Административен съд - Добрич
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.7.2020г. до 31.7.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 276/2020 Закон за местните данъци и такси (вкл. ревизионни актове) Й.И.Г. ЗАМ. КМЕТА "ФОС" ОБЩИНА ДОБРИЧ Определение от 30.6.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.И.Г., с ЕГН **********,***, против писмо с изх. № 94Й-00-68 от 09.06.2020г. на зам. кмет „Финанси и общинска собственост“ при община град Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 276/2020 г. по описа на Административен съд - Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
2 Административно наказателно дело (К) No 110/2020 ЗАНН: НАП Г.В.С. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП - ВАРНА Решение от 1.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3 от 02.01.2020 г. по н.а.х.д. № 1172/2019 г. на Районен съд-Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
3 Административно наказателно дело (К) No 111/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Н.Х. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 1.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 445/ 16.12. 2019 г., по н.а.х. дело № 144/ 2019 г. по описа на Районен съд-Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
4 Административно наказателно дело (К) No 773/2019 ЗАНН: НАП НАП ДИРЕКЦИЯ "ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ" -ВАРНА М.Н.Н. Решение от 2.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 29 / 14.11.2019 год., постановено по н.а. х.д. №126/2019 год. на Районен съд Генерал Тошево.Решението не подлежи на обжалване.
5 Административно наказателно дело (К) No 107/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.В.А. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 2.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 23 от 13.01.2020г., постановено по н.а.х.д. № 600/2019 г. на Районен съд гр. Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
6 Административно наказателно дело (К) No 142/2020 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА НМ АУТО ООД Решение от 2.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 05.02.2020г. постановено по н.а.х.д. № 771/ 2019 г. на РС Добрич. ОСЪЖДА Комисия за защита на потребителите да заплати на „НМ АУТО“ ООД ЕИК 202836899, със седалище и адрес на управление гр.Добрич,ул.“Велико Търново“ №80,представлявано от управителя М.Д.С. 240 лева разноски по делото. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 2.7.2020г.
7 Административно дело No 672/2019 Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) Г.З.С. КМЕТА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Решение от 6.7.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Г.З.С. ***, срещу Действията на отговорно длъжностно лице при община Тервел за въвеждане в ЕЛРК на настоящ адрес в Република Турция от *** г.; Действията на отговорно длъжностно лице при община Тервел по въвеждане в ЕЛРК на настоящ адрес в Република Турция от 20.04.2004 г. и Действия на отговорно длъжностно лице при община Тервел по въвеждане в ЕЛРК на служебно възстановен от 27.01.2017 г. настоящ адрес в Република Турция. ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. ОТМЕНЯ по жалба на Г.З.С. ***, Изричен отказ, обективиран в Писмо с изх. №РД-25-3788 # 2/10.10.2019 г. на Кмета на община Тервел, с което е отказано да се извърши поправка в настоящия адрес на Г.З.С., обработен на 20.04.2004 г., като заличи Република Турция и впише с. Жегларци, общ. Тервел, ул. „Седма“ №15 със същата дата на обработка. ИЗПРАЩА преписката на Кмета на гр. Тервел за ново произнасяне съобразно указанията на съда, изложени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА община Тервел да заплати на Г.З.С. ЕГН ********** ***, сумата от 10 /Десет/ лева, сторени по делото съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от уведомяване на страните, а в прекратителната му част в 7-дневен срок от уведомяването на страните на които на основание чл.138 от АПК да се изпрати препис от същото.
8 Административно наказателно дело (К) No 28/2020 ЗАНН: НАП ППН - ПИТЪРС ХАУС ЕООД ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ - ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП Определение от 6.7.2020г.
ДОПЪЛВА решение № 113 от 10.04.2020 г., постановено по к.н.а.х.д №28 по описа на АдмС-Добрич Втори кас.състав за 2020 год. КАТО ОСЪЖДА „****“ ЕООД, ЕИК ***,със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул.***№10,вх.В, ап.24,представлявано от управителя П.П.Н. да заплати на ТД на НАП-Варна сумата от 100 /сто/ лева - юрисконсултско възнаграждение. На основание чл.248,ал.3 от ГПК, определението не подлежи на обжалване. Преписи от определението да се изпратят на страните.
9 Административно дело No 116/2020 КСО Д.Г.Т. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Определение от 6.7.2020г.
ОТМЕНЯ разпореждане от 10.06.2020г. по адм.д. № 116/2020г., с което е даден ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, уточнена в съдебно заседание на 10.06.2020г., на Д.Г.Т. ***, подадена чрез адв. Б. К., срещу Разпореждане № 241-00-63-4 от 09.12.2019г. на длъжностното лице в ТП на НОИ гр.Добрич, потвърдено с Решение №2/29. 01. 20г на Директора на ТП на НОИ-гр.Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 166/2020г. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7 (седем) дневен срок от получаване на съобщението от страните.
