Административен съд - Добрич
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.7.2019г. до 31.7.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 257/2019 КСО РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ДОБРИЧ ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 28.6.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Регионална здравна инспекция – Добрич решение № 8/18.03.2019г. на директора на ТП на НОИ – Добрич, както и потвърденото с него разпореждане № РЖ-5-24-00527601/19.02.2019г. на началник на отдел КПК при ТП на НОИ – Добрич за събиране на сумите по ревизионен акт за начет № РА-5-24-00522107/07.02.2019г. в общ размер на 2378, 41 лева, от които главница в размер на 2227, 48 лева и лихви в размер на 150, 93 лева, представляващи причинена щета на бюджета на ДОО от неправомерно изплатени пенсии за инвалидност поради общо заболяване на лицето Ж.Д.М. за периода 22.01.2016г. - 28.02.2017г. ОСЪЖДА ТП на НОИ – Добрич да заплати на Регионална здравна инспекция – Добрич разноски по делото в размер на 100 лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно наказателно дело (К) No 260/2019 ЗАНН: АДФИ Н.Г.С. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ Решение от 28.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 14 от 15.02.2019 г. на Районен съд Каварна, постановено по н.а.х.д № 270/2018 г., по описа на същия съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.6.2019г.
3 Административно наказателно дело (К) No 280/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.Д.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - ГР. КАВАРНА Решение от 28.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 24/19.03.2019 г. постановено по н.а.х.д. № 4/ 2019 г. на РС Каварна. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.6.2019г.
4 Административно наказателно дело (К) No 302/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.М.Р. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ТЕРВЕЛ Решение от 28.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 14/26.03.2019 г. постановено по н.а.х.д. № 167/ 2018 г. на РС Тервел. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.6.2019г.
5 Административно дело No 461/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.Н.Е. ОБЩИНА БАЛЧИК Решение от 1.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Е.Н.Е., с адрес: ***, чрез адв. И.В., ВАК, с адрес ***, за претърпени имуществени вреди, за заплащане на сумата в размер на 10 000 лв. (десет хиляди лева), частичен иск от сумата в размер на 100 000 лв., представляваща обезщетение за претърпени от ищеца имуществени вреди в резултат на бездействията на оправомощените лица на Община Балчик за предприемане на действия по одобряване на устройствени и технически планове по отводняването и изграждането на канализационна мрежа на територията на в.з. „Фиш - Фиш“, с. Оброчище, равняващи се на пазарната стойност на вилна сграда със застроена площ от 30 кв.м. с идентификатор 53120.505.038.1 по КК на с. Оброчище, община Балчик, построена в ПИ с площ от 490 кв.м., находяща се във вилна зона „Фиш – фиш“, на ул.“****“ № 4, поземлен имот с идентификатор 53120.505.038, изразяващи се в повреди по сградата до степен на невъзможност за нейното ползване по предназначение, както и склад от бетонни тухли; ограда от каменни блокчета; ограда от стоманобетонни колове и поцинкована мрежа; метални порти; ограда от бетонни блокчета; подпорна стена от каменни блокчета; бетонов тротоар; тротоар от балчишки каменни плочи; чешма от мраморна римска мозайка; шестоъгълни бетонни плочи; метална конструкция за асма; 3 бр. бора; 60 бр. лозя; 5 бр. лозови асми; 5 бр. ябълкови дръвчета; 2 бр. смокини; 2 бр. черешови дръвчета; 3 бр. круши; 1 бр. кайсия; 1 бр. слива; 1 бр. дюля. ОСЪЖДА Е.Н.Е., ЕГН **********, с адрес: *** да заплати на Община Балчик съдебно – деловодни разноски в размер на 550 лв. (петстотин и петдесет лева) – 150 лв. юрисконсултско възнаграждение и 400 лв. възнаграждение за вещо лице. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в четиринадесетдневен срок от връчването му на страните.
6 Административно дело No 54/2019 Закон за кадастъра и имотния регистър С.Ж.М. КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА Решение от 2.7.2019г.
ПРОГЛАСЯВА за нищожна Заповед №1604/17.12.2018 г. на кмета на община Добричка, с която е отказано да се одобри изменение на кадастралния план на с. Паскалево, по искане с вх. №К-5853 от 08.12.2017 г., подадено от С.Ж.М. *** да заплати на С.Ж.М. ЕГН ********** ***, сторените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 282,95 /Двеста осемдесет и два лева и деветдесет и пет стотинки/ лева. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.
7 Административно дело No 359/2019 Закон за подпомагане на земеделските производители Б.Х.М. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЯ Определение от 2.7.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Б.Х.М., по която е образувано адм.дело №359/2019г. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АДМ.Д.№359/2019г. по описа на Административен съд - Добрич. ОСЪЖДА Б.Х.М., ЕГН *********** да заплати на ДФЗ-РА сумата от 100 лева, разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд, подадена чрез АС-ДОБРИЧ в 7 дневен срок от съобщаването му на страните, който срок за жалбоподателя започва да тече от днес.
8 Административно дело No 416/2019 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси Т.Д.В. КМЕТА НА ОБЩИНА ШАБЛА Определение от 2.7.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 416/2019 г. по описа на Административен съд - Добрич. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд - Пловдив. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните по реда на чл.138 от АПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
9 Административно дело No 91/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ В.А.Ч. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Решение от 3.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на земеделски производител В.А.Ч. с УРН 207234 срещу Уведомително писмо на зам. изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" с изх. № 02-080-6500/4968 от 12.11.2018 г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. за кампания 2016 г. ОСЪЖДА В.А.Ч. с ЕГН ********** да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ гр.София сумата от 400 (четиристотин) лева представляваща разноски по делото за вещо лице и юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
10 Административно дело No 266/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ЗАМ. МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР 2014-2020 Решение от 4.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба вх. № 1280/ 25.04.2019 г. от Община град Добрич, представлявана от Кмета ****ов, срещу Решение № РД – 02 – 36 – 483/ 09.04.2019 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР за нарушение при възлагане на обществена поръчка с предмет: "Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР/СРР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност по проект "Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“. ОСЪЖДА община град Добрич, област Добрич, ЕИК ****, адрес: гр. Добрич, ул. "България" № 12 да заплати на Министерство на регионалната развитие и благоустройството сумата от 4 264.66 лв. (четири хиляди двеста шестдесет и четири лева и 66 стотинки) за съдебно – деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Р България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
11 Административно наказателно дело (К) No 281/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.Д.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - КАВАРНА ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 4.7.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 16/27.02.2019г., постановено по н.а.х.д. № 3/2019г. по описа на Районен съд - Каварна, В ЧАСТТА, в която е потвърдено наказателно постановление № 18-0283-000294/07.12.2018г. на началника на РУ - Каварна към ОД на МВР - Добрич, с което на К.Д.Г., с ЕГН **********,***, за нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП, на основание чл.179, ал.3, т.1 от ЗДвП, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 3000 лева. В останалата част решението е влязло в сила. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.7.2019г.
