Административен съд - Добрич
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.10.2020г. до 30.10.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно наказателно дело (К) No 339/2020 ЗАНН: ДНСК ДНСК - СОФИЯ ЖИЛФОНД - ИНВЕСТ ЕООД- Решение от 1.10.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №184/17.06.2020 год. по нахд №869/2019 год. на Районен съд гр. Добрич. ОСЪЖДА Дирекция за национален строителен контрол София да заплати на „Ж-И.“ ЕООД, ЕИК 834052321, със седалище и адрес на гр. Добрич, ул. „Ген. Киселов“ №1, представлявано от управителя С.Д. П., сторените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 900 /Деветстотин лева/ лв.Решението е окончателно.
В законна сила на 1.10.2020г.
2 Административно наказателно дело (К) No 348/2020 ЗАНН: ДНСК РДНСК ДОБРИЧ Н.И.А. Решение от 1.10.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №11/05.03.2020 год. по нахд №90/2019 год. на Районен съд гр. Ген. Тошево. Решението е окончателно.
В законна сила на 1.10.2020г.
3 Административно дело No 446/2020 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.М.Ч. КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Определение от 1.10.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М. Миленов Ч. ***, подадена чрез адв. Д.А. ***, против мълчалив отказ на кмета на община Балчик по възражение с вх. № 94-00-643_015 от 23.07.2020 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 446 по описа за 2020 г. на Добричкия административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
4 Частно административно дело No 497/2020 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Определение от 1.10.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Областен управител на област Добрич срещу разпореждане за допускане на предварително изпълнение на решение № 273 по протокол № 17 от заседание на Добрички общински съвет, проведено на 24.09.2020 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в седмодневен срок от получаване на съобщението до страните.
5 Административно наказателно дело (К) No 326/2020 ЗАНН: ДИТ Е.- И.И. ЕТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 2.10.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №116/10.06.2020 г. по НАХД №383/2019 година по описа на Районен съд - Балчик. ОСЪЖДА ЕТ „ЕДЕЛВАЙС-И.И.“, ЕИК 124100425, със седалище и адрес на управление гр. Балчик, ул. „Г. Бенковски“ №56, вх.Г, ап.4, представлявано от едноличния търговец И.Д.И. да заплати сторените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 80 /Осемдесет лева/ лв. на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 2.10.2020г.
6 Административно дело No 427/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 САНИ 10 ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ БУРГАС В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Определение от 2.10.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 427/2020 г. по описа на Административен съд - Добрич. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
7 Административно дело No 715/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ЗАМ. МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР 2014-2020 Решение от 5.10.2020г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в Решение №34 от 13.02.2020 г., постановено по адм. дело №715/2018 г. по описа на Административен съд гр.Добрич, както следва: Навсякъде в решението, вкл. и в диспозитива да се чете: Решение №РД-02-36-1249/06.11.2019 г. на на Зам. министъра на МРРБ и ръководител на УО ОП“РР“ 2014-2020 г. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните.
8 Административно наказателно дело (К) No 289/2020 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ АРТ ВИЖЪН ПЛУТОН ДЗЗД Решение от 5.10.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 124 от 14.04.2020 г. постановено по АНД № 1256/2019 г. на Районен съд - Добрич. Решението не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 5.10.2020г.
9 Административно дело No 393/2020 Закон за местното самоуправление и местната администрация П.С.К.,
Я.А.С.,
Д.Г.Г.,
М.И.В.,
Н.Ц.,
Н.Г.И.,
Н.Т.Р.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Определение от 5.10.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 1904/ 11.08.2020 г. от П.С.К., Я.А.С., Д.Г.Г., М.И.В., Н.Ц., Н.Г.И. и Н.Т.Р.,***, срещу Решение № 7-2 от 30.07.2020 г. на Общински съвет гр. Генерал Тошево. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 393/ 2020 год. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от съобщението до жалбоподателите.
10 Административно дело No 436/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.Т.М.,
З.Т.М.
ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Определение от 5.10.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба на Eсрин Т.М. и З.Т.М., по която е образувано адм.д. № 436/2020 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 436 по описа на Административен съд - Добрич за 2020 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му до Върховен административен съд на РБ чрез Административен съд –Добрич.
11 Административно дело No 439/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.И.Г.,
И.Д.Г.
ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Определение от 5.10.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба на К.И.Г. и И.Д.Г., по която е образувано адм.д. № 439/2020 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 439 по описа на Административен съд - Добрич за 2020 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му до Върховен административен съд на РБ чрез Административен съд –Добрич.
12 Административно дело No 287/2020 КСО Ш.Р.А. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 6.10.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ш.Р.А. ***, против Решение №12/22.05.2020 г. на Директора на ТП на НОИ град Добрич, с което е оставена без уважение жалбата му против Разпореждане №**********/28.02.2020 г., издадено от Ръководител на Отдел "Пенсии" при ТП на НОИ град Добрич, с което му е отказано отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 3 от КСО. ОСЪЖДА Ш.Р.А., ЕГН ********** *** да заплати на ТП на НОИ Добрич разноски, представляващи юрисконсултско възнаграждение, в размер на 100 (сто) лв. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.
13 Административно дело No 424/2020 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК Определение от 6.10.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на областен управител на област Добрич срещу решение № 158 по протокол № 11/30.07.2020 г. на Общински съвет – Балчик, и ПРЕКРАТЯВА производството по делото. ОСЪЖДА Общински съвет – Балчик да заплати на областен управител на област Добрич разноски по делото в размер на 100 лева, съставляващи юрисконсултско възнаграждение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
14 Административно дело No 600/2019 КСО Т.К.И. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 7.10.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.К.И. ***, против Решение №16 от 02.08.2019 г. на директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Добрич. ОСЪЖДА Т.К.И., ЕГН ********** *** заплати на ТП на НОИ Добрич разноски, представляващи юрисконсултско възнаграждение, в размер на 100 (сто) лв. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.
15 Административно дело No 195/2020 Закон за местните данъци и такси (вкл. ревизионни актове) АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГР. СОФИЯ ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МДТ ПРИ ОБЩИНА ДОБРИЧ Решение от 7.10.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Агенция за социално подпомагане - София, представлявана от Р.П.- изпълнителен директор срещу Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК № АУЗ-107-1148/31.12.2019 г., издаден от П.К.- главен инспектор, потвърден с Решение № 12-07-14#1/13.03.2020 г. на директора на Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община град Добрич. ОСЪЖДА Агенция за социално подпомагане - София, представлявана от Р.П.- изпълнителен директор ДА ЗАПЛАТИ на Община град Добрич сумата от 1 104, 32 лева (хиляда сто и четири лева и тридесет и две стотинки) разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд чрез настоящия съд.
16 Административно наказателно дело (К) No 284/2020 ЗАНН: КЗП СТИЛ АТРАКЦИОНИ ЕООД КЗП - РД ЗА ОБЛАСТИТЕ ВАРНА, ДОБРИЧ, ШУМЕН, ТЪРГОВИЩЕ, РАЗГРАД И СИЛИСТРА Решение от 7.10.2020г.
ОТМЕНЯ решение № 72/04.03.2020 г. по нахд № 324/2019 г. по описа на Районен съд - Балчик, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № В-0047490 от 08.08.2019 г. на директора на Регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра на Комисия за защита на потребителите, с което на „С.А.“ ЕООД, ЕИК ХХХХХХХХХ, със седалище и адрес на управление: гр.ХХХХХХХХХ, представлявано от управителя И.Н.И., е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева на основание чл.214 от ЗТ за нарушение на чл.132, ал.1 от ЗТ. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.10.2020г.
17 Административно наказателно дело (К) No 298/2020 ЗАНН: ДИТ ХИДРА БИЛД ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 7.10.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 23/17.03.2020 год. по н.а.х.д. № 4/2020 год. по описа на РС – Каварна. ОСЪЖДА “Х.Б.” ЕООД, с ЕИК XXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление гр.София, район XXXXXXXXXXX, бул. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, представлявано от управителя Л.Ш., да заплати на Дирекция „Инспекция по труда“ – Добрич разноски по делото в размер на 100 лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване .
В законна сила на 7.10.2020г.
18 Административно дело No 316/2020 Закон за местните данъци и такси (вкл. ревизионни актове) ПОЛАРИС 43 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ ПРИ ОБЩИНА ДОБРИЧКА Определение от 7.10.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от „Поларис 43“ ЕООД, ЕИК 103520562, седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Македония“ № 23, съдебен адрес:***, представлявано от управителя Д.И.Й., срещу Акт за установяване на задължения по чл. 107, ал. 3 ДОПК № АУЗ – 107 – 053 – 1/ 04.09.2019 г., издаден от главен експерт „Данъци и такси“, Община Добричка, Наталия Стоянова Колева, потвърден с Решение № Ж – 13#1 от 03.06.2020 г. на Началника на отдел МДТ при Община Добричка. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 316/ 2020 год. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от съобщението до жалбоподателя.