10 Административно дело No 264/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Ж.Г.Б. ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ Определение от 6.7.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. №1342/12.06.2020 г., подадена от Ж.Г.Б.. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 264/2020 год. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от съобщението до жалбоподателя
11 Административно дело No 193/2020 КСО В.Т.В. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 7.7.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на В. ***В. Решение № 5/ 26.03.2020 год. на Директора на ТП на НОИ Добрич и потвърденото с него Разпореждане № **********/ 13.06.2019 г. на Ръководител “Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ Добрич. ВРЪЩА преписката на Ръководител "Пенсионно осигуряване" при Териториално поделение на Национален осигурителен институт - Добрич за издаване на административен акт по подаденото от В. ***В. Заявление за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст с вх. № 2113 - 24 - 437/ 17.04.2019 г. на ТП на НОИ - Добрич при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени с мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА ТП на НОИ - Добрич да заплати на В. ***В., ЕГН **********,*** сума размер на 400.00 лв. (четиристотин лева), представляваща разноски, направени във връзка с делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщението и от изпращането на страните на препис от решението, че е изготвено.
12 Административно дело No 306/2020 КСО Х.П.И. РЪКОВОДИТЕЛ "ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ" ПРИ ТП НА НОИ ГР. ДОБРИЧ Определение от 7.7.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Х.П.И., ЕГН **********,***, подадена чрез адв. Г.И., ДАК, срещу Разпореждане № **********/ 07.05.2020 г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване“ при ТП на НОИ – Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 306/ 2020 г. по описа на Административен съд – Добрич. ИЗПРАЩА делото като преписка на Директора на ТП на НОИ - Добрич за произнасяне по жалбата Х.П.И., ЕГН **********,***, срещу Разпореждане № **********/ 07.05.2020 г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване“ при ТП на НОИ - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
13 Административно дело No 658/2019 Закон за данъка върху доходите на физическите лица И.Д.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП - СОФИЯ Решение от 8.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.А. с ЕГН ********** ***, против РА № Р-03000818007384-091-001/01.07.2019 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП – Варна, потвърден с решение № 194/16.09.2019г. на директора на дирекция „ОДОП“ – Варна при ЦУ на НАП, с който са установени задължения по чл.48, ал.1 от ЗДДФЛ за периода 01.01.2012 г. – 31.12.2013 г. в общ размер на 50198, 89 лева, в т.ч. главница в размер 31492, 82 лева и лихви в размер на 18706, 07 лева. ОСЪЖДА И.Д.А. с ЕГН ********** ***, да заплати на Дирекция „ОДОП” – Варна при ЦУ на НАП разноски за първата инстанция в размер на 2035, 97 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
14 Административно дело No 64/2020 Закон за корпоративното подоходно облагане МИЙТ - ДРОПЛА 2004 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП - СОФИЯ Решение от 8.7.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на “М.Д.ХХХХ” ООД, ЕИК XXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление : гр. Генерал Тошево, ул. “XXXXXXXXX, представлявано от управителя А.Г.К., ревизионен акт № Р-03000319001980-091-001/22.10.2019 г. на орган по приходите при ТД на НАП – Варна, потвърден с решение № 308/08.01.2020 г. на директора на дирекция “ОДОП” – Варна при ЦУ на НАП, в частта на извършеното преобразуване на финансовия резултат на дружеството в посока увеличение със сумата от 49160, 98 лева за 2017 г. и установените в резултат на това допълнително задължение за корпоративен данък по ЗКПО за 2017 г. в размер на 4916, 10 лева и лихва за забава в размер на 871, 81 лева. ОСЪЖДА Дирекция “ОДОП” – Варна при ЦУ на НАП да заплати на “М.Д.ХХХХ” ООД, ЕИК XXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление : гр. Генерал Тошево, ул. “XXXXXXXXX, представлявано от управителя А.Г.К., сумата от 700 лева, представляващи съдебни разноски за първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
15 Административно дело No 96/2020 Закон за подпомагане на земеделските производители Е.К.Е. ДИРЕКТОРА НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВАРНА Решение от 8.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на на Е.К.Е.,***, срещу Акт за установяване на публично вземане (АУПДВ) № 08/06/1/0/01506/2/01/04/01 от 05.12.2018 г., издаден от директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – Варна. ОСЪЖДА Е.К.Е., ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на Областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" – Варна сумата от 300 (триста) лева, представляваща разноски по делото за вещо лице и за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба, подадена чрез Административен съд –Добрич, пред Върховния административен съд на Република България.
16 Административно наказателно дело (К) No 135/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.М.М. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 8.7.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 346/16.09.2019 г., постановено по нахд № 834/2019 г. по описа на Районен съд – Добрич, като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 19-0851-000269/11.03.2019 г., издадено от началник група на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР - Добрич, с което на основание чл.177, ал.3, т.2 от ЗДвП на Д.М.М., ЕГН ********** с адрес *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лева за извършено нарушение на чл.6, т.1 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.7.2020г.
