Административен съд - Добрич
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.8.2020г. до 31.8.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 21/2020 Закон за защита на личните данни Х.Т.Х. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - СОФИЯ Решение от 3.8.2020г.
ОСЪЖДА Национална агенция по приходите /НАП/ да заплати на Х.Т.Х. ***, ЕГН ********** на основание чл. 1 от ЗОДОВ обезщетение за причинените му неимуществени вреди в размер на 500 (петстотин) лева, ведно със законната лихва считано от 15.07.2019 г. до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ иска до пълния предявен размер от 1 000 лв. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите /НАП/ да заплати Х.Т.Х. ***, ЕГН ********** на на осн. чл. 10, ал. 3 от ЗОДОВ сумата от 10 лв. разноски. ОСЪЖДА Х.Т.Х. ***, ЕГН ********** да заплати на Национална агенция по приходите /НАП / юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от деня на съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховен административен съд.
2 Административно дело No 30/2020 Закон за защита на личните данни Д.Д.П. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - СОФИЯ Решение от 3.8.2020г.
ОСЪЖДА Национална агенция по приходите /НАП/ да заплати на Д.Д.П. ЕГН ********** *** на основание чл. 1 от ЗОДОВ обезщетение за причинените й неимуществени вреди в размер на 200 (двеста) лева, ведно със законната лихва считано от 15.07.2019 г. до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ иска до пълния предявен размер от 1 000 лв. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите /НАП/ да заплати на Д.Д.П. ЕГН ********** *** на осн. чл. 10, ал. 3 от ЗОДОВ сумата от 310 лв. разноски. ОСЪЖДА Д.Д.П. ЕГН ********** *** да заплати на Национална агенция по приходите /НАП / юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от деня на съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховен административен съд.
3 Административно дело No 31/2020 Закон за защита на личните данни М.Г.Г. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - СОФИЯ Решение от 3.8.2020г.
ОСЪЖДА Национална агенция по приходите /НАП/ да заплати на М.Г.Г. ЕГН ********** *** на основание чл. 1 от ЗОДОВ обезщетение за причинените му неимуществени вреди в размер на 300 (триста) лева, ведно със законната лихва считано от 15.07.2019 г. до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ иска до пълния предявен размер от 1 000 лв. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите /НАП/ да заплати на М.Г.Г. ЕГН ********** *** на осн. чл. 10, ал. 3 от ЗОДОВ сумата от 310 лв. разноски. ОСЪЖДА М.Г.Г. ЕГН ********** *** да заплати на Национална агенция по приходите /НАП / юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от деня на съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховен административен съд.
4 Административно дело No 32/2020 Закон за защита на личните данни С.Н.К. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - СОФИЯ Решение от 3.8.2020г.
ОСЪЖДА Национална агенция по приходите /НАП/ да заплати на С.Н.К. ЕГН ********** *** на основание чл. 1 от ЗОДОВ обезщетение за причинените й неимуществени вреди в размер на 100 (сто) лева, ведно със законната лихва считано от 15.07.2019 г. до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ иска до пълния предявен размер от 1 000 лв. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите /НАП/ да заплати на С.Н.К. ЕГН ********** *** на осн. чл. 10, ал. 3 от ЗОДОВ сумата от 310 лв. разноски. ОСЪЖДА С.Н.К. ЕГН ********** *** да заплати на Национална агенция по приходите /НАП / юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от деня на съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховен административен съд.
5 Административно дело No 33/2020 Закон за защита на личните данни Д.Т.Н. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - СОФИЯ Решение от 3.8.2020г.
ОСЪЖДА Национална агенция по приходите /НАП/ да заплати на Д.Т.Н. *** на основание чл. 1 от ЗОДОВ обезщетение за причинените му неимуществени вреди в размер на 200 (двеста) лева, ведно със законната лихва считано от 15.07.2019 г. до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ иска до пълния предявен размер от 1 000 лв. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите /НАП/ да заплати на Д.Т.Н. *** на осн. чл. 10, ал. 3 от ЗОДОВ сумата от 310 лв. разноски. ОСЪЖДА Д.Т.Н. ЕГН ********** *** да заплати на Национална агенция по приходите /НАП / юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от деня на съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховен административен съд.
6 Административно дело No 118/2020 Закон за защита на личните данни Т.В.В. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - СОФИЯ Решение от 3.8.2020г.
ОСЪЖДА Национална агенция по приходите /НАП/ да заплати на Т.В.В. ЕГН ********** *** на основание чл. 1 от ЗОДОВ обезщетение за причинените й неимуществени вреди в размер на 200 (двеста) лева, ведно със законната лихва считано от 15.07.2019 г. до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ иска до пълния предявен размер от 1 000 лв. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите /НАП/ да заплати на Т.В.В. ЕГН ********** *** на осн. чл. 10, ал. 3 от ЗОДОВ сумата от 310 лв. разноски. ОСЪЖДА Т.В.В. ЕГН ********** *** да заплати на Национална агенция по приходите /НАП / юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от деня на съобщаването му чрез настоящия съд пред Върховен административен съд.
7 Административно дело No 243/2020 Други дела по ЗОС и ЗДС НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СЪЕДИНЕНИЕ-1943" С. ИЗВОРОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Определение от 3.8.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Народно читалище „Съединение -1943“ с. Изворово, община Ген. Тошево, против решение 8-13 от 05.11.18 г. на ОбС гр. Ген.Тошево. ПРЕКРАТЯВА производството по АД 243/20 г. по описа на Административен съд – Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес за ответника и от получаване на съобщението – за жалбоподателя.