19 Административно дело No 621/2019 Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) М.Д.Г. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Решение от 8.10.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Д.Г. с адрес ***, подадена чрез адв.Д.Н. против Експертно решение № 0662 – 077 от 09.05.2019 г. на Националната експертна лекарска комисия - Специализиран състав по неврологични и УНГ болести, с което е потвърдено Експертно решение № 3725/22.11.2018 г. на ТЕЛК към „МБАЛ Добрич“ АД . ОСЪЖДА М.Д.Г. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати на Националната експертна лекарска комисия – София сумата от 100 (сто) лева, представляваща разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. ОТМЕНЯ Определение от 02.07.2020 г., постановено по адм.д. № 621/2019г. в частта му, с която като заинтересована страна по делото е конституирана Регионална дирекция за социално подпомагане – Добрич и ПРЕКРАТЯВА производството по делото спрямо нея. Регионална дирекция за социално подпомагане – Добрич да се заличи от списъка на лицата за призоваване. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на РБ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните, а в прекратителната му част – с частна жалба в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му на страните .
20 Административно дело No 366/2020 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАВАРНА Решение от 8.10.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на Областен управител на област Добрич, с адрес: град Добрич, ул.”*** № 5, Решение № 138 по Протокол № 14 от заседание на Общински съвет Каварна, проведено на 30.06.2020 год., повторно прието с Решение № 157 по Протокол № 15/ 06.08.2020 г. на Общински съвет Каварна. ОСЪЖДА Община Каварна да заплати на Областна администрация Добрич съдебно – деловодни разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв. (сто лева). Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
21 Административно дело No 275/2020 КСО П.С.К. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 9.10.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 13 от 04.06.2020 г. на директора на Териториално поделение на ТП на НОИ –Добрич, с което е отхвърлена жалба срещу Разпореждане № **********/08.04.2020 г. на ръководител „Пенсионно осигуряване“ при ТП на НОИ-Добрич. ВРЪЩА преписката на ръководителя на пенсионно осигуряване при ТП на НОИ - Добрич за ново произнасяне по подаденото от П.С.К. заявление с вх. № 2113-24-415 на 11.04.2019 г., съгласно дадените задължителни указания в мотивите на решението относно тълкуването и прилагането на закона и ОПРЕДЕЛЯ 7 – дневен срок за произнасяне, считано от влизане на решението в сила. ОСЪЖДА ТП на НОИ - Добрич да заплати на П.С.К. с ЕГН ********** ***, сумата от 600.00 /шестстотин/ лева, представляваща разноски по делото за адвокатско възнаграждение.
22 Административно дело No 34/2020 Закон за защита на личните данни Р.Д.Р. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - СОФИЯ Решение от 12.10.2020г.
ОСЪЖДА НАП – София да заплати на Р.Д.Р. с ЕГН ********** ***, обезщетение за неимуществени вреди в размер на сумата от 300 (триста) лева, ведно със законната лихва, считано от датата на влизане в сила на решението по настоящото дело до окончателното изплащане на сумата, КАТО ОТХВЪРЛЯ иска за горницата му до 1000 лева. ОСЪЖДА НАП – София да заплати на Р.Д.Р. с ЕГН ********** ***, сумата от 30 лева, представляващи сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните.
23 Административно дело No 109/2020 Закон за защита на личните данни Р.И.В. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - СОФИЯ Решение от 12.10.2020г.
ОСЪЖДА НАП – София да заплати на Р.И.В. с ЕГН ********** ***, обезщетение за неимуществени вреди в размер на сумата от 300 (триста) лева, ведно със законната лихва, считано от датата на влизане в сила на решението по настоящото дело до окончателното изплащане на сумата, КАТО ОТХВЪРЛЯ иска за горницата му до 1000 лева. ОСЪЖДА НАП – София да заплати на Р.И.В. с ЕГН ********** ***, сумата от 30 лева, представляващи сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните.