17 Административно дело No 134/2020 Закон за местните данъци и такси (вкл. ревизионни актове) МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "ФМП" ПРИ ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Определение от 9.7.2020г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от с.з. на 24.06.2020 г., с което е даден ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Министерство на правосъдието против Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК, №1097-1/05.04.20017 г. на Ст. инспектор „МДТ“ в Дирекция „Финанси е местни приходи“ при община Тервел. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №134/2020 г. по описа на ДАС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
18 Административно дело No 160/2020 Закон за кадастъра и имотния регистър С.Г.М. ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧ Определение от 9.7.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА на С.Г.М. ***, против Разрешение за строеж № 17/06.02.2020 г. на Главния архитект на Община Добрич. ОСЪЖДА С.Г.М., ЕГН ********** *** да заплати на Община Добрич разноски по производство в размер на 250 /Двеста и петдесет лв./ лева. ОСЪЖДА С.Г.М., ЕГН ********** *** да заплати на Д.И.К. ЕГН ********** *** разноски по производство в размер на 700 /Седемстотин лева/ лева. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 160/2020 г. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
19 Административно дело No 310/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 КРИСПИ - 2019 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ-СОФИЯ" ПРИ ГДФК - ЦУ НА НАП Определение от 9.7.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „КРИСПИ-2019“ ЕООД срещу Заповед за налагане на ПАМ |№ ФК-С431І0033706/10.03.2020 г. на началник Отдел „Оперативни дейности“-София в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 310 по описа на Административен съд - Добрич за 2020 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му до Върховен административен съд на РБ чрез Административен съд –Добрич.
20 Административно дело No 20/2020 Закон за движението по пътищата И.Г.И. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ" ОДМВР-ДОБРИЧ Решение от 10.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Г.И., ЕГН ********** с адрес ***,против Решение №357000- 751/28.01.2019г. на Началника на отдел „Охранителна полиция" при ОДМВР- Добрич, в частта, с която е отменено издаденото на И. свидетелство за управление на МПС № 283713948 за категории - A, М, Bl, В, CI, С, BE, С1Е, СЕ, ТКТ и е разпоредено изземване на същото. ОСЪЖДА И.Г.И., ЕГН ********** с адрес *** да заплати на ОДМВР-Добрич направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14-дневен срок от получаването му.
21 Административно дело No 121/2020 Закон за местните данъци и такси (вкл. ревизионни актове) СИМ ТРАНС ЕООД/ СИМОНА ТРЕЙД БГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА ДОБРИЧ Решение от 10.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „****“ ЕООД с актуално наименование: („****“ ЕООД), ЕИК ***, седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „***“ 85, ет. 1, ап. 2, представлявано от И.Д.И., подадена чрез адв. М.И., ДАК, срещу Акт за установяване на задължения по чл. 107, ал. 3 ДОПК № АУЗ – 107 - 234/ 1.03.2019 г., издаден от старши инспектор МДТ при Община град Добрич, ***, потвърден с Решение № 70 – 00 – 7#1/ 03.02.2020 г. на Директора на Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община град Добрич. ОСЪЖДА „****“ ЕООД с актуално наименование: („****“ ЕООД), ЕИК ***, седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „***“ 85, ет. 1, ап. 2, представлявано от И.Д.И.,*** сумата от 411.00 лв. (четиристотин и единадесет лева) съдебно – деловодни разноски във вид на юрисконсултско възнаграждение по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.
22 Административно дело No 184/2020 КСО Д.А.Д. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 10.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.А.Д. срещу Решение № 28 от 08.11.2019 г. на директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 10.7.2020г.
23 Административно дело No 190/2020 КСО В.О.В. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 14.7.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.О.В. с ЕГН ********** ***, решение № 6/28.02.2020г. на директора на ТП на НОИ – Добрич и потвърденото с него разпореждане № 241-00-2191-2/31.01.2020г. на ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ – Добрич. ОСЪЖДА ТП на НОИ – Добрич да заплати на В.О.В. с ЕГН ********** ***, сумата от 300 лева, сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
24 Административно наказателно дело (К) No 241/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.Т.А. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 14.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 58 от 10.02.2020 г. по НАХД № 854/ 2019 год. по описа на Районен съд – Добрич в частта, в която е потвърдено Наказателно постановление № 19-0851-000949/ 06.06.2019 г., издадено от Началника на Сектор "Пътна полиция" към ОД на МВР - Добрич, с което на основание чл. 183, ал. 4, т. 7 от Закона за движение по пътищата на Т.Т.А.,*** е наложено административно наказание глоба в размер на 50 лв. (петдесет лева) за нарушение по чл. 137а, ал. 1 от ЗДвП, като е постановено и отнемане на 6 контролни точки на основание Наредба № Із – 2539 на МВР от 17 декември 2012 г. Решението е окончателно.
25 Административно дело No 312/2020 Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) М.Т.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА Определение от 14.7.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата (именувана “искане”) на М.Т.Н. ***, с която се иска на основание заповед № 1858/29.05.2020 г. на кмета на община Варна компетентният административен орган да бъде задължен да приложи административнонаказателните разпоредби спрямо нарушителя А.Х.Б. съгласно чл.117, ал.4, във вр. чл.116а от ЗГР или в условията на евентуалност съдът да установи извършеното нарушение и след като вземе предвид формата и степента на вината да приложи съответната административнонаказателна разпоредба спрямо нарушителя. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 312/2020 г. по описа на Административен съд – Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
26 Административно дело No 317/2020 Закон за държавния служител П.Г.П. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СОФИЯ Определение от 14.7.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на П.Г.П. ***. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 310 по описа на Административен съд - Добрич за 2020 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му до Върховен административен съд на РБ чрез Административен съд –Добрич. Определението да се съобщи на страните за сведение.
