Административен съд - Добрич
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.6.2021г. до 18.6.2021г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно наказателно дело (К) No 153/2021 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Р.И.Ч. Решение от 1.6.2021г.
ОТМЕНЯ Решение №260006 от 10.03.2021 г., постановено по АНД №282/2020 г. по описа на Районен съд гр. Ген. Тошево и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №20-0265-000447 от 08.12.2020 г., издадено от Началника на Районно управление – Ген. Тошево към ОД на МВР – Добрич. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 1.6.2021г.
2 Административно наказателно дело (К) No 157/2021 ЗАНН: ДИТ АТАНАСОВ ГРУП ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ДОБРИЧ Решение от 1.6.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 260025/01.02.2021 год. по н.а.х.д. № 1245/2020 год. по описа на Районен съд – Добрич. ОСЪЖДА “***” ЕООД, с ЕИК **** със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, ж.к. “****-1”, бензиностанция – ***, представлявано от управителя А.Г.А., да заплати на Дирекция „Инспекция по труда“ – Добрич разноски по делото в размер на 80 лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 1.6.2021г.
3 Административно наказателно дело (К) No 166/2021 Други по ЗАНН И.Н.Ч. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ АЛБЕНА ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ Решение от 1.6.2021г.
ОТМЕНЯ Решение №3/22.02.2021 г. на Районен съд - Балчик, постановено по н.а.х.д. №198/2020 г. по описа на съда и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 3394а-125/01.07.2020 г. на Началника на РУ Албена към ОД на МВР – Добрич. ОСЪЖДА РУ Албена към ОД на МВР Добрич да заплати сторените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 100 /Сто/ лева на И.Н.Ч. ЕГН ********** ***. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 1.6.2021г.
4 Административно дело No 430/2020 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Б.Д.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" - СОФИЯ Решение от 2.6.2021г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" - град София да заплати на Б.Д.М., ЕГН **********,***, сумата от 1 250 лв. (хиляда двеста и петдесет лева), съставляваща обезщетение за претърпени от ищеца неимуществени вреди (душевни страдания и болки) за периода от 24.04.2015 г. до 02.09.2015 г. в резултат от незаконосъобразни бездействия на администрацията на ареста в град Добрич по чл. 3 от ЗИНЗС, довели до поставянето му в неблагоприятни битови и санитарно - хигиенни условия при задържането му под стража, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 02.09.2015 г. – посочена от ищеца дата за преустановяване на вредоносното бездействие на ответника до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска за горницата над 1 250 лв. (хиляда двеста и петдесет лева) до 30 000 лв. (тридесет хиляди лева). ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" - град София да заплати на Б.Д.М., ЕГН **********,***, сумата от 405 /четиристотин и пет/ лева, сторени по делото съдебно-деловодни разноски. Решението може да се оспорва с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд - Добрич в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
5 Административно дело No 119/2021 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решение от 2.6.2021г.
ОТМЕНЯ Решение№407, прието с протокол №24 от 24.02.2021 г. на Добрички Общински съвет, в частта на раздел І, т. 1, подточка 16 - ПИ с идент. 31067.16.7, язовир-пресъхнал с. Златия с площ 119,151 кв.м. ОСЪЖДА Добрички Общински съвет да заплати на Областен управител на област с административен център гр. Добрич сумата от 100 /Сто/ лева, представляваща направените по делото разноски РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
6 Административно наказателно дело (К) No 243/2021 ЗАНН: Здравна инспекция РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ДОБРИЧ Д.Ж.Т. Определение от 2.6.2021г.
ПРЕКРАТЯВА производството по касационно дело с административно–наказателен характер № 243/2021 г. по описа на Административен съд -Добрич. ИЗПРАЩА касационно дело с административно–наказателен характер № 243/2021 г. по описа на Административен съд- Добрич на Върховен административен съд на РБ за определяне на друг административен съд, който да разгледа делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се съобщи на страните за сведение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
7 Административно дело No 400/2020 Закон за кадастъра и имотния регистър Д.Ц.К. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА РАЙОН "ОДЕСОС" ОБЩИНА ВАРНА Решение от 3.6.2021г.
