Административен съд - Добрич
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.11.2020г. до 30.11.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 183/2020 Закон за местните данъци и такси (вкл. ревизионни актове) ЕВРОКАПИТАЛ - БЪЛГАРИЯ ЕАД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА КАВАРНА Решение от 2.11.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Е.Б.” ЕАД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, бул. „А.“ № 21, ет.Е, представлявано от изпълнителния директор Д.П.Д., срещу АУЗ по чл.107, ал.3 от ДОПК № 4488-1/23.12.2019 г., издаден от главен специалист в отдел „МДТ“ при община Каварна, потвърден с решение № РД-14-2-001/20.01.2020 г. на началника отдел „МДТ“ при община Каварна. ОСЪЖДА “Е.Б.” ЕАД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, бул. „А.“ № 21, ет.Е, представлявано от изпълнителния директор Д.П.Д.,*** сумата от 2300 лева, представляващи разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението до страните.
2 Административно дело No 191/2020 КСО В.О.В. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 2.11.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.О.В. с ЕГН ********** ***, решение № 7/28.02.2020г. на директора на ТП на НОИ – Добрич и потвърденото с него разпореждане № 241-00-2191-3/31.01.2020г. на ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ – Добрич. ВРЪЩА ДЕЛОТО във вид на преписка на директора на ТП на НОИ - Добрич за произнасяне, съобразно дадените указания в решението. ОСЪЖДА ТП на НОИ – Добрич да заплати на В.О.В. с ЕГН ********** ***, сумата от 300 лева, сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
3 Административно дело No 213/2020 Закон за данък върху добавената стойност ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП - СОФИЯ Решение от 2.11.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на „**" АД с ЕИК: 124000579, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, ул. „Полковник Дрангов" № 9, представлявано от изпълнителния директор В.В.З., Ревизионен акт № Р-03000319004605-091-001/03.02.2020 г. и Ревизионен акт № П-03000820023375-003-001/12.02.2020 г. за поправка на Ревизионен акт, издадени от А.Ц.Б. на длъжност началник сектор „Ревизии" в дирекция „Контрол" при ТД на НАП Варна - възложил ревизията и Й.Р. Н. на длъжност главен инспектор по приходите - ръководител на ревизията, потвърдени с Решение № 77/13.04.2020г. на Директора на Дирекция „ОДОП" Варна. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите – гр. Варна да заплати на „**" АД с ЕИК: 124000579, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, ул. „Полковник Дрангов" № 9, представлявано от изпълнителния директор В.В.З., сумата в размер на 1 773.65 (хиляда седемстотин седемдесет и три лева и шестдесет и пет ст.), представляваща направените по делото разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
4 Административно дело No 293/2020 Закон за кадастъра и имотния регистър РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ДОБРИЧ НАЧАЛНИКА НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ДОБРИЧ Решение от 2.11.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Регионална здравна инспекция – Добрич, представлявана от д-р С.А.Д.–директор. ОСЪЖДА Регионална здравна инспекция – Добрич, БУЛСТАТ 176031070, със седалище и адрес на управление в гр.Добрич, ул.“Св. св.Кирил и Методий“ № 57, представлявана от д-р С.А.Д.–директор, да заплати на „Албена“ АД, ЕИК 834025872, със седалище и адрес на управление в с.Оброчище, община Балчик, кк“Албена“, административна сграда, представлявана от К.В.С., сумата от 900 (деветстотин) лева без ДДС – разноски по делото за възнаграждение на един адвокат. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на РБ.
5 Административно наказателно дело (К) No 345/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ АЛБЕНА ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ В.И.С. Решение от 2.11.2020г.
ОТМЕНЯ решение № 123/22.06.2020 г., постановено по н.а.х.д. № 208/2019 г. по описа на Районен съд - Балчик, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 19-3394-000100/ 05.07.2019 г. на началника на РУ – Албена към ОД на МВР - Добрич, с което на В.И.С. ***, с ЕГН **********, за извършено нарушение на чл.638, ал.3 от КЗ е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
6 Административно наказателно дело (К) No 346/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ АЛБЕНА ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ В.И.С. Решение от 2.11.2020г.