12 Административно наказателно дело (К) No 289/2019 ЗАНН: ДИТ Д.Д.- А. ЕТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 4.7.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 35/ 19.03.2019 г. по НАХД № 199/ 2018 година по описа на Районен съд - Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.7.2019г.
13 Частно административно дело No 422/2019 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЯЙЦА И ПТИЦИ - ЗОРА АД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Определение от 4.7.2019г.
СПИРА разпореждането за предварително изпълнение на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 224/ФК/ от 28.06.2019г. на Началник на отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, до влизането й в сила. ОСЪЖДА Националната агенция за приходите да заплати на „Яйца и птици-Зора“ АД, с ЕИК 124031444,със седалище и адрес на управление с. Дончево, област Добрич, представлявано от И.Г.И. -Изпълнителен директор, сумата 1050 (хиляда и петдесет) лева. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в седмодневен срок от съобщаването му на страните.
14 Административно дело No 179/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Л.М. ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЕАД,
СЛУЖИТЕЛ ПРИ ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЕАД СОФИЯ
Решение от 5.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Л.М. с постоянен адрес ***, срещу Принудителна административна мярка, състояща се в „Принудително преместване на МПС“, наложена на 14.02.2019 г. от С.Митев- инспектор „Контрол паркиране“ при Център за градска мобилност“ ЕАД гр.София. ОТХВЪРЛЯ искова молба срещу „Център за градска мобилност“ ЕАД гр.София за присъждане на имуществени вреди в размер на 88 лева. ОСЪЖДА Д.Л.М. с ЕГН ********** ***, да заплати на “Център за градска мобилност“ ЕАД, ЕИК 202218735, със седалище и адрес на управление в гр.София, бул.“Княгиня Мария Луиза“ 84, сумата от 360 (триста и шестдесет) лева, представляваща разноски по делото за процесуално представителство. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба, подадена чрез Административен съд Добрич в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на Република България.
15 Административно дело No 418/2019 Закон за висшето образование В.П.М. ЗАМ.РЕКТОР НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" - ВАРНА Определение от 5.7.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 418/2019г. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред ВАС на Република България.
16 Административно дело No 204/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ЗАМ. МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР 2014-2020 Решение от 8.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Добрич против Решение № РД-02-36-304/07.03.2019 г. на зам.министъра на регионалното развитие и благоустройство и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, с което на общината, чрез пропорционален метод, е определена финансова корекция в размер на 108 149,46 лв. с ДДС, представляваща 10% от стойността на допустимите разходи по договор BG16RFOP001-3.002-0032-C01-S-4 от 14.11.2017 г. с изпълнител „ДК ИНФРА“ ООД на стойност 901 245,50 лв. без ДДС, с предмет на договора „ИНЖЕНЕРИНГ – проектиране и авторски надзор и изпълнение на реконструкция и ремонт на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов“ гр. Добрич.“, сключен във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-306/20.12.2016 г., между Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 и Община-Добрич. ОСЪЖДА Община Добрич с ЕИК 000852932, с адрес гр. Добрич, ул. "България" № 12, представлявана от кмета Йордан Йорданов да заплати в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството разноски по делото за настоящата съдебна инстанция в размер на 4 333,79 лева (четири хиляди триста тридесет и три лева и седемдесет и девет стотинки). РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок, от съобщаването му на страните.
17 Административно дело No 102/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШАБЛА Определение от 9.7.2019г.
С оглед изложеното и на основание чл. 159, т. 3 от АПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест вх. № 451/06.02.2019 г., подаден от Окръжна прокуратура – Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 102/ 2019 г. по описа на АдмС - Добрич. ОСЪЖДА Общински съвет - Шабла да заплати на Окръжна прокуратура Добрич направените по делото разноски в размер на 20 лв. (двадесет лева) за обнародване обявлението за оспорване. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване/протест в седмодневен срок от днес за протестиращия и от съобщението на ответната страна.
18 Административно наказателно дело (К) No 157/2019 ЗАНН: ДИТ СТАР ПОСТ ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 9.7.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 468 от 11.12.2018 г. по НАХД № 360/ 2018 год. по описа на Районен съд – Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 9.7.2019г.
19 Административно наказателно дело (К) No 195/2019 ЗАНН: АДФИ П.А.К. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ Решение от 9.7.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 39/21.01.2019 г., постановено по н.а.х.д. № 1020/2018 г. по описа на Добричкия районен съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
20 Административно дело No 199/2019 Закон за движението по пътищата АВТОЗОНА 16 ООД НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 9.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „АВТОЗОНА 16“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ***, представлявано от управителя И.М. срещу Заповед №851з-19/05.03.2019 г. на Началник сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР гр.Добрич, с която е отказана регистрация на лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН ГОЛФ” с рама №WVWZZZ1KZCM687318 – по документи, внос от Германия . РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
21 Административно наказателно дело (К) No 259/2019 ЗАНН: АДФИ Н.Г.С. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ Решение от 9.7.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 13/15.02.2019г. по нахд № 268/2018г. по описа на Районен съд – Каварна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.7.2019г.
