Административен съд - Добрич
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.11.2019г. до 30.11.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 691/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ю.Г.И. ОБЩИНА КАВАРНА Решение от 1.11.2019г.
ОСЪЖДА община Каварна да заплати на Ю.Г.И. с ЕГН ********** ***, сумата от 6054 лева, представляваща обезщетение по чл.104, ал.1 от ЗДСл в размер на шест основни заплати за периода от 24.08.2018г. до 24.02.2019г., през който ищецът не е заемал държавна служба поради незаконното прекратяване на служебното му правоотношение със заповед № 77/ 24.08.2018г. на кмета на община Каварна, отменена с влязло в сила решение № 522/05.12.2018г. по адм. дело № 578/2018г. по описа на Административен съд – Добрич, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на влизане в сила на решението - 28.05.2019г., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА община Каварна да заплати на Ю.Г.И. с ЕГН ********** ***, сумата от 600 лева, представляващи сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно наказателно дело (К) No 517/2019 ЗАНН: ДАМТН ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ АД РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ КЪМ ГД МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР Решение от 1.11.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 240 от 24.06.2019 г., постановено по нахд № 287/2019 г. по описа на Районен съд - Добрич. Решението е окончателно.
3 Административно дело No 522/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.М.П. НАЧАЛНИКА НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГЕН. ТОШЕВО КЪМ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 1.11.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.М.П. от гр.Генерал Тошево, срещу Заповед № 19-0265-000078 от 02.08.2019 г., издадена от началника на Районно управление на МВР гр.Генерал Тошево към ОД на МВР-Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
4 Административно дело No 665/2019 Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) М.Й.Х. ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Определение от 1.11.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Й.Х. *** срещу Отказ изх. № 94М – 00 – 916/ 04.10.2019 г. на Кмета на Община град Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 665/ 2019 г. по описа на Административен съд – Добрич. ИЗПРАЩА делото на Административен съд – София-град по подсъдност. Определението не подлежи на обжалване.
5 Административно дело No 671/2019 Изборен кодекс МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ПП "НИКОЛА ПЕТКОВ" ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ГЕН.ТОШЕВО Определение от 1.11.2019г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Местна коалиция ПП "Никола Петков" (Земеделски народен съюз) срещу Решение № 188 - МИ/ 28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия Генерал Тошево за обявяване и допускане до участие на втори тур за кмет на с. Росица, Община Генерал Тошево, с което са допуснати до участие Г.Н.Н., издигнат от КП „БСП за България“ и Д.В.С., издигната от МК ПП „Никола Петков“ (Земеделски народен съюз). ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 671/ 2019 г. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
6 Административно дело No 484/2019 Закон за кадастъра и имотния регистър Д.Щ.Г. ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧ Определение от 4.11.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Щ.Г. срещу разрешение за строеж № 106 от 04.07.19г. на гл. архитект на община Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 256 по описа за 2019 година на Административен съд – Добрич. ОСЪЖДА Д.Щ.Г., с ЕГН **********,***, да заплати на заинтересованата страна С.А.П. с ЕГН **********,***, сумата от 600 лв., представляващи сторени разноски по делото. Определението подлежи на обжалване в 7 - дневен срок от получаване на съобщението за жалбоподателя и ответника и от днес за заинтересованата страна.
7 Административно наказателно дело (К) No 565/2019 ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОБЩИНА ДОБРИЧКА Решение от 4.11.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 288/22.07.2019 г., постановено по нахд. № 1605/2018 г. по описа на Районен съд гр. Добрич, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № НЯСС-439/29.11.2018 г., издадено от заместник -председателя на ДАМТН - гр. София по налагане на имуществена санкция на Община Добрич в размер на 4000 лв. на основание чл.200, ал.1, т.39 от Закона за водите, като НАМАЛЯВА размера на санкцията от 4000 /четири хиляди/ лева на 1000 /хиляда/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.11.2019г.
8 Административно наказателно дело (К) No 581/2019 ЗАНН: ДИТ ГЕРГАНА - ДЕНИЦА ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 4.11.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 65/05.07.2019 г. по НАХД № 147/ 2018 година по описа на Районен съд - Каварна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.11.2019г.
9 Административно наказателно дело (К) No 582/2019 ЗАНН: ДИТ ГЕРГАНА - ДЕНИЦА ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 4.11.2019г.
ОТМЕНЯ Решение №67/10.07.2019 г., постановено по нахд № 153/2018 г. по описа на Районен съд – Каварна, с което е потвърдено НП № 08-000526/304 от 14.11.2017 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Добрич, с което на „Г-Д“ ЕООД гр. Каварна на основание чл. 415, ал.1 от КТ, е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева, и вместо него ПОСТАНОВИ: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №08-000526/304 от 14.11.2017 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Добрич, с което на „Г-Д“ ЕООД гр. Каварна, на основание чл. 415, ал.1 от КТ, е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева, като на основание чл.415в, ал.1 от КТ НАМАЛЯВА размера на наложената санкция от 1500 (хиляда и петстотин) лева на 100 (сто) лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
В законна сила на 4.11.2019г.
10 Административно наказателно дело (К) No 626/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ДЕЛТА ИНВЕСТМЪНТ ГРУП ЕООД Решение от 4.11.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 103 от 13.08.2019 г. по НАХД № 218/ 2018 г. по описа на Районен съд – Балчик, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 08-000648/206 от 08.05.2018 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Добрич, с което на “Д.И.Г.” ЕООД, гр. Варна, ЕИК 2012022576, за нарушение по чл. 61, ал. 1, във връзка чл. 62, ал. 1 от КТ, на основание чл. 416, ал. 5 във връзка с чл. 414, ал. 3 от КТ, е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
11 Административно дело No 675/2019 Изборен кодекс Г.З.Г. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БАЛЧИК Определение от 4.11.2019г.