ОТМЕНЯ решение № 122/22.06.2020 г., постановено по н.а.х.д. № 207/2019 г. по описа на Районен съд - Балчик, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 19-3394-000112/ 05.07.2019 г. на началника на РУ – Албена към ОД на МВР - Добрич, с което на В.И.С. ***, с ЕГН **********, за извършени административни нарушения по чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП и чл.137е от ЗДвП са наложени административни наказания съответно глоба в размер на 500 лева и лишаване от право на управление на МПС на основание чл.174, ал.1, т.1 от ЗДвП и глоба в размер на 50 лева на основание чл.183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
7 Административно наказателно дело (К) No 471/2020 Възобновяване на КАНД НАБЛЮДАВАЩ ПРОКУРОР ВЪВ ВОЕННООКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СЛИВЕН В.С.К.,
НАЧАЛНИКА НА РУ ШАБЛА ПРИ ОД НА МВР -ДОБРИЧ
Решение от 2.11.2020г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, приключило с влязло в сила на 20.06.2020 г. наказателно постановление НП №20-5811-000040/03.06.2020 г., на Началника на РУ Шабла при ОД на МВР – Добрич. ОТМЕНЯ наказателно постановление НП №20-5811-000040/03.06.2020 г., на Началника на РУ Шабла при ОД на МВР – Добрич. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано по повод на АУАН №27082/26.05.2020 г., съставен от мл. автоконтрольор в РУ Шабла при ОДМВР – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
8 Административно дело No 196/2020 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДОБРИЧ Решение от 3.11.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на Областния управител на област Добрич чл. 53, т. 6 (нова) и т. 7 (бивша т. 6) и новоприетия чл. 57б, съдържащи се съответно в § 62, § 63, § 73, както и § 74 по отношение изменението на чл. 58 в частта, включваща чл. 57б, ал. 1, от Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, приета с Решение № 6 – 2 по Протокол № 6 от заседание на Общински съвет град Добрич, проведено на 31.03.2020 г. ОТХВЪРЛЯ оспорването в останалата му част. ОСЪЖДА Община град Добрич да заплати на Областна администрация Добрич, направените деловодни разноски, възлизащи на 25.40 лв. (двадесет и пет лева и 40 стотинки). Препис от решението, на основание чл. 138, ал. 1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването или връчването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване в срок на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени от касационния съд.
9 Административно дело No 357/2020 Закон за защита от дискриминация Ж.А.Г. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ - СОФИЯ Решение от 4.11.2020г.
ОТМЕНЯ решение № 382 от 26.06.2020 г. на пети специализиран постоянен заседателен състав на КЗД, постановено по преписка № 92/2019 г. ИЗПРАЩА преписката на Комисия за защита от дискриминация за ново разглеждане на жалба с вх. № 10-00-166/27.02.2019 г. и допълнение към нея с вх.№ 44-00-895/20.03.2019 г., подадени от Ж.А. Г., при спазване на указанията в настоящото решение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
10 Административно дело No 388/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.П.К. ОБЩИНА ВАРНА Решение от 4.11.2020г.
ОСЪЖДА Община Варна да заплати на Т.П.К. с ЕГН ********** *** обезщетение за имуществени вреди в размер на 973,68 лв. ( деветстотин седемдесет и три лева и шестдесет и осем стотинки), ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 26.01.2017 г. до окончателното изплащане на присъденото обезщетение. ОСЪЖДА Община Варна да заплати на Т.П.К. с ЕГН ********** *** сумата от 310 (триста и десет) лева - разноски по делото за държавна такса и за адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните.
11 Административно дело No 420/2020 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми А.И.К.,
Д.Д.С.,
И.П.Т.,
Е.Ю.Ж.,
Б.Т.Ф.
КМЕТА НА ОБЩИНА ШАБЛА Определение от 4.11.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от А.И.К., ЕГН ********** ***, Д.Д.С., ЕГН **********,***, И.П.Т., ЕГН **********,***, Е.Ю.Ж., ЕГН ********** *** и Б.Т. Фейзола, ЕГН **********,*** срещу Заповед № РД – 04 - 359 от 11.08.2020 г. на Кмета на Община Шабла, подписана „за Кмет“ от Петър Атанасов, съгласно Заповед № РД – 04 – 342 от 31.07.2020 г. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 420/ 2020 г. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седемдневен срок от получаване на съобщението от жалбоподателите.