22 Административно наказателно дело (К) No 264/2019 ЗАНН: ДИТ ТРИОАГРО ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 9.7.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 100/19.03.2019г., постановено по н.а.х.д. № 128/2019г. по описа на РС - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
23 Административно наказателно дело (К) No 268/2019 ЗАНН: Агенция „Митници” ЕТНО-АБЛЕНА ООД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ СЕВЕРНА МОРСКА НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Решение от 9.7.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 29 от 07.03.2019 год. по НАХД № 332/ 2018 год. по описа на Районен съд – Балчик, с което е потвърдено Наказателно постановление № 223/ 2018 от 09.10.2018 год. на Началника на Митница Варна, с което на „ЕТНО – АБЛЕНА“ ООД, ЕИК 202396970, седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „Васил Левски“ бл. 9, вх. А, ет. 1, ап. 3, управлявано и/или представлявано от М.М.И., на основание чл. 126, ал. 1, т. 2, чл. 124, ал. 1, чл. 124а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, чл. 175, ал. 1 и 3, чл. 178, ал. 1 ДОПК във връзка с чл. 83 ЗАНН за извършено нарушение по чл. 126, ал. 1 от ЗАДС е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 2000 лв. (две хиляди лева); са отнети в полза на държавата стоките, предмет на нарушението: етилов алкохол (ракия) – 102 литра, 41% алкохол, в 10 броя ПВЦ бутилки, 1 брой стъклена бутилка и 9 броя ПВЦ туби по складова разписка № 16 от 06.07.2018 г. по описа на МБ Добрич; е наложено административно наказание – лишаване от право да упражнява търговска дейност в обекта, където е установено нарушението: ресторант „Моби Дик“, находящ се в к.к. „Албена“, алея „Дамбата“, за срок от 1 (един) месец, на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗАДС, вр. чл. 126, ал. 1, т. 2 от ЗАДС. Решението е окончателно.
24 Административно наказателно дело (К) No 286/2019 ЗАНН: КЗП ВМ МЕНИДЖМЪНТ ООД РД КЗП ЗА ОБЛАСТИТЕ ВАРНА, ДОБРИЧ, ШУМЕН, ТЪРГОВИЩЕ, РАЗГРАД И СИЛИСТРА Решение от 9.7.2019г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 30 от 12.03.2019 г. по НАХД № 6/ 2019 год. по описа на Районен съд – Балчик. Решението не подлежи на обжалване или протест.
25 Административно дело No 679/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ДЖИ-ЕМ-ТИ ООД КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Решение от 10.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Джи Ем Ти“ ООД, ЕИК 124670848, със седалище и адрес на управление в с.Оброчище, ул.“Боряна“ № 6, община Балчик, представлявано от Г.М.Х., подадена чрез пълномощник, срещу Заповед № 1073 от 12.10.2018 г., издадена от заместник - кмета на Община Балчик, М.П., при условията на заместване. ОСЪЖДА „Джи Ем Ти“ ООД, ЕИК 124670848, със седалище и адрес на управление в с.Оброчище, ул.“Боряна“ № 6, община Балчик, представлявано от Г.М.Х. *** сумата от 400 ( четиристотин ) лева – разноски по делото за вещо лице и за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на РБ, подадена чрез Административен съд -Добрич в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните.
26 Административно наказателно дело (К) No 272/2019 ЗАНН: КЕВР МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА Н.Д.К. Решение от 10.7.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 74 от 11.02.2019 год. по НАХД № 1322/ 2018 год. по описа на Районен съд – Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
27 Административно наказателно дело (К) No 318/2019 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ БИМСТРАНС БГ ЕООД Решение от 10.7.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 105 от 22.03.2019 г. по НАХД № 1481/ 2018 год. по описа на Районен съд - Добрич, с което е отменено НП № 28-0000279/ 27.09.2018 г. на Началника на Областен отдел “Автомобилна администрация” – Добрич, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА НП № 28-0000279/ 27.09.2018 г. на Началника на Областен отдел “Автомобилна администрация” – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
28 Административно дело No 343/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ДЯКОВ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Решение от 10.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Д." ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Сторител“ №12, представлявано от управителя Д.Д.Д. срещу Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 154-ФИ/07.05.2019 г. издадена от началник отдел "Оперативни дейности" - Варна в Главна дирекция "Фискален контрол" при ЦУ на НАП, с която е наложена принудителна административна мярка /ПАМ/ - запечатване на търговски обект – сладкарница „Кристи“, находящ се в гр. Добрич, пл. „Свобода“ - КООП, стопанисван от "Д." ЕООД и е забранен достъпа до него за срок от 10 /десет/ дни на основание чл.186, ал.1 и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС. ОСЪЖДА „Д." ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ***, представлявано от управителя Д.Д.Д. да заплати на ТД на НАП Варна, сторените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 100 /Сто/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението му, пред Върховен административен съд.
29 Административно дело No 401/2019 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КРУШАРИ Определение от 10.7.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 401/2019г. по описа на Административен съд - Добрич. Да се заличи номера на делото от списъка на делата, насрочени за открито съдебно заседание на 01.10.2019г. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
30 Частно административно дело No 439/2019 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК РР-ВИЛИ ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Определение от 10.7.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на "РР-ВИЛИ" ООД с ЕИК 204890448 Разпореждане за допускане на предварително изпълнение на ПАМ, включено в Заповед за налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) № ФК-242/08.07.2019 г., издадена от началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД“Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА Главна дирекция "Фискален контрол" при ЦУ на НАП да заплати на "РР-ВИЛИ" ООД, с ЕИК 204890448, със седалище и адрес на управление гр.Балчик, област Добрич, ул.“Юрий Венелин“ № 6, представлявано от управителя Р.Р.А. сумата от 150 (сто и петдесет) лева, представляваща разноски по делото за държавна такса и за адвокатско възнаграждение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
31 Административно дело No 275/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Р.В.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ДОБРИЧ, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Решение от 11.7.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ № 19-0851-000167 от 20.03.2019 г. на началник група към ОДМВР – Добрич, сектор „ПП“, с която на основание чл.171, т.2а, б. „А“ от ЗДвП на Р.В.Д. *** е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 190 дни чрез отнемане на 2 броя табели с рег.№А 6940 МХ. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване, съгласно чл. 172, ал. 5, изр. второ от ЗДвП.
32 Административно наказателно дело (К) No 341/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ СВОБОДА АД Решение от 11.7.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №154/18.04.2019 г., постановено по НАХД № 1380/2018 г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 11.7.2019г.