ПРЕКРАТЯВА адм. дело № 675/ 2019 год. като деловоден номер. ДА СЕ ИЗПРАТИ препис от Определението на жалбоподателя. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
12 Административно наказателно дело (К) No 614/2019 ЗАНН: ДНСК К.З.Ж. РДНСК ДОБРИЧ Определение от 5.11.2019г.
При това положение компетентният съд, в случая Административен съд – Добрич, не е в състояние да разгледа делото поради невъзможност за сформирането на състав и са налице предпоставките по чл. 133, ал. 6 АПК за изпращане делото във ВАС на РБ с искане за постановяване изпращането му в друг съседен административен съд. С оглед горното, настоящият състав О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 614 по описа на Административен съд - Добрич за 2019 г. ПОСТАНОВЯВА изпращане на КАНД № 614 по описа за 2019 г., образувано в Административен съд - Добрич, с искане до ВАС на РБ за определяне на друг съседен административен съд, който да разгледа делото.
13 Административно дело No 485/2019 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАВАРНА Решение от 6.11.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 622, прието с протокол №52 от 25.06.2019 г. на Общински съвет – Каварна. ОСЪЖДА Общински съвет гр. Каварна да заплати на Областен управител на област с административен център гр. Добрич сумата от 100 /Сто/ лева, представляваща направените по делото разноски РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
14 Административно наказателно дело (К) No 527/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.А.Д. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 6.11.2019г.
ОТМЕНЯ решение № 261/01.07.2019 г., постановено по н.а.х.д. № 616/2019г. по описа на Районен съд – Добрич, като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 19-0851-000266/11.03.2019г. на началник група към ОДМВР – Добрич, сектор „Пътна полиция“, с което на основание чл.177, ал.3, т.2 от ЗДвП на В.А.Д., с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лева за извършено нарушение на чл.6, т.1 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.11.2019г.
15 Административно дело No 630/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 МИА МАНЕ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Решение от 6.11.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на „М.М.“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ж.к. „***“ бл. 31, вх. В, ет. 7, ап. 20, представлявано от управителя Д.Н.Т., срещу Заповед за налагане на ПАМ № 356 – ФК/ 03.10.2019 г. на Началник отдел "Оперативни дейности" гр. Варна, в Главна дирекция "Фискален контрол" при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА „М.М.“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ж.к. „***“ бл. 31, вх. В, ет. 7, ап. 20, представлявано от управителя Д.Н.Т., да заплати на Национална агенция за приходите сумата от 100 лв. (сто лева) юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.
16 Административно дело No 455/2019 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси А.Р.Р. КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Решение от 7.11.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Р.Р. ***, срещу Заповед № 740/26.06.2019 г. на кмета на Община Балчик, с която е определен Д.С.Д. за спечелил проведения на 21.06.2019 г. публичния търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд на Община Балчик. ОСЪЖДА А.Р.Р. с ЕГН ********** *** да заплати на Община Балчик сумата от 100 (сто) лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение, определено в минимален размер. ОСЪЖДА А.Р.Р. с ЕГН ********** *** да заплати на Д.С.Д. с ЕГН ********** *** сумата от 850 (осемстотин и петдесет) лева разноски по делото за адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
17 Административно дело No 502/2019 КСО П.Ж.П. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 7.11.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Ж.П. *** срещу Решение №15 от 16.07.2019 г. на директора на ТП на НОИ - Добрич, с което е оставена без уважение подадената от него жалба срещу Разпореждане №********** от 09.05.2019 г. на Ръководител на ПО при ТП на НОИ Добрич. ОСЪЖДА П.Ж.П., ЕГН ********** *** да заплати на ТП на НОИ - Добрич сумата от 100, 00 (сто) лева разноски по делото. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването му.
18 Административно дело No 670/2019 Изборен кодекс В.Т.Б. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ДОБРИЧКА Определение от 7.11.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Т.Б. против решение №153-МИ/28.10.19г. на ОИК Добричка. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 670/2019г. по описа на Административен съд - Добрич. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за всички страни с частна жалба пред ВАС.
19 Административно дело No 304/2019 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДОБРИЧ АД ДИРЕКТОРА НА РЗОК - ГР. ДОБРИЧ Решение от 8.11.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на “МБАЛ – Добрич“ АД, със седалище и адрес: гр. Добрич, ул. “Панайот Хитов” № 24, ЕИК 124141302, управлявано и представлявано от Изпълнителния директор д-р С.Б.П., т. 1 от Покана с регистрационен индекс 2902 – 01 – 76/4/ 22.04.2019 год. на Директора на РЗОК - Добрич, с която на основание чл. 76а, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване, чл. 396, ал. 1 от НРД за МД за 2018 г. във връзка с чл. 378, ал. 1 от НРД за МД за 2018 г., чл. 61, ал. 1 от Договор № 082001/ 25.05.2018 г. и допълнително споразумение № 2 от 25.02.2019 г., жалбоподателят е поканен в 14 – дневен срок от получаване на Писмената покана да внесе сумата от 600.00 лв. за отчетена дейност по КП № 072 за месец февруари 2019 г. и заплатена от НЗОК/РЗОК – Добрич през месец март 2019 г. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна такса - Добрич да заплати на “МБАЛ – Добрич“ АД, със седалище и адрес: гр. Добрич, ул. “Панайот Хитов” № 24, ЕИК 124141302, управлявано и представлявано от Изпълнителния директор д-р С.Б.П., съдебно – деловодни разноски в размер на 665 лв. (шестотин шестдесет и пет лева). РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.