12 Административно дело No 519/2020 Закон за местните данъци и такси (вкл. ревизионни актове) А.В.М. НАЧАЛНИКА НА ОТДЕЛ МДТ ПРИ ОБЩИНА БАЛЧИК Определение от 4.11.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.В.М. *** срещу Мълчалив отказ на общинска администрация гр. Балчик, да се произнесе по Заявление от 28.07.2020 г. за закриване на данъчна партида по чл.54 от ЗМДТ. ИЗПРАЩА преписката на Кмета на Община Балчик за произнасяне като решаващ орган по смисъла на чл. 152, ал. 2 от ДОПК във връзка с чл. 4, ал. 5 от ЗМДТ по жалбата /искова молба/ на А.В.М. ***. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. №519/2020 година на Административен съд - Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
13 Административно дело No 286/2020 КСО М.К.И. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 5.11.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на М.К.И. *** срещу Решение № 24/ 28.04.2020 г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Добрич, с което е отхвърлена жалбата ? срещу Разпореждане № 241-00-563-1/ 27.03.2020 г. на Ръководителя на осигуряването за безработица, с което ? е отказано отпускане на парично обезщетение за безработица. Решението е окончателно на основание чл. 119 от КСО във връзка с чл. 117, ал. 1, т. 2, б. "б. " от КСО.
14 Административно дело No 548/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Р.И.Г. НАЧАЛНИКА НА РУ - АЛБЕНА ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Определение от 5.11.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 548 по описа за 2020г. на Добричкия административен съд. ИЗПРАЩА делото като преписка по подведомственост на директора на ОД на МВР – Добрич за произнасяне по жалбата на Р.И.Г. ***, с ЕГН **********, против заповед за налагане на принудителна административна мярка № 20-3394-000050 от 28.09.2020 г., издадена от началника на РУ – Албена към ОД на МВР – Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
15 Административно дело No 394/2020 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ ВАНИС АГРИКОЛЧАР ЕООД ТРЪЖНА КОМИСИЯ НАЗН. СЪС ЗАПОВЕД РД-04-193/2020Г. НА ДИР НА ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ДОБРИЧ Решение от 6.11.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ВАНИС АГРИКОЛЧАР“ ЕООД Протокол № А-1-5 от 17.07.2020 г. на Тръжна комисия, определена със Заповед № РД-04-193/08.07.2020 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ - Добрич, в частта му за недопускането на жалбоподателя до участие в първа тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под аренда на имот с № 63094.162.52, 3 категория, с площ от 150,042 дка в землището на с.Росица, Община Генерал Тошево. ВРЪЩА преписката на Тръжна комисия, определена със Заповед № РД-04-193/08.07.2020 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Добрич за законосъобразно провеждане на тръжната процедура по отношение на имот с № 63094.162.52, 3 категория, с площ от 150,042 дка в землището на с.Росица, Община Генерал Тошево, съобразно дадените указание в мотивите на настоящото решение като ОПРЕДЕЛЯ 14 (четиринадесет) дневен срок за издаване на акта, считано от датата на влизане в сила на настоящото решение. ОСЪЖДА Областна дирекция „Земеделие“ – Добрич да заплати на „ВАНИС АГРИКОЛЧАР“ ЕООД, ЕИК 203435376, със седалище и адрес на управление в с.Галата, община Тетевен, представлявано от С.И.С., сумата от 50 (петдесет) лева – разноски по делото за държавна такса. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез настоящия съд до Върховен административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
16 Административно дело No 408/2020 Закон за местните данъци и такси (вкл. ревизионни актове) Н.Б.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ДОБРИЧ Определение от 6.11.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Н.Б.В., ЕГН **********,*** срещу Съобщение № 004570/ 14.07.2020 г. на ст. инспектор в Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община град Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 408/ 2020 г. по описа на Административен съд - Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщението до жалбоподателя чрез изпращане препис от настоящия акт.
17 Административно наказателно дело (К) No 413/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ж.П.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ АЛБЕНА ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ Решение от 9.11.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 134 от 21.07.2020 г., постановено по нахд № 99/2020 г. по описа на Районен съд –Балчик. ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на същия съд. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 9.11.2020г.