33 Административно наказателно дело (К) No 342/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ СВОБОДА АД Решение от 11.7.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №157/19.04.2019 г., постановено по НАХД № 1395/2018 г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 11.7.2019г.
34 Частно административно дело No 445/2019 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК АГРОСПЕКТЪР ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Определение от 11.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на "АГРОСПЕКТЪР" ООД срещу РАЗПОРЕЖДАНЕТО за допуснатото от органа по приходите предварително изпълнение, включено в Заповед за налагане на ПАМ № 226-ФК/01.07.2019 г., издадена от началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД“Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му на страните.
35 Административно дело No 111/2019 Закон за министерство на вътрешните работи П.В.Д. ДИРЕКТОРА НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ МВР - СОФИЯ Решение от 12.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба вх. № 512/ 12.02.2019 г. от П.В.Д., ЕГН **********, служител в ГПУ – Каварна, подадена чрез адв. В.С., ВАК, срещу Заповед № 3282з - 290/ 28.01.2019 г. на Директора на ГД „Гранична полиция“, с която е наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ и прекратяване на служебното правоотношение на държавен служител в Главна дирекция „Гранична полиция“ - младши експерт П.В.Д. – командир на отделение в група „Охрана на държавната граница“ от Гранично полицейско управление – Каварна към Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Бургас при Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР. ОСЪЖДА П.В.Д., ЕГН **********,*** да заплати на Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР сумата от 250 лв. (двеста и петдесет лева) съдебно – деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд на Република България.
36 Административно наказателно дело (К) No 314/2019 ЗАНН: АДФИ Н.Г.С. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ Решение от 12.7.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 17/28.02.2019г. по нахд № 267/2018г. по описа на Районен съд – Каварна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.7.2019г.
37 Административно дело No 362/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.М.М. НАЧАЛНИКА НА РУ - ТЕРВЕЛ ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 12.7.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на19-0355-000058 от 29.04.2019 г. на началник РУ към ОДМВР – Добрич, РУ Тервел оправомощен със заповед № 357з-815/19.04.2017 г. на директора на ОД на МВР – Добрич, с която на основание чл.171, т.2а, б. „А“ от ЗДвП на К.М.М. *** е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 185 дни чрез отнемане на 2 броя табели с рег.№Тх 4074 АТ. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване, съгласно чл. 172, ал. 5, изр. второ от ЗДвП.
38 Административно дело No 248/2019 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК Решение от 15.7.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба вх. № 1175/ 15.04.2019 г. на Областния управител на област Добрич Решение № 521 по Протокол № 35/ 21.02.2019 г. на Общински съвет Балчик, прието повторно с Решение № 525 по Протокол № 37 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 29.03.2019 г. ОСЪЖДА Общински съвет Балчик да заплати на Областна администрация Добрич, съдебно – деловодни разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв. (сто лева). Решението е постановено при участието на заинтересованите страни Община Балчик и Сдружение „***“ Балчик. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
39 Административно дело No 251/2019 Закон за местните данъци и такси ДОМОСТРОИТЕЛЕН КОМБИНАТ - СОФИЯ АД КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Решение от 15.7.2019г.
ОБЯВЯВА за нищожен Ревизионен акт № 258/ 02.04.2018 г., издаден от инспектори към общинска администрация при Дирекция “Местни данъци” при Община Каварна, в частта му, с която са определени задължения за внасяне на данък недвижим имот (ДНИ) за периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. в размер на 126.13 лв. и лихви в размер на 71.55 лв. и задължения за такса битови отпадъци (ТБО) за периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. в размер на 210.23 лв. и лихви в размер на 119.27 лв. на “Домостроителен комбинат София” АД гр. София. ОТХВЪРЛЯ жалбата срещу Ревизионен акт № 258/ 02.04.2018 г., издаден от инспектори към общинска администрация при Дирекция “Местни данъци” при Община Каварна в частта му, с която за периода от 01.01.2013 -31.12.2016 г. са определени задължения за ДНИ в размер на 504,52 лева главница и 157,82 лева лихви и задължения за ТБО в размер на 647,48 главница и 215,40 лева лихви. ОСЪЖДА Община Каварна да заплати на “Домостроителен комбинат София” АД, ЕИК 121353182, със седалище и адрес на управление гр.София, район “Красно село”, ул. “Костенец” № 12, представлявано от изпълнителния директор Емил Велинов, сторените по делото съдебно - деловодни разноски съответно на уважената част в размер на 130 (сто и тридесет) лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му до страните.