20 Административно наказателно дело (К) No 453/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Г.К. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 8.11.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №215 от 10.06.2019 г., постановено по АНД №584/2017 г. по описа на Районен съд гр. Добрич. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 8.11.2019г.
21 Административно наказателно дело (К) No 454/2019 ЗАНН: КХ НОВА АЛМ ЕООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА Определение от 8.11.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на „НОВА АЛМ“ ЕООД, представлявано от управителя А.Л.М., срещу Решение № 123/ 01.04.2019 г. по НАХД № 102/ 2019 год. по описа на Районен съд – Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 454/ 2019 г. на Административен съд – Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба/протест в 7 – дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.
22 Административно наказателно дело (К) No 459/2019 ЗАНН: ДНСК Г.Ж.И. РДНСК ДОБРИЧ Решение от 8.11.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 82 от 06.06.2019 г., постановено по нахд № 15/ 2019 г. по описа на Районен съд – Балчик. Решението е окончателно.
В законна сила на 8.11.2019г.
23 Административно наказателно дело (К) No 467/2019 ЗАНН: ДАМТН ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ АД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Решение от 8.11.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 47 от 27.5.2019 г. по НАХД № 65/ 2019 г. по описа на Районен съд - Каварна. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.11.2019г.
24 Административно наказателно дело (К) No 468/2019 ЗАНН: ДАМТН ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ АД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Решение от 8.11.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 44 от 21.5.2019 г. по НАХД № 61/ 2019 г. по описа на Районен съд - Каварна. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.11.2019г.
25 Административно наказателно дело (К) No 473/2019 ЗАНН: Патентно ведомство ДИ-ВО ЕООД ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Решение от 8.11.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 77/04.06.2019 г., постановено по нахд № 20 по описа на Районен съд –Балчик за 2019 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 158/2018 от 27.12.2018 г., издадено от председателя на Патентно ведомство на Република България, с което на ****“ ЕООД, ЕИК 200211490, със седалище и адрес на управление в гр.Добрич, ул.“Васил Петлешков № 28, представлявано от управителя, Д.А.С., за нарушение на чл.81, ал.1 от ЗМГО, е наложена имуществена санкция от 2 500 лв., като ОПРЕДЕЛЯ имуществена санкция в размер на 1 000 (хиляда) лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 8.11.2019г.
26 Административно наказателно дело (К) No 481/2019 ЗАНН: ДНСК РДНСК ДОБРИЧ Н.Т.Н. Решение от 8.11.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 83 от 06.06.2019 г., постановено по нахд № 16/ 2019 г. по описа на Районен съд – Балчик. Решението е окончателно.
В законна сила на 8.11.2019г.
27 Административно наказателно дело (К) No 495/2019 ЗАНН: ДИТ ТЕХНОПЕТ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 8.11.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №197/23.05.2019 г. по НАХД № 1010/2018 година по описа на Районен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.11.2019г.
28 Административно наказателно дело (К) No 501/2019 ЗАНН: НАП И.Т.К. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП - ВАРНА Решение от 8.11.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 222 от 12.06.2019 г., постановено по нахд № 550/ 2019 г. по описа на Районен съд – Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 8.11.2019г.
29 Административно наказателно дело (К) No 525/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Н.П. ПЪРВО РУ ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ Решение от 8.11.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №276 от 12.07.2019 г., постановено по нахд №560/2019 г. по описа на Районен съд гр. Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 8.11.2019г.
30 Административно наказателно дело (К) No 526/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.М.М. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 8.11.2019г.
ОТМЕНЯ решение № 262/03.07.2019 г., постановено по н.а.х.д. № 283/2019г. по описа на Районен съд – Добрич, като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 18-0851-002632/15.01.2019г. на началника на сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР – Добрич, с което на основание чл.177, ал.3, т.2 от ЗДвП на Д.М.М., с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лева за извършено нарушение на чл.6, т.1 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.11.2019г.
31 Административно дело No 545/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ЕФТИМОВИ ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Решение от 8.11.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЕФТИМОВИ“ ООД, ЕИК 124641962 срещу Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 274- ФК/05.08.2019 г., издадена от Бойка Генова - началник отдел „Оперативни дейности“ - Варна в ГД“Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА „ЕФТИМОВИ“ ООД, ЕИК 124641962, със седалище и адрес на управление в гр.Балчик, област Добрич, ул.“Черно море“ № 19, представлявано от управителя И.Ж.Е., ДА ЗАПЛАТИ на ТД на НАП Варна съдебно – деловодни разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховен административен съд на РБ с касационна жалба, подадена в 14-дневен срок от съобщаването му.
32 Административно дело No 555/2019 Закон за държавния служител Г.К.Г. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ Решение от 8.11.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.К.Г. с ЕГН ********** *** заповед № ЧР-01-2/20.08.2019 год. на областен управител на област Добрич, с която на основание чл.89, ал.2, т.1 и т.2 от ЗДСл на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание “забележка”. ОСЪЖДА Областна администрация – Добрич да заплати на Г.К.Г. с ЕГН ********** *** сумата от 500 лева, сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
33 Административно наказателно дело (К) No 504/2019 ЗАНН: НАП А.И.С. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ - ВАРНА В ЦУ НА НАП Решение от 11.11.2019г.