18 Административно наказателно дело (К) No 490/2020 ЗАНН: КРС КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ОПТИК НЕТ ЕООД Решение от 9.11.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 237 от 04.08.2020 год. по НАХД № 253/ 2020 год. по описа на Районен съд – Добрич, като вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА НП № 2/ 31.01.2020 г. на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, с което на „ОПТИК НЕТ“ ЕООД, ЕИК 202273003, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, п.к. 9300, ж.к. Рилци, ул. „Чавдар войвода“ № 23, представлявано от С.С.М., на основание чл. 326 от ЗЕС, за нарушение на чл. 44, ал. 1 от Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения, е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 3000 лв.(три хиляди лева). Решението е окончателно.
19 Административно дело No 196/2019 Закон за данък върху добавената стойност ЛУИС М ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП - СОФИЯ,
И.Н.Н.
Решение от 10.11.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на „***“ ЕООД, ЕИК ***, с адрес за кореспонденция: Добрич, ул. ***№ 11А, представлявано от управителя М.Г.Р., против Ревизионен акт № Р – 03000818002039 – 091 – 001/ 30.11.2018 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП - Варна, потвърден с Решение № 411/ 15.02.2019 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - Варна при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА „***“ ЕООД, ЕИК ***, с адрес за кореспонденция: Добрич, ул. ***№ 11А, представлявано от управителя М.Г.Р. да заплати на Националната агенция за приходите направените по делото разноски в размер на 6 416,18 лв. (шест хиляди четиристотин и шестнадесет лева и 18 стотинки). Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
20 Административно дело No 367/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.И.С. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Определение от 10.11.2020г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от открито съдебно заседание на 19.10.2020 г., с което е даден ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.И.С. *** против заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 20-0851-000265/ 05.07.2020 г., издадена от началника на сектор „ПП“ при ОД на МВР – Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 367/2020 г. по описа на Административен съд - Добрич. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
21 Административно наказателно дело (К) No 440/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.С.Д. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 10.11.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 233/03.08.2020 г., постановено по н.а.х.д. № 1398/2019 г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.11.2020г.
22 Административно наказателно дело (К) No 462/2020 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ВАРНА Е.Г.У. Решение от 10.11.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 126/25.06.2020 г., постановено по н.а.х.д. № 216/2019 г. по описа на Районен съд - Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.11.2020г.
23 Административно наказателно дело (К) No 492/2020 ЗАНН: ИААА З.С.З. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 10.11.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 224 от 21.07.2020 г., постановено по н.а.х.д. № 279/2020 г. по описа на Районен съд – Добрич, В ЧАСТТА, в която е изменено наказателно постановление № 28-0000325/17.12.2019 г. на началника на ОО “АА” – Добрич относно наложеното с него наказание „глоба“ в размер на 3000 лева на основание чл.177, ал.3, т.1, предл. 2 от ЗДвП за извършено нарушение по чл.139, ал.1, предл. 2 от ЗДвП, във вр. чл.6, ал.1, т.3, б.”а” от Наредба № 11/03.07.2001 г. на МРРБ, като размерът на наложеното административно наказание „глоба“ е намален от 3000 лева на 1500 лева. В останалата част решението е влязло в сила. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.11.2020г.
24 Административно дело No 529/2017 АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Х.Б.М.,
З.Б.М.
НАЧАЛНИКА НА ДНСК - ГР. СОФИЯ Решение от 11.11.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.Б.М. и З.Б.М. ***, подадена чрез адв.Ю.О.-ДАК, срещу Възлагателно писмо № Д-982-03—536/29.08.2017 г., издадено от началника на ДНСК-София, с което е възложено принудително изпълнение на Заповед № РД-14-298/12.07.2007 г. на заместник-началника на ДНСК за премахване на незаконен строеж „Масивна жилищна сграда“, находящ се в ПИ 433,кв.83 по ПУП-ПРЗ на гр.Балчик. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
25 Административно дело No 221/2019 КСО ТРИОАГРО ООД ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 11.11.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ТРИОАГРО“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „Сан Стефано“ №8, вх.Б, ап.10, представлявано от управителя Г.С.К. срещу Решение №4 от 22.02.2019 г. на Директора на ТП на НОИ – Добрич. ОСЪЖДА „ТРИОАГРО“ ООД, ЕИК 201382900, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „Сан Стефано“ №8, вх.Б, ап.10, представлявано от управителя Г.С.К. да заплати на Териториално поделение на НОИ Добрич сумата от 100 /Сто/ лева разноски по делото. ОСЪЖДА „ТРИОАГРО“ ООД, ЕИК 201382900, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „Сан Стефано“ №8, вх.Б, ап.10, представлявано от управителя Г.С.К. да заплати на В.П.К. ЕГН ********** ***; И.К.И. ЕГН ********** ***; Д.К.И. ЕГН ********** *** и С.К.И. ЕГН ********** ***, сторените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 500 /Петстотин/ лева, заплатено адвокатско възнаграждение. Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението на страните пред Върховен административен съд на Република България.