40 Административно дело No 360/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.К.Т. ОДМВР - ДОБРИЧ Решение от 15.7.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Добрич, представлявана от Директора, да заплати на ** К.Т., ЕГН **********,***, сумата от 300.00 лв. (триста лева), представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди –изплатено адвокатско възнаграждение за осъществена правна защита и съдействие - процесуално представителство по НАХД № 710/ 2018 г. по описа на Районен съд - Добрич, с Решение № 165/ 25.04.2019 г. по което е отменено Наказателно постановление № 18-0851-000986/ 23.05.2018 г. на Началник сектор «Пътна полиция» към ОДМВР Добрич. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Добрич, представлявана от Директора, да заплати на ** К.Т., ЕГН **********,***, сумата от 310.00 лв. (триста и десет лева), представляваща направени съдебно-деловодни разноски в настоящото производство за държавна такса и адвокатско възнаграждение. Препис от решението, на основание чл. 138, ал. 1 от АПК, да се изпрати/връчи на страните по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд - Добрич, пред Върховния административен съд на РБ, в четиринадесетдневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
41 Административно дело No 65/2019 КСО ЕКОФРУКТ ЕООД ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 16.7.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба вх. № 280/ 23.01.2019 г. на „******“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Зърнево, общ. Тервел, област Добрич, ул. „*** № 95, представлявано от управителя Н.И.С. - Д., подадена чрез адв. Н.К. - ДАК, Решение № 25 от 20.12.2018 г. на Директора на ТП на НОИ – Добрич, с което е потвърдено Разпореждане № 51042459 от 13.11.2018 г., в което е указано, че на основание чл. 60, ал. 1 от КСО декларираната злополука вх. № 51012456 от 19.09.2018 г. на ТП на НОИ – Добрич от наследник на пострадалия, станала с М.О.О., ЕГН **********, на 24.07.2018 г., се приема за трудова злополука по чл. 55, ал. 1 КСО. ОСЪЖДА ТП на НОИ – Добрич да заплати на „******“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Зърнево, общ. Тервел, област Добрич, ул. „*** № 95, ЕИК ****, представлявано от управителя Н.И.С. – Д., сумата от 406 лв. (четиристотин и шест лева) съдебно – деловодни разноски. ИЗПРАЩА преписката на ТП на НОИ - Добрич за ново произнасяне по Декларация за трудова злополука с вх. № 51012456 от 19.09.2018 г. на ТП на НОИ – Добрич, подадена от С.М.О., станала с М.О.О., ЕГН **********, на 24.07.2018 г., при спазване на задължителните указания, дадени в мотивите на решението. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
42 Административно дело No 336/2019 Закон за министерство на вътрешните работи П.Г.П. ДИРЕКТОРА НА РД "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" ДОБРИЧ Решение от 16.7.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.Г.П. с ЕГН ********** заповед с рег. № 855з-147/15.05.2019 год. на директора на РД “ПБЗН” - Добрич, с която на жалбоподателя, на длъжност младши експерт – водач на специален автомобил І степен, на основание чл.194, ал.2, т.4, във вр. т.28, б.“а“ от ЕКПДСМВР, чл.197, ал.1, т.3, чл.200, т.1, т.12 и чл.204, т.4 от ЗМВР, е наложено дисциплинарно наказание “порицание” за срок от шест месеца, считано от датата на връчване на заповедта. ОСЪЖДА РД „ПБЗН“ - Добрич да заплати на П.Г.П. с ЕГН ********** сумата от 600 лева, сторени разноски по делото пред първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
43 Административно дело No 698/2018 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ЛИНДА ООД КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Решение от 18.7.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 40 от 23.01.2018 г. на кмета на Община Балчик, с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ, кв.5 по плана на с.Кранево, Община Балчик като същият се разделя на три два нови УПИ : УПИ ХХІІІ – „за алея“, УПИ ХХІV и УПИ ХХV в кв.5 по плана на с.Кранево ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на кмета на Община Балчик за ново произнасяне по заявлението на „Жюи“ ЕООД с вх. № 30-1016-3 от 13.10.2017г., съобразено с мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА кмета на Община Балчик да заплати на „Линда“ ООД с ЕИК 124705500, със седалище и адрес на управление в с.Кранево, община Балчик, представлявано от А.И.Х., сумата от 350 (триста и петдесет) лева - разноски по делото за държавна такса и възнаграждение за вещо лице. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез настоящия съд до Върховния административен съд на Република България в 14 / четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните
44 Административно дело No 53/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ТРАНСПОРТНА КОМПАНИЯ АД ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ ИНСПЕКЦИЯ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА - ВАРНА Решение от 18.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба вх. № 145/ 15.01.2019 г. от „*****“ АД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление: Добрич, ул. „*****“ № 3, представлявано от Изпълнителния директор В.Д.В., срещу Задължително предписание за изтегляне № В – 004/ 31.10.2018 г., издадено от Ж.Х.П., инспектор в ГД „Контрол на качеството на течните горива“, отдел „Инспекция на качеството на течните горива“ при ДАМТН, оправомощен от Председателя на ДАМТН. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14 - дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
45 Административно дело (К) No 277/2019 Други касационни /ЗСПЗЗ/ П.И.П.,
Д.Т.И.,
А.В.В.,
Т.В.В.,
В.И.П.,
З.В.П.,
В.В.Д.К.,
Т.Д.М.,
В.Й.В.,
С.И.Т.,
Л.Й.К.,
Д.Й.Д.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Решение от 18.7.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 24/28.02.2019г. по адм. дело № 50/2019г. по описа на Районен съд-Генерал Тошево. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
46 Административно дело No 424/2019 чл. 304 АПК С.М.Ч. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ТЕРВЕЛ Разпореждане от 18.7.2019г.
ОСТАВЯМ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх. № 1971/ 04.07.2019 г. на Административен съд – Добрич, подадена от С.М.Ч.,***, с правно основание чл. 306 във връзка с чл. 304, ал. 1 АПК. Разпореждането не подлежи на обжалване. На основание чл. 306, ал. 4 от АПК препис от Разпореждането да се изпрати на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Тервел.
47 Административно дело No 73/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ТРАНСПОРТНА КОМПАНИЯ АД ЖЕНИ ПЕТРОВА - ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ "ИНСПЕКЦИЯ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА" КЪМ ГД "ККТГ" НА ДАМТН Решение от 19.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Т.К.“ АД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул. „****“ № 3, представлявано от изпълнителния директор В.Д.В., срещу задължително предписание за изтегляне № В-005/31.10.2018г., издадено от Ж.Х.П., инспектор в ГД „Контрол на качеството на течните горива“ при ДАМТН, с което на основание чл.30г, ал.1, т.3, б.“б“ от ЗЧАВ е наредено на жалбоподателя за изтегли от пазара течно гориво за дизелови двигатели в налично количество 3 670 литра. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
48 Административно дело No 255/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.Х.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 19.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба вх. № 1223/ 19.04.2019 г. от Н.Х.Н., ЕГН **********,***, подадена чрез адв. Я.Д.П.,***, срещу Заповед № 1356/ 24.11.2015 г. на Кмета на Община град Добрич, в частта на Раздел ІІ от Заповедта. ОСЪЖДА Н.Х.Н., ЕГН **********,*** да заплати на Община град Добрич сумата от 100 лв. (сто лева) за съдебно – деловодни разноски във вид на юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
49 Административно наказателно дело (К) No 309/2019 ЗАНН: КЗП ЛЕКС БИЛС ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА Решение от 22.7.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 34 от 19.03.2019г., постановено по а.н.х.д. № 368/2018г. по описа на Районен съд – Балчик. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.7.2019г.
50 Административно дело No 332/2019 КСО Т.В.М. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Определение от 22.7.2019г.