8 Административно дело No 123/2020 Закон за подпомагане на земеделските производители Н.М.- М.К.М. ЕТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ", РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГР. СОФИЯ Решение от 4.8.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на ЕТ „Н.М. –Медената къща“ Акт за установяване на публично държавно вземане № 38/3110730/3/01/04/01 с изх. № 01-6500/8547 от 18.02.2020 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, с който на жалбоподателя е определено подлежащо на възстановяване публично държавно вземане в размер на 47 613,79 лева. ВРЪЩА делото като преписка на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за определяне размера на подлежащата на възстановяване сума, съобразно указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени с настоящото решение. ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие" гр.София да заплати на ЕТ „Н.М. –Медената къща“, ЕИК 202421854, със седалище и адрес на управление в с.Прилеп, община Добричка, представляван от собственика, Н.Т.М., сумата от 50 (петдесет) лева, представляваща разноски по делото за държавна такса. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба, подадена чрез Административен съд –Добрич, пред Върховния административен съд на Република България.
9 Административно дело No 215/2020 ДОПК Е.Г.С. ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП - ВАРНА Решение от 4.8.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Г.С.,***, срещу решение № 95/08.04.2020 г. на директора на ТД на НАП – Варна и потвърденото с него разпореждане с изх.№ 20008-137-0002373/16.03.2020г. на публичен изпълнител в сектор „ОСПВ“ при ТД на НАП – Варна, ИРМ – Добрич, В ЧАСТТА, в която е отказано да бъдат отписани като погасени по давност публични задължения, както следва : задължение за здравно осигуряване за 2014 г. в размер на 403, 20 лева и лихви върху него в размер на 199, 67 лева; задължение за здравно осигуряване за 2015 г. в размер на 403, 20 лева и лихви върху него в размер на 158, 28 лева, както и лихви върху дължими здравни осигуровки за 2016 г. в размер на 117, 50 лева. ОСЪЖДА Е.Г.С.,***, да заплати на ТД на НАП – Варна сумата от 319, 73 лева, съставляващи разноски за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.8.2020г.
10 Административно дело No 338/2020 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Определение от 4.8.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на областния управител на Област Добрич, по която е образувано адм.дело № 338/2020 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 338/2020 г. по описа на Административен съд -Добрич. ИЗПРАЩА административно дело № 338/2020 г. по описа на Административен съд -Добрич на Върховен административен съд на РБ за определяне на друг административен съд, който да разгледа делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се съобщи на страните за сведение.
11 Административно дело No 659/2019 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ЗЕВС 06 ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА Решение от 5.8.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1094/11.10.2019 г. на кмета на община Добричка, с която е обявена класацията на участниците в търг с тайно наддаване, проведен на 09.10.2019 г., за отдаване под наем на обекти и с която на осн. чл.116, ал.2 от Наредба №4 РПУРОИ, „ЗЕВС 06“ ЕООД с. Стожер е отстранено от участие в търга, поради по-ниска предложена цена от обявената и липса на депозит за конкретния обект. ИЗПРАЩА преписката на Кмета на Община Добричка, за продължаване на административнопроизводствените действия по търга, при съблюдаване на дадените с настоящо решение указания по тълкуването и прилагането на закон. ОСЪЖДА Община Добричка да заплати сторените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 650 /шестотин и петдесет лева/ лв. на „ЗЕВС 06“ ЕООД ЕИК 202865752, със седалище и адрес на управление с. Стожер, общ. Добричка, ул. „Рила“ №3, представлявано от управителя Г. И.Н.. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
12 Административно дело No 246/2020 АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК ИМОБЪЛГАРИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП - СОФИЯ Определение от 6.8.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ИМОБЪЛГАРИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД, ЕИК 200691308, със седалище и адрес на управление гр.Балчик, ж.к. “Марина сити”, ул. “Приморска“ № 8, ап.35, представлявано от управителя З.К.М., срещу решение № 174/03.06.2020 г. на директора на дирекция “ОДОП” – Варна при ЦУ на НАП, с което е отказано възстановяване на срока за обжалване на ревизионен акт (РА) № Р-03000818007614-091-001/26.06.2019 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП – Варна. ОСЪЖДА “ИМОБЪЛГАРИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД, ЕИК 200691308, със седалище и адрес на управление гр.Балчик, ж.к. “Марина сити”, ул. “Приморска“ № 8, ап.35, представлявано от управителя З.К.М., да заплати на ТД на НАП – Варна сумата от 100 лева, съставляващи разноски по делото. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.8.2020г.
13 Административно дело No 359/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ЕСТЕЙША-3 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Определение от 6.8.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „АНАСТЕЙША-3“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ЖК „Балик“, бл.9, вх.Г, ап.17, представлявано от управителя С.К.Р., подадена чрез пълномощник О.С.Д. срещу Заповед №167-ФК/13.07.2020 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, с която е постановено предварително изпълнение на наложената ПАМ – запечатване на търговски обект и забрана за достъп до него за срок от 14 дни. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 359/2020 год. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от съобщението до жалбоподателя.
