Административен съд - Добрич
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.6.2020г. до 30.6.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 167/2020 Закон за кадастъра и имотния регистър ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК НАЧАЛНИКА НА РДНСК - ДОБРИЧ Определение от 1.6.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на главния архитект на Община Балчик срещу Заповед № ДК-11-Д-02/09.03.2020 г., издадена от началника на РДНСК-Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 167 по описа на Административен съд - Добрич за 2020 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба от страните и от органа, на когото делото е изпратено, подадена в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му до Върховен административен съд на РБ чрез Административен съд –Добрич.
2 Административно дело No 206/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Ц.К. НАЧАЛНИКА НА РДНСК ВАРНА Решение от 2.6.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Ц.К. ***, срещу заповед № ДК-10-СИР-27/23.10.2018г. на началника на РДНСК – Североизточен район, с която е отхвърлена като неоснователна жалбата му срещу разрешение за строеж № О-4/30.01.2018г., издадено от главния архитект на район „Одесос“ за строеж: „Ремонт и преустройство на покрив с изграждане на капандура на собствено таванско помещение към апартамент с идентификатор 10135.1507.712.1.17 в жилищна сграда, находяща се на бул. „***“ № 69 по плана на 8-ми микрорайон, гр. Варна“ в частта досежно искането за неговата нищожност. ОСЪЖДА Д.Ц.К., с ЕГН **********,***, да заплати на С.Н.Р., с ЕГН **********,***, сумата от 800 лева, представляващи разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 765/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДОБРИЧ Определение от 2.6.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест вх. №3611 от 31.12.2019г. на Окръжна прокуратура – Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №765/ 2019г. по описа на Административен съд - Добрич. ОСЪЖДА ОБЩИНА град Добрич да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 20 лв. (двадесет лева) за обнародване обявлението за оспорване. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба/ протест в седмодневен срок от днес за протестиращия и от получаване на съобщението от ответника.
4 Административно дело No 8/2020 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Определение от 2.6.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ разглеждане протест вх. № 28 от 07.06.2020г. на Окръжна прокуратура - Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №8/ 2020г. по описа на Административен съд - Добрич. ОСЪЖДА ОБЩИНА ДОБРИЧКА да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 20 лв. (двадесет лева) за обнародване обявлението за оспорване. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от днес за страните.
5 Административно дело No 51/2020 Други дела по ЗОС и ЗДС КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ Решение от 2.6.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на Кмета на Община Балчик, Николай Ангелов, Заповед № ДЖС – 09 – 3/ 09.01.2020 г. на Областен управител на област Добрич, с адрес: град Добрич, ул. ”Независимост” № 5. ОСЪЖДА Областна администрация на област Добрич, да заплати на на община Балчик, съдебно – деловодни разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв. (сто лева). Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 – дневен срок от съобщението.
6 Административно наказателно дело (К) No 144/2020 Възобновяване на КАНД НАБЛЮДАВАЩ ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ - ПАВЕЛ ЛЮБЕНОВ СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ,
С.С.Р.
Решение от 2.6.2020г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, приключило с влязло в сила на 23.10.2019 г. наказателно постановление №18-0851-002084/10.10.2018 г. на Началника на Сектор „ПП“ при ОД на МВР – Добрич. ОТМЕНЯ наказателно постановление №18-0851-002084/10.10.2018 г. на Началника на Сектор „ПП“ при ОД на МВР – Добрич. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано по повод на АУАН №2084/25.09.2018 г., съставен от мл. инспектор в Сектор „ПП“ – Добрич при ОДМВР – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
7 Административно дело No 198/2020 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЯ Определение от 2.6.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на жалба на Община Генерал Тошево срещу Решение № 03-РД/527 от 17.02.2020 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ –РА. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 198 по описа на Административен съд - Добрич за 2020 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба от страните и от органа, на когото делото е изпратено, подадена в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му до Върховен административен съд на РБ чрез Административен съд –Добрич.
8 Административно наказателно дело (К) No 76/2020 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ФИНТЕХ СЪРВИСИЗ ЕАД Решение от 3.6.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 444 от 16.12.2019 г. по НАХД № 1077/ 2019 год. по описа на Районен съд – Добрич, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 08 – 001237/ 222 от 20.06.2019 г., с което Директорът на Дирекция „Инспекция по труда“ - Добрич, на основание 416, ал. 5, във връзка с чл. 414, ал. 3 от Кодекса на труда за нарушение на чл. 61, ал. 1, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Кодекса на труда е наложил на „***“ ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. ***, 1309, район Илинден, ж.к. ***, ул. Зографски манастир № 15, вх. Г, ет. 6, представлявано заедно от изпълнителните директори З.К.Я. – А. и Л.О.Т., имуществена санкция в размер на 1500 лв. (хиляда и петстотин лева). ОСЪЖДА „***“ ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. ***, 1309, район Илинден, ж.к. ***, ул. Зографски манастир № 15, вх. Г, ет. 6, представлявано заедно от изпълнителните директори З.К.Я. – А. и Л.О.Т. да заплати на Дирекция „Инспекция по труда“ - Добрич сумата от 100 лв. (сто лева) съдебно – деловодни разноски. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.6.2020г.
9 Административно наказателно дело (К) No 128/2020 ЗАНН: ДНСК РДНСК ДОБРИЧ К.Г.П. Решение от 3.6.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №6/10.01.2020 год. по нахд №239/2019 год. на Районен съд гр. Балчик. Решението е окончателно.
В законна сила на 3.6.2020г.
10 Административно дело No 733/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Щ.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАВАРНА Определение от 4.6.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ иск от А.Щ.Д. с ЕГН **********, наименован иск за обезщетение, срещу общински съвет Каварна, с цена на иска 10 000 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 733 по описа за 2019г. на АдмС-Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
11 Административно дело No 762/2019 АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители Н.Б.В. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Определение от 4.6.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба на Н.Б.В. срещу С.Р.С. - частен съдебен изпълнител № 739. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 762 по описа на Административен съд - Добрич за 2019 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му до Върховен административен съд на РБ чрез Административен съд –Добрич.
12 Административно дело No 50/2020 Други дела по ЗОС и ЗДС КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ Решение от 4.6.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДЖС-09-4/09.01.2020 г. на областния управител на Област Добрич, Красимир Кирилов, с която са отменени Акт за частна общинска собственост № 4828 от 05.09.2019 г. и Акт за частна общинска собственост № 4830 от 18.09.2019 г., утвърдени от кмета на Община Балчик и ВРЪЩА преписката на областния управител на Област Добрич за ново произнасяне, съобразно дадените с мотивите на настоящото решение указания в сроковете по чл.57 от АПК. ОСЪЖДА Областен управител на Област Добрич да заплати на Община Балчик сумата от 100 (сто) лева – разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд – Добрич до Върховния административен съд на РБ в 14- /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
13 Административно дело No 52/2020 Други дела по ЗОС и ЗДС КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ Решение от 4.6.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДЖС-09-02/09.01.2020 г. на областния управител на Област Добрич, Красимир Кирилов, с която е отменен Акт за частна общинска собственост № 4832 от 17.10.2019 г., утвърден от кмета на Община Балчик и ВРЪЩА преписката на областния управител на Област Добрич за ново произнасяне, съобразно дадените с мотивите на настоящото решение указания в сроковете по чл.57 от АПК. ОСЪЖДА Областен управител на Област Добрич да заплати на Община Балчик сумата от 100 (сто) лева – разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд – Добрич до Върховния административен съд на РБ в 14- /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
14 Административно наказателно дело (К) No 102/2020 ЗАНН: НАП НЮ СТАЙЛ ПРОПЪРТИ ЕООД ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ - ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП Решение от 4.6.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №5/ 07.01.2020 г. по НАХД № 310/ 2019 год. по описа на Районен съд – Балчик. ОСЪЖДА “Н.С.П.”, ЕООД, ЕИК ***, с адрес на управление в гр. Варна, ул. „***“ № 62, офис № 3, представлявано от Б.А.Ю., да заплати на ТД на НАП – Варна сумата от 100 лв. (сто лева) съдебно – деловодни разноски. Решението е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
В законна сила на 4.6.2020г.
15 Административно наказателно дело (К) No 115/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ К.Г.В. Решение от 4.6.2020г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 34 от 21.01.2020 г. по НАХД № 1251/ 2019 год. по описа на Районен съд – Добрич. ПРЕКРАТЯВА образуваното пред Районен съд – Добрич НАХД № 1251/ 2019 год. по жалба на К.Г.В.,***, срещу фиш сер. Н № 0880952 от 17.09.2019 г. на полицейски инспектор при сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Добрич, И.М.К., с който на основание чл. 177, ал. 6 ЗДвП за нарушение на чл. 145, ал. 2 ЗДвП ? е наложено наказание глоба в размер на 200 лв. (двеста лева). Решението е окончателно.
В законна сила на 4.6.2020г.
16 Административно дело No 449/2019 Закон за данъка върху доходите на физическите лица К.Ж.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП - СОФИЯ Решение от 5.6.2020г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение №47, постановено на 20.02.2020 г. по административно дело №499/2019 г. по описа на АдмС-Добрич, в следния смисъл: вместо: „ОТМЕНЯ ревизионен акт № Р-03000318006351-091-001/09.04.2019 г., издаден от ДиЯ. Б.К.на длъжност началник сектор "Ревизии" - възложил ревизията и Г.В.К.на длъжност главен инспектор по приходите - ръководител на ревизията, изменен с решение №126/24.06.2019 г. на Директор на Дирекция „ОДОП“ Варна при ЦУ на НАП, в частта с който на осн. чл.77 от ЗКПО във връзка с чл.15 и чл.16, ал.1 от ЗКПО, финансовия резултат е увеличен със сумата в размер на 99 520,66 лева и в частта с който е отказано право на преотстъпване на данък по реда на чл. 189б от ЗКПО за 2015 година, както и в частта на определената лихва. ДА СЕ ЧЕТЕ: ОТМЕНЯ ревизионен акт № Р-03000318006351-091-001/09.04.2019 г., издаден от ДиЯ. Б.К.на длъжност началник сектор "Ревизии" - възложил ревизията и Г.В.К.на длъжност главен инспектор по приходите - ръководител на ревизията, изменен с решение №126/24.06.2019 г. на Директор на Дирекция „ОДОП“ Варна при ЦУ на НАП, в частта с който на осн. чл.77 от ЗКПО във връзка с чл.15 и чл.16, ал.1 от ЗКПО, финансовия резултат е увеличен със сумата в размер на 99 520,66 лева и в частта с който е отказано право на преотстъпване на данък по реда на чл. 189б от ЗКПО за 2015 година, както и в частта на определената лихва в размер на 5 411,84 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14 - дневен срок от получаване на преписи от страните.
17 Административно дело No 650/2019 Закон за местните данъци и такси Н.Д.Н. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МДТ ПРИ ОБЩИНА ДОБРИЧ Решение от 5.6.2020г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в Решение №118 от 20.05.2020 г., постановено по адм. дело №650/2019 г. по описа на Административен съд гр.Добрич, както следва: в диспозитива на решението да се чете: „ОСЪЖДА Н.Д.Н. ЕГН ********** *** да заплати на Община град Добрич, сумата от 212,10 /двеста и дванадесет лева и десет стотинки/ лв. разноски по делото.“ РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните.
18 Административно дело No 101/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Г.К.   Определение от 5.6.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ иск от Д.Г.К. ***, с която е предявен иск в размер на 1000 лева от Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Каварна, ул. Стефан Караджа №75. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 101 по описа за 2020г. на АдмС-Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
19 Частно административно дело No 237/2020 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Определение от 5.6.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на областен управител на Област Добрич Разпореждане за допускане на предварително изпълнение на Решение № 203 по Протокол № 11 от 28.05.2020 г. на Добрички общински съвет. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
20 Административно наказателно дело (К) No 66/2020 ЗАНН: ДИТ ДЕЛТА ИНВЕСТ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 8.6.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 140/ 04.12.2019 г. по НАХД № 76/ 2018 год. по описа на Районен съд - Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
21 Административно наказателно дело (К) No 67/2020 ЗАНН: ДИТ ДЕЛТА ИНВЕСТ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 8.6.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №139/04.12.2019 г. по НАХД №58/ 2018 год. по описа на Районен съд - Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.6.2020г.
22 Административно наказателно дело (К) No 85/2020 ЗАНН: ДИТ Л.- Д.- М.Д. ЕТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 8.6.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 157/ 18.12.2019 г. по НАХД № 277/ 2019 год. по описа на Районен съд – Балчик, с което е изменено Наказателно постановление № 08 – 001212/248 от 12.07.2019 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Добрич, като е намалена наложената имуществена санкция от 2000 лв. на 1500 лв. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
23 Административно дело No 132/2020 Закон за местните данъци и такси А.Д.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ДОБРИЧ Определение от 8.6.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на А.Д.И. с адрес ***.12.2019 г., изменен с Решение № 99А-00-760#1/03.02.2020 г. на директора на Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община град Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 132 по описа на Административен съд - Добрич за 2020 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му до Върховен административен съд на РБ чрез Административен съд –Добрич.
24 Административно дело No 205/2020 Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти В.С.К.,
Л.С.К.
  Определение от 8.6.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. №1004/07.05.2020 г., подадена от Л.С.К. и В.С.К.. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 205/2020 год. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от съобщението до жалбоподателя.
25 Административно наказателно дело (К) No 180/2020 ЗАНН: ДИТ ТОДОР ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ, ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Определение от 9.6.2020г.
ОТМЕНЯ разпореждане за насрочване на делото от 23.04.2020 г. ПРЕКРАТЯВА производството по касационно дело с административно–наказателен характер № 180/2020 г. по описа на Административен съд -Добрич. ИЗПРАЩА касационно дело с административно–наказателен характер № 180/2020 г. по описа на Административен съд- Добрич на Върховен административен съд на РБ за определяне на друг административен съд, който да разгледа делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се съобщи на страните.
26 Административно дело No 206/2020 Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти Т.П.Ш.   Определение от 9.6.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 1010/ 08.05.2020 г., подадена от Т.П.Ш. ***. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 206/ 2020 год. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седмодневен срок от съобщението до жалбоподателя.
27 Административно дело No 238/2020 Закон за достъп до обществена информация К.И.М. КМЕТА НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Определение от 9.6.2020г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 238/ 2020 г. по описа на Административен съд - Добрич. ИЗПРАЩА адм. дело № 238/ 2020 г. по описа на АдмС – Добрич на Административен съд – София град по подсъдност. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
28 Административно дело No 239/2020 Закон за достъп до обществена информация К.И.М. КМЕТА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Определение от 9.6.2020г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 239/ 2020 г. по описа на Административен съд - Добрич. ИЗПРАЩА адм. дело № 239/ 2020 г. по описа на АдмС – Добрич на Административен съд – София град по подсъдност. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
29 Административно дело No 1/2020 Други дела по ЗОС и ЗДС Б.Д.М. КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 10.6.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.Д.М. ***, против Заповед №1772/10.12.2019 г. на кмета на община Добрич като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Б.Д.М., с ЕГН ********** ***, да заплати на община Добрич сумата от 100лв. разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от получаване на съобщенията до страните, че е постановено. Препис от решението да се връчи на страните на основание чл.138 от АПК.
30 Административно наказателно дело (К) No 162/2020 ЗАНН: БАБХ И.Д.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ДОБРИЧ Определение от 10.6.2020г.
ОСТАВЯ без разглеждане касационна жалба на И.Д.В. с адрес ***, подадена чрез пълномощник, адв.П.Р. от Софийска адвокатска колегия, срещу решение по нахд № 344/2019 г. по описа на Районен съд Балчик. ПРЕКРАТЯВА производството по касационно дело с административно–наказателен характер № 162/2020 г. по описа на Административен съд -Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на РБ в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му на страните.
31 Частно административно дело No 248/2020 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК А.С. ЕТ КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧ Определение от 10.6.2020г.
ПРИСЪЕДИНЯВА адм. д. № 248/2020 г. по описа на Административен съд- Добрич към адм. д. № 247/2020 г. по описа на Административен съд- Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 248/2020 г. по описа на Административен съд- Добрич. Определението не подлежи на обжалване.
32 Административно наказателно дело (К) No 68/2020 ЗАНН: ДИТ ДЕЛТА ИНВЕСТ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 11.6.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 141/04.12.2019 г., постановено по нахд № 77/2018 год. по описа на Районен съд – Балчик. ОСЪЖДА „ДЕЛТА - ИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК 124654828, със седалище и адрес на управление в гр.Добрич, ул.“България“ № 1, ет.6, ап.613, представлявано от Х. Михайлове Х., да заплати на Дирекция „Инспекция по труда“ –Добрич сумата от 100 (сто) лева, представляваща разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
33 Административно дело No 247/2020 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми А.С. ЕТ КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧ Определение от 11.6.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „А.С.“ срещу Заповед № 846/24.07.2018 г. и Заповед № 957/20.08.2018 г., издадени от кмета на Община град Добрич. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране изпълнението на Заповед № 957/20.08.2018 г. за отдаване под наем на обект № 12 и обект № 13, представляващи съответно магазин № 1 и магазин № 2 микропазар „Христо Ботев“ в гр.Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 247/2020 г. по описа на Административен съд –Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.
34 Административно наказателно дело (К) No 137/2020 ЗАНН: Агенция „Митници” ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ В АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Решение от 12.6.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 5 от 03.01.2020 г., постановено по нахд № 911/2019 г. по описа на Районен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
35 Административно дело No 728/2019 Закон за достъп до обществена информация СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО И АДМИНИСТРАЦИЯТА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД -ВАРНА Решение от 16.6.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на сдружение с нестопанска цел – “Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията”, със седалище и адрес на управление гр.В., със ЕИК *****, представлявано от председателя си Ю.А.Ч., срещу решение №6/21.08.2019 г. на председателя на Административен съд – Варна, В ЧАСТТА, в която по негово заявление вх.№ П-0006/09.08.2019 г. е отказано предоставянето на достъп до „концепцията на съдия М.Г., представена във връзка с предложението на председателя на съда, съдия Е.Я., тя да бъде назначена от ВСС за заместник-председател на съда и обсъдена на Общото събрание на съдиите на 12.04.2019 г. (петък) от 13, 30 часа в Първа зала на Административен съд – Варна“ и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. ОТХВЪРЛЯ жалбата на сдружение с нестопанска цел – “Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията”, със седалище и адрес на управление гр.В., със ЕИК *****, представлявано от председателя си Ю.А.Ч., срещу решение №6/21.08.2019 г. на председателя на Административен съд – Варна, В ЧАСТТА, в която по негово заявление вх.№ П-0006/09.08.2019 г. е отказано предоставянето на достъп до „становището на съдия М.Г., представено във връзка с предложението на председателя на съда, съдия Е.Я., тя да бъде назначена от ВСС за заместник-председател на съда и обсъдено на Общото събрание на съдиите на 12.04.2019 г. (петък) от 13, 30 часа в Първа зала на Административен съд – Варна“. РЕШЕНИЕТО в прекратителната му част, имаща характер на определение, може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му, а в останалата му част не подлежи на обжалване.
36 Административно дело No 140/2020 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.Х.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧ Определение от 16.6.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Н.Х.Н. срещу писмо с изх. № 944-00-119/19.02.2020 г. на кмета на Община град Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 140 по описа на Административен съд - Добрич за 2020 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му до Върховен административен съд на РБ чрез Административен съд –Добрич.
37 Административно дело No 225/2020 ДОПК АГРОПРОЕКТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП - СОФИЯ Определение от 16.6.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Агропроект” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес за кореспонденция: гр.Д., представлявано от Д.И.Д., срещу решение № 138/04.05.2020 г. на директора на дирекция ОДОП – Варна, с което на основание чл.153, ал.3, ал.5 и ал.6 от ДОПК е отказано спиране на изпълнението на ревизионен акт № Р-03000819005425-091-001/30.03.2020 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП – Варна. Определението не подлежи на обжалване.
38 Административно дело No 235/2020 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АГРО - ММ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Определение от 16.6.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на на „АГРО-ММ“ ЕООД, ЕИК 124645028, представлявано от С.Д., подадена чрез адв.М.М.-ДАК срещу мълчалив отказ на кмета на Община Балчик да издаде заповед по реда на чл.225а, ал.1 от ЗУТ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 235 по описа на Административен съд - Добрич за 2020 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба от страните и от органа, на когото делото е изпратено, подадена в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му до Върховен административен съд на РБ чрез Административен съд –Добрич.
39 Административно дело No 751/2019 КСО П.Г.П. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 18.6.2020г.
ОТМЕНЯ решение № 27/01.11.2019г. на директора на ТП на НОИ – Добрич и потвърденото с него разпореждане № **********/17.06.2019г. на ръководител „ПО” при ТП на НОИ – Добрич, с което на П.Г.П. с ЕГН ********** ***, е отказано отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на чл.69б, ал.2 от КСО. ИЗПРАЩА преписката на длъжностното лице по пенсионното осигуряване при ТП на НОИ – Добрич за ново произнасяне по заявление с вх.№ 2113-24-351/27.03.2019 г. на П.Г.П. за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст при съобразяване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите към настоящото решение. ОСЪЖДА ТП на НОИ – Добрич да заплати на П.Г.П. с ЕГН ********** *** сумата от 778 лева, сторени разноски за първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
40 Административно дело No 267/2020 АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители А.С. ЕТ КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Определение от 18.6.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „А.С.“, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление : гр.Д., представляван от собственика Аурелиа Н.С., срещу бездействие на кмета на община Добрич по молба с вх.№ 94А-00—234 от 14.05.2020 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на ЕТ „А.С.“, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление : гр.Д., представляван от собственика А.Н.С., за спиране на 14-дневния срок за доброволно освобождаване на магазин № 1 на Микропазар „Христо Ботев“ в гр.Добрич и изграждане на преграда (стена), определен с уведомление с изх. № 94А-00-234/04.05.2020 г. на кмета на община Добрич, до приключване на настоящото дело с влязъл в сила съдебен акт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 267/2020г. по описа на Административен съд – Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
41 Административно дело No 713/2019 Закон за развитието на академичния състав в РБ М.И.С.Н. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ - СОФИЯ Решение от 19.6.2020г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на заповед № РД 05-212 от 17.10.2019г. на Председателя на ССА с която М.И. С. е отчислена като редовен докторант по докторска програма “Селекция и семепроизводство на културните растения” , професионално направление 6.1 "Растениевъдство" към Земеделски институт Шумен, без право на защита. ОСЪЖДА Селскостопанската академия град София да заплати на М.И. С. – Н. с ЕГН **********, направените по делото разноски общо в размер на 670.00 /шестстотин и седемдесет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Р България град София в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от настоящото решение да се изпрати на страните по реда на чл.137, във вр. с 138 от АПК.
42 Административно дело No 727/2019 Закон за подпомагане на земеделските производители Т.В.В. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Решение от 19.6.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.В.В.- земеделски производител с УРН 610302, с адрес в с.Бранище, община Добричка, срещу Акт за прекратяване на биологичен ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. с изх. № 01-6500/8055 от 05.11.2019 г., издаден от зам. изпълнителния директор на ДФ "Земеделие". ОСЪЖДА Т.В.В. с ЕГН ********** да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ - София сумата от 100 (сто) лева, представляваща разноски по делото за вещо лице и юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
43 Административно дело No 720/2019 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) К.П.П. УПРАВИТЕЛЯ НА НЗОК - СОФИЯ Решение от 22.6.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.П.П., ЕГН **********,***, чрез законния ? представител (настойник) А.Д.П. *** Заповед № РД – Е113 – 02 – 27/ 19.11.2019 г. на Управителя на НЗОК по Заявление № Е113 – 02 – 58/ 13.11.19 г., подадено от К.П.П., със съгласието на настойника А.Д.П., с която се отказва заплащане на заявени услуги по реда на Наредба № 2 от 27.03.19 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане. ИЗПРАЩА преписката на Управителя на НЗОК за ново произнасяне в едномесечен срок от получаването ?. Решението може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.
44 Административно дело No 7/2020 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК Решение от 22.6.2020г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура - Добрич израза „съответно в община Балчик“, съдържащ се в чл.55, ал.3, изр.2 от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик. ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура - Добрич разпоредбата на чл.64, ал.2 от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик. ОСЪЖДА Община Балчик да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски – държавна такса в размер на 20 /двадесет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
45 Административно наказателно дело (К) No 65/2020 Възобновяване на КАНД НАБЛЮДАВАЩ ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ - ДАНИЕЛА ТЕПАВИЧАРОВА К.В.Ш.,
СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ
Решение от 22.6.2020г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателно производство, приключило с влязло в сила наказателно постановление № 18-0851-001398/28.06.2018 г. на началника на сектор „ПП“ при ОД на МВР - Добрич, както и административнонаказателно производство, приключило с влязло в сила наказателно постановление № 18-0851-001400/28.06.2018 г. на началника на сектор „ПП“ при ОД на МВР – Добрич. ОТМЕНЯ наказателно постановление № 18-0851-001398/28.06.2018 г. на началника на сектор „ПП“ при ОД на МВР – Добрич и ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано по повод на АУАН № 575997/12.06.2018г., съставен от мл.автоконтрольор в сектор „ПП“ – Добрич при ОДМВР – Добрич. ОТМЕНЯ наказателно постановление № 18-0851-001400/28.06.2018 г. на началника на сектор „ПП“ при ОД на МВР – Добрич и ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано по повод на АУАН № 1400/12.06.2018г., съставен от мл.автоконтрольор в сектор „ПП“ – Добрич при ОДМВР – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.6.2020г.
46 Административно наказателно дело (К) No 87/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Л.И.П. ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 22.6.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 10/03.01.2020 г. по а.н.х.д. № 634/2019 г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.6.2020г.
47 Административно наказателно дело (К) No 91/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Е.Х.М. ВТОРО РУ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 22.6.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 16 от 07.01.2020 г., постановено по нахд № 833/2019 г. по описа на Районен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
48 Административно наказателно дело (К) No 98/2020 ЗАНН: Общини С.Е.И. ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 22.6.2020г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 9 от 03.01.2020 г., постановено по нахд № 767/2019 г. по описа на Районен съд –Добрич, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ПИОС 104/ 21.05.2019 г. от арх.Б.К.– заместник-кмет на Община Добрич, с което на С.Е.И., ЕГН ********** *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 (двеста) лева за нарушаване на чл.4, ал.3 т.4 във вр. с чл.49, ал.1 – Приложение 12 от Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
49 Административно наказателно дело (К) No 119/2020 ЗАНН: РИОСВ ЛОВМИЙТ ЕНД ФИШ ЕООД РИОСВ - ВАРНА Решение от 22.6.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 40/05.12.2019г., постановено по н.а.х.д. № 152/2019г. по описа на РС – Генерал Тошево. ОСЪЖДА „Л.М.Ф ЕООД, ЕИК ххххххххх, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. ххххххххх, представлявано от управителя Т.И.П.,*** сумата от 100 лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение за касационната инстанция. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.6.2020г.
50 Административно дело No 124/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.П.Н. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ПРИ МРРБ СОФИЯ Решение от 22.6.2020г.
ОСЪЖДА Агенция „Пътна инфраструктура“ към МРРБ да заплати на М.П.Н. *** сумата от 300 /Триста/ лева, представляващи обезщетение за причинени на ищеца имуществени вреди в резултат от незаконосъобразно наказателно постановление №4577 от 20.06.2017 г. на Главен инспектор „Мониторинг“, Дирекция АРОК, АПИ София, отменено с влязло в сила решение №69 от 21.08.2019 г. по НАХД №601/2018 г. по описа на Районен съд гр. Сливница, изразяващи се в заплатени съдебни разноски за адвокатско възнаграждение в съдебното производство по обжалване на наказателното постановление, ведно със законната лихва от 25.02.2020 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Агенция „Пътна инфраструктура“ към МРРБ да заплати на М.П.Н. ***0 /Триста и десет/ лева, сторени по делото съдебно-деловодни разноски. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба и протест пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
51 Административно наказателно дело (К) No 164/2020 ЗАНН: Общини Е.Ж.Д. ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 22.6.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 39 от 24.01.2020 г., постановено по нахд № 856/2019 г. по описа на Районен съд –Добрич, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ПИОС -136/ 06.06.2019г. от арх.Б.К.– заместник-кмет на Община Добрич, с което на Е.Ж.Д., ЕГН ********** *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 50 (петдесет) лева за нарушаване на чл.4, ал.2 т.4 във вр. с чл.49, ал.1 – Приложение 12 от Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 22.6.2020г.
52 Административно наказателно дело (К) No 168/2020 ЗАНН: НАП ЕКОЕКС - М ЕООД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП - ВАРНА, ОФИС ДОБРИЧ Решение от 22.6.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 14.02.2020 г. по НАХД № 1577/ 2019 г. по описа на Районен съд – Добрич. ОСЪЖДА „***“ ЕООД, ЕИК ***, представлявано от управителя В.М., да заплати на ТД на НАП Варна сумата от 100 лв. (сто лева) съдебно – деловодни разноски. Решението е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
53 Административно наказателно дело (К) No 174/2020 ЗАНН: НАП СЕЛИН 09 ЕООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАП СОФИЯ Решение от 22.6.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение по НАХД № 184/ 2019 г. по описа на Районен съд - Каварна., с което е изменено Наказателно постановление (НП) № 456235-F501068/ 08.08.2019 г. на Началник отдел "Оперативни дейности" Варна в Централно управление на НАП, ***, надлежно упълномощена като административнонаказващ орган със Заповед № ЗЦУ – ОПР-17/ 17.05.2018 г. на Изпълнителния директор на Национална агенция за приходите, с което на „***“ ЕООД, ЕИК ***, с адрес по чл. 8 от ДОПК: гр.Шабла, комплекс Кария № 503, представлявано от И.Р.А., на основание чл. 185, ал. 2, във връзка с чл. 185, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност за нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на Министерство на финансите е наложена имуществена санкция в размер на 800 лева, като е намален размерът на санкцията на 500 лв.(петстотин лева). ОСЪЖДА „***“ ЕООД, ЕИК ***, с адрес по чл. 8 от ДОПК: гр. Шабла, комплекс Кария № 503, представлявано от И.Р.А.,*** сумата от 100 лв. (сто лева) съдебно – деловодни разноски. Решението е окончателно.
54 Административно наказателно дело (К) No 219/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ И.Д.И. Решение от 22.6.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 21 от 05.02.2020 г. по НАХД № 375/ 2018 год. по описа на Районен съд – Балчик, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш Серия К № 2276684 на ОДМВР Добрич, с който на И.Д.И., ЕГН **********,***, в качеството му на представляващ „И. ***, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 48, ЕИК 201270627, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 400 лв. (четиристотин лева) на основание чл. 189, ал. 4 във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 4 от Закона за движение по пътищата за нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване.
55 Административно наказателно дело (К) No 77/2020 ЗАНН: ИААА Т.А.Т. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 23.6.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 437 от 10.12.2019 г. по нахд № 1271/2019г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 23.6.2020г.
56 Административно дело No 125/2020 Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) В.Г.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Решение от 23.6.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.Г.Д. ***, Изричен отказ, обективиран в Писмо с изх. №АО-21-415 # 1/07.02.2020 г. на Кмета на община Тервел ВРЪЩА преписката на Кмета на община Тервел за ново произнасяне съобразно указанията, дадени в мотивите на решението, в 14 дневен срок от влизането му в сила. ОСЪЖДА Община Тервел да заплати на В.Г.Д. ЕГН ********** ***, сумата от 510 лв. разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
57 Административно наказателно дело (К) No 166/2020 ЗАНН: РИОСВ В.Ж.В. РИОСВ - ВАРНА Решение от 23.6.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 56 от 10.02.2020 г., постановено по нахд № 1277/2019 г. по описа на Районен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
58 Административно наказателно дело (К) No 171/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Б.А.Д. Решение от 23.6.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 67 от 14.02.2020 г. по НАХД № 1448/ 2019 год. по описа на Районен съд – Добрич, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 19 – 0851 – 001640/ 13.09.2019 г. на Началника на Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.6.2020г.
59 Административно дело No 185/2020 КСО С.С.А. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 23.6.2020г.
ОТМЕНЯ решение № 34/02.03.2020 г. на директора на ТП на НОИ - Добрич и потвърденото с него разпореждане №**********/27.01.2020 г. на ръководител "ПО" при ТП на НОИ - Добрич, с което на основание чл. 96, ал. 1, т. 4 КСО, във вр. чл. 82, ал. 1 КСО и чл. 34, ал. 4 НПОС е прекратена наследствената пенсия за инвалидност поради общо заболяване на С.С.А. с ЕГН *********, считано от 27.11.2019 г. ИЗПРАЩА преписката на ръководител "Пенсионно осигуряване" при ТП на НОИ - Добрич за ново произнасяне с разпореждане съобразно указанията по тълкуването и приложението на закона, дадени в мотивите към настоящото решение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
60 Административно наказателно дело (К) No 197/2020 Възобновяване на КАНД НАБЛЮДАВАЩ ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - РАДОМИР СТАНЕВ С.М.Р.,
НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ
Решение от 23.6.2020г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, приключило с влязло в сила на 22.11.2019 г. наказателно постановление №19-0851-001938/11.02.2019 г. на Началника на Сектор „ПП“ при ОД на МВР – Добрич. ОТМЕНЯ наказателно постановление №19-0851-001938/30.10.2019 г. на Началника на Сектор „ПП“ при ОД на МВР – Добрич. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано по повод на АУАН №96363/12.10.2019 г., съставен от мл. автоконтрольор в Сектор „ПП“ – Добрич при ОДМВР – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.6.2020г.
60 Административно наказателно дело (К) No 197/2020 Възобновяване на КАНД НАБЛЮДАВАЩ ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - РАДОМИР СТАНЕВ С.М.Р.,
НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ
Решение от 23.6.2020г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, приключило с влязло в сила на 22.11.2019 г. наказателно постановление №19-0851-001938/11.02.2019 г. на Началника на Сектор „ПП“ при ОД на МВР – Добрич. ОТМЕНЯ наказателно постановление №19-0851-001938/30.10.2019 г. на Началника на Сектор „ПП“ при ОД на МВР – Добрич. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано по повод на АУАН №96363/12.10.2019 г., съставен от мл. автоконтрольор в Сектор „ПП“ – Добрич при ОДМВР – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.6.2020г.
61 Административно дело No 129/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Г.З. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 24.6.2020г.
ОСЪЖДА ОДМВР-Добрич да заплати на М.Г.З. *** с ЕГН **********, сумата от 450,00 (четиристотин и петдесет)лева, представляваща обезщетение за причинените му имуществени вреди, направени разходи за нощувка, в нощта преди проведеното на 11.12.2019г. съдебно заседание и адвокатско възнаграждение в съдебното производство по обжалване на Наказателно постановление № 19-0240-000244 от 09.09.2019г. на Началника на РУ-Балчик,при ОДМВР-Дорбич, издадено против ищеца, поради отмяната му като незаконосъобразно с Решение № 4 /06.01. 2020 г. по н.а.х.д. № 303/ 2019 г. по описа на Районен Съд - Балчик, влязло в сила на 08.02.2020г., ведно със законната лихва върху посочената главница 450,00 лева, считано от 28.02.2020г., датата на завеждането в съда на исковата молба, до окончателното ? изплащане. ОТХВЪРЛЯ предявения от М.Г.З. *** с ЕГН ********** иск за заплащане на обезщетение за разликата до пълния предявен размер от 595,74 лв. като НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА ОДМВР-Добрич да заплати на М.Г.З. *** с ЕГН **********, сумата от 209,7 (двеста и девет лв. И седемдесет ст.) лева,представляващи разноски по настоящото дело. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба и касационен протест пред Върховния административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
62 Административно дело No 170/2020 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДОБРИЧ Решение от 24.6.2020г.
ОТМЕНЯ Решение №5-35, в частта по т.2 по протокол №5 от заседание на Общински съвет гр.Добрич, проведено на 28.02.2020г. ОСЪЖДА Общински съвет гр. Добрич да заплати на Областен управител на област с административен център гр. Добрич сумата от 100 /Сто/ лева, представляваща направените по делото разноски РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
63 Административно дело No 207/2020 Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) Р.М.М. КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧ Решение от 24.6.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.М.М. *** да издаде препис-извлечение от Акт за смърт на Й.Х.Р., б.ж. на град Добрич, обективиран в писмо с изх. № 94Р-00-144#1/24.04.2020 г. ОСЪЖДА Р.М.М. с ЕГН ********** *** да заплати на ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ сумата от 100 (сто) лева – разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на РБ.
64 Административно дело No 78/2020 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК Решение от 25.6.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областен управител на област Добрич с искане за обявяване на нищожността на решение № 22 по протокол № 4/19.12.2019 г. на Общински съвет - Балчик, прието повторно с решение № 33 по протокол № 5/22.01.2020 г. на Общински съвет – Балчик. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
65 Административно дело No 82/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 РИЛА МД ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Решение от 25.6.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „РИЛА МД“ ЕООД срещу Заповед за налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) № 53-ФК/27.01.2020 г., издадена от Б.Г.- началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД“Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА „РИЛА МД“ ЕООД, ЕИК 204003921, със седалище и адрес на управление в гр.Добрич, пл.“Свобода“ № 6, ет.4, представлявано от управителя М.Х. К., ДА ЗАПЛАТИ на Национална агенция по приходите съдебно – деловодни разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховен административен съд на РБ с касационна жалба, подадена в 14-дневен срок от съобщаването му.
66 Административно дело No 112/2020 КСО Й.Г.Р. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 25.6.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.Г.Р. *** против Решение №1/15.01.2020 г. на Директора на ТП НОИ Добрич, с което е оставено в сила Разпореждане №РВ-3-24-00691547/12.12.2019 г. на Началник сектор КП при ТП на НОИ Добрич. Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 14 дневен срок от получаване на съобщението.
67 Административно дело No 651/2019 Закон за местните данъци и такси (вкл. ревизионни актове) АЛБЕНА АД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "МДТХСД И БФС" ПРИ ОБЩИНА - БАЛЧИК Решение от 26.6.2020г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Акт за установяване на задължение по чл.107,ал.3 от ДОПК № 63-22-18-001 от 28.06.2019г. на Гл.ревизор по приходите при община Балчик, с която на „Албена“ АД са определени задължения за такса битови отпадъци за 2018г. за имоти на дружеството, находящи се на територията на к.к.”Албена” в размер на 524 171,31 лв., потвърден с Решение №63-22-18-002/16.09.2019г. на Директора на Дирекция "МДТХСД" при Община Балчик. ОСЪЖДА община Балчик да заплати на от "Албена " АД,ЕИК 834025872, със седалище и адрес на управление с.Оброчище 9620,курортен комплекс “Албена”-Админитративна сграда, представлявано от К.С.-изпълнителен директор, направените по делото разноски общо в размер на 2850.00 /две хиляди осемстотин и петдесет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от настоящото решение да се изпрати на страните по реда на чл.137, във вр. с 138 от АПК.
68 Административно дело No 708/2019 Закон за движението по пътищата И.П.А. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 26.6.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.П.А. с ЕГН ********** ***, заповед № 357з – 1255/02.07.2018 г. на директора на ОД на МВР – Добрич, с която е отказано възстановяването на идентификационен номер на товарен автомобил „Форд Транзит“ с рама № WF0VXXTTFV5P79340 – по документи, представен от жалбоподателката. ИЗПРАЩА делото като преписка на директора на ОД на МВР – Добрич за ново произнасяне по заявление № 357000 – 3668/31.05.2019 г. на И.П.А. при спазване на дадените в мотивите към решението указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА ОД на МВР – Добрич да заплати на И.П.А. с ЕГН ********** ***, сумата от 840 лева, направени съдебни разноски. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
69 Административно дело No 761/2019 Закон за министерство на вътрешните работи К.С.К. ДИРЕКТОРА НА ГД ПБЗН - МВР - СОФИЯ Решение от 26.6.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.С.К. с ЕГН ********** с адрес ***, за срещу заповед № 1983к-1559/31.10.2019г. на Директора на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” МВР, В ЧАСТТА,с която се иска присъждане на обезщетение на основание чл.234 от ЗМВР и ПРЕКРАТЯВА делото в тази му част. ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на К.С.К. с ЕГН ********** с адрес ***, подадена чрез адв. Х.Х., срещу заповед № 1983к-1559/31.10.2019г. на Директора на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” МВР, с която му е наложено дисциплинарно наказание “Уволнение“ и прекратяване на служебното правоотношение в МВР като водач на специален автомобил I степен,той и пожарникар в група „Пожарогасителна и спасителна дейност“ в Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението”-Добрич, към Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”-Добрич, при Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” в МВР. ОСЪЖДА К.С.К. с ЕГН ********** с адрес ***, да заплати на ГД ПБЗН-МВР сумата от 100,00 (сто ) лева разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва пред 5-членен състав на върховния административен съд в 14-дневен срок от връчването му на страните.
70 Административно дело No 103/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Я.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 26.6.2020г.
ОСЪЖДА ОД на МВР – Добрич да заплати на И.Я.Н. с ЕГН ********** ***, сумата от 300 лева, представляваща обезщетение за причинени на ищеца имуществени вреди в резултат от незаконосъобразно наказателно постановление № 2 от 17.12.2018г. на началника на РУ Албена при ОД на МВР - Добрич, отменено с влязло в сила решение № 87 от 25.06.2019г. по НАХД № 36/2019г. по описа на Балчишкия районен съд, изразяващи се в заплатени съдебни разноски за адвокатско възнаграждение в съдебното производство по обжалване на наказателното постановление, ведно със законната лихва върху горепосочената сума, считано от 12.02.2020г. – датата на подаване на исковата молба, до окончателното й заплащане, както и сумата от 310 лева, сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба и протест пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
71 Административно дело No 172/2020 Закон за данък върху добавената стойност ГОЛФ ШАБЛА АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП - СОФИЯ Решение от 26.6.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на „****“ АД, ЕИК ****, с адрес за кореспонденция: Шабла, Рибарско селище, административна сграда на „**“ АД, представлявано от М.В.М. – изпълнителен директор, против Ревизионен акт № Р – 03000319003645 – 091 – 001/ 12.12.2019 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП - Варна, потвърден с Решение № 24/ 12.03.2020 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - Варна при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА „****“ АД, ЕИК ****, с адрес за кореспонденция: Шабла, Рибарско селище, административна сграда на „**“ АД, представлявано от М.В.М. – изпълнителен директор, да заплати на Дирекция "ОДОП" - Варна към ЦУ на НАП, разноски по делото в размер на 1117.19 лв. (хиляда сто и седемнадесет лева и 19 стотинки) за юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.
72 Административно дело No 187/2020 ДОПК Н.Ж.Ж. ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП - ВАРНА Решение от 26.6.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Ж.Ж. срещу Решение № 93/02.04.2020 г. на заместник - директора на ТД на НАП Варна, Ч.Я., с което е потвърдено Постановление за налагане на предварителни обезпечителни марки с изх. № С190003-022-0112583/29.11.2019 г., издадено от публичен изпълнител от Дирекция „Събиране“ при ТД на НАП - Варна. ОСЪЖДА Н.Ж.Ж. с ЕГН ********** да заплати на ТД на НАП - Варна сумата от 100 (сто) лева, представляваща разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно.
73 Административно дело No 668/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Г.П. АТАНАС НЕДКОВ АТАНАСОВ - СЛУЖИТЕЛ В ЗВЕНО "ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ" РУ - ПОЛИЦИЯ НА ОДМВР - ДОБРИЧ Решение от 29.6.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Г.П. *** Принудителна административна мярка „Принудително преместване на МПС“, наложена от А.Н.А., служител в звено „Общинска полиция“, представляваща действия по репатриране на л.а. „Роувър“ с ДК № ***, разпоредени от служителя. ОСЪЖДА ОД на МВР - Добрич да заплати на Д.Г.П. *** сумата от 310 лв. разноски по делото (триста и десет лева). Решението не подлежи на обжалване.
74 Административно наказателно дело (К) No 161/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Г.П. РУ НА МВР - БАЛЧИК Решение от 29.6.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 22/07.02.2020г., постановено по н.а.х.д. № 273/2019г. по описа на Районен съд – Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
75 Административно наказателно дело (К) No 179/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.А.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ШАБЛА Решение от 29.6.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 13/21.02.2020г., постановено по н.а.х.д. № 152/2019г. по описа на Районен съд – Каварна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.6.2020г.
76 Административно наказателно дело (К) No 218/2020 ЗАНН: НАП ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ - ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП ТАНУЗА ЕООД Решение от 29.6.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 25/ 13.02.2020 г. по НАХД № 229/ 2019 г. по описа на Районен съд - Балчик, с което е отменено Наказателно постановление № 453451-F499898/ 26.07.2019 г. на Началник отдел "Оперативни дейности" Варна в Централно управление на НАП, Б.С.Г., надлежно упълномощена като административнонаказващ орган със Заповед № ЗЦУ – ОПР-17/ 17.05.2018 г. на Изпълнителния директор на Национална агенция за приходите, с което на „Тануза“ ЕООД, със седалище: гр. Балчик, ул. „Йордан Йовков“ № 1а, представлявано от Х.И.В., на основание чл. 185, ал. 2, във връзка с чл. 185, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност за нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на Министерство на финансите, е наложена имуществена санкция в размер на 800 лева, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 453451-F499898/ 26.07.2019 г. на Началник отдел "Оперативни дейности" Варна в Централно управление на НАП, Б.С.Г., надлежно упълномощена като административнонаказващ орган със Заповед № ЗЦУ – ОПР-17/ 17.05.2018 г. на Изпълнителния директор на Национална агенция за приходите, с което на „Тануза“ ЕООД, със седалище: гр. Балчик, ул. „Йордан Йовков“ № 1а, представлявано от Х.И.В., на основание чл. 185, ал. 2, във връзка с чл. 185, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност за нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на Министерство на финансите е наложена имуществена санкция в размер на 800 лв. (осемстотин лева), като НАМАЛЯВА размера на санкцията на 500 лв. (петстотин лева) ОСЪЖДА „Тануза“ ЕООД, със седалище: гр. Балчик, ул. „Йордан Йовков“ № 1а, представлявано от Х.И.В., да заплати на ТД на НАП Варна сумата от 100 лв. (сто лева) съдебно – деловодни разноски. Решението е окончателно.
77 Административно наказателно дело (К) No 236/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.П.А. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 29.6.2020г.
Отменя изцяло решението и връща за ново разглежданеОТМЕНЯ решение № 83/21.02.2020 г., постановено по нахд № 1167 по описа на Районен съд гр. Добрич за 2019 г. и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение указания. Решението не подлежи на обжалване.
78 Административно дело No 454/2018 Закон за държавния служител Р.С.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Решение от 30.6.2020г.
ОТМЕНЯ заповед № ОСОС-41/13.06.2018 г. на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), с която на основание чл.107, ал.1, т.3 от ЗДСл е прекратено служебното правоотношение на д-р Р.С.Б. на длъжността директор на ОДБХ – Добрич. ОСЪЖДА Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) да заплати на Р.С.Б. ***, с ЕГН **********, разноски за производството пред първата инстанция в размер на 300 (триста) лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
79 Административно наказателно дело (К) No 69/2020 ЗАНН: ДИТ АРИЯ СТАРК ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 30.6.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 147/ 09.12.2019 г. по НАХД № 248/ 2019 год. по описа на Районен съд – Балчик. ОСЪЖДА “Ария Старк” ЕООД с ЕИК 205425530, със седалище и адрес на управление гр.Балчик,ж.к.Балик, бл.31,вх.Б, ет.3,ап.24, “Ария Старк” ЕООД с ЕИК 205425530, със седалище и адрес на управление гр.Балчик,ж.к.Балик, бл.31,вх.Б, ет.3,ап.24, представляван от Р.С.Д.,да заплати на Дирекция „Инспекция по труда“ - Добрич сумата от 100 лв. (сто лева) съдебно – деловодни разноски. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.6.2020г.
80 Административно дело No 81/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЛЕКС БИЛС ЕООД РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ДОБРИЧ Решение от 30.6.2020г.
ОСЪЖДА Регионална здравна инпекция – Добрич, представлявана от Директора, да заплати на “***” ЕООД, ЕИК ***, представлявано от Р.Г.Я., сумата от 417.60 лв. (четиристотин и седемнадесет лева и 60 стотинки), представляваща обезщетение за претърпени от ищеца имуществени вреди в размер на 417.60 лв., в резултат на измененото по съдебен ред Наказателно постановление № 49/ 27.07.2018 г. на Директора на РЗИ – Добрич, с което на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лв. (пет хиляди лева) и представляващи сторените в хода на съдебното обжалване по АНД № 402/ 2018 г. по описа на Балчишкия районен съд разноски за заплатено адвокатско възнаграждение, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска - 05.02.2020 г. до окончателното изплащане на посочената главница, като ОТХВЪРЛЯ претенцията до пълния и размер от 696 лв. (шестотин деветдесет и шест лева). ОСЪЖДА Регионална здравна инпекция – Добрич, представлявана от Директора, да заплати на “***” ЕООД, ЕИК ***, представлявано от Р.Г.Я. по компенсация сумата в размер на 36.27 лв. (тридесет и шест лева и 27 стотинки), представляваща направените по делото разноски за заплащане на адвокатско възнаграждение съразмерно с уважената част от иска, като ОТХВЪРЛЯ претенцията до пълния ? размер от 372 лв. Препис от решението, на основание чл. 138, ал. 1 от АПК, да се изпрати/ връчи на страните по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд - Добрич, пред Върховния административен съд на РБ, в четиринадесетдневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
81 Административно наказателно дело (К) No 84/2020 ЗАНН: ДИТ Л.- Д.- М.Д. ЕТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 30.6.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 158/ 18.12.2019 г. по НАХД № 278/ 2019 год. по описа на Районен съд – Балчик, с което е изменено Наказателно постановление № 08-001213/249 от 12.07.2019 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Добрич, като е намалена наложената имуществена санкция от 2000 лв. на 1500 лв. ОСЪЖДА ЕТ “ЛАНД – ДИЗАЙН - М.Д.”, ЕИК 103870872, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Тулча“ № 11, ет. 2, ап. 4, представляван от М.Д.Д.,да заплати на Дирекция „Инспекция по труда“ - Добрич сумата от 100 лв. (сто лева) съдебно – деловодни разноски. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.6.2020г.
82 Административно наказателно дело (К) No 94/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Н.И. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 30.6.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 41/09.12.2019 г. постановено по н.а.х.д. № 171/ 2019 г. на РС . Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.6.2020г.
83 Административно дело No 234/2020 КСО ПРОЛЕТ ЕООД ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Определение от 30.6.2020г.
ОТМЕНЯ решение № 13/07.04.2020 г. на директора на ТП на НОИ – Добрич, В ЧАСТТА, в която е оставена без разглеждане жалбата на “Пролет” ЕООД, със седалище и адрес на управление : град Добрич, ул. “Антон Стоянов” № 6, ЕИК 124641656, представлявано от П.П.Я., в частта й относно искането за нищожност на разпореждане № 51042438/26.07.2019 г. на длъжностното лице по чл.60, ал.1 от КСО при ТП на НОИ – Добрич. ИЗПРАЩА делото като преписка на директора на ТП на НОИ – Добрич за произнасяне по същество по жалба с вх.№ 1012-24-75/10.03.2020 г. на „Пролет“ ЕООД, гр.Добрич, В ЧАСТТА, в която се претендира нищожност на разпореждане № 51042438/26.07.2019 г. на длъжностното лице по чл.60, ал.1 от КСО при ТП на НОИ – Добрич. ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Пролет” ЕООД, със седалище и адрес на управление : град Добрич, ул. “Антон Стоянов” № 6, ЕИК 124641656, представлявано от П.П.Я., срещу решение № 13/07.04.2020 г. на директора на ТП на НОИ – Добрич В ЧАСТТА, в която е оставена без разглеждане жалбата му в частта относно искането за унищожаемост на разпореждане № 51042438/26.07.2019 г. на длъжностното лице по чл.60, ал.1 от КСО при ТП на НОИ – Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.6.2020г.