27 Частно административно дело No 319/2020 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК АУРА ТРЕЙДИНГ ЕООД ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ Определение от 14.7.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искане за спиране допуснатото предварително изпълнение на Заповед № Днс С-09-07-1/07.07.2020 г. на областния управител на област Добрич, направено с жалба на „АУРА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 319/2020 г. по описа на Административен съд – Добрич. ИЗПРАЩА делото на Административен съд – Варна по подсъдност. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.
В законна сила на 14.7.2020г.
28 Административно дело No 329/2017 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община АГРО - ММ ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК,
Н.М. ЕТ
Решение от 15.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата (неправилно именувана „искова молба“) на „А-М.М.“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „ХХХ“ №9, ет.3, офис 10, представлявано от управителя С.Д.М., с искане за обявяване на нищожността на решение № 49 по протокол № 5/22.12.2016 г. на Общински съвет – Балчик, с което на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ е одобрен ПУП – ПРЗ в ЧАСТТА относно новообразувани УПИ VІ, УПИ VІІ, УПИ VІІІ, УПИ ІХ и УПИ Х, всичките в новосъздадения кв.35 по плана на с.Дропла, община Балчик, отредени за „Пп – предимно производствена зона“, в т.ч. и ПЗ за УПИ VІ и УПИ Х, в нов кв.35 по плана на с.Дропла, община Балчик, съгласно приложените графични и текстови части на проекта. ОСЪЖДА “А-М.М.“ ЕООД ЕИК ХХХХХХХХХ, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „ХХХ“ №9, ет.3, офис 10, представлявано от управителя С.Д.М., да заплати на ЕТ “Н.М.”, ЕИК ХХХХХХХХХ, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул. “Генерал Колев” № 76, вх. Б, ет.4, ап.9, сумата от 800 лева, представляващи разноски по делото. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
29 Административно дело No 157/2020 ДОПК ДОБРИЧКИ ХИПОДРУМ ЕООД ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП - ВАРНА Решение от 15.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ДОБРИЧКИ ХИПОДРУМ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Простор“ №7, представлявано от управителя С.К.М., срещу Решение №38/17.02.2020 г. на Директора на ТД на НАП град Варна, в частта, с коeто е оставена без уважение подадената жалба от дружеството срещу Разпореждане с изх.№С200008-137-0000689/29.01.2020 г. на Старши публичен изпълнител в дирекция „Събиране“ при ТД на НАП, Варна, отдел „Публични вземания“, сектор ОСПВ Добрич. ОСЪЖДА „ДОБРИЧКИ ХИПОДРУМ“ ЕООД ЕИК 124112496, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Простор“ №7, представлявано от управителя С.К.М., да заплати на ТД на НАП Варна, разноски по делото в размер на 100 /сто/ лева. Решението не подлежи на обжалване.
30 Административно наказателно дело (К) No 163/2020 Възобновяване на КАНД НАБЛЮДАВАЩ ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - РАДОМИР СТАНЕВ НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ,
Д.В.Н.
Решение от 16.7.2020г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, приключило с влязло в сила на 24.12.2019 г. наказателно постановление №19-0851-002208/03.12.2019 г. на Началника на Сектор „ПП“ при ОД на МВР – Добрич. ОТМЕНЯ наказателно постановление №19-0851-002208/03.12.2019 г. на Началника на Сектор „ПП“ при ОД на МВР – Добрич. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано по повод на АУАН №2208/10.11.2019 г., съставен от мл. автокантрольор в Сектор „ПП“ – Добрич при ОДМВР – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
31 Административно дело No 221/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ТРАНСПОРТНА КОМПАНИЯ АД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Решение от 16.7.2020г.
ОСЪЖДА Държавна агенция за метрологичен и технически надзор да заплати на „****“ АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: Добрич, ул. „***“ № 3, представлявано от Изпълнителния директор В.Д.В., като обезщетение сумата от 1456 лв. (хиляда четиристотин петдесет и шест лева), представляваща имуществени вреди, претърпени вследствие Наказателно постановление № КГ – 2222 от 08.03.2019 г., издадено от ***, Председател на ДАМТН, гр. София, отменено като незаконосъобразно с Решение № 359 от 30.09.2019 г., постановено по НАХД № 515 по описа на ДРС за 2019 г., както и законната лихва върху сумата от 1456 лв. (хиляда четиристотин петдсет и шест лева), считано от 20.05.2020 г. до окончателнотото ? изплащане. ОСЪЖДА Държавна агенция за метрологичен и технически надзор да заплати на „****“ АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: Добрич, ул. „***“ № 3, представлявано от Изпълнителния директор В.Д.В., сумата от 421 лв. (четиристотин двадесет и един лева) съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщението до страните.