ОТМЕНЯ решение № 217 от 09.07.2019г. по нахд № 669/2019г. по описа на Районен съд – Добрич, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 431027-0029751/22.04.2019г. на началника на отдел “Оперативни дейности” – Варна към ЦУ на НАП, с което за извършено нарушение на чл.7, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ на ЕТ “А.– А.С.”, с БУЛСТАТ ХХХХХХХХХ, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, ул. “П.Р.С.” № ХХХ, представляван от А.И.С., с ЕГН **********, на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
34 Административно наказателно дело (К) No 551/2019 ЗАНН: Общини С.Д.М. ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 11.11.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 264/05.07.2019г. по н.а.х.д. № 674/2019г. по описа на Районен съд – гр. Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 11.11.2019г.
35 Административно дело No 664/2019 Изборен кодекс С.Н.А.,
Г.З.Г.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БАЛЧИК Решение от 11.11.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Н.А. *** и Г.З.Г. ***, регистрирани като кандидати за общински съветници от листата на Местна коалиция ВМРО /ГЕРБ, СДС/, Решение №134/28.10.2019 г. на Общинската избирателна комисия-Балчик, с което са обявени резултатите от местни избори за общински съветници в община Балчик, проведени на 27.10.2019 г., в частта, с която е обявено разпределението на заявените предпочитания за отделните кандидати по кандидатската листа на МК ВМРО /ГЕРБ, СДС/, част V от Решението. ВРЪЩА книжата на ОИК Балчик за обявяване на действителните резултати в отменената част. Решението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
36 Административно дело No 567/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 НИКО 2019 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Решение от 13.11.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Н. ХХХХ“ ЕООД, ЕИК ХХХХХХХХХ, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, ул. „Трепетлика“ № 24, представлявано от управителя Н.Н.А., срещу заповед за налагане на ПАМ № 316-ФК/29.08.2019г., издадена от началника на отдел „Оперативни дейности“ – Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, с която на дружеството е наложена принудителна административна мярка – запечатване на търговски обект, представляващ магазин за хранителни и нехранителни стоки, находящ се в гр.Добрич, ул. „Ген. Г.Попов“ № 98-В, стопанисван от „Н. ХХХХ“ ЕООД, и забрана за достъп до него за срок от 14 дни на основание чл.186, ал.1 от ЗДДС и чл.187, ал.1 от ЗДДС. ОСЪЖДА „Н. ХХХХ“ ЕООД, ЕИК ХХХХХХХХХ, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, ул. „Трепетлика“ № 24, представлявано от управителя Н.Н.А., да заплати на ТД на НАП - Варна съдебно – деловодни разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева (сто лева). РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
37 Административно дело No 676/2019 Изборен кодекс И.М.Г. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ТЕРВЕЛ Определение от 13.11.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.М.Г. *** срещу решение № 118-МИ от 28.10.19г. на ОИК – Тервел, в частта относно разпределението на заявените предпочитания за жалбоподателя и избраните общински съветници от листата на КП БСП за България. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 676 /19г. по описа на Административен съд – Добрич. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за присъстващите страни и от получаване на съобщението за останалите страни с частна жалба пред Върховния административен съд.
38 Административно дело No 571/2019 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми АТАНАСОВ БИОЕНЕРДЖИ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА Решение от 14.11.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на „А. Биоенерджи“ ЕООД Заповед № 920 от 23.08.2019 г. на кмета на Община Добричка. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „А. Биоенерджи“ ЕООД срещу Протокол от 19.08.2019 г. на тръжната комисия и Заповед № 847 от 06.08.2019 г. на кмета на Община Добричка в частта й, с която е наредено провеждането на втори търг за имотите в землището на с.Подслон и ПРЕКРАТЯВА производството в тази му част. ОСЪЖДА Община Добричка да заплати на „А. Биоенерджи“ ЕООД, ЕИК 201043736, със седалище и адрес на управление в гр.Добрич, жк „Дружба-І“, № 72, представлявано и управлявано от А.Г.А., сумата от 275 (двеста седемдесет и пет) лева разноски по делото за държавна такса и адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА „А. Биоенерджи“ ЕООД, ЕИК 201043736, със седалище и адрес на управление в гр.Добрич, жк „Дружба-І“, № 72, представлявано и управлявано от А.Г.А.,*** сумата от 250 (двеста и петдесет) лева разноски по делото за адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО, в частта му за отмяна на Заповед № 920 от 23.08.2019 г. на кмета на Община Добричка, може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез настоящия съд до Върховен административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните. РЕШЕНИЕТО в прекратителната му част, имаща характер на определение, може да се обжалва в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му на страните с частна жалба, подадена чрез настоящия съд до Върховен административен съд на Република България .
39 Административно дело No 606/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.К.К.И. НАЧАЛНИКА НА РУ - БАЛЧИК ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 14.11.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.К.К. – И. с ЕГН ********** *** срещу заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-0240-000112/13.08.2019г., издадена от началника на РУ – Балчик при ОД на МВР – Добрич, с която на основание чл.171, т.2а от ЗДвП на жалбоподателката е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 190 дни чрез отнемане на СРМПС № 800189248 и 2 броя рег. табели с № ***. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.11.2019г.
40 Административно дело No 677/2019 Изборен кодекс А.И.А. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БАЛЧИК Определение от 14.11.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.И.А. *** против решение №135-МИ от 28.10.19г. на ОИК – Балчик за обявяване на резултатите от изборите за кмет на община Балчик. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 677/2019г. по описа на Административен съд – Добрич. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за всички страни с частна жалба пред Върховния административен съд.