24 Административно дело No 226/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Б.М.Р. НАЧАЛНИКА НА РУ ПОЛИЦИЯ АЛБЕНА КЪМ ОД НА МВР-ДОБРИЧ Решение от 12.10.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.М.Р. с постоянен адрес *** срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 20-3394-000010 от 06.04.2020 г., издадена от началника на Районно управление на МВР –Албена, Даниел С.. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
25 Административно наказателно дело (К) No 322/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.П.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 12.10.2020г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ решение № 182 / 16. 06. 2020 г., постановено по н.а.х.д. № 1438 / 2019 г. по описа на Районен съд - Добрич. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.10.2020г.
26 Административно дело No 428/2020 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ Н.Б.В. НАЧАЛНИКА НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ГР. ГЕН. ТОШЕВО Определение от 12.10.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Б.В. *** срещу писмо с изх. № РД-12-05-671/06.08.2020 г. на началника на Общинска служба „Земеделие“ –Генерал Тошево . ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 428/2020 г. по описа на Административен съд – Добрич. ИЗПРАЩА делото на Районен съд – Генерал Тошево по подсъдност. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.
В законна сила на 12.10.2020г.
27 Административно дело No 313/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.С.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 13.10.2020г.
ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ДОБРИЧ да заплати на И.С.Н. с ЕГН ********** ***, сумата от 300 (триста) лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди –изплатено адвокатско възнаграждение за осъществена правна защита, съдействие и процесуално представителство по нахд № 377/2018 г. по описа на Районен съд - Балчик, с което е отменено Наказателно постановление № 18-3394-000154 от 22.06.2018 г. на началника на РУ на МВР-Албена към ОД на МВР-Добрич. ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ДОБРИЧ да заплати на И.С.Н. с ЕГН ********** ***, сумата от 10 (десет) лева, представляваща направени съдебно-деловодни разноски в настоящото производство за държавна такса. Препис от решението, на основание чл. 138, ал. 1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд - Добрич, пред Върховния административен съд на РБ, в 14- /четиринадесет/ дневен срок, от съобщаването или връчването му на страните.
28 Административно дело No 265/2020 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК Решение от 14.10.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 77 по Протокол № 8 от заседание на Общински съвет –Балчик, проведено на 23.04.2020 г., повторно прието с Решение № 101 по Протокол № 9/22.05.2020 г. на Общински съвет –Балчик. ОСЪЖДА Община Балчик да заплати на Областен управител на област Добрич сумата от 120 лева - разноски по делото за държавна такса и за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на РБ с касационна жалба или протест в 14 (четиринадесет) дневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от него на страните. Решението да се съобщи на страните по реда на чл.138 от АПК.
29 Административно наказателно дело (К) No 325/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Д.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - БАЛЧИК Решение от 14.10.2020г.
Отменя отчасти решениетоОТМЕНЯ решение № 128/29.06.2020 г., постановено по н.а.х.д. № 20/2020 г. по описа на Районен съд – Балчик, В ЧАСТТА, в която е потвърдено наказателно постановление № 19-0240-000372/ 05.12.2019 г. на началника на РУ – Балчик към ОД на МВР – Добрич относно наложеното с него на С.Д.К. ***, с ЕГН **********, административно наказание глоба в размер на 100 лева на основание чл.177, ал.1, т.1 от ЗДвП за нарушение на чл.150а, ал.1 от ЗДвП, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 19-0240-000372/ 05.12.2019 г. на началника на РУ – Балчик към ОД на МВР – Добрич в частта, в която на С.Д.К. ***, с ЕГН **********, за нарушение на чл.150а, ал.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева на основание чл.177, ал.1, т.1 от ЗДвП. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.10.2020г.
30 Административно наказателно дело (К) No 456/2020 ЗАНН: ДИТ РАДИЧКОВИ ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 15.10.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 235 от 03.08.2020 г., постановено по НАХД № 1287/2019 г. по описа на Районен съд – Добрич. ОСЪЖДА, „***“ ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „****“ №8, ет.3, ап.7, представлявано от управителя В.П.Р. да заплати на Дирекция "Инспекция по труда" - Добрич, разноски по делото в размер на 80 (осемдесет) лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 15.10.2020г.
31 Административно дело No 510/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Г.П. КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Определение от 15.10.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Г.П. *** срещу заповед № 1201/02.09.2020 г. на кмета на община град Добрич, с която на основание чл. 12, ал.1 от ЗСММ е определено място за провеждане на протеста на Д.Г.П., считано от 02.09.2020 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 510/2020 г. по описа на Административен съд – Добрич. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните.