26 Административно наказателно дело (К) No 466/2020 ЗАНН: КЗП КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА Решение от 11.11.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 216/17.07.2020 г., постановено по н.а.х.д. № 579/2020 г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 11.11.2020г.
27 Административно наказателно дело (К) No 557/2020 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ДОБРИЧ ВМ МЕНИДЖМЪНТ ООД Определение от 11.11.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по касационно дело с административно–наказателен характер № 557/2020 г. по описа на Административен съд -Добрич. ИЗПРАЩА касационно дело с административно–наказателен характер № 557/2020 г. по описа на Административен съд- Добрич на Върховен административен съд на РБ за определяне на друг административен съд, който да разгледа делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се съобщи на страните.
В законна сила на 11.11.2020г.
28 Административно наказателно дело (К) No 558/2020 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ДОБРИЧ ВМ МЕНИДЖМЪНТ ООД Определение от 11.11.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по касационно дело с административно–наказателен характер № 558/2020 г. по описа на Административен съд -Добрич. ИЗПРАЩА касационно дело с административно–наказателен характер № 558/2020 г. по описа на Административен съд- Добрич на Върховен административен съд на РБ за определяне на друг административен съд, който да разгледа делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се съобщи на страните.
В законна сила на 11.11.2020г.
29 Административно дело No 479/2020 Закон за подпомагане на земеделските производители С.Д.С. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Определение от 12.11.2020г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № 1013/ 23.10.2020 г. за насрочване на открито съдебно заседание на 14.12.2020 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от С.Д.С. срещу Акт за установяване на публично държавно вземане № 01 – 6500/2490 от 06.03.2020 г. на Зам. - изп. директор на ДФ „Земеделие“. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 479/ 2020 г. по описа на Административен съд – Добрич. Определението подлежи на обжалване в седемдневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд на Република България.
30 Административно наказателно дело (К) No 500/2020 ЗАНН: ДИТ ПОЛ АГРАР КАМПАНИ АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 12.11.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 260000 от 24.08.2020 г. по НАХД № 118/ 2020 год. по описа на Районен съд - Генерал Тошево, с което е изменено Наказателно постановление № 08 - 001575 от 03.04.2020 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Добрич, като наложеното наказание е намалено от 3000 лв. на 1500 лв., като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 08 – 001575/164 от 03.04.2020 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Добрич, с което на “П. А.К.” АД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. “Лоза” № 16, ет. 5, ап. 21, ЕИК *********, представлявано от М.П., в качеството му на работодател, на основание чл. 415, ал. 1 от Кодекса на труда е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 3000 лв. (три хиляди лева), като на основание чл. 415в, ал. 1 от Кодекса на труда ОПРЕДЕЛЯ имуществена санкция в размер на 100 лв. (сто лева). Решението е окончателно.
31 Административно дело No 475/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.С.А. ДИРЕКТОРА НА РД АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - РУСЕ Решение от 13.11.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.С.А. Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД-14-1739/03.08.2020г., издадена от директора на Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Русе. ОСЪЖДА Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Русе да заплати на М.С.А. с ЕГН ********** *** сумата от 211(двеста и единадесет) лева – разноски по делото за държавна такса и адвокатско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд чрез настоящия съд.
32 Административно дело No 567/2020 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД   Определение от 13.11.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „Електроразпределение Север“ АД, по която е образувано адм.дело № 567/2020 по описа на Административен съд – Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 567/2020 г. по описа на Административен съд – Добрич. ИЗПРАЩА делото на Административен съд – Варна по подсъдност. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.
33 Административно дело No 422/2020 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК Определение от 17.11.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 422/ 2020 г. като деловоден номер и отменя насрочването на същото за открито съдебно заседание на 14.12.2020 г. ДА СЕ ИЗПРАТИ препис от Определението на страните. ОПРЕДЕЛНИЕТО не подлежи на обжалване.
34 Административно дело No 457/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 НОРД КОУСТЛАЙН ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Решение от 17.11.2020г.