ОТМЕНЯ разрешение за строеж № О-4/30.01.2018 г. на главния архитект на район „Одесос“ при община Варна за строеж: „Ремонт и преустройство на покрив с изграждане на капандура на собствено таванско помещение към апартамент с идентификатор 10135.1507.712.1.17 в жилищна сграда, находяща се на бул. „Приморски“ № 69 по плана на 8-ми микрорайон, гр. Варна“. ОСЪЖДА район “Одесос” при община Варна да заплати на Д.Ц.К., с ЕГН **********,***, сумата от 510 лева, представляващи разноски за първата инстанция. Решението е постановено при участието на заинтересованата страна С.Н.Р. ***. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.
8 Административно дело No 137/2021 КСО Н.М.Р. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 3.6.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.М.Р. *** против Решение № 7 от 17.03.2021 г. на директора на ТП на НОИ Добрич, с което е оставена без уважение жалба срещу Разпореждане № 24213228996/01.01.2021г. на ръководителя на „Пенсионно осигуряване“ при ТП на НОИ-Добрич. Решението може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд – Добрич до Върховния административен съд на РБ в 14- /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
9 Административно дело No 244/2021 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.А.С. ОБЩИНА ДОБРИЧКА Определение от 3.6.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 1746/ 02.06.2021 г., ведно с направеното в нея ОСОБЕНО ИСКАНЕ за спиране изпълнението на Протокола, подадени от С.А.С. ***, чрез адв. Ю. О. – ДАК, срещу Протокол от 11.05.2021 г., издаден от И.Д.К. – старши специалист „строителен техник и незаконно строителство“ в Община Добричка, с който Протокол след извършена проверка е дадено предписание в срок до 11.06.2021 г. да се премести оранжерия на 3 метра от границата на имота и да се представят строителни книжа за гараж и лятна кухня. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 244/ 2021 г. по описа на Административен съд - Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
10 Административно дело No 150/2021 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.Г.М. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ Решение от 4.6.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Г.М. срещу Заповед за прилагане на ПАМ № 20-0851-000526 от 23.11.2020 г., издадена от Д.Д. - началник група в Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР-Добрич. ОТХВЪРЛЯ искането на ответната страна за присъждане на разноски. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
11 Административно наказателно дело (К) No 162/2021 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ю.Е.П. ПЪРВО РУ ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ Решение от 4.6.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260048/24.02.2021 г., постановено по нахд № 792/2020 г. по описа на Районен съд – Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 4.6.2021г.
12 Административно наказателно дело (К) No 164/2021 ЗАНН: РИОСВ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ АД РИОСВ - ВАРНА Решение от 4.6.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260010/11.02.2021 г., постановено по нахд № 274/2020 г. по описа на Районен съд – Балчик. ОСЪЖДА „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, ЕИК 204219357, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, бел.“Трети март“ № 59, представлявано от изпълнителния директор, Т.Г., за заплати на Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна сумата от 80 (осемдесет) лева - разноски за юрисконсултско възнаграждение за касационната инстанция. Решението е окончателно.
В законна сила на 4.6.2021г.
13 Административно дело No 604/2020 Закон за митниците, Закон за акцизите и данъчните складове (само ревизионни актове) ЕМИЛИЯ ООД ДИРЕКТОРА НА ТД "СЕВЕРНА МОРСКА" В АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" Решение от 7.6.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ЕМИЛИЯ“ ООД гр. Добрич, Решение с рег. № 32-301930 от 15.10.2020 г. на Директора на Териториална дирекция Северна морска при Агенция „Митници“ към MRN 18BG002003Н0000096/09.01.2018 година. ОСЪЖДА Териториална дирекция Северна морска към Агенция „Митници“ да заплати в полза на „ЕМИЛИЯ“ ООД, ЕИК 124634042, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, бул. „25-ти сепетември“ № 15, представлявано от управителя С.Г.Т., сумата в размер на 580 /петстотин и осемдесет лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
14 Административно дело No 117/2021 Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) И.Д.Т. ТЕЛК КЪМ МБАЛ ДОБРИЧ Определение от 7.6.2021г.
НЕ УВАЖАВА искане за предоставяне на правна помощ, направено от И.Д.Т. ***. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Д.Т. ***. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 117 по описа на Административен съд - Добрич за 2021 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му до Върховен административен съд на РБ чрез Административен съд –Добрич.
15 Административно дело No 144/2021 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.- А.Г. ЕТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Решение от 7.6.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на на ЕТ „АНИА-А.Г.“, ЕИК 124627133, седалище и адрес на управление: гр. Балчик, ул. "Дунав" №1, вх.А, ап.7, представлявано от търговеца А.К.Г., подадена чрез адв. П.Г. - ДАК, Заповед за налагане на принудителна административна мярка (ЗНПАМ) № 71-ФК/22.03.2021 г., издадена от Началник на отдел "Оперативни дейности" Варна в ГД "Фискален контрол" при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА Главна дирекция "Фискален контрол" при ЦУ на НАП да заплати на ЕТ „АНИА-А.Г.“, ЕИК 124627133, седалище и адрес на управление: гр. Балчик, ул. "Дунав" №1, вх.А, ап.7, представлявано от търговеца А.К.Г. сумата от 50 /петдесет/ лева, представляваща разноски по делото за държавна такса. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
16 Административно наказателно дело (К) No 159/2021 Възобновяване на КАНД НАБЛЮДАВАЩ ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ - ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ Д.В.В.,
РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - БАЛЧИК
Решение от 7.6.2021г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство срещу Д.В.В., ЕГН **********,***, приключило с издаване на Наказателно постановление № 18 – 0240 – 000348/ 14.09.2018 г. на Началника на РУ – Балчик, влязло в сила на 02.04.2019 г. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18 – 0240 – 000348/ 14.09.2018 г. на Началника на РУ – Балчик срещу Д.В.В., ЕГН **********,***. ПРЕКРАТЯВА образуваното по АУАН № 363, бл. № 142183 от 30.08.2018 г. административнонаказателно производство, приключило с издаване на Наказателно постановление № 18 – 0240 – 000348/ 14.09.2018 г. на Началника на РУ – Балчик, влязло в сила на 02.04.2019 г. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
17 Административно дело No 72/2020 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община М.М.С.,
С.М.Б.,
С.М.П.,
К.М.К.
КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧ Решение от 8.6.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.М.С. с ЕГН **********, С.М.Б. с ЕГН **********, С.М.П. с ЕГН **********, и трите с адрес ***, както и К.М.К. с ЕГН **********, с адрес ***, заповед № 1837 от 31.12.2019 г. на кмета на община Добрич, с която е одобрен РУП за УПИ ХV-30 за „ОДО“, УПИ І-1500, УПИ ІІ-1499 и УПИ ІІІ в кв.1125 по плана на ЖК „Север – 1“ град Добрич. ОСЪЖДА община град Добрич да заплати на М.М.С. с ЕГН **********, С.М.Б. с ЕГН **********, С.М.П. с ЕГН **********, и трите с адрес ***, както и К.М.К. с ЕГН **********, с адрес: ***, сумата от 1 180 лева, сторени разноски по делото. ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение за настоящата инстанция на адвокат Н.Р.А. ***, назначена за особен представител на заинтересованите страни по делото А.Ф.Р. и П.Д.К., в размер на 300 лева. ДА СЕ ИЗПЛАТИ на адвокат Н.Р.А. *** възнаграждение за особен представител в размер на 300 лева от внесения от жалбоподателите депозит. Решението е постановено при участието на заинтересованите страни “М. М..” ЕООД, ЕИК 205823527, със седалище и адрес на управление : град Добрич, ул. “Боряна” № 38, В.Г.Г., А.Ф.Р., П.Д.К., Д.П.К. и Д.Х.А.,*** РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 –дневен срок от съобщаването му на страните.