41 Административно наказателно дело (К) No 543/2019 ЗАНН: МВР И.К.З. ВТОРО РУ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 15.11.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 258 от 01.07.2019 г., постановено по нахд № 140/2019 г. на Районен съд Добрич в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 18-0255-000434 от 10.12.2018 г. на началника на Второ районно управление към ОД на МВР-Добрич, с което за нарушаване на чл.6, т.1 от Закона за движение по пътищата на И.К.З. с ЕГН **********, на основание чл.183, ал.3, т.6 от същия закон, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 30 лева. ОТМЕНЯ Решение № 258 от 01.07.2019 г., постановено по нахд № 140/2019 г. на Районен съд Добрич в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 18-0255-000434 от 10.12.2018 г. на началника на Второ районно управление към ОД на МВР-Добрич, с което за нарушаване на чл.186, ал.7 от Закона за движение по пътищата на И.К.З. с ЕГН **********, на основание чл.185 от същия закон, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 20 лева, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-0255-000434 от 10.12.2018 г. на началника на Второ районно управление към ОД на МВР-Добрич, с което за нарушаване на чл.186, ал.7 от Закона за движение по пътищата на И.К.З. с ЕГН **********, на основание чл.185 от същия закон, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 20 лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 15.11.2019г.
42 Административно наказателно дело (К) No 561/2019 ЗАНН: ДИТ БИЗОНЕ 1999 ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 15.11.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 68/ 10.07.2019 г. по НАХД № 231/ 2018 година по описа на Районен съд - Каварна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.11.2019г.
43 Административно дело No 573/2019 Закон за достъп до обществена информация Я.Е.Д.
УПРАВИТЕЛЯ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН Решение от 15.11.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба от Я.Е.Д. ***, Решение с изх.№РД-04-1139/ 31.07.2019г. на Управителя на “Водоснабдяване и канализация Сливен” ООД, В ЧАСТТА, с която е отказано да й бъде предоставена обществена информация по т.1 и т.2 от нейно заявление от 22.05. 2017г., уточнено с молба от 22.07.2019г. по отношение на договори, попадащи в обхвата на чл.20,ал.4 от ЗОП, и първични счетоводни документи, създадени в периода от 16.04. 2016г. до 22.05.2017г.,свързани с посочените договори. ВРЪЩА делото като преписка на Управителя на “Водоснабдяване и канализация Сливен” ООД, да се произнесе с решение, с което да предостави исканата обществена информация по т.1 и т.2 от заявлението и неговото уточнение, съобразно мотивите към настоящото решение, като му определя 14-дневен срок за произнасяне, считано от датата на влизане на решението. ОСЪЖДА Управителя на “Водоснабдяване и канализация Сливен” ООД, да заплати на Я.Е.Д. с ЕГН **********,***, сумата от 490 /четиристотин и деветдесет/лева, сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване, по аргумен ат чл.40,ал.3 от Закона за достъпдо обществена информация.
44 Административно дело No 664/2019 Изборен кодекс С.Н.А.,
Г.З.Г.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БАЛЧИК Решение от 15.11.2019г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в Решение №457 от 11.11.2019 г., постановено по адм. дело №664/2019 г. по описа на Административен съд гр.Добрич, както следва: 1. Навсякъде в мотивите, да се чете „36 избирателни секции“; 2. В мотивите на решението, на лист 7, абзац трети от долу на горе да се чете: „Доколкото съдът установи разлика в подадените действителни бюлетини с преференции за оспорващия Г.Г., то тяхната бройка се изменя на 184 действителни бюлетини, е на 183, както е отбелязано в Списък Б“. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните.
45 Административно дело No 580/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Т.Й.М. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 18.11.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Й.М. с ЕГН ********** *** срещу заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-0851-000406/24.08.2019г., издадена от началника на сектор „ПП“ при ОД на МВР – Добрич, с която на основание чл.171, т.2а, б.“а“ от ЗДвП на жалбоподателката е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 190 дни чрез отнемане на СРМПС № ХХХХХХХХХХ и 2 броя рег. табели с № ХХХХХХ РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
46 Административно дело No 54/2018 Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия М.Д.С. НАЧАЛНИКА НА ПЪРВО РУ ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 19.11.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на М.Д.С.,***, срещу Решение рег. № 1717р – 251/ 11.01.2018 г. на Началника на Първо Районно управление Добрич към ОДМВР Добрич, с което е отказано да бъде върнато Разрешение за съхранение, носене и употреба на ловно оръжие № 20170379023, валидно до 01.08.2022 г., и притежаваното от него огнестрелно оръжие – гладкоцевна пушка „Байкал МР – 155“, кал. 12, № 1515538538693. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
47 Административно дело No 344/2019 Закон за местните данъци и такси МАРИНА БЕЙ РЕЗИДЪНС АД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "МДТХСД И БФС" ПРИ ОБЩИНА - БАЛЧИК Решение от 19.11.2019г.