32 Административно наказателно дело (К) No 242/2020 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ АГРО КИМ ИВАНОВ ЕООД Решение от 16.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №122/14.04.2020 г., постановено по НАХД № 1270/2019 г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 16.7.2020г.
33 Административно дело No 324/2020 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми АУРА ТРЕЙДИНГ ЕООД ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ Определение от 16.7.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 1655/ 16.07.2020 г. на „АУРА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД с ЕИК 202733318, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, бул. “Осми Приморски полк“ № 128, ет. 3, офис 81, представлявано от И.Б.И. срещу Заповед № ДжС-09-07-1/ 07.07.2020 г. на Областния управител на област Добрич, подадена чрез адв. К.Д.,***, с посочен адрес за кореспонденция в гр. Варна, ул. “Княз Борис І“ № 70, ет. 3. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 324/ 2020 г. по описа на Административен съд – Добрич. ИЗПРАЩА делото на Административен съд – Варна по подсъдност. С оглед съдържащото се в жалбата искане за спиране делото да се изпрати и на електронния адрес на съда.
34 Административно дело No 126/2020 Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) Н.Ч. КМЕТА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Решение от 17.7.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.Ч. *** отказ за заличаване на адресни регистрации, обективиран в писмо с изх. №АО-21-416#1/07.02.2020 г. на кмета на община Т.. ВРЪЩА преписката на кмета на община Т. за ново произнасяне по молба с вх. № АО-21-416/28.01.2020 г. на Н.Ч. при спазване на указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона, в 14 - дневен срок от получаването на преписката след влизането в сила на настоящото решение. ОСЪЖДА Община Т. да заплати на Н.Ч., с ЕГН **********,***, сумата от 610 (шестотин) лв., представляващи съдебни разноски за първата инстанция. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
36 Административно наказателно дело (К) No 220/2020 ЗАНН: Здравна инспекция РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ДОБРИЧ Д.Ж.Т. Решение от 21.7.2020г.
ОБЕЗСИЛВА решение № 80 от 20.02.2020 г. на Районен съд - Добрич, постановено по н.а.х.д. № 923/ 2019 г. ВРЪЩА делото на Районен съд – Добрич за ново разглеждане от друг състав при спазване на указанията по прилагането на закона, дадени в мотивите към настоящото решение. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.7.2020г.
37 Административно наказателно дело (К) No 331/2020 ЗАНН: ДИТ ПРОГРЕС - 99 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ДОБРИЧ Определение от 21.7.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на „ПРОГРЕС 99“ ООД и ПРЕКРАТЯВА производството по касационно дело с административно–наказателен характер № 331/2020 г. по описа на Административен съд - Добрич. ИЗПРАЩА канд № 331/2020 г. по описа на Административен съд - Добрич на Върховен административен съд на РБ за определяне на друг административен съд, който да се произнесе по касационната жалба. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се съобщи на страните за сведение.
В законна сила на 21.7.2020г.
38 Административно дело No 704/2019 Закон за държавния служител М.Е.Й. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР - АЛБЕНА Решение от 22.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Е.Й. с ЕГН ********** ***, против заповед с рег. № 3394з-86/07.11.2019 год. на началника на РУ – Албена към ОД на МВР - Добрич, с която на основание чл.194, ал.1 и ал.2, т.4, чл.197, ал.1, т.3 от ЗМВР, във вр. чл.200, ал.1, т.12 и чл.210, ал.1 от ЗМВР, му е наложено дисциплинарно наказание “порицание” за срок от шест месеца, считано от датата на връчване на заповедта. ОСЪЖДА М.Е.Й. с ЕГН ********** *** да заплати на ОД на МВР – Добрич сумата от 100 лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
39 Административно дело No 227/2020 Закон за държавния служител П.Г.П. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СОФИЯ Решение от 22.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ подадената жалба от П.Г.П. *** срещу Заповед № П-04/05.03.2020 г., издадена от Председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор/ДАМТН/, с която е прекратено служебното му правоотношение на основание чл. 106, ал. 1, т. 2 от ЗДСл, поради съкращаване на длъжността. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14 дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.
40 Административно дело No 329/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.Ц.И.   Определение от 22.7.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 329/2020 г. по описа на Административен съд - Добрич. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд - Силистра. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните по реда на чл.138 от АПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
41 Административно дело No 683/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ЗАМ. МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР 2014-2020 Определение от 24.7.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Община гр. Добрич срещу Решение №РД-02-36-1015/11.09.2019 г. на Зам. министър Деница Николова – Ръководител УО на ОПРР 2014-2020 г. в частта му по т.3., по която е образувано адм.д. №683/2019 г. по описа на АС гр. Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №683/2019 г. по описа на ДАС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 –дневен срок от съобщаването му на страните.