32 Административно дело No 266/2020 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК Решение от 16.10.2020г.
ОТМЕНЯ по оспорване на областния управител на област Добрич Решение № 100 по Протокол № 9 от заседание на Общински съвет –Балчик, проведено на 22.05.2020 г. ОСЪЖДА Община Балчик да заплати на областен управител на област Добрич сумата от 120 лв. ,представляваща разноски по делото за държавна такса за обнародване на оспорването и за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба или протест в 14 (четиринадесет) дневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от него на страните. Решението да се съобщи на страните по реда на чл.138 от АПК.
33 Административно наказателно дело (К) No 296/2020 ЗАНН: ДИТ ХИДРА БИЛД ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 16.10.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 21 от 11.03.2020 г., постановено по нахд № 1/2020 г. по описа на Районен съд - Каварна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.10.2020г.
34 Административно наказателно дело (К) No 340/2020 Други по ЗАНН Е.Й.К. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ГР.СОФИЯ Решение от 16.10.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 96/09.03.2020г. по нахд № 1605/2019 година по описа на Районен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.10.2020г.
35 Административно наказателно дело (К) No 410/2020 Други по ЗАНН А.И.С. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТУКТУРА, НАЦИОНАЛНО ТОЛ УПРАВЛЕНИЕ, СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЗВЕНО КЪМ АПИ СОФИЯ Решение от 16.10.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 130 от 14.07.2020 г. по НАХД № 43/ 2020 год. по описа на Районен съд - Балчик, с което е потвърдено Наказателно постановление № 005264/ 07.01.2020 г., издадено от Началник отдел „Контрол и правоприлагане“ в Национално Тол управление към Агенция „Пътна инфраструктура“, гр. София. ОСЪЖДА А.И.С., ЕГН **********,*** дол, да заплати на Агенция „Пътна инфраструктура“, с БУЛСТАТ 000695089, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Македония“ № 3, сумата от 80.00 лв. (осемдесет лева) съдебно – деловодни разноски във вид на юрисконсултско възнаграждение. Решението не подлежи на обжалване.
36 Административно наказателно дело (К) No 343/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Н.М. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 19.10.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 188 от 23.06.2020 г., постановено по нахд № 1321/2019 г. по описа на Районен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.10.2020г.
37 Административно наказателно дело (К) No 356/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.А.В. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 19.10.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 192 от 24.06.2020 година, постановено по нахд № 426/2020 г. по описа на Районен съд – Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 19.10.2020г.
38 Административно дело No 358/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 КЛИМЕНТИНА-92 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Определение от 19.10.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „***************“ ЕООД срещу ЗППАМ №179-ФК/27.07.2020г. на началник отдел „Оперативни дейности“ – Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. ПРЕКРАТЯВА производството по АД №358/2020г. по описа на Административен съд – Добрич. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес и за двете страни с частна жалба пред ВАС на Република България.
39 Административно наказателно дело (К) No 411/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Г.Д. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 19.10.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №223 от 21.07.2020 г., постановено по НАХД № 55/2020 г. на Районен съд - Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.10.2020г.
40 Административно наказателно дело (К) No 515/2020 ЗАНН: ДИТ ТОДОР ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ, ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ДОБРИЧ Определение от 19.10.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по касационно дело с административно–наказателен характер № 515/2020 г. по описа на Административен съд -Добрич. ИЗПРАЩА касационно дело с административно–наказателен характер № 515/2020 г. по описа на Административен съд- Добрич на Върховен административен съд на РБ за определяне на друг административен съд, който да разгледа делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се съобщи на страните.
В законна сила на 19.10.2020г.
41 Административно наказателно дело (К) No 516/2020 ЗАНН: ДИТ ТОДОР ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ, ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Определение от 19.10.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по касационно дело с административно–наказателен характер № 516/2020 г. по описа на Административен съд -Добрич. ИЗПРАЩА касационно дело с административно–наказателен характер № 516/2020 г. по описа на Административен съд- Добрич на Върховен административен съд на РБ за определяне на друг административен съд, който да разгледа делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се съобщи на страните.
В законна сила на 19.10.2020г.