ИЗМЕНЯ Акт за установяване на задължения № АУ000001/11.02.2019 г., издаден от Г.Т.- главен инспектор ревизор по приходите в Дирекция „МДТХСД и БФС“ при Община Балчик в частта му, с която са установени задължения за такса „Битови отпадъци“ за 2018 г. в размер на 36 667,97 лева - главница и 1665,34 лева - лихви, изчислени към 11.02.2019 г. като ОПРЕДЕЛЯ задължения за такса „Битови отпадъци“ за 2018 г. в размер на 29 716,93 лв. и лихви към тях от 1357,85 лева, изчислени към 11.02.2019 г. ОТХВЪРЛЯ жалбата срещу Акт за установяване на задължения № АУ000001/11.02.2019 г. в останалата му част в общ размер от 69 677,66 лева, представляващи задължения за данък върху недвижимите имоти (ДНИ) и за такса Битови отпадъци (ТБО), както следва: ДНИ за 2017 г. - в размер на 12 595,87 лева главница и 1852,64 лева лихви; ДНИ и за 2018 г. - в размер на 12 595,87 лева главница и 572,06 лева лихви; ТБО за 2017 г. – 36 667,97 лева - главница и 5 393,25 лева – лихви; ОСЪЖДА Община Балчик да заплати на „Марина Бей Резидънс“ АД, ЕИК 200499530, със седалище и адрес на управление в с.Кранево, Община Балчик, ул.“Добруджа“ № 46, представлявано от М.В.М., сумата от 124,32 лева – разноски по делото за държавна такса и адвокатско възнаграждение, съобразно уважената част от жалбата. ОСЪЖДА „Марина Бей Резидънс“ АД, ЕИК 200499530, със седалище и адрес на управление в с.Кранево, Община Балчик, ул.“Добруджа“ № 46, представлявано от М.В.М.,*** сумата от 3 442,23 лева – разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд – Добрич до Върховния административен съд на РБ в 14- /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
48 Административно наказателно дело (К) No 643/2019 Възобновяване на КАНД НАБЛЮДАВАЩ ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ - ДАНИЕЛ ИЛИЕВ НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ,
С.Н.С.
Решение от 19.11.2019г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, приключило с влязло в сила на 06.03.2019 г. наказателно постановление №19-0851-000094/11.02.2019 г. на Началника на Сектор „ПП“ при ОД на МВР – Добрич. ОТМЕНЯ наказателно постановление №19-0851-000094/11.02.2019 г. на Началника на Сектор „ПП“ при ОД на МВР – Добрич. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано по повод на АУАН №Д699588/23.01.2019 г., съставен от мл. автоконтрольор в Сектор „ПП“ – Добрич при ОДМВР – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.11.2019г.
49 Административно дело No 308/2019 Закон за данък върху добавената стойност ЕЛ ПЕКО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП - СОФИЯ Решение от 20.11.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Ел Пеко“ ЕООД, с адрес по чл.8 от ДОПК гр.Добрич,***, представлявано от управителя П.К.П., срещу РА № Р-03000318004252-091-001/10.01.2019 г. издаден от началник сектор "Ревизии" в дирекция "Контрол" при ТД на НАП-Варна - възложил ревизията и главен инспектор по приходите в дирекция "Контрол" при ТД на НАП- Варна - ръководител на ревизията, потвърден с решение № 38/08.04.2019 г. издадено от директора на дирекция ОДОП-гр. Варна с който е начислен ДДС в размер на 9659,35 лева и лихви за забава в размер на 1721,76 лева. ОСЪЖДА „Ел Пеко“ ЕООД, с адрес по чл.8 от ДОПК гр.Добрич, ж.к.Балик, бл.8,вх.А,ет.2,ап.3, представлявано от управителя П.К.П., с ЕИК 203659940 да ЗАПЛАТИ на Дирекция "ОДОП" Варна, при ЦУ на НАП, сумата от 871,43 8осемстотин седемдесет и един лв. и 71 ст./ лева разноски по делото. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
50 Административно дело No 512/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.С.К. КМЕТА НА ОБЩИНА ШАБЛА Решение от 20.11.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.С.К. ***, против заповед №РД-04-329/16.07.2019 г. на кмета на Община Шабла, с която е наредено премахването на незаконно поставен обект, представляващ фургон с навес, намиращ се в ПИ 39493.31.94, собственост на община Шабла с извършител М.С.К.. ОСЪЖДА М.С.К.,*** да заплати на Община Шабла, сторените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 600 /шестотин/ лева, заплатено адвокатско възнаграждение. Решението е окончателно на основание чл. 215, ал. 7, т. 4 от ЗУТ.
51 Административно дело No 599/2019 Закон за местното самоуправление и местната администрация Д.Д.Д.,
В.Т.Д.
КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Решение от 20.11.2019г.
ОТМЕНЯ Мълчалив отказ на кмета но община Балчик, по подадена от Д.Д.Д. и В.Т.Д.,***, Молба за издаване на разрешение за отсичане на клони на дървета, засадени в съседен ПИ №53120.504.392, находящ се в с. Оброчище, общ. Балчик, в.з. Изгрев, ул. „Шеста“ №5, собственост на М.М.Ч., вх. №94-00-1097/18.06.2019 г.. ИЗПРАЩА делото като преписка на кмета на община Балчик за ново произнасяне по искането, в 14-дневен срок от постъпване на преписката, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите към решението. ОСЪЖДА община Балчик да заплати на Д.Д.Д. ЕГН ********** *** и на В.Т.Д., ЕГН ********** ***., сторените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 20 /Двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
52 Административно дело No 681/2019 Изборен кодекс ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "ВОЛЯ" ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ДОБРИЧ Решение от 20.11.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 172 от 28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Добрич, с което са определени резултатите от изборите за общински съветници, проведени на 27.10.2019 г. в Община Добрич. РЕШЕНИЕТО може да бъде оспорено пред Върховен административен съд в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му на страните.