42 Административно дело No 718/2019 Закон за данъка върху доходите на физическите лица Д.Ц.П. ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП - СОФИЯ Решение от 24.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Ц.П., регистрирана като едноличен търговец с фирма „Д.Ц.П.“ ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр.Генерал Тошево, ул.“****“ № 5, срещу Ревизионен акт № Р-03000819000591-091-001/19.08.2019 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП Варна, потвърден с Решение № 251/08.11.2019 г. на ****- директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“- Варна при ЦУ на НАП, с който на жалбоподателя са установени задължения за годишен и авансов данък по ЗДДФЛ за 2013 и 2014 години в общ размер на 59 416 лева главница и 27 716, 35 лева лихви за забава. ОСЪЖДА Д.Ц.П., регистрирана като едноличен търговец с фирма „Д.Ц.П.“ ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр.Генерал Тошево, ул.“****“ № 5, да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“-Варна при ЦУ на НАП сумата от 2 312,48 лева (две хиляди триста и дванадесет лева и четиридесет и осем стотинки) – разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд - Добрич пред Върховен административен съд на РБ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
43 Административно дело No 240/2020 Закон за достъп до обществена информация К.И.М. КМЕТА НА ОБЩИНА КРУШАРИ Определение от 24.7.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. №1272/08.06.2020 г., подадена от К.И.М. ***, подадена чрез адв. О.Б. – АК Кюстендил срещу Мълчалив отказ на Кмета на община Крушари за предоставяне на достъп до обществена информация. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 240/2020 год. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от съобщението до жалбоподателя.
44 Административно наказателно дело (К) No 245/2020 ЗАНН: АДФИ М.С.П. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ Решение от 27.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 34 от 21.02.2020 г. на Районен съд -Балчик, постановено по нахд № 354/2019 г. по описа на същия съд. ОСЪЖДА М.С.П. с ЕГН ********** *** да заплати на АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ – София сумата от 80 (осемдесет) лева – разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 27.7.2020г.
45 Административно дело No 156/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.С.К. ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП - ВАРНА Решение от 28.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на С.С.К.,***, срещу Решение № 41/ 20.02.2020 г. на Директора на ТД на НАП – Варна, с което е потвърдено Постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх. № С200008-022-0005878/ 05.02.2020 г., издадено от главен публичен изпълнител в отдел „Публични вземания", Дирекция „Събиране" при ТД на НАП Варна, сектор ОСПВ Добрич в частта, в която административният орган е приел, че са налице непогасени задължения по фонд "ДОО" и "ЗО" на жалбоподателя като самоосигуряващо се лице за периода от 01.01.2010 г. - 31.12.2010 г. и непогасени задължения на същия жалбоподател за данък върху доходите за периода 01.01.2010 г. - 31.12.2010 г. по ЗДДФЛ съответно по Декларация образец 6 с вх. №080021002285113/ 02.05.2011 г. и ГДД по ЗДДФЛ с вх. № 0800010720/ 02.05.2011 г. ОСЪЖДА С.С.К., ЕГН **********,*** да заплати на ТД на НАП Варна сумата от 100 лв. (сто лева) съдебно - деловодни разноски по делото във вид на юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО на основание чл. 197, ал. 4 ДОПК е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
46 Административно наказателно дело (К) No 251/2020 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ЕВРОМАНГАН ЕАД Решение от 28.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 65/04.03.2020 г., постановено по нахд № 96/2019 г. по описа на Районен съд – Балчик. Решението е окончателно.
В законна сила на 28.7.2020г.
47 Административно наказателно дело (К) No 256/2020 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ЕВРОМАНГАН ЕАД Решение от 28.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 53/02.03.2020 г., постановено по нахд № 130/2019 г. по описа на Районен съд – Балчик. Решението е окончателно.
В законна сила на 28.7.2020г.
48 Административно наказателно дело (К) No 259/2020 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ЕВРОМАНГАН ЕАД Решение от 28.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 56/02.03.2020 г., постановено по нахд № 133/2019 г. по описа на Районен съд – Балчик. Решението е окончателно.
В законна сила на 28.7.2020г.
49 Административно наказателно дело (К) No 262/2020 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ЕВРОМАНГАН ЕАД Решение от 28.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 78/06.03.2020 г., постановено по нахд № 143/2019 г. по описа на Районен съд – Балчик. Решението е окончателно.
В законна сила на 28.7.2020г.
50 Административно наказателно дело (К) No 263/2020 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ЕВРОМАНГАН ЕАД Решение от 28.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 79/06.03.2020 г., постановено по нахд № 147/2019 г. по описа на Районен съд – Балчик. Решението е окончателно.
В законна сила на 28.7.2020г.
51 Административно наказателно дело (К) No 269/2020 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА Д.К.И. Решение от 28.7.2020г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 104 от 23.03.2020 г. по НАХД № 9/ 2020 г. по описа на Районен съд – Балчик. Решението не подлежи на обжалване или протест.
52 Административно наказателно дело (К) No 271/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.И.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 28.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 121 от 14.04.2020 г., постановено по нахд № 931/2019 г. по описа на Районен съд-Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 28.7.2020г.
53 Административно наказателно дело (К) No 279/2020 ЗАНН: НЗОК РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ДОБРИЧ А.В.В. Решение от 28.7.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 7 от 13.04.2020 г.,постановено по нахд № 130/2019 г. по описа на Районен съд-Тервел и ВРЪЩА делото на Районен съд - Тервел за ново разглеждане от друг състав при съобразяване на горните указания. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 28.7.2020г.