СЪДЪТ, с оглед направеното искане от страна на жалбоподателката в съдебно заседание за оттегляне на оспорването, в присъствие на процесуалния представител на ответника, счита искането за съобразено с нормите на чл. 155, ал. 1 от АПК, с оглед на което следва да бъде уважено, поради което и на основание чл. 159, т. 8 от АПК О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 1504/21.05.19 г. подадена от Т.В.М. срещу Разпореждане № **********/7.02.19 г. на ТП на НОИ - Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по АД 332/19 г. по описа на Административен съд – Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред ВАС и за двете страни.
51 Административно наказателно дело (К) No 365/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ СВОБОДА АД Решение от 22.7.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 153/ 18.04.2019 г., постановено по НАХД № 1378/2018 г. по описа на Районен съд – Добрич, с което е отменено НП № 08 – 0803273/ 263 от 20.07.2018 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
52 Административно наказателно дело (К) No 366/2019 ЗАНН: ИААА БИМСТРАНС БГ ЕООД ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 22.7.2019г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 144/ 15.04.2019 г. по НАХД № 104/ 2019 година по описа на Районен съд – Добрич, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 28-0000280 от 27.09.2018 г. на началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ –Добрич, с което на ЕООД „БИМТРАНС БГ“, ЕИК 204520694, е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева на основание чл.104, ал.6, предл.последно за нарушаване на Регламент (ЕС) № 165/2014 г. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
53 Административно наказателно дело (К) No 369/2019 ЗАНН: ДИТ ГЕРГАНА - ДЕНИЦА ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 22.7.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 27/ 04.04.2019 г. по НАХД № 146/ 2018 година по описа на Районен съд - Каварна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
54 Административно наказателно дело (К) No 370/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ БИЗОНЕ 1999 ООД Решение от 22.7.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 32/ 19.04.2019 г. по НАХД № 349/ 2018 година по описа на Районен съд - Каварна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
55 Административно дело No 387/2019 чл. 304 АПК АЛБЕНА АД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "МДТХСД И БФС" ПРИ ОБЩИНА - БАЛЧИК Разпореждане от 22.7.2019г.
ОСТАВЯМ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Сигнал вх. № 1805/ 18.06.2019 г. на Административен съд – Добрич, подаден от „Албена“ АД, ЕИК 834025872, със седалище и адрес на управление: с. Оброчище, 9620, к.к. „Албена“ – Административна сграда, представлявано от К.С. – изпълнителен директор, с правно основание чл. 304, ал. 1 АПК. Разпореждането не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.7.2019г.
56 Административно дело No 126/2019 Закон за подпомагане на земеделските производители К.П.Ж.,
К.П.Ж.
ДИРЕКТОРА НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВАРНА Решение от 23.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.К.Ж. бивш жител ***, заместен в производството от своите наследници, жалбоподателите К.П.Ж. и К.П.Ж., действащи чрез законния си представител и майка, М.Г.К., срещу Акт за установяване на публично вземане ( АУПДВ) № 08/112/00322/3/01/04/01 от 20.12.2018 г., издаден от директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Варна. ОСЪЖДА М.Г.К., ЕГН ********** от гр.Варна, в качеството й на законен представител на жалбоподателите, К.П.Ж. и К.П.Ж. да заплати на Областна дирекция „Земеделие“ –Варна сумата от 100 лева, представляваща разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
57 Административно наказателно дело (К) No 242/2019 ЗАНН: ДИТ ВМ МЕНИДЖМЪНТ ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 23.7.2019г.
Отменя изцяло решението и връща за ново разглежданеОТМЕНЯ решение № 17/21.02.2019 г. по нахд № 179/2018 г. по описа на Районен съд – Балчик. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
58 Административно наказателно дело (К) No 243/2019 ЗАНН: ДИТ ВМ МЕНИДЖМЪНТ ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 23.7.2019г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ решение № 15/21.02.2019 г. по нахд № 177/2018 г. по описа на Районен съд – Балчик, като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 08-000527/305 от 14.11.2017 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Добрич, с което на „ВМ – Мениджмънт“ ООД, ЕИК, 203340164, със седалище и адрес на управление гр.Варна, район Одесос, ул. „Генерал Колев“ № 53, ет.3, ап.14, представлявано от управителя В.М.М., на основание чл.77, ал.1 от ЗТМТМ, във вр. чл.48в, ал.2 от ЗЧРБ (отм.), е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева за нарушение на чл.13, ал.1 от ЗТМТМ. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
59 Административно наказателно дело (К) No 290/2019 ЗАНН: Агенция „Митници” СПИДИ АД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ СЕВЕРНА МОРСКА НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Решение от 23.7.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 28 от 07.03.2019 г., постановено по н.а.х.д № 247/2018 г. по описа на Районен съд Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.7.2019г.
60 Административно наказателно дело (К) No 377/2019 Други по ЗАНН Й.Д.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ - СОФИЯ Решение от 23.7.2019г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 137/ 11.04.2019 г., постановено по НАХД № 124/ 2019 г. по описа на Районен съд - Добрич, с което е потвърдено Наказателно постановление № НП 27 – 160 - 1/ 04.12.2018 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит“, с което за нарушение на чл. 86, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 81, ал. 2, т. 1 от Закона за здравето, на основание чл. 229, ал. 1, във връзка с чл. 235 от ЗЗ на д-р Й.Д.Б. са наложени по т. 1 и т. 2 от АУАН № А 27 – 160 – 1/ 07.06.2018 г. административни наказания "глоба" в размер на по 300 лв. всяко едно от тях, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № НП 27 – 160 - 1/ 04.12.2018 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит“, с което за нарушение на чл. 86, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 81, ал. 2, т. 1 от Закона за здравето, на основание чл. 229, ал. 1, във връзка с чл. 235 от ЗЗ на д-р Й.Д.Б. са наложени по т. 1 и т. 2 от АУАН № А 27 – 160 – 1/ 07.06.2018 г. административни наказания "глоба" в размер на по 300 лв. за всяко едно от тях, като НАМАЛЯВА наложения размер на наказанието „глоба“ от по 300 лв. (триста лева) за установените две нарушения на 100 лв. (сто лева) за всяко едно от тях. Решението е окончателно.