42 Административно наказателно дело (К) No 517/2020 ЗАНН: ДИТ ТОДОР ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ, ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Определение от 19.10.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по касационно дело с административно–наказателен характер № 517/2020 г. по описа на Административен съд -Добрич. ИЗПРАЩА касационно дело с административно–наказателен характер № 517/2020 г. по описа на Административен съд- Добрич на Върховен административен съд на РБ за определяне на друг административен съд, който да разгледа делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се съобщи на страните.
В законна сила на 19.10.2020г.
43 Административно дело No 88/2020 Закон за данък върху добавената стойност ДЕЛТА ИНВЕСТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП - СОФИЯ Решение от 20.10.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Д.И.“ ЕООД, ЕИК 124654828, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „Райко Даскалов“ № 9А, ет.2, представлявано от управителя Х.М.Х., против РА № Р-03000819002366-091-001/28.10.2019г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП – Варна, потвърден с решение № 321/15.01.2020 г. на директора на дирекция „ОДОП“ – Варна при ЦУ на НАП, с който на дружеството са установени допълнителни задължения по ЗДДС за данъчни периоди м.10 и м.11/2018 г. в размер на 51233, 66 лева и лихва в размер на 4803, 80 лева в резултат на непризнато право на приспадане на данъчен кредит по фактури № 0000000001/31.10.2018 г. и № 0000000003/28.11.2018 г., издадени от „И.Ф.“ ЕООД. ОСЪЖДА „Д.И.“ ЕООД, ЕИК 124654828, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „Райко Даскалов“ № 9А, ет.2, представлявано от управителя Х.М.Х., да заплати на Дирекция „ОДОП” – Варна при ЦУ на НАП разноски за първата инстанция в размер на 2211, 12 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
44 Административно дело No 89/2020 Закон за данъка върху доходите на физическите лица С.Г.Т. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП - СОФИЯ Решение от 20.10.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба от С.Г.Т., с постоянен адрес ***, подадена чрез адв. И.С., ДАК, против Ревизионен акт № Р – 03000819003422 – 091 – 001/ 28.10.2019 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП - Варна, потвърден с Решение № 320/ 17.01.2020 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - Варна при ЦУ на НАП, в частта, в която са установени задължения за данък върху годишната данъчна основа по чл. 17 от ЗДДФЛ за данъчен период – 2015 г. общо в размер на 27 089.82 лв. – 20 000 лв. (двадесет хиляди лева) главница и 7089.82 лв. (седем хиляди осемдесет и девет лева и 82 стотинки) лихва. ОСЪЖДА С.Г.Т., ЕГН **********,*** да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно - осигурителна практика“ - Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите съдебно - деловодни разноски по делото в размер на 1342.69 лв. (хиляда триста четиридесет и два лева и 69 стотинки). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.
45 Административно наказателно дело (К) No 354/2020 Други по ЗАНН ЧЕРНОМОРСКА ГРУП ЕООД НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ Решение от 20.10.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 103/16.03.2020 г., постановено по НАХД № 270/2019 г. по описа на Районен съд - гр. Балчик. ОСЪЖДА "****" ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в гр. ***, р-н Искър, ЖК „***“ бл.302, вх. Г, ап.16, представлявано от управителя К.И.Д. да заплати сторените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 80 /Осемдесет лева/ лв. на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти гр. ***. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.10.2020г.
46 Административно наказателно дело (К) No 355/2020 Други по ЗАНН ЧЕРНОМОРСКА ГРУП ЕООД НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ Решение от 20.10.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 105/16.03.2020 г., постановено по НАХД № 357/2019 г. по описа на Районен съд - гр. Балчик. ОСЪЖДА "****" ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в гр. София, р-н Искър, ЖК „***“ бл.302, вх. Г, ап.16, представлявано от управителя К.И.Д. да заплати сторените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 80 /Осемдесет лева/ лв. на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти гр. София. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.10.2020г.