54 Административно наказателно дело (К) No 283/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Т.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - БАЛЧИК Решение от 28.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №120/12.06.2020 г., постановено по нахд №369/2019 г. по описа на Районен съд - Балчик, с което е потвърдено Наказателно постановление № 19-0240-000309 от 22.10.2019 г., издадено от началника на РУ - Балчик към ОД на МВР - Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 28.7.2020г.
55 Административно дело No 304/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ДЕНИМАГ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Определение от 28.7.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 1548/ 06.07.2020 г. на „ДЕНИМАГ“ ЕООД, ЕИК 203267494, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ж.к. „Добротица“ бл. 32, вх. Б, ет. 4, ап. 12, представлявано от Д.С.Д., срещу Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 146-ФК/ 22.06.2020 г., издадена от Началник на отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД “Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 304/ 2020 год. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от съобщението до жалбоподателя.
56 Административно дело No 314/2020 ДОПК ТРУДОВО ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ПРОГРЕС ДОБРИЧ НАЧАЛНИК СЕКТОР ТД НА НАП ВАРНА Определение от 28.7.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № П - 03000820091772-104-001 от 10.07.2020 г., издадено от Началник Сектор при ТД на НАП - Варна, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗ¬НО. ОСЪЖДА Териториална дирекция на Национална агенция за приходите - гр. Варна, да заплати на ТПК „ПРОГРЕС“, ЕИК 000830398, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, пл. „Възраждане“ №4, представлявано от Председателя М.П.П. , сумата от 50 лева / петдесет лева/ направени разноски по делото. ИЗПРАЩА административната преписка по молба вх. №9917/06.07.2020 г., подадена на основание чл. 34, ал. 1, т. 4 ДОПК от ТПК „ПРОГРЕС“ на Началник Сектор "Реви¬зии" в ТД на НАП - Варна за ново произнасяне, съобразно мотивите, дадени с настоящия съдебен акт. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.7.2020г.
57 Административно дело No 203/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Г.С. КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО Решение от 29.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Г.С., с ЕГН **********,***, срещу решение № РС-625-19-025/19.02.2020 г. на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в частите му от пункт 1 до пункт 4, в които е установен конфликт на интереси по отношение на жалбоподателя - общински съветник и председател на Общински съвет – Тервел (мандат 2015 г. – 2019 г.) за това, че в качеството си на лице, заемащо висша публична длъжност по смисъла на чл.6, ал.1, т.32 от ЗПКОНПИ, на 31.01.2019 г., 28.02.2019 г., 16.07.2019 г. е гласувал в свой частен интерес точка първа от дневния ред на заседанието на ОбС Тервел относно откриване на процедура за предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на ОбС Тервел и избор на нов председател, да отпадне, в нарушение на чл.56 от ЗПКОНПИ, и на 25.04.2019 г. е гласувал в свой частен интерес точка първа от дневния ред на заседанието на ОбС Тервел относно откриване на процедура за предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на ОбС Тервел и избор на нов председател, да бъде включвана и разглеждана, в нарушение на чл.56 от ЗПКОНПИ; наложени са му глоби в размер на по 5000 лева на основание чл.171, ал.1 от ЗПКОНПИ за всеки един от установените конфликти на интереси по чл.52 от ЗПКОНПИ, за нарушение на разпоредбата на чл.56 от ЗПКОНПИ, и на основание чл. 81, ал. 1 от ЗПКОНПИ са отнети в полза на община Тервел суми в размер съответно на 63,49 лева – за 31.01.2019 г., 76,82 лева – за 28.02.2019 г., 76,82 лева - за 25.04.2019 г. и 66,80 лева – за 16.07.2019 г., представляващи нетните дневни възнаграждения на жалбоподателя, получени от деянията, породили конфликт на интереси. ОСЪЖДА С.Г.С., с ЕГН **********,***, да заплати на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – София сумата от 100, 00 лева, представляващи сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
58 Административно наказателно дело (К) No 223/2020 ЗАНН: НАП ДМК КОМЕРС ООД ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ - ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП Решение от 29.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №30/17.02.2020 г. по НАХД № 242/2019 г. на Районен съд – Балчик. ОСЪЖДА “Д.К.” ООД, ЕИК 205102979 със седалище и адрес на управление гр. хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, представлявано от управителя Д.М.К. ***, сторените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 100 /Сто/ лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.7.2020г.
59 Административно наказателно дело (К) No 224/2020 Други по ЗАНН Й.Т.Й. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДОБРИЧ Решение от 29.7.2020г.
ОТМЕНЯ Постановление от 21.04.2020 г. с изх. № 873/ 2020 г. от 22.04.2020 г. на прокурор при РП – Добрич, Даниел Илиев, както и Постановление от 30.04.2020 г. на същия прокурор при Районна прокуратура – Добрич, с изх. № 873/ 2020 от 04.05.2020 г. ОСЪЖДА Районна прокуратура – Добрич да заплати на Й.Т.Й.,*** сумата от 300 лв. (триста лева) съдебно – деловодни разноски. Решението е окончателно.
60 Административно наказателно дело (К) No 230/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ С.С.С. Решение от 29.7.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 32 от 17.02.2020 г. по НАХД № 360/ 2019 год. по описа на Районен съд – Балчик, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш Серия К № 2532641 на ОДМВР Добрич, с който на С.С.С., ЕГН **********,***, като законен представител на фирма „С.-А.“ ООД, ЕИК xxxxxxxxx, седалище и адрес на управление: с. Стожер, Стопански двор, общ. Добричка, област Добрич, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 100 лв. (сто лева) на основание чл. 189, ал. 4 във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 3 от Закона за движение по пътищата за нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване.
61 Административно наказателно дело (К) No 255/2020 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ЕВРОМАНГАН АД Решение от 29.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №51 от 02.03.2020 г. по НАХД №129/ 2019 год. по описа на Районен съд – Балчик. Решението е окончателно.
В законна сила на 29.7.2020г.
62 Административно наказателно дело (К) No 258/2020 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ЕВРОМАНГАН АД Решение от 29.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №55 от 02.03.2020 г. по НАХД №132/ 2019 год. по описа на Районен съд – Балчик. Решението е окончателно.
В законна сила на 29.7.2020г.
63 Административно наказателно дело (К) No 260/2020 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ЕВРОМАНГАН АД Решение от 29.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №60 от 02.03.2020 г. по НАХД №136/ 2019 год. по описа на Районен съд – Балчик. Решението е окончателно.
В законна сила на 29.7.2020г.
64 Административно наказателно дело (К) No 261/2020 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ЕВРОМАНГАН АД Решение от 29.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 77 от 06.03.2020 г. по НАХД № 138/ 2019 год. по описа на Районен съд – Балчик. Решението е окончателно.
65 Частно админист. наказателно дело (К) No 336/2020 Частни КАНД и КАД Н.Р.М. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Определение от 29.7.2020г.
ОТМЕНЯ Определение № 255/24.06.2020 г., постановено по нахд № 601/2020 г. по описа на Районен съд –Добрич. ВРЪЩА делото на същия съд за за продължаване на съдопроизводствените действия съобразно мотивите на настоящото определение. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.7.2020г.
66 Административно дело No 73/2020 Закон за данъка върху доходите на физическите лица И.Ж.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП - СОФИЯ Решение от 30.7.2020г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-03000817008112-091—001/10.07.2018 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП- Варна, поправен с Акт за поправка на РА № П-03000819212833-003-001/17.12.2019 г., потвърден с Решение № 243/18 от 19.12.2019 г. на ***– директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - Варна при ЦУ на НАП, с който на И.Ж.Б. с ЕГН ********** *** са установени задължения по чл.48, ал.1 и ал.2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2016 г. в общ размер на 36 991 лева главница и 4 480,38 лева лихви за забава. ОСЪЖДА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ да заплати на И.Ж.Б. с ЕГН ********** *** 470 лева – разноски по делото за държавна такса, възнаграждение за вещо лице и юрисконсултско възнаграждение. ОТХВЪРЛЯ искане за присъждане полза на И.Ж.Б. на сумата от 319,87 лева за транспортни разходи. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд - Добрич пред Върховен административен съд на РБ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
67 Административно наказателно дело (К) No 250/2020 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ДОБРИЧ ЕВРОМАНГАН ЕАД Решение от 30.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 64/04.03.2020 г., постановено по нахд № 94/2019 г. по описа на Районен съд – Балчик. Решението е окончателно.
В законна сила на 30.7.2020г.
68 Административно наказателно дело (К) No 252/2020 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ЕВРОМАНГАН ЕАД Решение от 30.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 66/04.03.2020 г., постановено по нахд № 98/2019 г. по описа на Районен съд – Балчик. Решението е окончателно.
В законна сила на 30.7.2020г.
69 Административно наказателно дело (К) No 253/2020 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ЕВРОМАНГАН ЕАД Решение от 30.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 67/04.03.2020 г., постановено по нахд № 100/2019 г. по описа на Районен съд – Балчик. Решението е окончателно.
В законна сила на 30.7.2020г.
70 Административно наказателно дело (К) No 254/2020 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ЕВРОМАНГАН ЕАД Решение от 30.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 50/02.03.2020 г., постановено по нахд № 128/2019 г. по описа на Районен съд – Балчик. Решението е окончателно.
В законна сила на 30.7.2020г.
71 Административно наказателно дело (К) No 257/2020 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ЕВРОМАНГАН ЕАД Решение от 30.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 54/02.03.2020 г., постановено по нахд № 131/2019 г. по описа на Районен съд – Балчик. Решението е окончателно.
В законна сила на 30.7.2020г.
72 Административно наказателно дело (К) No 277/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.К.А. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 30.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 10 от 05.03.2020 г. по НАХД № 28/ 2020 год. по описа на Районен съд – Генерал Тошево. Решението е окончателно.
73 Административно дело No 285/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.Х.М.   Определение от 31.7.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба на Е.Х.М. с адрес ***. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 285 по описа на Административен съд - Добрич за 2020 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд на РБ чрез Административен съд –Добрич.