Административен съд - Добрич
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.9.2020г. до 30.9.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 349/2020 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК Определение от 1.9.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 349/2020 г. по описа на Административен съд - Добрич. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 403/2020 Закон за водите КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СОФИЯ Определение от 1.9.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 349/2020 г. по описа на Административен съд - Добрич. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 441/2020 Закон за министерство на вътрешните работи Г.А.А. НАЧАЛНИКА НА ГПУ 01 СТ. - ГЕН. ТОШЕВО Определение от 4.9.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Г.А.А., ЕГН **********,***, подадена чрез адв. Г. Д., против твърдян индивидуален административен акт на Началника на ГПУ – Генерал Тошево, с който е утвърден протокол рег. № 4417р – 9783/ 17.08.2020 година за доброволно предаване на вещ по чл. 84, ал. 2 от ЗМВР – лек Jaguar XF Luxury D Auto с британски рег. № YD13NLC, подписан от Г.А.А. като предаващ и ст. инспектор Антон Йорданов при ГПУ – Генерал Тошево и съдържащото се в нея искане за спиране на производство по чл. 84, ал. 8 ЗМВР. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 441/ 2020 година. Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му.
4 Частно административно дело No 442/2020 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Д.И. НАЧАЛНИКА НА ГПУ 01 СТ. - ГЕН. ТОШЕВО Определение от 4.9.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 2105/ 04.09.2020 г. от Д.И. (XHEMIL IVANOVA), роден на *** г., в гр. Kelcyre – Албания, гражданин на Албания, притежаващ албански паспорт, против Заповед № 4417ПАМ – 3 – 27.08.2020 г. на Началника на ГПУ – Генерал Тошево, с която е заповядано принудително настаняване на жалбоподателя в Специален дом за временно настаняване на чужденци към Дирекция „Миграция“ - МВР. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 442/ 2020 г. по описа на Административен съд – Добрич. ИЗПРАЩА делото на Административен съд – София град по подсъдност. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.
5 Административно дело No 415/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СОФИЯ Определение от 8.9.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на кмета на община Добричка срещу писмо с изх.№ 85-01-494 (1) от 21.07.2020 г. на председателя на ДАМТН. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 415/2020 г. по описа на Административен съд - Добрич. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
6 Административно дело No 300/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 КРИСПИ - 2019 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-СОФИЯ" ПРИ ГДФК - ЦУ НА НАП Решение от 9.9.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на "К.-****" ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „*********“ №**, ет.1, офис, представлявано от управителя В.Ж.Г. - Л., Заповед №ФК – С431-0033706/10.03.2020 г. на началника на отдел "Оперативни дейности" София в Главна дирекция "Фискален контрол" при ЦУ на НАП, с която на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, буква "а" и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС спрямо дружеството е наложена принудителна административна мярка /ПАМ/ - запечатване на търговски обект: павилион за палачинки, находящ се в гр. София, парк „Заимов“, стопанисван от "К.-****" ЕООД и забрана за достъп до него за срок от 14 /четиринадесет/ дни. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите да заплати на "К.-****" ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „*********“ №**, ет.1, офис, представлявано от управителя В.Ж.Г. - Л. разноски за производството в размер на 50 /петдесет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
7 Административно дело No 451/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ПЕПИ-99 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Определение от 10.9.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 2146/ 09.09.2020 г. на „ПЕПИ-99“ ЕООД с ЕИК *******, със седалище и адрес на управление в гр. В., представлявано от П.Д.П. срещу Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 246 – ФК/ 26.08.2020 г., издадена от Красимир Ангелов – Началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, с която е наложена ПАМ – „запечатване на търговски обект“ на дружеството. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 451/ 2020 г. по описа на Административен съд – Добрич. ИЗПРАЩА делото на Административен съд – Варна по подсъдност. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.
В законна сила на 10.9.2020г.
8 Административно дело No 445/2020 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.С.Ч. КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Определение от 11.9.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.С.Ч. ***, чрез адв. Д.А. – ДАК срещу мълчалив отказ на кмета на Община Балчик да издаде заповед по реда на чл.225а, ал.1 от ЗУТ. ОСЪЖДА Т.С.Ч. ЕГН ********** ***, да заплати в полза на община Балчик юрисконсултско възнаграждение в размер на 50 лева ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 445 по описа на Административен съд - Добрич за 2020 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба от страните и от органа, на когото делото е изпратено, подадена в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му до Върховен административен съд на РБ чрез Административен съд –Добрич.