47 Административно наказателно дело (К) No 404/2020 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ БУРОВ-08 ЕООД Решение от 20.10.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 17 от 02.07.2020 г. по НАХД № 33/ 2020 г. по описа на Районен съд – Тервел, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 08 – 001633/ 162 от 30.03.2020 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Добрич, с което на „***“ ЕООД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление: гр. Тервел, ул. „Люлин“ № 11, представлявано от Д.А.Ж., за нарушение по чл. 61, ал. 1, във връзка чл. 62, ал. 1 от КТ, на основание чл. 416, ал. 5 във връзка с чл. 414, ал. 3 от КТ, е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева. ОСЪЖДА „***“ ЕООД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление: гр. Тервел, ул. „Люлин“ № 11, представлявано от Д.А.Ж., да заплати на Дирекция „Инспекция по труда – Добрич“ сумата от 80.00 лв. (осемдесет лева) за съдебно – деловодни разноски във вид на юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
48 Административно дело No 477/2020 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ АГРО - ММ ЕООД МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Определение от 20.10.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на на „АГРО-ММ“ ЕООД, ЕИК 124645028, представлявано от С.Д., подадена чрез адв.М.М.-ДАК срещу министъра на земеделието храните и горите и Областна дирекция „Земеделие“ –Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 477 по описа на Административен съд - Добрич за 2020 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба от страните и от органа, на когото делото е изпратено, подадена в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му до Върховен административен съд на РБ чрез Административен съд –Добрич.
49 Административно дело No 487/2020 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.Д.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" - СОФИЯ Определение от 20.10.2020г.
ВРЪЩА ИСКОВАТА МОЛБА, по повод на която е образувано адм. д. № 487/2020 г. и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. №487/2020 г. по описа на Административен съд гр. Добрич. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд. Определението да се съобщи на ищеца чрез изпращане на препис.
50 Административно дело No 270/2020 Закон за кадастъра и имотния регистър СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" НАЧАЛНИКА НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ДОБРИЧ Решение от 21.10.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Софийски университет „Климент Охридски“ срещу отказ на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър –Добрич да измени КККР на гр.Балчик като заличи обект с идентификатор 02508.7.157.31 по КККР на гр.Балчик, обективиран в Удостоверение за неприемане на проект за изменение на КККР № 25-121738/01.06.2020г. ОСЪЖДА Софийски университет „Климент Охридски“, БУЛСТАТ 000670680, със седалище и адрес на управление гр.София, бул.“Цар Освободител“ № 15, представляван от ректора, проф.Атанас Г., да заплати на Областна администрация –Добрич сумата от 100 (сто) лева разноски по делото за процесуално представителство на държавата, осъществено от юрисконсулт. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщаването му с касационна жалба, подадена чрез Административен съд Добрич пред Върховен административен съд.
51 Административно дело No 320/2020 Закон за подпомагане на земеделските производители С.С.С.З. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Решение от 21.10.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.С.С.С., ЕГН/ЕИК **********, с адрес: ***, срещу акт за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ) № 01-6500/6455?7 от 04.05.2020 г., издаден от заместник изпълнителния директор на ДФ “Земеделие”. ОСЪЖДА З.С.С.С., ЕГН/ЕИК **********, с адрес: ***, да заплати на ДФ „Земеделие“ разноски по делото в размер на 100 лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение за първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
52 Административно наказателно дело (К) No 364/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Д.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - СИЛИСТРА Решение от 21.10.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 116 от 29.05.2020 г. по НАХД № 114/ 2020 год. по описа на Районен съд - Силистра. Решението не подлежи на обжалване.
53 Административно дело No 435/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.И.И. ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Определение от 22.10.2020г.
ВРЪЩА искова молба вх. № 2091/ 03.09.2020 г. от И.И.И., ЕГН **********,***, подадена чрез адв. А.Ч., РАК. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 435/ 2020 г. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от съобщението до ищцата, чрез адв. Ч., на посочения електронен адрес.