14 Административно дело No 70/2020 Закон за движението по пътищата ТСТ АУТО ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" Решение от 10.8.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ТСТ АУТО“ ООД, ЕИК 124536744, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул. „Васил Левски“ № 19, представлявано от управителя Т.Д.Н. с ЕГН **********, заповед № РД-01-1067/19.12.2019 г. на изпълнителния директор на „Автомобилна администрация“ – София, с която на основание чл.148б, ал.1, т.5, предл. второ, ал.2 и ал.3 и чл.148, ал.10, т.4, предл. второ, хипотеза втора от ЗДвП и чл.26, ал.1, т.5, предл. второ и ал.2 и чл.15, ал.2, т.4, предл. второ хипотеза втора от Наредба Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, са отнети : 1. разрешение № 995 за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност (ПППТИ) на пътните превозни средства (ППС), както и списъка към него, издадено на “ТСТ АУТО” ООД, валидно до 20.01.2024 г.; 2. предоставените на “ТСТ АУТО” ООД документи, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед; 3. индивидуалните печати за заверка на документи, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед, предоставени на техническите специалисти, включени в списъка към разрешението; прекратен е достъпът на техническите специалисти, включени в списъка към разрешението - Г.И.Х., Н. Н. Ш и Н. М.С.до информационната система (ИС) по чл.147, ал.9 от ЗДвП и са заличени Г.И.Х.и Н. М.С.от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти по чл.148, ал.9 от ЗДвП. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” – София да заплати на „ТСТ АУТО“ ООД, ЕИК 124536744, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул. „Васил Левски“ № 19, представлявано от управителя Т.Д.Н. с ЕГН **********, сумата от 770 лева, представляващи сторени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му страните.
15 Административно дело No 131/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 КООПЕРАЦИЯ РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Решение от 10.8.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на Кооперация „Районна потребителска кооперация „****““, с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр. Каварна, ул. “****“ № 39, представлявана от председателя Д.И.Щ., подадена чрез адв. Д.Д., ДАК, срещу Заповед за налагане на принудителна административна мярка №74-ФК/ 14.02.2020 г., издадена от Началник на отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД “Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА „Районна потребителска кооперация „****““, с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр. Каварна, ул. “****“ № 39, представлявана от председателя Д.И.Щ., да заплати на ЦУ на НАП сумата от 100 лв. (сто лева) юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.
16 Административно дело No 323/2020 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ АТАНАСОВ БИОЕНЕРДЖИ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА Определение от 10.8.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 1652/ 15.07.2020 г. на „Атанасов Биоенерджи“ ЕООД, ЕИК 201043736, седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ж.к. „Дружба“ № 1, представлявано от А.Г.А., срещу Заповед № 601/ 23.06.2020 г. на Кмета на Община Добричка. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 323/ 2020 год. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от съобщението до жалбоподателя.
17 Административно дело No 192/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Ц.К. НАЧАЛНИКА НА РДНСК ВАРНА Определение от 12.8.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Ц.К. *** заповед № ДК-10-СИР-27/23.10.2018г. на началника на РДНСК – Североизточен район в частта, в която е оставена без разглеждане като просрочена жалбата му относно искането за отмяна като унищожаемо на разрешение за строеж № О-4/30.01.2018г., издадено от главния архитект на район „Одесос“ за строеж: „Ремонт и преустройство на покрив с изграждане на капандура на собствено таванско помещение към апартамент с идентификатор 10135.1507.712.1.17 в жилищна сграда, находяща се на бул. „Приморски“ № 69 по плана на 8-ми микрорайон, гр. Варна“. ОСЪЖДА РДНСК - Варна да заплати на Д.Ц.К., с ЕГН **********,***, сумата от 10, 00 лева, сторени разноски по делото. ДА СЕ ДОКЛАДВА на председателя на Административен съд – Добрич жалба с вх.№ ВН-122-00-729/03.09.2018 г. по описа на РДНСК – СИР, подадена от Д.Ц.К. ***, с искане за отмяна на разрешение за строеж № О-4/30.01.2018г., издадено от главния архитект на район „Одесос“ за строеж: „Ремонт и преустройство на покрив с изграждане на капандура на собствено таванско помещение към апартамент с идентификатор 10135.1507.712.1.17 в жилищна сграда, находяща се на бул. „Приморски“ № 69 по плана на 8-ми микрорайон, гр. Варна“, ведно с препис от настоящото определение, за образуване на административно дело и определяне на съдия - докладчик. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.8.2020г.
18 Административно дело No 766/2019 КСО П.А.П. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 12.8.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 28/ 18.11.2019 г. на Директора на ТП на НОИ - Добрич, с което е отхвърлена като неоснователна жалбата на П.А.П. против Разпореждане № **********/ 13.09.2019 г. на Ръководителя на "Пенсионно осигуряване" при ТП на НОИ - Добрич, с което е изменена личната пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 99, ал. 3 от КСО, но не е зачетен за учителски стаж положеният от лицето труд като треньор по борба през периода 01.09.1984 г. до 01.07.1997. ИЗПРАЩА преписката на Ръководител "Пенсионно осигуряване" при Териториално поделение на Национален осигурителен институт - Добрич за ново произнасяне по подаденото от П.А.П. Заявление за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст с вх. № 2113 - 24 - 476/ 02.05.2019 г. на ТП на НОИ - Добрич при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени с мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Териториално Поделение на НОИ - Добрич да заплати на П.А.П., ЕГН ********** сумата от 300.00 лв. (триста лева), представляваща сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.
19 Административно дело No 281/2020 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решение от 12.8.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на Областен управител на област Добрич против Решение № 203 по Протокол № 11 от заседание на Добрички общински съвет, проведено на 28.05.2020 год., прието повторно с Решение № 205 по Протокол № 12/ 16.06.2020 г. на Добрички общински съвет. ОСЪЖДА Областна администрация Добрич да заплати на Добрички общински съвет направените деловодни разноски в размер на 500.00 лв. (петстотин лева). Решението е постановено при участието на заинтересованото лице Й.Б.Г.. Препис от решението, на основание чл. 138 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
20 Административно дело No 23/2020 Закон за защита на личните данни В.Б.Б. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - СОФИЯ Решение от 14.8.2020г.