9 Административно дело No 291/2020 Закон за държавния служител С.К.А.И. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП - СОФИЯ Решение от 14.9.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.К.А. - И.,***, Заповед № ЗЦУ - 669/ 20.05.2020 год. на Изпълнителния директор на НАП. ОСЪЖДА Националната агенция по приходите да заплати на С.К.А. - И., ЕГН **********,***, сумата от 860 лв. общо (осемстотин и шестдесет лева) съдебно – деловодни разноски. На основание чл. 124, ал. 1, изр. второ от Закона за държавния служител решението е окончателно.
В законна сила на 14.9.2020г.
10 Административно наказателно дело (К) No 392/2020 ЗАНН: ДИТ ВИКА ВП ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Определение от 15.9.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на „Вика ВП“ ООД, по която е образувано касационно дело с административно-наказателен характер № 392/2020 год. по описа на Административен съд –Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по касационно дело с административно-наказателен характер № 392/2020 год. по описа на Административен съд –Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба, подадена в 7 (седем) дневен срок, считано от датата на съобщаването му, пред Върховен административен съд на РБ чрез настоящия съд.
11 Административно дело No 443/2020 Закон за чужденците в РБ Д.И. НАЧАЛНИКА НА ГПУ 01 СТ. - ГЕН. ТОШЕВО Определение от 17.9.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 443/2020 г. по описа на Административен съд - Добрич. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд – София град. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните по реда на чл.138 от АПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
12 Административно дело No 188/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АЛБЕНА АД ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК,
ДНСК - СОФИЯ,
РДНСК ДОБРИЧ - СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН
Решение от 18.9.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-10-СИР-02/12.02.2019 г. на началника на РДНСК - Североизточен район – Варна, издадена в производство по чл.216 (отм.) от ЗУТ по повод оспорване на Разрешение за строеж № 100/04.05.1995 г. на началник управление на ОНС –Балчик. ПРЕКРАТЯВА административното производство, образувано по жалба на „***“ АД против Разрешение за строеж № 100/04.05.1995 г. на началник управление на ОНС –Балчик. ОСЪЖДА РДНСК-Добрич, правоприемник на РДНСК-СИР, да заплати на Р.С.Р. с ЕГН ********** ***80 ( хиляда шестстотин и осемдесет) лева - разноски за адвокатско възнаграждение и 30 (тридесет) лева – разноски за платени държавни такси. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на РБ с касационна жалба или протест в 14 (четиринадесет) дневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от него на страните. Решението да се съобщи на страните по реда на чл.138 от АПК.
13 Административно дело No 409/2020 Закон за местните данъци и такси (вкл. ревизионни актове) Й.И.Г. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА ДОБРИЧ Определение от 18.9.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.И.Г. с ЕГН ********** ***, против АУЗ № 24423-1/23.07.2020 г., издаден от старши инспектор при община Добрич, с който в тежест на жалбоподателя са установени задължения за ДНИ и ТБО за периода 2014 г. – 2020 г. за недвижим имот, представляващ земя и сграда, находящ се в гр.Добрич, ул. „Волга“ № 13. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 409/2020 г. по описа на Административен съд - Добрич ИЗПРАЩА делото като преписка по подведомственост на директора на дирекция „МДТ“ при община Добрич за произнасяне по реда на чл.155 от ДОПК по жалбата на Й.И.Г. с ЕГН ********** ***, против АУЗ № 24423-1/23.07.2020 г., издаден от старши инспектор при община Добрич, с който в тежест на жалбоподателя са установени задължения за ДНИ и ТБО за периода 2014 г. – 2020 г. за недвижим имот, представляващ земя и сграда, находящ се в гр.Добрич, ул. „Волга“ № 13. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
14 Административно дело No 414/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СОФИЯ Определение от 21.9.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на кмета на Община Добричка срещу писмо с изх.№ 85-01-493 (1) от 21.07.2020 г. на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 414 по описа на Административен съд - Добрич за 2020 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му до Върховен административен съд на РБ чрез Административен съд –Добрич.
15 Частно административно дело No 478/2020 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Н.П.Н. ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧ Разпореждане от 23.9.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.П.Н. срещу Главния архитект на Община град Добрич, съдържаща искане с правно основание чл. 250 от АПК за прекратяване на действия на Главния архитект, който задържал и не връчвал издаденото в полза на жалбоподателя Разрешение за строеж № 151/ 14.08.2020 г. Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба в тридневен срок от издаването му пред Върховния административен съд.
16 Административно дело No 406/2020 Закон за социално подпомагане Н.Б.В. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ДОБРИЧ Определение от 25.9.2020г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производството по адм. д. № 406/ 2020 г. по описа на Административен съд - Добрич. ИЗПРАЩА по подведомственост жалбата, подадена от Н.Б.В., ЕГН **********,*** срещу Заповед № ЗСП/Д – ТХ/363/ 15.07.2020 г. на Директора на ДСП – Добрич, за произнасяне на Директора на Регионалната дирекция "Социално подпомагане" - Добрич.
