Административен съд - Добрич
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.9.2019г. до 30.9.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 415/2019 чл. 304 АПК Е.2.- В.Н. ЕТ ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Разпореждане от 19.7.2019г.
НАЛАГА на Изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" Разплащателна агенция гр. София - Живко Тодоров Живков, ЕГН **********, наказание "глоба" в размер на 200 лв. (двеста лева) за неизпълнение на влязло в законна сила на 21.03.2017 г. Решение на Административен съд – Добрич № 244 от 22.07.2016 г. по адм. дело № 60/ 2016 г. на същия съд, оставено в сила с Решение № 3469/ 21.03.2017 г. по адм. дело № 11881/ 2016 г. на ВАС, която глоба да се заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Административен съд - Добрич. Разпореждането подлежи на обжалване пред тричленен състав на Административен съд - Добрич с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Препис от Разпореждането да се връчи на Изпълнителния директор на ДФЗ-РА-София на основание чл. 306, ал. 4 от АПК. След влизане в законна сила на съдебния акт да се издаде изпълнителен лист.
2 Административно дело No 736/2018 Закон за движението по пътищата ТОХИ ТРАНС ООД НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Определение от 30.8.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Тохи транс“ ЕООД, гр.Каварна, срещу отказ за пускане в движение на ППС, обективиран в писмо с изх. № 851000-11075 от 02.10.2018г. на началника на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 736 по описа за 2018г. на Добричкия административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
3 Административно дело No 227/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ЗАМ. МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР 2014-2020 Решение от 30.8.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на община Добрич против решение № РД-02-36-374/19.03.2019 г. на заместник - министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на управляващия орган на ОП "Региони в растеж" 2014-2020г. за отказ за извършване на верификация и плащане на разходи по договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-1.011-0001-С01 – „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на РДПБЗН (РС ПБЗН) – Добрич“. ОСЪЖДА Община Добрич да заплати на Министерството на регионалното развитие и благоустройството сумата от 100 лева, представляващи разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
4 Административно дело No 540/2019 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК Определение от 5.9.2019г.
ОТМЕНЯ разпореждане от 22.08.2019г., с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 16.10.2019г. от 10.30 часа. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 540 по описа на Адм.С -Добрич за 2019 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБ в 7-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му от страните. Препис от определението да се изпрати на страните.
5 Административно дело No 541/2019 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК Определение от 5.9.2019г.
ОТМЕНЯ разпореждане от 22.08.2019г., с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 16.10.2019г. от 10.30 часа. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 541 по описа на Адм.С -Добрич за 2019 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБ в 7-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му от страните. Препис от определението да се изпрати на страните.
6 Административно наказателно дело (К) No 521/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ДОБРИЧ,
Т.В.Т.
  Определение от 9.9.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по касационно дело с административно–наказателен характер № 521/2019 г. по описа на Административен съд гр.Добрич. ПОСТАНОВЯВА изпращане на касационно дело с административно–наказателен характер № 521/2019 г. по описа на Административен съд гр.Добрич на Върховен административен съд на РБ и прави искане за определяне на друг административен съд, който да разгледа делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване
7 Административно наказателно дело (К) No 572/2019 ЗАНН: АДФИ ОБЩИНА КАВАРНА АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ Определение от 9.9.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по касационно дело с административно–наказателен характер № 572/2019 г. по описа на Административен съд -Добрич. ИЗПРАЩА касационно дело с административно–наказателен характер № 572/2019 г. по описа на Административен съд- Добрич на Върховен административен съд на РБ за определяне на друг административен съд, който да разгледа делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.9.2019г.