ИЗМЕНЯ Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 259-ФК/02.09.2020 г., издадена от К.А.- началник отдел „Оперативни дейности“ - Варна в ГД“Фискален контрол“ при ЦУ на НАП в частта, в която е определен срока на принудителната мярка като определя срок на мярката от 3 /три/ дни. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховен административен съд на РБ с касационна жалба, подадена в 14-дневен срок от съобщаването му.
35 Административно дело No 463/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 МАРПЕСТ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Решение от 17.11.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 223-ФК/17.08.2020 г., издадена от К.А.- началник отдел „Оперативни дейности“ - Варна в ГД“Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите да заплати на "МАРПЕСТ" ЕООД, с ЕИК 200961691, със седалище и адрес на управление ГР.Каварна, ул.“Захари Стоянов“ № 2, представлявано от управителя, М.Н.С. сумата от 450 лева (четиристотин и петдесет) лева – разноски по делото за държавна такса и адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховен административен съд на РБ с касационна жалба, подадена в 14-дневен срок от съобщаването му.
36 Административно дело No 95/2020 Закон за митниците, Закон за акцизите и данъчните складове (само ревизионни актове) Г.К.- Г. ЕТ ДИРЕКТОРА НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" Решение от 18.11.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Г.К. – Г." ЕИК 124087018, представляван от Г., И.К., със седалище и адрес на управление гр. Ген. Тошево, ***, срещу Решение №Р-58/32-16671/16.01.2020 г. на Директора на Агенция "Митници", с което е отказано издаване на разрешение за извършване на дейност по обмяна на валута в зоната на ГКПП Кардам по чл. 34 от Наредба за граничните контролно-пропускателни пунктове. ОСЪЖДА на ЕТ "Г.К. – Г." ЕИК 124087018, представляван от Г., И.К. със седалище и адрес на управление гр. Ген. Тошево, *** да заплати на Агенция "Митници" юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева. Решението може да бъде оспорено с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
37 Административно дело No 288/2020 КСО ЕКОФРУКТ ЕООД ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 18.11.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на „***“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. ***, общ. Тервел, област Добрич, ул. „Първа“ № 95, представлявано от управителя Н.И.С. - Д., срещу Решение № 23 от 28.04.2020 г. на Директора на ТП на НОИ – Добрич. ОСЪЖДА „***“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: с. ***, общ. Тервел, област Добрич, ул. „Първа“ № 95, представлявано от управителя Н.И.С. - Д. да заплати на ТП на НОИ – Добрич сумата от 100 лв. (сто лева) съдебно – деловодни разноски във вид на юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА „***“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: с. ***, общ. Тервел, област Добрич, ул. „Първа“ № 95, представлявано от управителя Н.И.С. - Д. да заплати на М.М.М., ЕГН **********, с адрес: ***, С.А.О., ЕГН **********, с адрес: *** и С.М.О., ЕГН **********, с адрес: *** сумата общо от 500 лв. (петстотин лева) съдебно – деловодни разноски - адвокатско възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
38 Административно дело No 328/2020 Закон за движението по пътищата КЕСКИНОВ ЕООД НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 18.11.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба „К.“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Петър Берон“ №1, представлявано от управителя Д. А. К., Заповед №851з-36/08.05.2020 г. на Началник сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР гр.Добрич, с която е отказана регистрация на полуремарке „СТАС СА 336К“, рег. №Н 0211 ЕК, рама №YE6SA336K50JR6066. ВРЪЩА делото като преписка на Началника на сектор „ПП“ при Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи - Добрич, за ново произнасяне в определения законов срок от постъпване на преписката в администрацията като се съобрази с указанията, дадени в мотивите на настоящия съдебен акт. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, гр. Добрич да заплати в полза на „К.“ ЕООД ЕИК 205501750, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Петър Берон“ №1, представлявано от управителя Д. А. К. сумата от 870 /осемстотин и седемдесет/ лева - съдебни разноски за настоящата инстанция. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Р България - гр. София, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
39 Административно дело No 469/2020 Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ Решение от 18.11.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДЖС-09-6/24.08.2020 г. на Областния управител на Област Добрич, Красимир Кирилов, с която е отменен Акт за частна общинска собственост № 4830 от 18.09.2019 г., утвърден от кмета на Община Балчик. ОСЪЖДА Областен управител на Област Добрич да заплати на Община Балчик сумата от 200 (двеста) лева – разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд – Добрич до Върховния административен съд на РБ в 14- /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
40 Административно дело No 485/2020 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК Определение от 18.11.2020г.
