Административен съд - Добрич
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.9.2020г. до 17.9.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 349/2020 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК Определение от 1.9.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 349/2020 г. по описа на Административен съд - Добрич. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 403/2020 Закон за водите КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СОФИЯ Определение от 1.9.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 349/2020 г. по описа на Административен съд - Добрич. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 441/2020 Закон за министерство на вътрешните работи Г.А.А. НАЧАЛНИКА НА ГПУ 01 СТ. - ГЕН. ТОШЕВО Определение от 4.9.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Г.А.А., ЕГН **********,***, подадена чрез адв. Г. Д., против твърдян индивидуален административен акт на Началника на ГПУ – Генерал Тошево, с който е утвърден протокол рег. № 4417р – 9783/ 17.08.2020 година за доброволно предаване на вещ по чл. 84, ал. 2 от ЗМВР – лек Jaguar XF Luxury D Auto с британски рег. № YD13NLC, подписан от Г.А.А. като предаващ и ст. инспектор Антон Йорданов при ГПУ – Генерал Тошево и съдържащото се в нея искане за спиране на производство по чл. 84, ал. 8 ЗМВР. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 441/ 2020 година. Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му.
4 Частно административно дело No 442/2020 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Д.И. НАЧАЛНИКА НА ГПУ 01 СТ. - ГЕН. ТОШЕВО Определение от 4.9.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 2105/ 04.09.2020 г. от Д.И. (XHEMIL IVANOVA), роден на *** г., в гр. Kelcyre – Албания, гражданин на Албания, притежаващ албански паспорт, против Заповед № 4417ПАМ – 3 – 27.08.2020 г. на Началника на ГПУ – Генерал Тошево, с която е заповядано принудително настаняване на жалбоподателя в Специален дом за временно настаняване на чужденци към Дирекция „Миграция“ - МВР. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 442/ 2020 г. по описа на Административен съд – Добрич. ИЗПРАЩА делото на Административен съд – София град по подсъдност. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.
5 Административно дело No 415/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СОФИЯ Определение от 8.9.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на кмета на община Добричка срещу писмо с изх.№ 85-01-494 (1) от 21.07.2020 г. на председателя на ДАМТН. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 415/2020 г. по описа на Административен съд - Добрич. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
6 Административно дело No 300/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 КРИСПИ - 2019 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-СОФИЯ" ПРИ ГДФК - ЦУ НА НАП Решение от 9.9.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на "К.-****" ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „*********“ №**, ет.1, офис, представлявано от управителя В.Ж.Г. - Л., Заповед №ФК – С431-0033706/10.03.2020 г. на началника на отдел "Оперативни дейности" София в Главна дирекция "Фискален контрол" при ЦУ на НАП, с която на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, буква "а" и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС спрямо дружеството е наложена принудителна административна мярка /ПАМ/ - запечатване на търговски обект: павилион за палачинки, находящ се в гр. София, парк „Заимов“, стопанисван от "К.-****" ЕООД и забрана за достъп до него за срок от 14 /четиринадесет/ дни. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите да заплати на "К.-****" ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „*********“ №**, ет.1, офис, представлявано от управителя В.Ж.Г. - Л. разноски за производството в размер на 50 /петдесет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
7 Административно дело No 451/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ПЕПИ-99 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Определение от 10.9.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 2146/ 09.09.2020 г. на „ПЕПИ-99“ ЕООД с ЕИК *******, със седалище и адрес на управление в гр. В., представлявано от П.Д.П. срещу Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 246 – ФК/ 26.08.2020 г., издадена от Красимир Ангелов – Началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, с която е наложена ПАМ – „запечатване на търговски обект“ на дружеството. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 451/ 2020 г. по описа на Административен съд – Добрич. ИЗПРАЩА делото на Административен съд – Варна по подсъдност. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.
В законна сила на 10.9.2020г.
8 Административно дело No 445/2020 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.С.Ч. КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Определение от 11.9.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.С.Ч. ***, чрез адв. Д.А. – ДАК срещу мълчалив отказ на кмета на Община Балчик да издаде заповед по реда на чл.225а, ал.1 от ЗУТ. ОСЪЖДА Т.С.Ч. ЕГН ********** ***, да заплати в полза на община Балчик юрисконсултско възнаграждение в размер на 50 лева ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 445 по описа на Административен съд - Добрич за 2020 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба от страните и от органа, на когото делото е изпратено, подадена в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му до Върховен административен съд на РБ чрез Административен съд –Добрич.
9 Административно дело No 291/2020 Закон за държавния служител С.К.А.И. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП - СОФИЯ Решение от 14.9.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.К.А. - И.,***, Заповед № ЗЦУ - 669/ 20.05.2020 год. на Изпълнителния директор на НАП. ОСЪЖДА Националната агенция по приходите да заплати на С.К.А. - И., ЕГН **********,***, сумата от 860 лв. общо (осемстотин и шестдесет лева) съдебно – деловодни разноски. На основание чл. 124, ал. 1, изр. второ от Закона за държавния служител решението е окончателно.
В законна сила на 14.9.2020г.
10 Административно наказателно дело (К) No 392/2020 ЗАНН: ДИТ ВИКА ВП ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Определение от 15.9.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на „Вика ВП“ ООД, по която е образувано касационно дело с административно-наказателен характер № 392/2020 год. по описа на Административен съд –Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по касационно дело с административно-наказателен характер № 392/2020 год. по описа на Административен съд –Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба, подадена в 7 (седем) дневен срок, считано от датата на съобщаването му, пред Върховен административен съд на РБ чрез настоящия съд.
11 Административно дело No 443/2020 Закон за чужденците в РБ Д.И. НАЧАЛНИКА НА ГПУ 01 СТ. - ГЕН. ТОШЕВО Определение от 17.9.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 443/2020 г. по описа на Административен съд - Добрич. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд – София град. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните по реда на чл.138 от АПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.