8 Административно дело No 442/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА БАЛЧИК ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ УТС В МРРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ 14-20Г Решение от 10.9.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба вх. № 2030/ 10.07.2019 г. от Община Балчик, чрез представляващия общината кмет Н.Д.А., срещу Решение по Проект 15.2.1.065, „Представяне на регионалното културно наследство в 3Д“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г., изпълняван от община Балчик,издадено от Директора и Ръководител на Националния орган по Програмата, с което на община Балчик е наложена финансова корекция в размер на 10% или 107 602,89 лева с ДДС, от допустимите разходи, финансирани със средства на Европейските структурни звена и инвестиционни фондове, по Договор №843/ 22.12.2016г., с предмет „Представяне на регионалното културно наследство, чрез 3D“ с две дейности: 1-Изработка на 10 броя 2-минутни 3Д видео клипа,свързани с изпълнението на проект „Представяне на регионалното културно наследство в 3Д“ и 2-Техническо обезпечаване и прожектиране на 3Д клипове,свързани с изпълнението на проект „Представяне на регионалното културно наследство в 3Д“. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Р България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
9 Административно дело (К) No 513/2019 Производства по чл. 306, ал. 2 и ал. 5 АПК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЯ Е.2.- В.Н. ЕТ Определение от 10.9.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба, подадена от името на изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие“ чрез Ц. Ламбов - главен юрисконсулт срещу Разпореждане № 673/19.07.2019 г. на председателя на Административен съд - Добрич, постановено по адм.наказателна преписка/дело № 415/2019 г. по описа на Административен съд - Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 513/2019 г. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба от страните и от органа, на когото делото е изпратено, подадена в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му до Върховен административен съд на РБ чрез Административен съд –Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се съобщи на подателя на жалбата и на заинтересованата страна по реда на чл.138, ал.1 от АПК.
10 Административно дело No 383/2019 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми А.А.А. КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Определение от 13.9.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.А.А. *** срещу Заповед № 485 от 10.05.2019 г. на кмета на Община Балчик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 383/2019 г. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба от страните и от органа, на когото делото е изпратено, подадена в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му до Върховен административен съд на РБ чрез Административен съд –Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се съобщи на страните по реда на чл.138, ал.1 от АПК.
11 Административно дело No 142/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Определение от 17.9.2019г.
С оглед изложеното и на основание чл. 159, т. 3 от АПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест вх. № 610/ 20.02.2019 г., подаден от Окръжна прокуратура – Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 142/ 2019 г. по описа на АдмС - Добрич. ОСЪЖДА Добрички Общински съвет да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 20 лв. (двадесет лева) за обнародване обявлението за оспорване. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба и протест в седмодневен срок от днес за протестиращия и от съобщаването за ответника.
12 Административно дело No 364/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАВАРНА Определение от 17.9.2019г.
С оглед изложеното и на основание чл. 159, т. 3 от АПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест вх. № 1667/ 06.06.2019 г., подаден от Окръжна прокуратура – Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 364/ 2019 г. по описа на АдмС - Добрич. ОСЪЖДА Общински съвет Каварна да заплати на Окръжна прокуратура Добрич направените по делото разноски в размер на 20 лв. (двадесет лева) за обнародване обявлението за оспорване. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба и протест в седмодневен срок от днес за протестиращия и от съобщаването за ответника.
13 Административно дело No 390/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА ДОБРИЧКА Определение от 17.9.2019г.
С оглед изложеното и на основание чл. 159, т. 3 от АПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест вх. № 1823/ 20.06.2019 г., подаден от Окръжна прокуратура – Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 390/ 2019 г. по описа на АдмС - Добрич. ОСЪЖДА Добрички Общински съвет да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 20 лв. (двадесет лева) за обнародване обявлението за оспорване. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба и протест в седмодневен срок от днес за прокуратурата и от съобщението за ответника.
14 Административно дело No 529/2019 Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти Т.П.Ш.   Определение от 17.9.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 529 по описа на Добричкия административен съд за 2019г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението от жалбоподателя.
15 Административно дело No 576/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ДМК КОМЕРС ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Определение от 17.9.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 576/ 2019 г. по описа на Административен съд - Добрич, образувано по жалба вх. № 2452/ 03.09.2019 г. на „ДМК Комерс“ ООД, с ЕИК 205102979, със седалище и адрес на управление: гр. Балчик, кв.“Балчик“, бл. 34, вх. А, ет. 1, ап. 1, представлявано от управителя Димитър Маринов Каров, срещу Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 299-ФК/16.08.2019 г., издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД“Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.
16 Частно административно дело (К) No 544/2019 Частни КАНД и КАД В.Г.Д. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ДОБРИЧ Определение от 18.9.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 248/ 20.05.2019 г. на Районен съд - Добрич, постановено по НАХД № 627/ 2019 г., с което е прекратено производството по делото поради недопустимост на жалбата. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.9.2019г.
