплатена държавна такса за образуване на делото. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните по чл.138,ал.1 от АПК.
81 Административно дело No 657/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.Н.М. МЛАДШИ АВТОКОНТРОЛЬОР ГРУПА, 01 СЕКТОР В ОТДЕЛ "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ СДВР - АНТОНИО ИВОВ ЙОРДАНОВ Решение от 27.12.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.Н.М. ***, заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 5382/18.09.2019г. на младши автоконтрольор в група 01, сектор 01 в отдел “ПП” при СДВР, упълномощен със заповед № 513з-1618/26.02.2018г. на директора на СДВР, с която на основание чл.171, т.1, б.”д” от ЗДвП на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка – временно отнемане на СУМПС до заплащане на дължимата глоба. ОСЪЖДА СДВР – София да заплати на А.Н.М. ***, сумата от 360 лева, сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
82 Частно админист. наказателно дело (К) No 734/2019 Частни КАНД и КАД Е.Х.М. ВТОРО РУ НА МВР - ДОБРИЧ Определение от 27.12.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 488 от 07.11.2019г. на Районен съд - Добрич, постановено по н.а.х.д. № 1331/2019г. по описа на същия съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 27.12.2019г.
83 Административно дело No 622/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.А.М. ДИРЕКТОРА НА ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО" РАЙКО ЦОНЧЕВ" Решение от 30.12.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.А.М., ЕГН **********, действаща лично и със съгласието на майка си М.Ф.А., ЕГН **********,***, заповед № РД-04-22/24.09.2019г. на директора на ЧПГТП “Р.Ц.” – Добрич, с която на жалбоподателката е наложена санкция “преместване в друго училище” за допуснато нарушение на чл.36, ал.2, т.16 от Правилника за дейността на училището, изразяващо се в уронване престижа и доброто име на ЧПГТП “Р.Ц.” – Добрич. ОСЪЖДА Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество (ЧПГТП) “Р.Ц.” – град Добрич да заплати на В.А.М., ЕГН **********, действаща лично и със съгласието на майка си М.Ф.А., ЕГН **********,***, сумата от 430 лева, представляващи сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
84 Административно дело No 748/2019 Изборен кодекс С.Н.А.,
Г.З.Г.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БАЛЧИК Решение от 30.12.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 134 от 28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Балчик, в частта с която е обявено разпределението на заявените предпочитания за отделните кандидати по кандидатската листа на МК ВМРО /ГЕРБ, СДС/. В останалата част решението е влязло в сила. ОСЪЖДА С.Н.А. с ЕГН ********** *** и Г.З.Г. с ЕГН ********** ***, да заплатят на Г.П.Н. с ЕГН ********** *** сумата от 500 (петстотин) лева -разноски по делото за адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да бъде оспорено пред Върховен административен съд в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му на страните.
85 Административно дело No 530/2017 АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители Х.Б.М.,
З.Б.М.
ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ Решение от 31.12.2019г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по предявените активно субективно съединени искове от Х.Б.М. с ЕГН ********** и З.Б.М. с ЕГН ********** ***, с правно основание чл.292 от АПК, спрямо Началника на ДНСК, че влязлата в законна сила Заповед № РД-14-298/12.07.2007г. на Зам. началника на ДНСК не подлежи на принудително изпълнение поради изтичане на погасителната давност за изпълнението й. Решението подлежи на обжалване чрез АдмС-Добрич пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се съобщи на страните, чрез изпращане на препис от същото.
86 Административно дело No 441/2019 Закон за подпомагане на земеделските производители СТОЖЕР 2008 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЯ Решение от 31.12.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Стожер 2008“ ЕООД,ЕИК 200055290 със седалище и адрес на управление с.Стожер,ул.“Славянска“ №17, представлявано от С.И.С., срещу Акт за установяване на публично държавно вземане № 38/1/1210953/3/01/04/01 от 27.06.2019г. на Изп.директор на ДФ “Земеделие“-Разплащателна агенция, с който на основание чл.54,ал.2 от Наредба №8/02.04.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна помощ по мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства”,във връзка с изпълнението на чл.12,ал.1 от Приложение №2 към договор №38/1/1210953 и на чл.16,ал.4 от Наредбата,както и на основание чл.59,ал.1 и ал.2 от Административно процесуалния кодекс /АПК/, и във връзка с чл.165 и чл.166 от Данъчно процесуалния кодекс /ДОПК/, и чл.20а, ал.1 от Закона за подпомагане на земеделските производители /ЗПЗП/ е определено публично държавно вземане в размер на 3 222,10 лева ,представляващо намаление на субсидията с установения процентна намаление на размера на земята за 2015г.,2016г.,2017г., и 2018г. ОСЪЖДА „Стожер 2008“ ЕООД,ЕИК 200055290 със седалище и адрес на управление с.Стожер,ул.“Славянска“ №17, представлявано от С.И.С., а заплати на ДФ „Земеделие“ – РА сумата от 450 лева, разноски по делото пред първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБ в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
87 Административно дело No 656/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 БОРИСОВ - ДРАГАНОВ ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Решение от 31.12.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Б.-Драганов“ ООД, ЕИК 124111946,със седалище и адрес на управление гр.Каварна, ул.Стефан Караджа №67, представлявано от управителя Х.Д.Б., Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 403-ФК/23.10.2019г. на Началника на отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховен административен съд на РБ с касационна жалба, подадена в 14-дневен срок от съобщаването му.