СЪЕДИНЯВА в едно производство АД № 485/ 2020 г. и АД № 423/2020 г., и двете по описа на Административен съд - Добрич, което да продължи като АД № 423/2020 г. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 485 / 2020 г. по описа на Административен съд – Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. Определението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от него по реда на чл.138 от АПК.
41 Административно дело No 473/2020 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ШАБЛА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЯ Решение от 19.11.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на община Шабла, представлявана от кмета М.А.Ж., срещу решение за частично съгласуване на проведена обществена поръчка и налагане на финансова корекция № 07-0800/3999 от 03.08.2020 г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ и ръководител на Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. в частта, в която на община Шабла на основание чл. 20а, ал.2 от ЗПЗП, чл. 73, ал. 1, чл. 72, ал. 1, във вр. с чл. 70, ал. 1, т. 9 от ЗУСЕСИФ, чл. 2, ал. 1 от Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, е определена финансова корекция в размер на 10 % от поисканите за възстановяване разходи по договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор за изпълнение на проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Шабла, община Шабла“, с избран изпълнител „Б.Н." ЕООД, ЕИК *********, на стойност 8 800 лева без ДДС, сключен в изпълнение на административен договор № BG06RDNP001-7.001-0002-С01 от 23.05.2019 г. между община Шабла и ДФ „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г. ОСЪЖДА община Шабла да заплати на Държавен фонд “Земеделие” – сумата от 100 лева, представляващи разноски по делото пред първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
42 Административно наказателно дело (К) No 509/2020 ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД Определение от 19.11.2020г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от с.з. на 03.11.2020 г., с което е даден ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ДАМТН гр. София срещу Решение №122 от 15.06.2020 г. по нахд №119/2020 г. по описа на Районен съд гр. Силистра. Прекратява производството по КАНД №509/2020 г. по описа на Адм.съд-Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок пред ВАС, считано от съобщаването му на страните.
43 Административно наказателно дело (К) No 522/2020 Възобновяване на КАНД НАБЛЮДАВАЩ ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО - ЙОРДАНКА ЧАНЕВА НАЧАЛНИКА НА РУ - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО КЪМ ОДМВР - ДОБРИЧ,
Р.М.Р.
Решение от 20.11.2020г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателно производство срещу Р.М.Р., ЕГН **********,***, приключило с издаване на Наказателно постановление № 20 – 0265 – 000189 от 02.07.2020 г. на Началника на РУ – Генерал Тошево, влязло в сила на 17.07.2019 г. ОТМЕНЯ Наказателно постановление 20 – 0265 – 000189 от 02.07.2020 г. на Началника на РУ – Генерал Тошево срещу Р.М.Р., ЕГН **********,***. ПРЕКРАТЯВА образуваното административнонаказателно производство, приключило с издаване на Наказателно постановление № 20 – 0265 – 000189 от 02.07.2020 г. на Началника на РУ – Генерал Тошево, влязло в сила на 17.07.2019 г. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
44 Административно дело No 579/2020 КСО И.Д.С. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Определение от 23.11.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 579/2020 г. по описа на Административен съд - Добрич. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд София - град. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните по реда на чл.138 от АПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
45 Административно дело No 149/2020 Закон за подпомагане на земеделските производители Т.В.В. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ", РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГР. СОФИЯ Решение от 26.11.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.В.В. Акт за установяване на публично вземане № 38/1/1210907/3/01/04/02 с изх. № 01-6500/8731 от 06.03.2020 г, издаден от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“- София. ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие" – София да заплати на Т.В.В. с ЕГН ********** ***, сумата от 711,30 (седемстотин и единадесет лева и тридесет стотинки) лева, представляваща разноски по делото за държавна такса, възнаграждение за вещо лице и за адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба, подадена чрез Административен съд –Добрич, пред Върховния административен съд на Република България.
46 Административно наказателно дело (К) No 506/2020 Други по ЗАНН ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ДОБРИЧ М.С.К. Решение от 26.11.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 26005/24.08.2020 г., постановено по н.а.х.д. № 1380/2019 г. по описа на Районен съд - Добрич. ОСЪЖДА ДСП – Добрич да заплати на М.С.К., ЕГН **********,***, сумата от 300 лева, съставляващи разноски по делото. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.11.2020г.