17 Административно дело No 575/2019 Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) Е.Ч. КМЕТА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Определение от 18.9.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 2450/ 03.09.2019 г. от Е.Ч., роден на *** ***, подадена чрез адв. В.Д., срещу писмо рег. № АО – 21 – 1654/ 08.08.2019 г. на Община Тервел. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 575/ 2019 год. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщението пред Върховния административен съд на Република България.
18 Административно дело No 335/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ Е.2.- В.Н. ЕТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ", РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГР. СОФИЯ Решение от 19.9.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на ЕТ „ЕКО 2012 – В.Н.“, ЕИК 202140743, със седалище и адрес на управление с. Поручик Чунчево, общ. Каварна, представляван от едноличния търговец В.К.Н., Решение № 08/311/00713/3/01/04/01 от 08.05.2019 г. за налагане на финансова корекция на Изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие. ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие" да заплати на ЕТ „ЕКО 2012 – В.Н.“, ЕИК 202140743, със седалище и адрес на управление с. Поручик Чунчево, общ. Каварна, представляван от едноличния търговец В.К.Н., сумата от 11 549,13 /единадесет хиляди петстотин четиридесет и девет лева и тринадесет стотинки/ лева лева разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.
19 Административно дело No 557/2019 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми Б.Д.М. КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧ Определение от 20.9.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.Д.М. ЕГН ********** като наследник на Иванка Бойчева Митева, б.ж. на гр.Добрич, срещу заповед № 1065/07.08.2019г. на кмета на община Добрич за прекратяване на наемно правоотношение за общинско жилище. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 557/2019г. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
20 Административно дело No 222/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АГРИВ-В ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА Решение от 24.9.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед №216 от 05.03.2019 г., издадена от Кмета на община Добричка, с която е наредено спиране изпълнението на строеж „Фабрика за производство на мливо“, намиращ се в ПИ с идент. 56695.13.23, в землището на с. Плачи дол, община Добричка, с възложител „АГРИВ – В“ ЕООД. ОСЪЖДА Община Добричка да заплати на АГРИВ - В“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ***, представлявано от управителя В.В.С., ЕИК 203160656 направените по делото разноски в размер на 950 (деветстотин и петдесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
21 Административно дело No 224/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АГРИВ-В ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА Решение от 24.9.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед №215 от 05.03.2019 г., издадена от Кмет на община Добричка, с която е наредено спиране изпълнението на строеж „Склад и кантар“, намиращ се в ПИ с идент. 56695.13.23, в землището на с. Плачи дол, община Добричка, с възложител „АГРИВ – В“ ЕООД. ОСЪЖДА Община Добричка да заплати на АГРИВ - В“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ***, представлявано от управителя В.В.С., ЕИК 203160656 направените по делото разноски в размер на 450 (четиристотин и петдесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
22 Административно наказателно дело (К) No 403/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Й.И.Й. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 24.9.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 164/ 24.04.2018 г. по НАХД № 1426/ 2018 г. по описа на РС – Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 24.9.2019г.
23 Административно наказателно дело (К) No 426/2019 ЗАНН: ДИТ ГЕРГАНА - ДЕНИЦА ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 24.9.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 33/ 22.04.2019 г. по НАХД № 145/ 2018 година по описа на Районен съд - Каварна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
24 Административно наказателно дело (К) No 436/2019 ЗАНН: Здравна инспекция ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ АД РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ДОБРИЧ Решение от 24.9.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 214 от 10.06.2019 г., постановено по нахд № 189/2019 г. по описа на Районен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
25 Частно административно дело No 602/2019 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК И.К.Ч. ДИРЕКТОРА НА ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТЕРВЕЛ Определение от 24.9.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Молба вх. № 2579/ 20.09.2019 г. от И.К.Ч. за прекратяване на предприети с писмо изх. № ЛР – 04 – 2203/ 16.09.2019 г. действия на Директора на Териториално поделение „Държавно ловно стопанство Тервел“, с което във връзка с постъпило писмо вх. № ЛР – 01 - 2168/ 12.09.2019 г. на СЛР „ЛРД Тервел“, гр. Тервел и проведено заседание на УС на 08.07.2019 г. и на основание чл. 23а, ал. 3 от ЗЛОД, И.К.Ч. е поканен да представи на Директора на ТП „ДЛС Тервел“ ловния си билет. ПРЕКРАТЯВА производството по частно адм. д. № 602 по описа на Административен съд - Добрич за 2019 г.