ОСЪЖДА Национална агенция по приходите да заплати на В.Б. ***, обезщетение за причинените му неимуществени вреди в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева), ведно със законната лихва, считано от влизане на съдебното решение в сила, до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ иска до пълния предявен размер от 1 000 лв. (хиляда лева). ОСЪЖДА Национална агенция по приходите да заплати на В.Б. ***, сумата от 10 лв. (десет лева) за заплатената по делото държавна такса. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите да заплати на В.Б. ***, съразмерно с уважената част от иска сумата от 45 лв. (четиридесет и пет лева) за заплатено адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА В.Б. ***, да заплати на Национална агенция по приходите юрисконсултско възнаграждение съразмерно на отхвърлената част от иска в размер на 85 лв.(осемдесет и пет лева). Решението подлежи на касационно обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
21 Частно админист. наказателно дело (К) No 386/2020 Частни КАНД и КАД ЕВРОМАНГАН ЕАД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Определение от 14.8.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Евроманган” ЕАД, в несъстоятелност, ЕИК 124058778, със седалище и адрес на управление с.Църква, община Балчик, представлявано от временния синдик И.М., срещу определение № 72/29.06.2020 г., постановено по анхд № 199/2019 г. по описа на Районен съд – Балчик, с което е оставено без уважение искането му за спиране на производството по делото на основание чл.637, ал.1 от ТЗ. ПРЕКРАТЯВА производството по ч.к.адм. дело № 386/2020 г. по описа на Административен съд – Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.8.2020г.
22 Административно дело No 395/2020 Закон за местното самоуправление и местната администрация М.М.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЕРВЕЛ Определение от 14.8.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.М.П., общински съветник в Общински съвет – Тервел, против решение № 7-98, решение № 7-99 и решение № 7-100, взети на заседание на 17.07.2020 г. по протокол № 7 на ОбС – Тервел. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 395/2020 г. по описа на Административен съд – Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
23 Административно дело No 396/2020 Закон за местното самоуправление и местната администрация В.Г.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЕРВЕЛ Определение от 14.8.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Г.Д., общински съветник при Общински съвет - Тервел, против Решение № 7 - 98, Решение № 7 – 99 и Решение № 7 – 100, взети на заседание на 17.07.202 г. с Протокол № 7 на Общински съвет - Тервел ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 396/ 2020 г. по описа на Административен съд - Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщението до жалбоподателя чрез изпращане препис от настоящия акт.
24 Частно административно дело No 402/2020 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК САНИ 10 ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ БУРГАС В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Определение от 14.8.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Сани 10“ ООД, с ЕИК 202043041, със седалище и адрес на управление град Добрич, ул. „Боряна“ № 48, вх.А, ет.8, ап. 23, представлявано от управителя С.Е.Ж., разпореждане за предварително изпълнение на принудителна административна мярка, включено в заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-142-0036717/10.08.2020 г. на началник отдел „Оперативни дейности“ град Бургас в ГД “Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
25 Административно дело No 35/2020 Закон за защита на личните данни Т.Г.Г. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - СОФИЯ Решение от 17.8.2020г.
ОСЪЖДА НАП – София да заплати на Т.Г.Г. с ЕГН ********** ***, обезщетение за неимуществени вреди в размер на сумата от 300 лева, представляващи претърпени от ищеца психическо напрежение, страх, безпокойство, притеснение, негативни преживявания и емоции вследствие от незаконосъобразното бездействие на ответника, изразяващо се в неизпълнение на задълженията му по чл.59, ал.1 от ЗЗЛД, чл.24 и чл.32 от Общия регламент относно защита на личните данни (ЕС) 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 (GDPR), довело до неправомерното разкриване и разпространение на лични данни на ищеца, ведно със законната лихва, считано от датата на влизане в сила на решението по настоящото дело до окончателното изплащане на сумата, КАТО ОТХВЪРЛЯ иска за горницата му до 1000 лева. ОСЪЖДА НАП – София да заплати на Т.Г.Г. с ЕГН ********** ***, сумата от 30 лева, представляващи сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБ в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
26 Административно дело No 127/2020 Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) Д.В.М. КМЕТА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Решение от 17.8.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на Д.В.М. ***, срещу изричен отказ, обективиран в Писмо с изх. №АО-21-529 # 1/13.02.2020 г. на Кмета на община Тервел. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Р България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.
27 Административно дело No 139/2020 Закон за защита на личните данни Д.И.Д. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - СОФИЯ Решение от 17.8.2020г.
ОСЪЖДА НАП – София да заплати на Д.И.Д. с ЕГН ********** ***, обезщетение за неимуществени вреди в размер на 350 лева, представляващи претърпени от ищеца стрес, психическо напрежение, страх, безпокойство, притеснение, негативни преживявания и емоции вследствие от незаконосъобразното бездействие на ответника, изразяващо се в неизпълнение на задълженията му по чл.59, ал.1 от ЗЗЛД, чл.24 и чл.32 от Общия регламент относно защита на личните данни (ЕС) 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 (GDPR), довело до неправомерното разкриване и разпространение на лични данни на ищеца, ведно със законната лихва, считано от датата на влизане в сила на решението по настоящото дело до окончателното изплащане на сумата, КАТО ОТХВЪРЛЯ иска за горницата му до 1000 лева. ОСЪЖДА НАП – София да заплати на Д.И.Д. с ЕГН ********** ***, сумата от 50 лева, представляващи сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
28 Административно наказателно дело (К) No 272/2020 ЗАНН: ИААА Е.И.Г. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 17.8.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 126 от 14.04.2020 г. по нахд № 1376/2019 г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 17.8.2020г.
29 Административно наказателно дело (К) No 274/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ АЛБЕНА ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ А.Н.Н. Решение от 17.8.2020г.
ОТМЕНЯ решение № 108/21.04.2020 г., постановено по н.а.х.д. № 259/2019 г. по описа на Районен съд – Добрич, като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-3394-000234/29.11.2016 г. на началника на РУ – Албена при ОДМВР - Добрич, с което на А.Н.Н. ***, с ЕГН **********, за административно нарушение по чл.139, ал. 5 от ЗДвП на основание чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300 лева и за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.2 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 10 лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.8.2020г.
30 Частно админист. наказателно дело (К) No 362/2020 Частни КАНД и КАД ЕВРОМАНГАН ЕАД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Определение от 17.8.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Евроманган” ЕАД, в несъстоятелност, ЕИК 124058778, със седалище и адрес на управление с.Църква, община Балчик, представлявано от временния синдик И.М., срещу определение № 63/29.06.2020 г., постановено по анхд № 195/2019 г. по описа на Районен съд – Балчик, с което е оставено без уважение искането му за спиране на производството по делото на основание чл.637, ал.1 от ТЗ. ПРЕКРАТЯВА производството по ч.к.адм. дело № 362/2020 г. по описа на Административен съд – Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
31 Частно админист. наказателно дело (К) No 368/2020 Частни КАНД и КАД ЕВРОМАНГАН ЕАД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Определение от 17.8.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Евроманган” ЕАД, в несъстоятелност, ЕИК 124058778, със седалище и адрес на управление с.Църква, община Балчик, представлявано от временния синдик И.М., срещу Определение № 71/29.06.2020 г., постановено по анхд № 102/2019 г. по описа на Районен съд – Балчик, с което е оставено без уважение искането му за спиране на производството по делото на основание чл.637, ал.1 от ТЗ. ПРЕКРАТЯВА производството по частно касационно административно дело № 368/2020 г. по описа на Административен съд – Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.8.2020г.
32 Частно админист. наказателно дело (К) No 369/2020 Частни КАНД и КАД ЕВРОМАНГАН ЕАД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Определение от 17.8.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Евроманган” ЕАД, в несъстоятелност, ЕИК 124058778, със седалище и адрес на управление с.Църква, община Балчик, представлявано от временния синдик И.М., срещу определение № 68/29.06.2020 г., постановено по анхд № 104/2019 г. по описа на Районен съд – Балчик, с което е оставено без уважение искането му за спиране на производството по делото на основание чл.637, ал.1 от ТЗ. ПРЕКРАТЯВА производството по ч.к.адм. дело № 369/2020 г. по описа на Административен съд – Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
33 Частно админист. наказателно дело (К) No 370/2020 Частни КАНД и КАД ЕВРОМАНГАН ЕАД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Определение от 17.8.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Евроманган” ЕАД, в несъстоятелност, ЕИК 124058778, със седалище и адрес на управление с.Църква, община Балчик, представлявано от временния синдик И.М., срещу определение № 69/29.06.2020 г., постановено по анхд № 106/2019 г. по описа на Районен съд – Балчик, с което е оставено без уважение искането му за спиране на производството по делото на основание чл.637, ал.1 от ТЗ. ПРЕКРАТЯВА производството по ч.к.адм. дело № 370/2020 г. по описа на Административен съд – Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.8.2020г.
34 Частно админист. наказателно дело (К) No 371/2020 Частни КАНД и КАД ЕВРОМАНГАН ЕАД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Определение от 17.8.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Евроманган” ЕАД, в несъстоятелност, ЕИК 124058778, със седалище и адрес на управление с.Църква, община Балчик, представлявано от временния синдик И.М., срещу определение № 67/29.06.2020 г., постановено по анхд № 107/2019 г. по описа на Районен съд – Балчик, с което е оставено без уважение искането му за спиране на производството по делото на основание чл.637, ал.1 от ТЗ. ПРЕКРАТЯВА производството по ч.к.адм. дело № 371/2020 г. по описа на Административен съд – Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.8.2020г.
35 Частно админист. наказателно дело (К) No 372/2020 Частни КАНД и КАД ЕВРОМАНГАН ЕАД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Определение от 17.8.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Евроманган” ЕАД, в несъстоятелност, ЕИК 124058778, със седалище и адрес на управление с.Църква, община Балчик, представлявано от временния синдик И.М., срещу определение № 76/29.06.2020 г., постановено по анхд № 134/2019 г. по описа на Районен съд – Балчик, с което е оставено без уважение искането му за спиране на производството по делото на основание чл.637, ал.1 от ТЗ. ПРЕКРАТЯВА производството по ч.к.адм. дело № 372/2020 г. по описа на Административен съд – Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
36 Частно админист. наказателно дело (К) No 373/2020 Частни КАНД и КАД ЕВРОМАНГАН ЕАД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Определение от 17.8.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Евроманган” ЕАД, в несъстоятелност, ЕИК 124058778, със седалище и адрес на управление с.Църква, община Балчик, представлявано от временния синдик И.М., срещу определение № 70/29.06.2020 г., постановено по анхд № 135/2019 г. по описа на Районен съд – Балчик, с което е оставено без уважение искането му за спиране на производството по делото на основание чл.637, ал.1 от ТЗ. ПРЕКРАТЯВА производството по ч.к.адм. дело № 373/2020 г. по описа на Административен съд – Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.8.2020г.
37 Частно админист. наказателно дело (К) No 374/2020 Частни КАНД и КАД ЕВРОМАНГАН ЕАД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Определение от 17.8.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Евроманган” ЕАД, в несъстоятелност, ЕИК 124058778, със седалище и адрес на управление с.Църква, община Балчик, представлявано от временния синдик И.М., срещу Определение № 74/29.06.2020 г., постановено по анхд № 137/2019 г. по описа на Районен съд – Балчик, с което е оставено без уважение искането му за спиране на производството по делото на основание чл.637, ал.1 от ТЗ. ПРЕКРАТЯВА производството по частно касационно административно дело № 374/2020 г. по описа на Административен съд – Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.8.2020г.
38 Частно админист. наказателно дело (К) No 375/2020 Частни КАНД и КАД ЕВРОМАНГАН ЕАД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Определение от 17.8.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Евроманган” ЕАД, в несъстоятелност, ЕИК 124058778, със седалище и адрес на управление с.Църква, община Балчик, представлявано от временния синдик И.М., срещу определение № 77/29.06.2020 г., постановено по анхд № 139/2019 г. по описа на Районен съд – Балчик, с което е оставено без уважение искането му за спиране на производството по делото на основание чл.637, ал.1 от ТЗ. ПРЕКРАТЯВА производството по ч.к.адм. дело № 375/2020 г. по описа на Административен съд – Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.8.2020г.
39 Частно админист. наказателно дело (К) No 376/2020 Частни КАНД и КАД ЕВРОМАНГАН ЕАД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Определение от 17.8.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Евроманган” ЕАД, в несъстоятелност, ЕИК 124058778, със седалище и адрес на управление с.Църква, община Балчик, представлявано от временния синдик И.М., срещу определение № 93/29.06.2020 г., постановено по анхд № 140/2019 г. по описа на Районен съд – Балчик, с което е оставено без уважение искането му за спиране на производството по делото на основание чл.637, ал.1 от ТЗ. ПРЕКРАТЯВА производството по ч.к.адм. дело № 376/2020 г. по описа на Административен съд – Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
40 Частно админист. наказателно дело (К) No 377/2020 Частни КАНД и КАД ЕВРОМАНГАН ЕАД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Определение от 17.8.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Евроманган” ЕАД, в несъстоятелност, ЕИК 124058778, със седалище и адрес на управление с.Църква, община Балчик, представлявано от временния синдик И.М., срещу определение № 78/29.06.2020 г., постановено по анхд № 141/2019 г. по описа на Районен съд – Балчик, с което е оставено без уважение искането му за спиране на производството по делото на основание чл.637, ал.1 от ТЗ. ПРЕКРАТЯВА производството по ч.к.адм. дело № 377/2020 г. по описа на Административен съд – Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.8.2020г.
41 Частно админист. наказателно дело (К) No 378/2020 Частни КАНД и КАД ЕВРОМАНГАН ЕАД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Определение от 17.8.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Евроманган” ЕАД, в несъстоятелност, ЕИК 124058778, със седалище и адрес на управление с.Църква, община Балчик, представлявано от временния синдик И.М., срещу определение № 65/29.06.2020 г., постановено по анхд № 142/2019 г. по описа на Районен съд – Балчик, с което е оставено без уважение искането му за спиране на производството по делото на основание чл.637, ал.1 от ТЗ. ПРЕКРАТЯВА производството по ч.к.адм. дело № 378/2020 г. по описа на Административен съд – Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.8.2020г.
42 Частно админист. наказателно дело (К) No 379/2020 Частни КАНД и КАД ЕВРОМАНГАН ЕАД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Определение от 17.8.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Евроманган” ЕАД, в несъстоятелност, ЕИК 124058778, със седалище и адрес на управление с.Църква, община Балчик, представлявано от временния синдик И.М., срещу определение № 80/29.06.2020 г., постановено по анхд № 144/2019 г. по описа на Районен съд – Балчик, с което е оставено без уважение искането му за спиране на производството по делото на основание чл.637, ал.1 от ТЗ. ПРЕКРАТЯВА производството по ч.к.адм. дело № 379/2020 г. по описа на Административен съд – Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
43 Частно админист. наказателно дело (К) No 380/2020 Частни КАНД и КАД ЕВРОМАНГАН ЕАД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Определение от 17.8.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Евроманган” ЕАД, в несъстоятелност, ЕИК 124058778, със седалище и адрес на управление с.Църква, община Балчик, представлявано от временния синдик И.М., срещу Определение № 81/29.06.2020 г., постановено по анхд № 145/2019 г. по описа на Районен съд – Балчик, с което е оставено без уважение искането му за спиране на производството по делото на основание чл.637, ал.1 от ТЗ. ПРЕКРАТЯВА производството по частно касационно административно дело № 380/2020 г. по описа на Административен съд – Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.8.2020г.
44 Частно админист. наказателно дело (К) No 381/2020 Частни КАНД и КАД ЕВРОМАНГАН ЕАД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Определение от 17.8.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Евроманган” ЕАД, в несъстоятелност, ЕИК 124058778, със седалище и адрес на управление с.Църква, община Балчик, представлявано от временния синдик И.М., срещу Определение № 75/29.06.2020 г., постановено по анхд № 146/2019 г. по описа на Районен съд – Балчик, с което е оставено без уважение искането му за спиране на производството по делото на основание чл.637, ал.1 от ТЗ. ПРЕКРАТЯВА производството по частно касационно административно дело № 381/2020 г. по описа на Административен съд – Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.8.2020г.
45 Частно админист. наказателно дело (К) No 382/2020 Частни КАНД и КАД ЕВРОМАНГАН ЕАД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Определение от 17.8.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Евроманган” ЕАД, в несъстоятелност, ЕИК 124058778, със седалище и адрес на управление с.Църква, община Балчик, представлявано от временния синдик И.М., срещу Определение № 79/29.06.2020 г., постановено по анхд № 194/2019 г. по описа на Районен съд – Балчик, с което е оставено без уважение искането му за спиране на производството по делото на основание чл.637, ал.1 от ТЗ. ПРЕКРАТЯВА производството по частно касационно административно дело № 382/2020 г. по описа на Административен съд – Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.8.2020г.
46 Частно админист. наказателно дело (К) No 383/2020 Частни КАНД и КАД ЕВРОМАНГАН ЕАД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Определение от 17.8.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Евроманган” ЕАД, в несъстоятелност, ЕИК 124058778, със седалище и адрес на управление с.Църква, община Балчик, представлявано от временния синдик И.М., срещу Определение № 82/29.06.2020 г., постановено по анхд № 196/2019 г. по описа на Районен съд – Балчик, с което е оставено без уважение искането му за спиране на производството по делото на основание чл.637, ал.1 от ТЗ. ПРЕКРАТЯВА производството по частно касационно административно дело № 383/2020 г. по описа на Административен съд – Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.8.2020г.
47 Частно админист. наказателно дело (К) No 384/2020 Частни КАНД и КАД ЕВРОМАНГАН ЕАД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Определение от 17.8.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Евроманган” ЕАД, в несъстоятелност, ЕИК 124058778, със седалище и адрес на управление с.Църква, община Балчик, представлявано от временния синдик И.М., срещу определение № 64/29.06.2020 г., постановено по анхд № 197/2019 г. по описа на Районен съд – Балчик, с което е оставено без уважение искането му за спиране на производството по делото на основание чл.637, ал.1 от ТЗ. ПРЕКРАТЯВА производството по ЧКАНД № 384/2020 г. по описа на Административен съд – Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
48 Частно админист. наказателно дело (К) No 385/2020 Частни КАНД и КАД ЕВРОМАНГАН ЕАД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Определение от 17.8.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Евроманган” ЕАД, в несъстоятелност, ЕИК 124058778, със седалище и адрес на управление с.Църква, община Балчик, представлявано от временния синдик И.М., срещу определение № 66/29.06.2020 г., постановено по анхд № 198/2019 г. по описа на Районен съд – Балчик, с което е оставено без уважение искането му за спиране на производството по делото на основание чл.637, ал.1 от ТЗ. ПРЕКРАТЯВА производството по ч.к.адм. дело № 385/2020 г. по описа на Административен съд – Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
49 Частно админист. наказателно дело (К) No 387/2020 Частни КАНД и КАД ЕВРОМАНГАН ЕАД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Определение от 17.8.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Евроманган” ЕАД, в несъстоятелност, ЕИК 124058778, със седалище и адрес на управление с.Църква, община Балчик, представлявано от временния синдик И.М., срещу Определение № 73/29.06.2020 г., постановено по анхд № 200/2019 г. по описа на Районен съд – Балчик, с което е оставено без уважение искането му за спиране на производството по делото на основание чл.637, ал.1 от ТЗ. ПРЕКРАТЯВА производството по частно касационно административно дело № 387/2020 г. по описа на Административен съд – Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.8.2020г.
50 Административно наказателно дело (К) No 389/2020 ЗАНН: ДИТ ПРОГРЕС - 99 ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Определение от 17.8.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.д. № 389/2020 г. по описа на Административен съд - Добрич. Делото да се изпрати на Върховния административен съд за определяне на съседен административен съд, който да го разгледа. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.8.2020г.
51 Административно дело No 415/2017 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми Т.А.Т. КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Решение от 18.8.2020г.
ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в диспозитива на Решение № 464 от 21.11.2017 г., постановено по адм. дело № 415/2017 г. по описа на Административен съд –Добрич, към който ДОБАВЯ следния абзац: „ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.А.Т. с искане за отмяна на Заповед № 1589/30.12.2014 г. на кмета на Община Балчик като незаконосъобразна и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част.“ РЕШЕНИЕТО, което е с характер на прекратително определение, може да се обжалва с частна жалба, подадена чрез Административен съд – Добрич до Върховния административен съд на РБ в 7 /седем/ дневен срок от съобщаването му на страните.
52 Административно дело No 173/2020 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми Е.Н.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧ Решение от 19.8.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на Е.Н.Д., ЕГН **********, заповед № 347 от 12.03.2020 г. на кмета на община Добрич, с която на основание чл.46, ал.1, т.7 от ЗОбС, във вр. чл.40, ал.1, т.5 и чл.57, т.2 от НРУУЖНННУРЖОЖФ на община град Добрич е прекратено наемното й правоотношение, възникнало на основание заповед № 466/12.04.2019 г. на кмета на община Добрич за настаняване в общинско жилище на адрес : град Добрич, ж.к. “*** бл.31, вх.Г, ет.4, ап.10 и договор за наем от 09.05.2019 г. ОСЪЖДА община Добрич да заплати на Е.Н.Д. ЕГН ********** *** сумата 310 лева, представляващи сторени разноски по делото. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.8.2020г.