17 Административно наказателно дело (К) No 318/2020 ЗАНН: ИААА Т.П.И. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 28.9.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 132 от 04.05.2020 г. по НАХД № 1535/ 2019 год. по описа на Районен съд - Добрич. Решението е окончателно.
18 Административно наказателно дело (К) No 321/2020 ЗАНН: НАП ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП - ВАРНА, ОФИС ДОБРИЧ Решение от 28.9.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 131 от 28.04.2020 г. по НАХД № 2/ 2020 год. по описа на Районен съд - Добрич. ОСЪЖДА Община град Добрич, ЕИК 000852932, представлявана от Кмета Й.Т.Й., седалище: гр. Добрич, ул. „България“ № 12, да заплати на ТД на НАП Варна сумата от 100 лв. (сто лева) съдебно – деловодни разноски. Решението е окончателно.
19 Административно наказателно дело (К) No 333/2020 ЗАНН: Здравна инспекция С.П. ЕТ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ДОБРИЧ Решение от 28.9.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 119 от 11.06.2020 г. по НАХД № 327/ 2019 год. по описа на Районен съд - Балчик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
20 Административно дело No 476/2020 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми БАЛЧИК РЕКРИЕЙШЪН СЪРВИСИС ЕООД МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА Определение от 28.9.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „БАЛЧИК РЕКРИЕЙШЪН СЪРВИС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Балчик, ЖК „Балик“, бл.11, вх.А, ап.18, представлявано от управителя К.Д.К., срещу Заповед №Т-РД-16-196/26.06.2020 г. на Министъра на туризма, с която е наредено да се проведе търг с тайно наддаване за плаж Кранево-юг, находящ се в с. Кранево, общ. Балчик, с дата на провеждане 28.07.2020 г. ОСЪЖДА Министерство на туризма, гр. София да заплати на БАЛЧИК РЕКРИЕЙШЪН СЪРВИС“ ЕООД, ЕИК 206126408, със седалище и адрес на управление гр. Балчик, ЖК „Балик“, бл.11, вх.А, ап.18, представлявано от управителя К.Д.К., сторените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 850 /Осемстотин и петдесет лева/ лв. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №476/2020 г. на Административен съд - Добрич. Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването на страните пред ВАС на Р България. Да се изпрати препис от същото на страните.
21 Административно дело No 484/2020 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК Определение от 28.9.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 484/ 2020 г. по описа на Административен съд - Добрич. Материалите по делото да се приложат по адм. дело № 422/ 2020 г. по описа на Административен съд – Добрич.
22 Административно дело No 485/2020 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК Определение от 28.9.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 485/2020 г. по описа на Административен съд - Добрич. Материалите по делото да се приложат по адм. дело № 423/2020 г. по описа на Административен съд – Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
23 Административно дело No 209/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Й.Д. НАЧАЛНИКА НА РУ ТЕРВЕЛ Решение от 29.9.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Й.Д. ***, срещу Заповед № 20-0355-000016 от 24.03.2020 г. на началника на Районно управление на МВР гр.Тервел към ОД на МВР-Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
24 Административно наказателно дело (К) No 297/2020 ЗАНН: ДИТ ХИДРА БИЛД ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 30.9.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №22 от 12.03.2020 г., постановено по НАХД №3/ 2020 г. на Районен съд – Каварна. ОСЪЖДА “Х.Б. ” ЕООД с ЕИК XXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление: гр. С., 1612, р-н К.село, бул. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, представлявано от управителя – Л.Ш., да заплати на ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - Добрич юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.9.2020г.
25 Административно дело No 330/2020 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми Т.Й.Т. КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 30.9.2020г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Писмо с изх. № 94Т-00-75#6/06.07.2020 г., издадено от П.К.– заместник-кмет на Община град Добрич по жалба на Т.Й.Т. *** да заплати на Т.Й.Т. с ЕГН ********** *** сумата от 10 ( десет) лева, представляваща направените по делото разноски за държавна такса. ОСЪЖДА Община град Добрич да заплати на адвокат Г.К.Г. – Добричка адвокатска колегия с адрес в гр.Добрич, ул.“Генерал Киселов“ № 5, ет.2, сумата от 500 (петстотин) лева, представляваща адвокатско възнаграждение за оказана безплатна правна помощ, определено по реда на чл.38, ал.2 от Закона за адвокатурата. Решението е окончателно.
26 Административно наказателно дело (К) No 332/2020 ЗАНН: Здравна инспекция С.П. ЕТ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ДОБРИЧ Решение от 30.9.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 118 от 11.06.2020 г. по НАХД № 326/ 2019 год. по описа на Районен съд - Балчик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.