47 Административно дело No 222/2020 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ Д.Д.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЯ Решение от 27.11.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Д.П. ***, Заповед №03-РД/1099 от 01.05.2020 г. на Изп. Директор на ДФЗ, с който е отхвърлено изцяло проектното предложение с наименование „Закупуване на земеделска техника за обработка и прибиране на лавандула“ с код в ИСУН BG06RDNP001-19.076-0015 на кандидата ЗС Д.Д.П. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.076 на МИГ Тервел – Крушари, подаден по подмярка 4.1 „Инвестици в земеделски стопанства“ на одобрената стратегия за ВОМР по ПРСР 2014-2020 г, с общ размер на разходите, възлизащи на 114 130,00 лева, като незаконосъобразна. ВРЪЩА делото като преписка на органа за ново произнасяне по подаденото от кандидата ЗС Д.Д.П. проектно предложение с наименование „Закупуване на земеделска техника за обработка и прибиране на лавандула“ с код в ИСУН BG06RDNP001-19.076-0015 при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” гр. София да заплати на Д.Д.П. ***, ЕГН ********** сумата от 802,30 /осемстотин и два лева и тридесет стотинки/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
48 Административно дело No 390/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Б.А.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ДОБРИЧ, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Решение от 30.11.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.А.Б. *** против Заповед № 20-0851-000286 от 25.07.2020 г. на Началник група на сектор ПП към ОД на МВР Добрич, с която на осн. чл. 171 т. 2 а, б.“Б“ от ЗДвП на оспорващия е наложена ПАМ - прекратяване регистрацията на ППС за срок от 190 дни. Решението не подлежи на обжалване на осн. чл.172, ал.5 от ЗДвП.
В законна сила на 30.11.2020г.
49 Административно дело No 391/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Б.А.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ДОБРИЧ, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Решение от 30.11.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на Б.А.Б. ***, срещу Заповед № 20 - 0851 - 000287/25.07.2020 г. на Началник група към сектор "Пътна полиция" към ОД на МВР Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно, съгл. чл.172, ал.5 от ЗДвП.
В законна сила на 30.11.2020г.
50 Административно дело No 452/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 КОСАРА ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Решение от 30.11.2020г.
ИЗМЕНЯ по жалба на "КОСАРА" ЕООД, със седалище гр. Балчик, представлявано от К.Н.Й., Заповед за налагане на принудителна административна мярка №263-ФК/03.09.2020 г. на органа по приходите- Началник отдел "Оперативни дейности"- Варна, в ЦУ на НАП, с която на „КОСАРА“ ЕООД е наложена принудителна административна мярка - запечатване на търговски обект - магазин за дрехи „Форум“, находящ се в гр. Балчик, ул. "Хр. Ботев“ №19, стопанисван и експлоатиран от дружеството, както и забрана за достъп до него за срок от 14 (четиринадесет ) дни, на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. "а" o т Закона за данък върху добавената стойност и чл. 187, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност, като намалява срока на мярката и забраната от 14 (четиринадесет) дни на 3 (три) дни. ОСЪЖДА "КОСАРА" ЕООД, ЕИК 124699668, със седалище и адрес на управление гр. Балчик, *** представлявано от К.Н.Й. да заплати на ТД на НАП Варна сумата от 100 /Сто/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба, в 14 -дневен срок от съобщението, пред Върховен административен съд.
51 Административно дело No 474/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.С.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 30.11.2020г.
ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ДОБРИЧ да заплати на С.С.С. с ЕГН ********** ***, сумата от 100 (сто) лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди –изплатено адвокатско възнаграждение за осъществена правна защита, съдействие и процесуално представителство по нахд № 104/2019 г. по описа на Районен съд – Генерал Тошево. ОТХВЪРЛЯ предявения иск за разликата от 200 лева до претендирания размер на обезщетението. ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ДОБРИЧ да заплати на С.С.С. с ЕГН ********** ***, сумата от 36,67 (тридесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) лева, представляваща направени съдебно-деловодни разноски в настоящото производство за държавна такса и адвокатско възнаграждение. Препис от решението, на основание чл. 138, ал. 1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд - Добрич, пред Върховния административен съд на РБ, в 14- /четиринадесет/ дневен срок, от съобщаването или връчването му на страните.