18 Административно дело No 608/2020 Закон за рибарството и аквакултурите ЛЪКИ ЕКСПОРТ - 96 ЕООД,
Г.С.П.
ИЗП. ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ КЪМ МЗХ - БУРГАС Решение (второ) от 8.6.2021г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 139/23.04.2021 г. по адм. дело № 608/2020 г. по описа на Административен съд – Добрич, като в абзац втори, ред V отгоре надолу, изразът “в частта по т.ІІ” да се чете “в частта по т.І”. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
19 Административно дело No 622/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ВАРНА Решение от 8.6.2021г.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск за имуществени вреди от отмененото Наказателно постановление № 03 - 008055 от 29.06.2017 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ - Варна във вид на адвокатско възнаграждение - заплатена сума за първоинстанционното производство в размер на 600 лв. и сумата от 600 лв. за касационното производство. ОСЪЖДА „****“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: Добрич, ул. „***“ № 4, представлявано от управителя, Р.С.Н., да заплати на Дирекция „Инспекция по труда“ – Варна съдебно – деловодни разноски във вид на юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв. (сто лева). Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд, подадена чрез Административен съд – Добрич, в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщението.
20 Административно дело No 62/2021 Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) Т.Н.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Решение от 8.6.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.Н.Д., ЕГН **********,***, Заповед №136/ 29.01.2021 г. на Кмета на Община Несебър, с която му е заличена регистрацията по настоящ адрес, а именно регистрацията му на адрес в гр. ***, ул. "Младежка" № 14. На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР решението е окончателно.
21 Административно наказателно дело (К) No 147/2021 ЗАНН: Здравна инспекция РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ДОБРИЧ В.Л.С. Решение от 8.6.2021г.
ОТМЕНЯ решение № 260035/11.02.2021 г., постановено по н.а.х.д. № 1040/2020 г. по описа на Районен съд - Добрич, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 60/06.08.2020 г. на директора на РЗИ – Добрич, с което на В.Л.С. *** е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лева на основание чл.209а, ал.1 от Закона за здравето за нарушение на чл.63, ал.4 от Закона за здравето, т.5 от заповед № РД-01-353/22.06.2020 г. на МЗ и т.6 от заповед № РД-01-354/22.06.2020 г. на МЗ. ОСЪЖДА В.Л.С., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати на РЗИ – Добрич разноски в размер на 160 лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение за двете съдебни инстанции. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.6.2021г.
22 Административно дело No 163/2021 КСО О.Н.Ж. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 8.6.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на О.Н.Ж. ***, срещу Решение №9/30.03.2021 г. на Директора на ТП на НОИ – Добрич. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховния Административен Съд на Република България в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.
23 Административно дело No 577/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 РАД-МАР ООД РОСИЦА ДИМИТРОВА ИНСПЕКТОР КЪМ ОДБХ- ДОБРИЧ,
КРАСИМИРА ФОТЕВА - ИНСПЕКТОР КЪМ ОДБХ - ДОБРИЧ,
ЕВА АНДОНОВА - ИНСПЕКТОР КЪМ ОДБХ - ДОБРИЧ
Решение от 9.6.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на „****“ ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: град Добрич, бул. „***“ № 43, представлявано от управителя Б.Н.Р., против Предписание № 000280/ 03.11.2020 г., издадено от ***, на длъжност инспектори към ОДБХ – Добрич. ОСЪЖДА „****“ ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: град Добрич, бул. „***“ № 43, представлявано от управителя Б.Н.Р.,*** сумата от 280 лв. (двеста и осемдесет лева), съставляващи разноски по делото за първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд на Република България.
24 Административно дело No 123/2021 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.- Г.Д. ЕТ НАЧАЛНИКА НА ВТОРО РУ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 9.6.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба от Г.К.Д., ЕГН **********, законен представител на ЕТ „**** – Г.Д.“, седалище и адрес на управление: Добрич, ул. ***“ № 2, вх. А, ет. 5, ап. 15, чрез адв. Г.Г., ДАК, съд. адрес:***, офис № 8, срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 21 – 0255 – 000011/ 10.03.2021 г. на Началник РУ към ОД МВР Добрич, РУ 02 Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.6.2021г.
25 Административно дело No 171/2021 Закон за чужденците в РБ А.С. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ДОБРИЧ Решение от 9.6.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.С., с място на раждане Пакистан, настоящ адрес ***, Заповед №357з-765/07.04.2021 г. на Директора на ОД на МВР Добрич за предоставяне на еднократно самостоятелно разрешение за продължително пребиваване на осн. чл.24, ал.7 от ЗЧРБ ВРЪЩА административната преписка на директора на ОД на МВР Добрич за ново произнасяне по заявление № 538800-2053/01.09.2020 г. по описа на група "Миграция" за предоставяне право на еднократно самостоятелно разрешение за продължително пребиваване, подадено от А.С., с място на раждане Пакистан, настоящ адрес ***, съобразно мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Добрич да заплати на А.С. с ЛНЧ **********, пакистански гражданин, роден на *** г. с място на раждане в Пакистан, с настоящ адрес ***, СУМАТА от 810 /Осемстотин и десет/ лева, представляваща разноски по делото за държавна такса и за адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.
26 Административно дело No 555/2020 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ИППМПДМ - Д-Р ДАНИЕЛ МАРИНОВ ДОНКОВ ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК - ДОБРИЧ Решение от 10.6.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ИППМПДМ – д-р Д.М.Д.“ ЕООД, ЕИК 201919407, със седалище и адрес на управление : гр.Добрич, бул. „Добруджа“, бл.26, вх.Ж, ап.1, представлявано от управителя д-р Д.М.Д., заповед за налагане на санкции № РД-09-174/24.07.2020 г., издадена от директора на Районна здравноосигурителна каса – Добрич. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса – Добрич да заплати на „ИППМПДМ – д-р Д.М.Д.“ ЕООД, ЕИК 201919407, със седалище и адрес на управление : гр.Добрич, бул. „Добруджа“, бл.26, вх.Ж, ап.1, представлявано от управителя д-р Д.М.Д., сумата от 200 (двеста) лева, съставляващи разноски за първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
27 Административно дело No 578/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 РАД-МАР ООД КРАСИМИРА ФОТЕВА - ИНСПЕКТОР КЪМ ОДБХ - ДОБРИЧ,
ЕВА АНДОНОВА - ИНСПЕКТОР КЪМ ОДБХ - ДОБРИЧ,
ХРИСТИНА НЯГОЛОВА - ИНСПЕКТОР КЪМ ОДБХ - ДОБРИЧ,
РОСИЦА ДИМИТРОВА ИНСПЕКТОР КЪМ ОДБХ- ДОБРИЧ
Решение от 10.6.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „РАД-МАР“ ООД, ЕИК 124615647, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, бул.“25-ти септември“ № 43, представлявано от управителя, Б.Н.Р., срещу Разпореждане за забрана № КХ-01/03.11.2020г., издадено от инспектори в Областна дирекция по безопасност на храните –Добрич. ОСЪЖДА „РАД-МАР“ ООД, ЕИК 124615647, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, бул.“25-ти септември“ № 43, представлявано от управителя, Б.Н.Р., да заплати на Областна дирекция по безопасност на храните – Добрич сумата от 100 лв. (сто лева), представляваща разноски по за юрисконсултско възнаграждение за първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд на Република България.
28 Административно дело No 580/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Й.М. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 10.6.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Й.М., ЕГН **********,***, Заповед № 851з – 83/ 21.10.2020 г. на Началника на Сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР – Добрич. ВРЪЩА делото като преписка на Началника на сектор "Пътна полиция" при Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Добрич за ново произнасяне по Заявление № 200851015218 от 29.09.2020 г., подадено от Д.Й.М., до Сектор „Пътна полиция“ за последваща регистрация – зачисляване в региона, промяна на собственост, на лек автомобил марка "**** Дискавъри", с номер на рама по документи № SALLTGM941A704647, в определения законов срок от постъпване на преписката в администрацията, като бъдат съобразени указанията, дадени в мотивите на настоящия съдебен акт по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Добрич да заплати на Д.Й.М., ЕГН **********,***, сумата от 1030 лв. (хиляда и тридесет лева) съдебно – деловодни разноски за първа инстанция. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните с връчване на препис от същото.
29 Административно дело No 217/2021 Закон за подпомагане на земеделските производители А.П.А. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Определение от 10.6.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЗП А.П.А. ***, срещу АУПДВ № 01-6500/6984 от 12.04.2021 г. на зам. изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 217/2021 г. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на РБ в 7-дневен срок от получаването му.
30 Административно дело No 571/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 РАД-МАР ООД КРАСИМИРА ФОТЕВА - ИНСПЕКТОР КЪМ ОДБХ - ДОБРИЧ,
ЕВА АНДОНОВА - ИНСПЕКТОР КЪМ ОДБХ - ДОБРИЧ,
ХРИСТИНА НЯГОЛОВА - ИНСПЕКТОР КЪМ ОДБХ - ДОБРИЧ
Решение от 11.6.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „РАД-МАР“ ООД, ЕИК 124615647, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, бул.“25-ти септември“ № 43, представлявано от управителя, Б.Н.Р., срещу Предписание № 58 от 30.10.2020 г., издадено от К.Ф., Е.А.и Х.Н.- инспектори в Областна дирекция по безопасност на храните –Добрич. ОСЪЖДА „РАД-МАР“ ООД, ЕИК 124615647, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, бул.“25-ти септември“ № 43, представлявано от управителя, Б.Н.Р., да заплати на Областна дирекция по безопасност на храните – Добрич сумата от 100 лв. (сто лева), представляваща разноски по за юрисконсултско възнаграждение за първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд на Република България.
31 Административно наказателно дело (К) No 253/2021 Възобновяване на КАНД С.П.С. ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ДОБРИЧ Определение от 14.6.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.П.С. от гр.София с искане за възобновяване на административно-наказателното производство, приключило с Наказателно постановление № 08-001316/250/24.09.2019г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ –Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по касационно дело с административно-наказателен характер № 253/2021г. по описа на Административен съд –Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба, подадена в 7 /седем/ дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя.
32 Административно дело No 142/2021 Закон за движението по пътищата Ц.И.Т. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 15.6.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ц.И.Т. Отказ за издаване на удостоверение за изтърпяно наказание, необходимо за провеждане на психологическо изследване, по заявление с рег.№ 851000-4369 от 23.03.2021г., обективиран в писмо на началника на сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР Добрич, с изх.№ 85100-4514/25.03.2021г. и ВРЪЩА административната преписка на началника на сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР Добрич за ново произнасяне съобразно дадените указания в законоустановените срокове. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР-Добрич да заплати на Ц.И.Т. с ЕГН ********** с адрес *** сумата от 1010 лева- разноски по делото за държавна такса и адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на РБ в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
33 Административно дело No 193/2021 Закон за подпомагане на земеделските производители ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ ЕООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Определение от 15.6.2021г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № 537/ 25.05.2021 г. за насрочване открито заседание по делото на 05.07.2021 г. от 11.30 часа. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 1433/ 07.05.2021 г. на „Земеделска компания“ ЕООД, ЕИК 124680513, със седалище и адрес на управление: Добрич, ул. „Методи Кусевич“ № 4, представлявано от управителя, Р.С.Н., подадена чрез адв. Р.К., САК, против Акт за прекратяване на ангажимент по мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. за кампания 2019 г. с изх. № 01 – 2600/ 882#5/ 21.01.2021 г., издаден от Зам. Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, Петя Славчева. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 193/ 2021 г. по описа на Административен съд - Добрич. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.