54 Частно административно дело No 535/2020 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Определение от 23.10.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба изх. № АдК – 01 – 75/ 22.10.2020 г. на Областен управител на Област Добрич, с която е оспорено Разпореждане за допускане предварително изпълнение на Решение № 276 по Протокол № 19 от заседание на Добрички Общински съвет, проведено на 19.10.2020 г. ПРЕКРАТЯВА производството по ЧАД № 535/ 2020 г. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
55 Административно дело No 280/2020 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Определение от 26.10.2020г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от съдебно заседание, проведено на 05.10.2020 г., с което е даден ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на областен управител на област Добрич срещу решение № 202 по протокол № 11/ 28.05.2020 г. на Добрички общински съвет, повторно прието с решение № 204 по протокол № 12/ 16.06.2020 г. на Добрички общински съвет. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. ОСЪЖДА областен управител на област Добрич да заплати на “Мейпъл Лийф Полтри” ЕООД, ЕИК 203511233, със седалище и адрес на управление с.Стефаново, стопански двор – патарник, община Добрич – селска, представлявано от управителя И.К.М., сумата от 18, 80 лева, представляващи сторени разноски по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
56 Административно дело No 448/2020 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ СТИЛЕЗА ООД РЪКОВОДИТЕЛЯ НА УО НА ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ" 2014-2020 Решение от 26.10.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на „***“ ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ж.к. ***, бл. 69, вх. Б, ет. 3, ап. 7, представлявано от управителя Н.Х.М.-Н., Отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектно предложение № BG16RFOP002-2.073-2381 на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“. ИЗПРАЩА преписката на Главен директор на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, в качеството му на Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020, за ново произнасяне по Проектно предложение № BG16RFOP002-2.073-2381 на „***“ ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ж.к. ***, бл. 69, вх. Б, ет. 3, ап. 7, представлявано от управителя Н.Х.М.-Н., с Формуляр за кандидатстване за безвъзмездна помощ в размер на 4 739.00 лв. – разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID – 19 по Процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID – 19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014 – 2020., съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона, в едномесечен срок от получаване на преписката. ОСЪЖДА Министерство на икономиката, гр. София да заплати на „***“ ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ж.к. ***, бл. 69, вх. Б, ет. 3, ап. 7, представлявано от управителя Н.Х.М.-Н., сумата от 37.91 лв. (тридесет и седем лева и 91 стотинки) за заплатена държавна такса по жалбата. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Р България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
57 Административно наказателно дело (К) No 341/2020 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ ТСТ АУТО ООД Решение от 28.10.2020г.
ОТМЕНЯ решение № 190/23.06.2020 год., постановено по нахд № 317/2020 год. по описа на РС – Добрич. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на ДРС. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 28.10.2020г.
58 Административно наказателно дело (К) No 539/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Д.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР АЛБЕНА Определение от 28.10.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по касационно дело с административно–наказателен характер № 539/2020 г. по описа на Административен съд -Добрич. ИЗПРАЩА касационно дело с административно–наказателен характер № 539/2020 г. по описа на Административен съд- Добрич на Върховен административен съд на РБ за определяне на друг административен съд, който да разгледа делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се съобщи на страните.
В законна сила на 28.10.2020г.
59 Административно дело No 726/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.П.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Определение от 29.10.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от Д.П.Д. *** срещу Заповед №1581/14.11.2019 г. на Зам. Кмет на община Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №726/2019 г. по описа на ДАС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
60 Административно дело No 229/2020 Закон за данък върху добавената стойност ЕЛ ПЕКО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП - СОФИЯ Решение от 29.10.2020г.
ОТМЕНЯ по жалбата на “ЕЛ ПЕКО“ ЕООД Ревизионен акт № Р-03000318004252-091-001/10.01.2019 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП Варна, потвърден с Решение № 38/08.04.2019 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“- Варна при ЦУ на НАП, в частта на определените задължения за ДДС и лихви към тях за данъчния период на м. октомври 2016 г. от 563,92 лв. - главница и 123,29 лв. - лихви, или общо за сумата от 687,21 лева. ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-03000318004252-091-001/10.01.2019 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП Варна, потвърден с Решение № 38/08.04.2019 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“- Варна при ЦУ на НАП, в частта на определените задължения за ДДС и лихви към тях за данъчния период на м.януари 2017 г. като ОПРЕДЕЛЯ дължим ДДС за данъчния период на м.януари 2017 г. в размер на 921,92 лв. главница и лихва от 178 лева, изчислена за периода от 15.02.2017 г.- 10.01.2019 г. ОТХВЪРЛЯ жалбата срещу ревизионния акт в останалата му част, с която са установени задължения от 7 423,14 лева главница и 1 275,60 лева лихви, общо 8 698,74 лева. ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика"- ВАРНА да заплати на “ЕЛ ПЕКО“ ЕООД, ЕИК 203659940, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, жк“Балик“, бл.8, вх.А, ет.2, ап.3, представлявано от управителя П.К.П., сумата от 686,09 лева – разноски по делото за държавни такси, депозит за вещи лица и адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА „ЕЛ ПЕКО“ ЕООД, ЕИК 203659940, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, жк“Балик“, бл.8, вх.А, ет.2, ап.3, представлявано от управителя П.К.П. да заплати на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" – Варна сума в размер на 1998,13 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд - Добрич пред Върховен административен съд на РБ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.