В законна сила на 23.7.2019г.
61 Административно наказателно дело (К) No 381/2019 Други по ЗАНН В.Т. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ Решение от 23.7.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 74 от 11.02.2019 год. по НАХД № 1322/ 2018 год. по описа на Районен съд – Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.7.2019г.
62 Административно наказателно дело (К) No 241/2019 ЗАНН: ДИТ ВМ МЕНИДЖМЪНТ ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 24.7.2019г.
ОТМЕНЯ решение № 16/21.02.2019 г. по н.а.х.д № 178/2018 г. по описа на Районен съд – Балчик. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 24.7.2019г.
63 Административно наказателно дело (К) No 346/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Д.К.К. Решение от 24.7.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 53/09.04.2019 г., постановено по НАХД № 29, по описа за 2019 г., Районен съд – Балчик и вместо него ПОСТАНОВЯВА ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №16-0851-001445 от 19.08.2016 г. на Началник сектор към ОД на МВР Добрич, Сектор „ПП“, с което на Д.К.К. ***, е наложена глоба в размер на 300 лева, на основание чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗДвП, във връзка с чл. 139, ал. 5 от същия закон. Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.
В законна сила на 24.7.2019г.
64 Административно наказателно дело (К) No 354/2019 ЗАНН: КРС АГЕНЦИЯ ВИТОША ЕООД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Решение от 24.7.2019г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 141 от 15.4.2019 г. по НАХД № 115/ 2019 г. на ДРС, с което е потвърдено НП № 200 от 03.12.2018 г. на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, с което на „Агенция Витоша” ЕООД с ЕИК 831654881, Г.С.Д., за нарушение на чл. 325, ал. 1 от Закона за електронните съобщения във връзка с т. 2.1. от Разрешението, във връзка с т. 2, буква „е” от Приложение 1 към Разрешението, е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 10 000 лв. (десет хиляди лева), като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № 200 от 03.12.2018 г. на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, с което на „Агенция Витоша” ЕООД с ЕИК 831654881, Г.С.Д., за нарушение на чл. 325, ал. 1 от Закона за електронните съобщения във връзка с т. 2.1. от Разрешението, във връзка с т. 2, буква „е” от Приложение 1 към Разрешението, е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 10 000 лв. (десет хиляди лева). Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 24.7.2019г.
65 Административно дело No 374/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Х.К.Х. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ДОБРИЧ Решение от 24.7.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Х.К.Х. *** МЪЛЧАЛИВ ОТКАЗ на директора на Областна дирекция по безопасност на храните – Добрич по заявление с вх. № ЗЖ180-17.04.2019 г. за регистрация на пчелни кошери. ВРЪЩА делото като преписка на директора на Областна дирекция по безопасност на храните – Добрич да се произнесе с мотивирано решение в 10 –дневен срок от влизане на настоящото решение в сила по заявление с вх. № ЗЖ180-17.04.2019 г. за регистрация на пчелни кошери, подадено от Х.К.Х. *** при спазване на дадените указания при тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Областна дирекция по безопасност на храните –Добрич да заплати на Х.К.Х. с ЕГН ********** *** сумата от 310 (триста и десет) лева, представляваща разноски по делото за държавна такса и за адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на РБ. ПРЕПИС от решението да се изпрати на изпълнителния директор на Агенцията по безопасност на храните.
66 Административно дело No 399/2019 Закон за висшето образование В.П.М. ЗАМ.РЕКТОР НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" - ВАРНА Определение от 24.7.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от В.П.М. *** срещу Заповед №Р-009-14/04.02.2019 г. на Ректора на Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ гр. Варна. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №399/2019 г. по описа на ДАС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
67 Административно наказателно дело (К) No 269/2019 ЗАНН: ДНСК РДНСК СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Решение от 25.7.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 8 по НАХД № 12/ 2019 год. по описа на Районен съд – Генерал Тошево. Решението е окончателно.
В законна сила на 25.7.2019г.
68 Административно наказателно дело (К) No 291/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ П.Х.П. Решение от 25.7.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 129 от 04.04.2019г., постановено по НАХД № 570/ 2018 г. на Районен съд – Добрич. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.7.2019г.
69 Административно наказателно дело (К) No 312/2019 ЗАНН: ДИТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ ПАНТЕЛЕЕВ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 25.7.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 121 от 29.03.2019 г. по НАХД № 1430/ 2018 год. по описа на Районен съд – Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 25.7.2019г.
70 Административно наказателно дело (К) No 313/2019 ЗАНН: КХ НОВА АЛМ ЕООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА - ГР. СОФИЯ Решение от 25.7.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №87/25.02.2019 г., постановено по нахд №103 по описа на Районен съд - Добрич за 2019 година Решението е окончателно.
В законна сила на 25.7.2019г.
71 Административно наказателно дело (К) No 315/2019 Други по ЗАНН А.Й.М. ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 25.7.2019г.
ОТМЕНЯ решение № 25/26.03.2019г., постановено по а.н.х.д. № 212/2018г. по описа на Районен съд – Каварна, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 7/21.08.2018г. на заместник областен управител на област Добрич, изпълняващ по заместване длъжността на областен управител на област Добрич съгласно заповед № ЧР-04-12/15.08.2018г., с което на А.Й.М. с ЕГН ********** ***, на основание чл.162, ал.3 от Закона за опазване на околната среда е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500 лева за нарушение на т.1 от заповед № РД-11-10-191/30.08.2012г. на областен управител на област Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.7.2019г.
72 Административно наказателно дело (К) No 353/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Д.Н. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 25.7.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №143 от 15.04.2019 г. на РС Добрич, постановено по нахд 1037/2019 г. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.7.2019г.
73 Административно наказателно дело (К) No 355/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ЯЙЦА И ПТИЦИ - ЗОРА АД Решение от 25.7.2019г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 140 от 15.4.2019 г. по НАХД № 1507/ 2018 г. на ДРС, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА НП № 08 – 000915/ 416 от 17.09.2018 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ - Добрич, с което на основание 416, ал. 5, във връзка с чл. 413, ал. 2 от Кодекса на труда за нарушение на чл. 16, ал. 1, т. 6 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд на „Яйца и птици – Зора“ АД, ЕИК 124031444, с. Дончево, е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лв. (хиляда и петстотин лева). Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.7.2019г.
