Административен съд - Добрич
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.6.2019г. до 28.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 154/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЕРВЕЛ Определение от 4.6.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест вх. №640 от 22.02.19г., по който е образувано АД №154/2019г. ПРЕКРАТЯВА производството по АД №154/2019г. по описа на АдмС - Добрич. ОСЪЖДА Общински съвет – Тервел да заплати на Окръжна прокуратура – Добрич сторените по делото разноски в размер на 20 лв. за обнародване на оспорването в ДВ.
2 Административно дело No 209/2019 Закон за държавния служител Г.Б.М. УПРАВИТЕЛЯ НА НЗОК - СОФИЯ Решение от 4.6.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба вх. № 1005/ 28.03.2019 г. от Г.Б.М., ЕГН **********,***, Заповед № ЗП - №1/ 19.02.2019 година на Управителя на Националната здравноосигурителна каса, с която на основание чл. 103, ал. 1, т. 4 от Закона за държавния служител е прекратено служебното правоотношение на жалбоподателката, считано от 23.02.2019 г. ОСЪЖДА Националната здравноосигурителна каса да заплати на Г.Б.М., ЕГН **********,***, сумата от 350 лв. (триста и петдесет лева) съдебно – деловодни разноски. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно наказателно дело (К) No 213/2019 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ ВД КАРГО ООД Решение от 4.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 81/18.02.2019г., постановено по н.а.х.д. № 1101/2018г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 4.6.2019г.
4 Административно дело No 234/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.И.В.Д.,
М.Й.Д.
ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК Определение от 4.6.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ общата жалба от К.И.В.-Д. и М.Й.Д. ***, срещу Разрешение за строеж № 138/15.10. 2018г. на Гл.архитект на община Балчик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 234 по описа за 2019г. на АдмС-Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
5 Административно наказателно дело (К) No 351/2019 ЗАНН: КЗП ТОНИ ШИК ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА Определение от 4.6.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по касационно дело с административно–наказателен характер № 351/2019 г. по описа на Административен съд -Добрич. ПОСТАНОВЯВА изпращане на касационно дело с административно–наказателен характер № 351/2019 г. по описа на Административен съд- Добрич на Върховен административен съд на РБ за определяне на друг административен съд, който да разгледа делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.6.2019г.
6 Административно дело No 229/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Г.М. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 5.6.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Г.М. ***, против Заповед № 19-0851-000125 от 07.03.2019 г. на началника на Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР-Добрич, Ж.М., с която е наложена принудителна административна мярка (ПАМ) „прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 190 дни“ и е иззето Свидетелството за регистрация на МПС № ххххх, както и два броя регистрационни табели с номера В 1677 НН. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
7 Частно административно дело No 361/2019 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КРУШАРИ Определение от 5.6.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалба вх. № 1656/ 05.06.2019 г. на Областен управител на област Добрич, Красимир Йорданов Кирилов, срещу Разпореждане на Общински съвет Крушари за допускане предварително изпълнение на Решение № 7/ 57 по Протокол № 7 от заседание на Общински съвет Крушари, проведено на 30.05.2019 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.
8 Административно дело No 189/2019 Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК Решение от 6.6.2019г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Решение № 515, прието с Протокол № 35 от 21.02.2019 г. на Общински съвет Балчик, с което е прието повторно Решение № 513 по Протокол № 34 от заседание на общинския съвет, проведено на 29.01.2019 г., с което е дадено съгласие за отпускане на еднократни финансови помощи за социално подпомагане и лечение на 18 физически лица. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на РБ с касационна жалба или протест в 14 (четиринадесет) дневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от него на страните. Решението да се съобщи на страните по реда на чл.138 от АПК.
9 Административно наказателно дело (К) No 217/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.М.Р. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ТЕРВЕЛ Решение от 7.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 9 от 15.02.2019 г., постановено по нахд № 166/2018 г. по описа на Районен съд - Тервел. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.6.2019г.