26 Административно дело No 487/2019 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 В.М.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" - СОФИЯ Определение от 25.9.2019г.
ВРЪЩА ИСКОВАТА МОЛБА, по повод на която е образувано адм. д. № 487/2019 г. и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. №487/2019 г. по описа на Административен съд гр. Добрич. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от получаване на съобщенията пред Върховния административен съд. Определението да се съобщи на ищеца чрез изпращане на препис.
27 Административно дело No 546/2019 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Я.С.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" - СОФИЯ Определение от 25.9.2019г.
ВРЪЩА ИСКОВАТА МОЛБА, по повод на която е образувано адм. д. № 546/2019 г. и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. №546/2019 г. по описа на Административен съд гр. Добрич. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от получаване на съобщенията пред Върховния административен съд. Определението да се съобщи на ищеца чрез изпращане на препис.
28 Административно дело No 603/2019 Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) П.Е.Ц. КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧ Определение от 25.9.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на на П.Е.Ц. *** срещу удостоверение № 94П-00-302/10.09.2019 г., издадено издадено от длъжностно лице при Община град Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 603/2019 г. по описа на Административен съд – Добрич. ИЗПРАЩА делото на Административен съд – София-град по подсъдност. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.
29 Административно дело No 316/2019 Закон за подпомагане на земеделските производители А.А.А. ДИРЕКТОРА НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВАРНА Решение от 27.9.2019г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично вземане (АУПДВ) № 08/06/1/0/02693/3/01/04/01 от 03.04.2019 г., издаден от директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ - Варна, с който на жалбоподателя е отказано изплащане на финансова помощ в размер на 24 447, 50 лева, представляваща второ плащане по Договор № 08/06/1/0/02693 от 15.06.2016 г.; прекратен е Договор № 08/06/1/0/02693 от 15.06.2016 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от ПРСР 2014 - 2020 г., на основание чл.24, ал.2, т.4 от същия; определено е подлежащо на възстановяване публично държавно вземане в размер на 24 447,50 лева, представляващи първо плащане по горепосочения договор. ИЗПРАЩА делото като преписка на Областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" - Варна за издаване на решение за финансова корекция по реда на ЗУСЕСИФ, съобразно указанията в мотивите към решението. ОСЪЖДА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ да заплати на А.А.А. *** разноски по делото за държавна такса и адвокатско възнаграждение в размер на 1 460 лева ( хиляда четиристотин и шестдесет ) лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
30 Административно дело No 608/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.А.П. КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Определение от 27.9.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.А.П. ***, по която е образувано адм.д. № 608/2019 г. по описа на Административен съд - Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 608/2019 г. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба от страните и от органа, на когото делото е изпратено, подадена в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му до Върховен административен съд на РБ чрез Административен съд –Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се съобщи на страните по реда на чл.138, ал.1 от АПК.
31 Административно дело No 434/2019 Закон за данък върху добавената стойност ОЛД ТАУЪР 7 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП - СОФИЯ Решение от 30.9.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на „****“ ЕООД с. Кранево, общ. Балчик, Ревизионен акт № Р-03000318005172-091-001/10.04.2019 г. издаден от началник сектор "Ревизии" в дирекция "Контрол" при ТД на НАП-Варна - възложил ревизията и главен инспектор по приходите в дирекция "Контрол" при ТД на НАП- Варна - ръководител на ревизията, потвърден с решение № 118/25.06.2019 г. издадено от директора на дирекция ОДОП-гр. Варна с който е начислен ДДС в размер на 542 206,10 лева и лихви за забава в размер на общо 256 231,48 лева ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и данъчноосигурителна практика" - гр. Варна при ЦУ на НАП да заплати на „****“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Кранево, общ. Балчик, ул. „****“ №46, представлявано от управителя М.В.М., ЕИК ****, сумата 10 565, 00 /Десет хиляди петстотин и шестдесет и пет лв./ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните.