Административен съд - Добрич
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.8.2019г. до 31.8.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 447/2019 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.И.И. ГД "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО-СОФИЯ Определение от 31.7.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 447 по описа на Добричкия административен съд за 2019г. и ВРЪЩА подадената искова молба на ищеца П.И.И.. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на ищеца.
2 Частно административно дело No 491/2019 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ДИНА-ТРАНС ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Определение от 31.7.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 491/2019г. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред ВАС на Република България.
3 Административно наказателно дело (К) No 340/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ СВОБОДА АД Решение от 1.8.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 156 от 19.04.2019 г. по НАХД № 1373/2018 г. по описа на Районен съд - Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 1.8.2019г.
4 Административно наказателно дело (К) No 347/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ СВОБОДА АД Решение от 1.8.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 160 от 19.04.2019 г. по НАХД № 1379/2018 г. по описа на Районен съд - Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
5 Административно наказателно дело (К) No 349/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ СВОБОДА АД Решение от 1.8.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 146 от 16.04.2019 г. по НАХД № 1397/2018 г. по описа на Районен съд - Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 1.8.2019г.
6 Частно административно дело No 500/2019 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК П.-К.-П.К. ЕТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Определение от 1.8.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на ЕТ „Поли-Ком-П.К.“, ЕИК 124037225, със седалище и адрес на управление гр. Шабла, ул.“Търновска“ №10, ет.2, представлявано от управителя П.К.К., разпореждане за предварително изпълнение на заповед за налагане на принудителна административна мярка № 265-ФК/25.07.2019 г., издадена от началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД“Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите да заплати на ЕТ „Поли-Ком-П.К.“, ЕИК 124037225, със седалище и адрес на управление гр. Шабла, ул.“Търновска“ №10, ет.2, представлявано от управителя П.К.К., сумата от 50 (петдесет) лева, представляваща разноски по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
7 Административно дело No 262/2019 ДОПК ДЕВРАК ООД П.В.К.,
ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП - ВАРНА
Решение от 2.8.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба от П.В.К., синдик на “****” ООД /в несъстоятелност/ Добрич,с ЕИК ****, Решение № 84/05.04.2019г. на Директора на ТД на НАП-гр.Добрич,с което е потвърден мълчалив отказ за прекратяване на изп. дело № 170276432/17 срещу “****” ООД /н/ и е потвърден отказ за отмяна на наложени обезпечителни мерки с изх.№ С190008-012-0000016/ 07.03.2019г., издаден от публичен изпълнител в Дирекция Събиране при ТД на НАП Варна, сектор „ОСПВ“ при офис Добрич И ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ мълчалив отказ на ****,старши публичен изпълнител при ТД на НАП-Добрич, да прекрати образуваното по ДОПК изпълнително дело № 170276432/17 срещу “****” ООД / в несъстоятелност/. ОТМЕНЯ отказ на ****, старши публичен изпълнител при ТД на НАП Варна, офис Добрич с изх.№ С190008-012-0000016/ 07.03.2019г., да отмени обезпечителните мерки,наложени с Постановление за налагане на обезпечителни мерки № С 170008-022-0060535/ 23.10.2017г. и постановление за налагане на обезпечителни мерки № С 170008-022-0060573/23.10.2017год. ВРЪЩА преписката на Ст.публичен изпълнител при ТД на НАП-Варна, офис Добрич, за ново произнасяне, с оглед указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в обстоятелствената част на решението. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
8 Административно дело No 435/2019 Закон за подпомагане на земеделските производители И.Д.И. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Определение от 2.8.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.И., ЕГН **********,*** срещу заповед № 03-РД/1715/13.05.2019г. на заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, с която на основание чл.54, ал.1, т.5 от АПК е спряно производството по администрирането/обработката на подаденото от жалбоподателя заявление за подпомагане с УИН 08/290617/01412 за кампания 2017г. по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните, участващи в административното производство.
9 Административно наказателно дело (К) No 331/2019 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ О.В.М. Решение от 6.8.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 38/ 20.03.2019 год. по н.а.х.д № 290/ 2018 год. на РС-Балчик, с което е отменено изцяло наказателно постановление № 28 - 0000257/ 29.08.2018 год. на Началника на ОО “АА” - гр. Добрич, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 28 - 0000257/ 29.08.2018 год. на Началника на ОО “АА” - гр. Добрич, с което на О.В.М., ЛНЧ **********,***, в качеството му на водач на автобус “Ивеко 50 Ц14В“ с рег. № ****, за нарушение по чл. 8,§2,изр.2 от Регламент 561/06,във връзка с чл.4,б.“ж“,второ тире и чл.78,ал.1,т.1 от ЗАвПр, на основание чл. 93б, ал. 7, т. 3 от Закона за автомобилните превози е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1500 / хиляда и петстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.8.2019г.
10 Административно наказателно дело (К) No 494/2019 ЗАНН: ДНСК К.З.Ж. РДНСК ДОБРИЧ Определение от 6.8.2019г.
11 Административно наказателно дело (К) No 338/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Е.Г.Е. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 7.8.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 61/30.01.2019 г. постановено по н.а.х.д. № 1347/ 2018 г. на РС Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
12 Административно наказателно дело (К) No 352/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.О.Я. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 7.8.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 142/15.04.2019 г., по н.а.х.дело № 1523/ 2018 год. по описа на Районен съд-Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.8.2019г.
13 Административно наказателно дело (К) No 356/2019 ЗАНН: АДФИ П.А.К. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ Решение от 8.8.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 132/05.04.2019 г., постановено по н.а.х.д. № 996/2018 г. по описа на Добричкия районен съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
14 Административно наказателно дело (К) No 380/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СИЛИСТРА Л.С.И. ЕТ Решение от 8.8.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 21 от 25.03.2019 г., постановено по н.а.х.д № 21/2019 г. по описа на Районен съд – Дулово. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.8.2019г.
15 Частно административно дело No 511/2019 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЕФТИМОВИ ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Определение от 8.8.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ЕФТИМОВИ“ ООД, ЕИК 124641962, РАЗПОРЕЖДАНЕТО за допускане на предварително изпълнение, включено в Заповед за налагане на ПАМ № 274-ФК/05.08.2019 г., издадена от Бойка Генова - началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД“Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
16 Административно дело No 230/2018 Закон за кадастъра и имотния регистър АЛБЕНА АД ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК Определение от 12.8.2019г.
ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ хода по същество, даден с протоколно определение в открито съдебно заседание, проведено на 22.07.2019 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 1056/ 02.05.2018 г. от „***“ АД, ЕИК 834025872, седалище и адрес на управление: к.к. ***, с. Оброчище, общ. Балчик, Административна сграда, подадена чрез адв. **** и адв. Д.,***, Адвокатско дружество “**** и Д.“, ЕИК 176947145, адрес на управление: София, бул. „Цар Освободител“ 8, срещу Разрешение за поставяне № 12/ 21.03.2018 г., издадено от Главния архитект на Община Балчик. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 230 по описа за 2018 г. на Административен съд - Добрич. ОСЪЖДА „***“ АД, ЕИК 834025872, седалище и адрес на управление: к.к. ***, с. Оброчище, общ. Балчик, Административна сграда, представлявано от Изпълнителния директор, К.С., да заплати на Р.С.Р., ЕГН **********,***, съдебно – деловодни разноски в размер на 2540 лв. /две хиляди петстотин и четиридесет лева/. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Министерство на околната среда и водите за присъждане на съдебно – деловодни разноски. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
17 Административно дело No 503/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.К.И. РАЙОНЕН СЪД ДЕВНЯ Определение от 13.8.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 503/ 2019 год. по описа на Административен съд –Добрич. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Добрич. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на ищеца.
В законна сила на 13.8.2019г.
18 Административно дело No 317/2019 Закон за движението по пътищата ТОХИ ТРАНС ООД ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 15.8.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба от „Т.Т.ООД,с ЕИК 200417711, със седалище и адрес на управление гр.Каварна, ул.А.С.№48, представлявано от управителя Т.Г.Т., Заповед № 357з-826/25.04.2019г. на Директора на ОД на МВР-Добрич,с която е отказано възстановяването на идентификационен номер на полуремарке „Вилкос“, рег.№ .........., с рама **********по документи. ОСЪЖДА ОД на МВР-Добрич да заплати на „Т.Т.ООД,с ЕИК 200417711, със седалище и адрес на управление гр.Каварна, ул.А.С.№48, представлявано от управителя Т.Г.Т., сумата в размер на 550 (петстотин и петдесет) лева разноски по делото. ИЗПРАЩА делото като преписка на административния орган – Началника на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР-Добрич, за ново произнасяне по заявление № 851000-3783 от 27.03.2019г. на „Т.Т.ООД,с ЕИК 200417711, със седалище и адрес на управление гр.Каварна, ул.А.С.№48, представлявано от управителя Т.Г.Т. за възстановяването на идентификационен номер на полуремарке „Вилкос“, рег.№ ТХ 7048ЕХ, с рама **********по документи, при спазване на указанията в мотивите на решението, по тълкуване и прилагане на закона. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението до страните.
19 Частно административно дело No 538/2019 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК НИЦА ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Определение от 19.8.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба от „Ница“ ЕООД, с ЕИК 124702486 гр. Добрич, ул.“Кубадин“,бл.1,ет.9,ап.39,с управител С.С.Д., срещу разпореждане за допускане на предварително изпълнение на Заповед за налагане на Принудителна административна мярка № 280-ФК/08.08. 2019г. на Началник на отдел „Оперативни дейности“ в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от определението да се изпрати на страните .
20 Административно дело No 423/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ЗАМ. МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР 2014-2020 Решение от 21.8.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба вх. № 1970/ 04.07.2019 г. от Община град Добрич, представлявана от Кмета Йордан Йорданов, срещу Решение № РД – 02 – 36 – 750/ 17.06.2019 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР за нарушение при възлагане на обществена поръчка с предмет: "Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР/СРР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност по проект "Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ на сграда с административен адрес: гр. Добрич, ул. „Страцин“ № 4, с изпълнител „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД. ОСЪЖДА община град Добрич, област Добрич, ЕИК 000852932, адрес: гр. Добрич, ул. "България" № 12 да заплати на Министерство на регионалната развитие и благоустройството сумата от 1367.89 лв. (хиляда триста шестдесет и седем лева и осемдесет и девет стотинки) за съдебно – деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Р България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
21 Административно дело No 393/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.С.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ДОБРИЧ, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Решение от 22.8.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.С.Д. ***, ЕГН **********,***, Заповед № 19-0851-000157/17.03.2019 г. на Началника на Група към ОД на МВР Добрич, Сектор „Пътна полиция“, с която му е наложена Принудителна административна мярка “Временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средства,до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца”,на основание чл.171, т.1, б.”б” от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване, на основание чл. 172,ал.5,изр. последно от ЗДвП.
22 Частно административно дело No 552/2019 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК С.Г.П. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Определение от 23.8.2019г.
ОТМЕНЯ разпореждането за допускане на предварително изпълнение на заповед за налагане на ПАМ № 311-ФК от 22.08.2019г., издадена от Началника на отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в седмодневен срок от съобщаването му на страните.
23 Административно дело No 202/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ "КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ДВОРЕЦА"БАЛЧИК СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Определение от 27.8.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на ДКИ „КЦ Двореца“ гр. Балчик, със седалище и адрес на управление гр. Балчик, КЗ Двореца, пк 60, представлявано от директора Ж.М.срещу СУ „Св. Климент Охридски“ гр. София с искане за присъждане на обезщетение за нанесени имуществени вреди в размер на 430 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 202/2019 г. по описа на ДАС. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. Препис от определението да се изпрати на страните.
24 Административно дело No 456/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ С.- С.С. ЕТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ", РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГР. СОФИЯ Определение от 28.8.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 03-РД/2345 от 22.06.2019 г. на Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" - РА - София, с което е прекратено производството по оценка по отношение на подаденото от ЕТ „С. – С.С.“, проектно предложение с № BG06RDNP001-4.001-0175 по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от ПРСР 2014-2020 г. ИЗПРАЩА делото като преписка на Изпълнителния директор на ДФ"Земеделие" - РА за продължаване на административното производство по подаденото проектно предложение в съответствие с указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок от съобщението му на страните.
25 Частно административно дело No 559/2019 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ДМК КОМЕРС ООД,
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП
  Определение от 28.8.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ДМК Комерс“ ООД, с ЕИК 205102979, със седалище и адрес на управление гр. Балчик, кв.“Балчик“, бл.34, вх.А, ет.1, ап.1, представлявано от управителя Д.М.К., разпореждане за предварително изпълнение на заповед за налагане на принудителна административна мярка № 299-ФК/16.08.2019 г., издадена от началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД“Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
26 Частно административно дело No 566/2019 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК НИКО 2019 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Определение от 30.8.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Нико 2019“ ЕООД, с ЕИК 205425605, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Трепетлика“ №24, представлявано от управителя Н.Н.А., разпореждане за предварително изпълнение на заповед за налагане на принудителна административна мярка № 316-ФК/29.08.2019 г., издадена от началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД“Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите да заплати на „Нико 2019“ ЕООД, с ЕИК 205425605, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Трепетлика“ №24, представлявано от управителя Н.Н.А., сумата от 50 (петдесет) лева, представляваща разноски по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.