53 Частно административно дело No 703/2019 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК РУМИ 19 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Определение от 20.11.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на „РУМИ 2019“ ЕООД Разпореждане за допускане на предварително изпълнение, включено в Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 457-ФК/15.11.2019 г., издадена от Бойка Генова - началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД“Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
54 Административно дело No 688/2019 Изборен кодекс МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ПП "НИКОЛА ПЕТКОВ" ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ГЕН.ТОШЕВО Решение от 21.11.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 189-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК – Генерал Тошево относно обявяване резултатите от гласуването за общински съветници на местни избори, проведени на 27.10.2019 г. в Община Генерал Тошево, оспорено по жалба на Местна коалиция ПП „Никола Петков“ /Земеделски народен съюз/, представлявана от Н.И.К. и М.И.В.. Решението е постановено с участието на заинтересованите страни ПП „Воля“, КП „БСП за България“, Местна коалиция „ГЕРБ (СДС)“, И.Г.П., В.Н.Н., Г.К.Ф., Г.Н.Т., К.Г.Д., К.К.К., К.М.Д., М.Т.К., М.Г.М., Б.Р.Б., Я.Б.Г., К.И.К., В.Ц.В., П.И.П., Р.И.С., Р.Д.В. и Н.И.К.. Решението може да бъде оспорено пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
55 Частно административно дело No 702/2019 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК КЛАС 2000 ЕООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ КОНТРОЛ ПРИ ТД НА НАП ВАРНА Определение от 21.11.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "КЛАС 2000" ЕООД срещу Разпореждане за допускане на предварително изпълнение, включено в Заповед за налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) № 441-ОП/11.11.2019г., издадена от Ваня Димитрова – директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП гр.Варна. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му на страните.
56 Административно дело No 368/2019 Закон за данък върху добавената стойност Д.М.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП - СОФИЯ Решение от 22.11.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.М.В. ЕГН ********** ***, акт за прихващане и възстановяване (АПВ) № П-03000819017786-004-001/01.03.2019г. на орган по приходите при ТД на НАП – Варна, потвърден с решение № 78/22.05.2019г. на директора на дирекция „ОДОП“ – Варна при ЦУ на НАП. ВРЪЩА преписката на компетентния орган по приходите при ТД на НАП – Варна за ново произнасяне по заявление с вх. № 972/16.01.2019 г., подадено от Д.М.В., при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите към настоящото решение. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
57 Административно дело No 535/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАВАРНА Решение от 22.11.2019г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура - Добрич нормата на чл.28, ал.3, т.3 от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Община Каварна, приета с Решение № 4 по Протокол № 21 от заседание на Общински съвет –Каварна, проведено на 27.01.2009 г. ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура - Добрич нормата на чл.46, ал.2 в частта й относно израза “…или от оправомощени от него лица“ от Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на Община Каварна, приета с Решение № 4 по Протокол № 21 от заседание на Общински съвет –Каварна, проведено на 27.01.2009 г. ОСЪЖДА Община Каварна да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски – държавна такса в размер на 20 /двадесет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
58 Административно дело No 536/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК Решение от 22.11.2019г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура - Добрич нормата на чл.48, ал.3, т.1 т.2 и т.3 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик, приета с Решение № 31 по Протокол № 5 от 22.12.2016 г. на Общински съвет Балчик, с които са определени такси за услуга по предоставяне на обществена информация, съгласно Закона за достъп до обществената информация се заплащат следните разходи, според вида па носителя: 1.Дискета - един брой 1,44 лв.; 2. СD - един брой - 6,00 лв.; 3. Електронна поща - 1 МВ /заплаща се всеки започнат мегабайт и се използва за информация, съществуваща в електронен вид/ - 0,36 лв.; ОСЪЖДА Община Балчик да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски – държавна такса в размер на 20 /двадесет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
59 Административно наказателно дело (К) No 550/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.И.В. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 22.11.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 259/ 01.07. 2019 г., по н.а.х. дело № 466/ 2019г. по описа на Районен съд-Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.11.2019г.
60 Административно наказателно дело (К) No 553/2019 ЗАНН: АДФИ П.А.К. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ Решение от 22.11.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 279/15.07.2019 г., постановено по н.а.х.д. № 1021/2018 г. по описа на Добричкия районен съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.11.2019г.
61 Административно наказателно дело (К) No 585/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ПРОГРЕС - 99 ООД Решение от 22.11.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 302 от 31.07.2019 г., постановено по н.а.х.д № 1501/ 2018 г. по описа на Районен съд - Добрич. ВРЪЩА делото на друг състав на Районен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 22.11.2019г.
62 Административно дело No 587/2019 Закон за интеграция на хората с увреждания Д.С.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 22.11.2019г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Д.С.Д. ***, срещу Отказ изх.№ 94Д-00-672/ 28.08.2019г. на Кмета на община град Добрич, да издаде карта за безплатно паркиране на МПС за хора с увреждания. ОСЪЖДА Д.С.Д. ***, с ЕГН **********,***, сумата от 100.00 /сто/ лв., представляваща направените разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
63 Административно наказателно дело (К) No 618/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.С.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 22.11.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 72/ 17.07.2019 г. по НАХД № 108/ 2019 г. по описа на РС – Каварна. Решението не подлежи на обжалване.
64 Административно наказателно дело (К) No 632/2019 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ВАРНА В.К.К. Решение от 25.11.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 44 от 02.09.2019 г. по НАХД № 43/ 2019 год. по описа на Районен съд - Тервел, с което е отменено Наказателно постановление № 60/ 25.02.2019 г. на Директора на РДГ - Варна. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
65 Административно дело No 640/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.С.М. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - СОФИЯ Определение от 25.11.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 640/2019г. по описа на Административен съд – Добрич. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд – Добрич и Административен съд - София – град по искова молба на К.С.М., с която срещу НАП – София е предявен иск за заплащане на обезщетение за претърпени от ищеца неимуществени вреди вследствие от незаконосъобразно бездействие на нейни служители в размер на сумата от 1000 лв., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 15.07.2019г. до окончателното й изплащане. ИЗПРАЩА делото по компетентност на ВАС за произнасяне по спора за подсъдност.
66 Административно дело No 678/2019 Изборен кодекс А.К.И. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БАЛЧИК Решение от 25.11.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 137 от 28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Балчик, с което Р.П.Н. е обявен за избран на първи тур за кмет на кметство село Кранево, община Балчик. ОСЪЖДА А.К.И. с ЕГН ********** ***, да заплати на Р.П.Н. с ЕГН ********** *** сумата от 500 (петстотин) лева –разноски по делото за адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да бъде оспорено пред Върховен административен съд в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му на страните.
67 Административно дело No 536/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК Решение от 26.11.2019г.
ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в диспозитива на Решение № 476/22.11.2019г., постановено по адм.дело № 536/2019 г по описа на Административен съд Добрич, КАТО ВМЕСТО израза „ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура - Добрич нормата на чл.48, ал.3, т.1 т.2 и т.3 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик..“ да се чете : „ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура - Добрич нормата на чл.48, ал.2, т.1 т.2 и т.3 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик…“. РЕШЕНИЕТО за поправка може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. РЕШЕНИЕТО да се отбележи върху поправеното решение след влизането му в сила.
68 Административно наказателно дело (К) No 628/2019 ЗАНН: АДФИ Н.Г.С. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ Решение от 26.11.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 80 от 09.08.2019 г., постановено по НАХД № 271/ 2018 г. по описа на Районен съд - Каварна. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване/протест.
69 Административно дело No 334/2019 КСО Н.Й.И. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 27.11.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Й.И. ***, срещу Решение № 9 от 10.05.2019 г. на директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт –Добрич. ОСЪЖДА Н.Й.И. ***, да заплати на Териториално поделение на Националния осигурителен институт –Добрич сумата от 100 (сто) лева разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд – Добрич до Върховния административен съд на РБ в 14- /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
70 Административно дело No 334/2019 КСО Н.Й.И. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 27.11.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Й.И. ***, срещу Решение № 9 от 10.05.2019 г. на директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт –Добрич. ОСЪЖДА Н.Й.И. ***, да заплати на Териториално поделение на Националния осигурителен институт –Добрич сумата от 100 (сто) лева разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд – Добрич до Върховния административен съд на РБ в 14- /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
71 Административно дело No 433/2019 Закон за министерство на вътрешните работи Ю.Р.Х. МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Определение от 27.11.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ю.Р.Х. *** срещу Заповед № 8121К/04.02.2019 г., издадена от министъра на вътрешните работи, в частта, с която е определено заплащане на разходи за издръжка и обучение в Академия на МВР, пропорционално на времето на неизпълнение на задължението за служба в срок от 5 години. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. №433/2019 г. по описа на Административен съд –Добрич. ОСЪЖДА Ю.Р.Х. ***, да заплати на Министерство на вътрешните работи сумата от 100 (сто) лева разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано в седмодневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред Върховен административен съд на РБ.
72 Административно наказателно дело (К) No 633/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.И.М. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 27.11.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 323/19.08.2019 г., постановено по нахд № 619/2019г. по описа на Районен съд – Добрич, като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-0851-0002636/25.01.2019г. на началник Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР - Добрич, с което на основание чл.177, ал.3, т.2 от ЗДвП на С.И.М. с ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лева за извършено нарушение на чл.6, т.1 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 27.11.2019г.
73 Административно дело No 483/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Щ.Д. ОБЩИНА КАВАРНА Решение от 28.11.2019г.
ОТХВЪРЛЯ молба за допълване на Решение № 384/ 16.10.2019 г., постановено по адм.дело № 483/2019 г. по описа на Административен съд –Добрич. Решението може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез настоящия съд, пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
74 Административно дело No 597/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави А.Щ.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАВАРНА Решение от 28.11.2019г.
ОТМЕНЯ по оспорване на А.Щ.Д. *** чл. 78, ал. 5 от Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна. ОСЪЖДА Община Каварна да заплати на А.Щ.Д., ЕГН **********,*** сторените по делото разноски в размер на 38 лв. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба/ протест в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
75 Административно дело No 607/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.Б.В. НАЧАЛНИКА НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ГР. ГЕН. ТОШЕВО Решение от 28.11.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Н.Б.В. ***, срещу отказа на началника на Общинска служба „Земеделие“ - Генерал Тошево, обективиран в писмо с изх. № РД-12-5-399 от 22.08.2019 г., да впише в регистъра прекратяване на договор за аренда от 08.03.2006 г., сключен с И.Х.П.. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба, подадена в 14-дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд –Добрич до Върховен административен съд на РБ.
76 Административно дело No 523/2019 Закон за държавния служител И.А.А. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС НА АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА Решение от 29.11.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на И.А.А. ***, срещу Заповед № ЧР-СП-178/27.06.2019 г., на председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, Г.Т., с която на основание чл.106, ал.1, т.2 от ЗДСл е прекратено служебното му правоотношение, считано от 01.07.2019 г. ОСЪЖДА И.А.А. с ЕГН ********** ***, да заплати на Агенция „Пътна инфраструктура“ - София сумата от 100 (сто) лева – разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно оспорване с касационна жалба, подадена в 14-дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд –Добрич до Върховен административен съд на РБ.
77 Административно дело No 695/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Е.Х.М.   Определение от 29.11.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 3129/ 12.11.2019 г. от Е.Х.М.,***. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 695/ 2019 год. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седемдневен срок от съобщението до жалбоподателя.