53 Административно дело No 353/2020 Закон за местните данъци и такси (вкл. ревизионни актове) АГРОИМПУЛС 2000 ООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "ФМП" ПРИ ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Определение от 19.8.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Агроимпулс 2000“ ООД, ЕИК 130387582, със седалище и адрес на управление: гр.Тервел, ул. „Ген.Столетов“ № 20, представлявано от Е.Д.Н., против мълчалив отказ на орган по приходите по община Тервел за прихващане и възстановяване на недължимо събрани такси за битови отпадъци за 2014 г., 2015 г., 2016 г. и 2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Тервел, ул. „Ген.Столетов“ № 20, постановен по искане на жалбоподателя от 27.05.2020 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 353/2020 г. по описа на Административен съд - Добрич ИЗПРАЩА делото като преписка по подведомственост на кмета на община Тервел за произнасяне по жалбата на „Агроимпулс 2000“ ООД, ЕИК 130387582, със седалище и адрес на управление: гр.Тервел, ул. „Ген.Столетов“ № 20, представлявано от Е.Д.Н., против мълчалив отказ на орган по приходите по община Тервел за прихващане и възстановяване на недължимо събрани такси за битови отпадъци за 2014 г., 2015 г., 2016 г. и 2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Тервел, ул. „Ген.Столетов“ № 20, постановен по искане на жалбоподателя от 27.05.2020 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
54 Административно дело No 405/2020 Закон за местното самоуправление и местната администрация Д.И.Р. КМЕТА НА ОБЩИНА ШАБЛА Определение от 19.8.2020г.
ПРИСЪЕДИНЯВА адм. д. № 405/2020 г. по описа на Административен съд- Добрич към адм. д. № 361/2020 г. по описа на Административен съд- Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 405/2020 г. по описа на Административен съд- Добрич. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.8.2020г.
55 Административно дело No 301/2020 Закон за убежището и бежанците С.К.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Решение от 21.8.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.К.О., гражданка на Руската федерация, с ЛНЧ **********, родена на *** г. в гр.Фрязино, Московска област, действаща от свое име и от името на малолетното си дете, С. ** с ЛНЧ **********, срещу Решение № 342/28.01.2020 г., издадено от П.П.- председател на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет, с което е постановен отказ за предоставяне статут на бежанец и хуманитарен статут. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
56 Административно дело No 122/2020 Закон за корпоративното подоходно облагане ДМ КОНСУЛТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП - СОФИЯ Решение от 26.8.2020г.
ОТМЕНЯ по жалбата на „ДМ КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 124521692, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Цар Петър“ №2, представлявано от управителя Д.С.М., РА № Р-03000819002711-091-001/18.11.2019 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП – Варна, потвърден с решение № 339/04.02.2020 г. на директора на дирекция „ОДОП“ – Варна при ЦУ на НАП, с който са вменени задължения за Корпоративен данък по ЗКПО в общ размер 10 487,90 лева за 2016 и 2017 година, като незаконосъобразен. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите – гр. Варна да заплати на „ДМ КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 124521692, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Цар Петър“ №2, представлявано от управителя Д.С.М., сумата в размер на 1 370.00 (хиляда триста и седемдесет лева лева), представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните по реда на АПК.
57 Административно дело No 350/2020 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК Определение от 28.8.2020г.
ОТМЕНЯ Разпореждането за насрочване разглеждане на делото в открито съдебно заседание на 28.09.2020 г. от 10.45 часа. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Областен управител на област с административен център Добрич, с адрес: град Добрич, ул.”Независимост” № 5 против Решение № 128, т.1.6 и т. 1.9, в това число и утвърждаване на наемни цени, по Протокол № 10 от заседание на Общински съвет - Балчик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 350/ 2020 год. по описа на Административен съд - Добрич. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
58 Административно наказателно дело (К) No 228/2020 ЗАНН: ИААА К.И.Д. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 31.8.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №52 от 04.02.2020 г., постановено по НАХД № 1258/2019 г. на Районен съд - Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
59 Административно наказателно дело (К) No 309/2020 ЗАНН: Здравна инспекция РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ДОБРИЧ Д.Ж.Т. Решение от 31.8.2020г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 127 от 14.04.2020 г. по НАХД № 924/ 2019 год. по описа на Районен съд – Добрич. ВРЪЩА делото на Районен съд – Добрич за ново разглеждане от друг състав при спазване на указанията по прилагането на закона, дадени в мотивите към настоящото Решение. Решението не подлежи на обжалване.
60 Административно наказателно дело (К) No 311/2020 ЗАНН: ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ - БУРГАС Д.Ц.Н. Решение от 31.8.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 33/ 23.04.2020 г. по НАХД № 247/ 2019 год. на КРС, с което е отменено Наказателно постановление № 08 – 30/ 12.11.2019 г. на Началник Отдел “Рибарство и контрол – Черно море” - гр. Бургас към ГД „Рибарство и контрол“ при ИАРА, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 08 – 30/ 12.11.2019 г. на Началник Отдел “Рибарство и контрол – Черно море” - гр. Бургас към ГД „Рибарство и контрол“ при ИАРА. Решението не подлежи на обжалване.
61 Административно дело No 407/2020 Изборен кодекс Я.Ж.В. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ДОБРИЧКА Решение от 31.8.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на Я.Ж.В. ***, Решение №207-МИ/18.08.2020 г. на ОИК Добричка. ОСЪЖДА Общинска избирателна комисия Добричка да заплати на Я.Ж.В., ЕГН********** ***, сумата от 500 /Петстотин/ лева, разноски по делото. Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщението за страните.