74 Административно дело No 252/2019 Кодекс на труда С.П.С. ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 26.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на С.П.С. с ЕГН ********** от гр.София, против Постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение от 03.04.2019г. издадено от Гл. инспектор при Дирекция “ИТ“-Добрич. ОСЪЖДА С.П.С. с ЕГН ********** ***, р-н Подуяне, да заплати на Дирекция „Инспекция по труда“ - Добрич,сумата от 100(сто) лева. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
75 Административно дело No 278/2019 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КРУШАРИ Решение от 26.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба вх. № 1321/ 03.05.2019 г., подадена от Областен управител на област Добрич, срещу Решение № 5/43 по Протокол № 5 от заседание на Общински съвет Крушари, проведено на 05.04.2019 г., с което е приет Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинско социално предприятие „Помощ в дома и градината“ Крушари. ОСЪЖДА Областна администрация Добрич да заплати на Общински съвет Крушари направените деловодни разноски в размер на 500.00 лв. (петстотин лева). Препис от решението, на основание чл. 138, ал. 1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в четиринадесетдневен срок от съобщаването или връчването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване в срок на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени от касационния съд.
76 Административно дело No 345/2019 Закон за местното самоуправление и местната администрация Р.С.Р. КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Определение от 26.7.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.С.Р. ***, срещу Заповед № 602/10.05.2019г. на Кмета на община Добрич, като представител на едноличния собственик на капитала на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД и на „Автобусен транспорт“ ЕООД. ОСЪЖДА Р.С.Р. *** с ЕГН ********** *** 420 /четиристотин и двадесет / лева. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 345 по описа на АдмС -Добрич за 2019 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБ в 7-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му от страните. На основание чл.138,ал.1 от АПК,препис от определението да се изпрати на страните.
77 Административно наказателно дело (К) No 367/2019 ЗАНН: ДИТ СИЗОРА ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 26.7.2019г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ решение № 166 от 30.04.2019г., постановено по нахд № 925/2018 г. по описа на Районен съд - Добрич, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 08-000636/056 от 07.03.2018г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Добрич, с което на „Сизора“ ЕООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление гр.Д., представлявано от управителя С.Д.П., за извършено нарушение по чл.128а, ал.3 от КТ, във вр. чл.335, ал.1 и ал.2, т.3 от КТ, на основание чл.414, ал.1 от КТ е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева, КАТО ОПРЕДЕЛЯ имуществена санкция в размер на 100 лева на основание чл.415в, ал.1 от КТ. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.7.2019г.
78 Частно административно дело No 486/2019 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК СИРЕНА 2015 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Определение от 26.7.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на „СИРЕНА 2015“ ЕООД гр.Шабла, Разпореждане за допускане на предварително изпълнение на ПАМ, включено в Заповед за налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) №257/19.07.2019 г., издадена от началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД“Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
79 Частно административно дело No 489/2019 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ДИНА-ТРАНС ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Определение от 26.7.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на "ДИНА - ТРАНС" ООД, с ЕИК 124671852, със седалище и адрес на управление гр. Каварна, ул.“Витоша“ №18, представлявано от управителя М.И.В., Разпореждане за допускане на предварително изпълнение на ПАМ, включено в Заповед за налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) №252-ФК/16.07.2019 г., издадена от началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД“Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА Главна дирекция "Фискален контрол" при ЦУ на НАП да заплати на "ДИНА - ТРАНС" ООД, с ЕИК 124671852, със седалище и адрес на управление гр. Каварна, ул.“Витоша“ №18, представлявано от управителя М.И.В. сумата от 650 (шестотин и петдесет) лева, представляваща разноски по делото за държавна такса и за адвокатско възнаграждение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
80 Частно административно дело No 490/2019 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК МИРАЖ В Д ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Определение от 30.7.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на "Мираж В Д" ЕООД, ЕИК 200614160, със седалище и адрес на управление гр. Шабла, ул.“Веслец“ №1, представлявано от управителя Р.И.Д., разпореждане за допускане на предварително изпълнение на принудителна административна мярка, включено в заповед за налагане на принудителна административна мярка № 264-ФК/25.07.2019 г., издадена от началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД“Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
81 Административно дело No 125/2019 Закон за закрила на детето С.М.Ч.,
Я.Х.Ч.
ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" Решение от 31.7.2019г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед №08-РДПС-0025 от 26.11.2018 г., издадена от Директора на РДСП гр. Добрич ОСЪЖДА Регионална дирекция за социално подпомагане Добрич с адрес гр. Добрич, пл. „Свобода" №5, ет.9, да заплати в полза на С.М.Ч., ЕГН ********** и Я.Х.Ч. ЕГН **********,***, направените по делото и доказани разноски в размер на 500 (петстотин) лева. Решението може да бъде обжалвано чрез Административен съд Ловеч пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. Препис от решението да се изпрати на страните по делото.
82 Административно дело No 328/2019 Закон за подпомагане на земеделските производители И.Д.И. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Решение от 31.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.И. с ЕГН ********** ***, срещу акт за прекратяване на ангажимент по мярка 10 “Агроекология и климат” от ПРСР 2014-2020г. за кампания 2016г. с изх. № 01-6500/1594 от 28.03.2019г. на заместник изпълнителния директор на ДФ “Земеделие”. ОСЪЖДА И.Д.И. с ЕГН ********** *** да заплати на ДФ „Земеделие“ разноски по делото в размер на 100 лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение за първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
83 Частно административно дело No 422/2019 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЯЙЦА И ПТИЦИ - ЗОРА АД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Определение от 31.7.2019г.
ОТМЕНЯ разпореждането,с което е допуснато предварително изпълнение на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 224/ФК/ от 28.06.2019г. на Началник на отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА Националната агенция за приходите да заплати на „Яйца и птици-Зора“ АД, с ЕИК 124031444,със седалище и адрес на управление с. Дончево, област Добрич, представлявано от И.Г.И. -Изпълнителен директор, сумата от 1050 (хиляда и петдесет) лева. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в седмодневен срок от съобщаването му на страните.