10 Административно дело (К) No 218/2019 Други касационни /ЗСПЗЗ/ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - БАЛЧИК Н.Р.М. Решение от 7.6.2019г.
ОТМЕНЯ решение № 142/26.10.2018г., постановено по адм. д. № 135/2018г. по описа на Балчишкия районен съд, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА ОТМЕНЯ решение № 357/17.01.2018г. на ОСЗ – Балчик, с което на наследници на Р. Н.А., б.ж. на гр.Балчик, е определено правото на обезщетение с ПКБ за признато, но невъзстановено право на собственост върху 60, 800 дка земеделски земи на обща стойност 40128 лева. ВРЪЩА преписката на Общинска служба “Земеделие” – Балчик за ново произнасяне по заявление вх.№ ВС-01-159/13.07.2016г. на Н.Р.М. за горницата от 51, 036 дка до общо признатите 131, 360 дка при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите към настоящото решение. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
11 Административно дело No 103/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КРУШАРИ Решение от 10.6.2019г.
ОТМЕНЯ по протест вх. № 455/ 07.02.2019 г., подаден от прокурор в Окръжна прокуратура - Добрич, Милена Любенова, разпоредбите на: чл. 50, ал. 3, в частта относно “ …или упълномощено от него лице…“; чл. 51, ал. 2, т. 2 и т. 3 от Наредба № 18 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Крушари, приета с Решение № 11/114 от Протокол № 11от 30.09.2008 г. на Общински съвет - Крушари, изменена с Протокол № 12/ 30.10.2008 г. ОСЪЖДА Общински съвет - Крушари да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 20.00 лв. (двадесет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба/ протест в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
12 Административно наказателно дело (К) No 247/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ СВОБОДА АД Решение от 10.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 86/ 21.02.2019 г., постановено по НАХД № 1394/2018 г. по описа на Районен съд – Добрич, с което е отменено НП № 08-000748/ 277 от 20.07.2018 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 10.6.2019г.
13 Административно наказателно дело (К) No 300/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ СВОБОДА АД Решение от 10.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 118/ 28.03.2019 г., постановено по НАХД № 1396/2018 г. по описа на Районен съд – Добрич., с което е отменено НП № 08-000927/ 279 от 20.07.2018 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
14 Административно дело No 107/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЕРВЕЛ Определение от 11.6.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Протест вх.№493/12.02.2019г. на Окръжна прокуратура – Добрич. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД №107/2019г. на Административен съд – Добрич. ОСЪЖДА Общински съвет – Тервел да заплати на Окръжна прокуратура – Добрич сторените разноски по делото за обнародване оспорването в Държавен вестник в размер на 20 (двадесет) лева. Определението подлежи на обжалване, с частна жалба и протест, пред Върховен административен съд, в седемдневен срок от днес за Окръжна прокуратура – Добрич и от съобщението за Общински съвет – Тервел.
15 Административно дело No 171/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ЗАМ. МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР 2014-2020 Решение от 11.6.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на община Добрич срещу Решение №РД-02-36-132 от 25.01.2019 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на управляващия орган (УО) на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. (ОПРР), в частта му по точка първа – не извършване на верификация на разходи в размер на 15 583,01 лева, поради липса на предвидените в чл.57, ал.1 т.2 от ЗУСЕСИФ условия във връзка с чл.20 и чл.84 от Общите условия към Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между МРРБ и община град Добрич ОТМЕНЯ Решение №РД-02-36-132 от 25.01.2019 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на управляващия орган (УО) на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. (ОПРР), в частта му по точка втора – не извършване на верификация на разходи в размер на 35 925,49 лева, поради липса на предвидените в чл.57, ал.1, т.2 от ЗУСЕССИВ условия и на осн. чл.84 във връзка с чл.82, ал.3 и чл.76 от Общите условия към АДПБФП, сключен между МРРБ и община град Добрич ОСЪЖДА Община Добрич да заплати на Министерството на регионалното развитие и благоустройството гр. София, сумата от 997, 49 лева, представляваща направените по делото разноски. ОСЪЖДА Министерството на регионалното развитие и благоустройството гр. София да заплати на Община гр. Добрич, сумата от 450 лева, сторени по делото съдебно-деловодни разноски. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
16 Административно дело No 188/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АЛБЕНА АД ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК Определение от 11.6.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 188/2019 по описа на Административен съд Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на страните чрез изпращането му пред ВАС на РБългария.
17 Административно наказателно дело (К) No 231/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Т.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - БАЛЧИК Определение от 11.6.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД №231/2019г., по описа на Административен съд - Добрич ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд за определяне на друг равен по степен съседен административен съд за разглеждане на касационната жалба. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.6.2019г.
18 Административно наказателно дело (К) No 287/2019 ЗАНН: ДИТ Д.Д.- А. ЕТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 12.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 36/ 19.03.2019 г. по НАХД № 200/ 2018 год. по описа на Районен съд - Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
19 Административно дело (К) No 379/2019 Други касационни /ЗСПЗЗ/ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ КРУШАРИ Ш.М.М. Определение от 12.6.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.д. № 379/2019г. по описа на Административен съд – Добрич. Делото да се изпрати на Върховния административен съд за определяне на съседен административен съд, който да го разгледа. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
20 Административно дело No 693/2018 Закон за кадастъра и имотния регистър Б.К.Д. НАЧАЛНИКА НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ДОБРИЧ Решение от 13.6.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Б.К.Д., ЕГН **********,***, отказ на началника на СГКК – Добрич за изменение на кадастралната карта на гр.Добрич, обективиран в писмо с изх.№ 17-553/04.10.2018г.ИЗПРАЩА делото като преписка на началника на СГКК – Добрич за ново произнасяне по заявление с вх.№ 01-313293/15.08.2018г. на Б.К.Д. *** при съобразяване с указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите към настоящото решение. ОСЪЖДА СГКК – Добрич да заплати на Б.К.Д., ЕГН **********,***, сумата от 560 лева, сторени разноски по делото. Решението е постановено при участието на заинтересованите страни община гр.Добрич, С.А.И., Р.А.И., Н.А.М. и А.А.И.,***. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд на Република България.
21 Административно дело No 45/2019 Закон за министерство на вътрешните работи С.А.С. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 13.6.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на С.А.С. *** срещу Заповед № 357з-50 от 07.01.2019 г., издадена от ст.комисар Н.П.- директор на Областна дирекция на МВР-Добрич, с която е наложено дисциплинарното наказание „уволнение“ и е прекратено служебното правоотношение. ОСЪЖДА С.А.С. с ЕГН ********** *** да заплати на ОД на МВР - Добрич сумата от 100 (сто) лева, представляваща разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно оспорване с касационна жалба, подадена в 14-дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд –Добрич до Върховен административен съд на РБ.
22 Административно дело No 66/2019 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Решение от 14.6.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Областен управител на област Добрич решение № 9-3 по протокол № 9 от 20.12.2018г. на ОбС – Генерал Тошево, с което е прието изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Генерал Тошево в частта относно разпоредбите на чл.23, ал.1 и ал.11. ОСЪЖДА Общински съвет Генерал Тошево да заплати на Областна администрация – Добрич разноски по делото в размер на 100 лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния Административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните. Решението подлежи на разгласяване по реда на чл. 194 от АПК при неподаване в срок на касационни жалба или протест или тяхното отхвърляне от касационната инстанция.
23 Административно дело No 763/2018 Закон за кадастъра и имотния регистър П.С.В. НАЧАЛНИКА НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ДОБРИЧ Решение от 17.6.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба вх. № 3111/ 18.12.2018 г. на П.С.В.,***, срещу Отказ на Началника на Службата по геодезия, картография и кадастър град Добрич, обективиран в писмо изх. № 17 – 646/ 09.11.2018 год., с който е отказано изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Шабла, общ. Шабла, обл. Добрич, състоящо се в промяна на границите на ПИ 83017.503.1316 и 83017.503.3053, съгласно приложения Проект за изменение към Заявление вх. № 01 – 391670/ 09.10.2018 г. ОСЪЖДА П.С.В., ЕГН **********,*** да заплати на Община Шабла сумата от 1000 лв. (хиляда лева) съдебно – деловодни разноски по делото. Решението е постановено при участие на заинтересованото лице Община Шабла. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 – дневен срок от съобщаването пред ВАС.
24 Административно дело No 778/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.С.Ж. МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Решение от 18.6.2019г.
ОСЪЖДА Министерството на вътрешните работи на РБ да заплати на М.С.Ж. с ЕГН ********** *** сумата от 10 000 (десет) хиляди лева, представляваща обезщетение за всички неимуществени вреди, пряка и непосредствена последица от отменената като незаконосъобразна Заповед № 8121К-5328/23.12.2015 г., издадена от министъра на вътрешните работи, ведно със законната лихва върху сумата от 10 000 лева, считано от 23.02.2018 г. до окончателното изплащане на задължението, както и сумата от 1515 (хиляда петстотин и петнадесет) лева, представляваща разноски по делото за адвокатско възнаграждение, държавна такса и възнаграждение за вещи лица. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
25 Административно дело No 69/2019 Закон за подпомагане на земеделските производители Е.К.Е. ДИРЕКТОРА НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВАРНА Решение от 18.6.2019г.
ОТМЕНЯ АУПДВ № 08/06/1/0/01506/2/01/04/01 (изх. № 01-033-6500/480 от 05.12.2018 г., издаден от директора на Областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" гр. Варна. ИЗПРАЩА делото като преписка на Изпълнителния директор на ДФ"Земеделие" за провеждане на производство за администриране на нередности и извършване на финансови корекции по реда на глава пета, раздел III от ЗУСЕСИФ. ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие" - РА, гр. София да заплати на Е.К.Е., ЕГН ********** *** разноски по делото в размер на 1273, 43 лв. /хиляда двеста седемдесет и три и 0, 43 лева/. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
26 Административно наказателно дело (К) No 292/2019 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ ВД КАРГО ООД Решение от 18.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 122/29.03.2019 г., постановено по НАХД № 1100/ 2018 г. по описа на РС – Добрич, с което е отменено НП № 28-0000231/ 20.07.2018 г. на Началника на Областен отдел “Автомобилна администрация” - Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
27 Административно дело No 337/2019 Закон за движението по пътищата И.К.И. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Определение от 18.6.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 1568/ 29.05.2019 г. от И.К.И., ЕГН **********,*** срещу Заповед № 851з – 42/ 10.05.2019 г. на Началника на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 337/ 2019 год. по описа на Административен съд - Добрич.
28 Административно дело No 758/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.И.А. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 19.6.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба вх. № 3093/ 17.12.2018 г. от С.И.А., ЕГН **********,***, съдебен адрес:***, чрез адв. А. С., срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18 – 0851 – 000914/ 29.11.2018 г. на Началник Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
29 Административно дело No 190/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК Решение от 19.6.2019г.
ОТМЕНЯ разпоредбата чл. 69 от Наредба за управление на отпадъците на територията на община Балчик, приета от ОбС Балчик с Решение от 26.06.2014 г. ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТ на разпоредбите на чл. 131, чл. 174, чл.175 и чл. 176 от Наредба от Наредба за управление на отпадъците на територията на община Балчик, приета от ОбС Балчик с Решение от 26.06.2014 г. ОСЪЖДА Общински съвет – Балчик да заплати на „Р.А.“ ЕООД, ЕИК 201327590, със седалище и адрес на управление гр. София, ЖК „К.“ бл.29, ап.3, представлявано от управителя Ю.С. направените по делото разноски в размер на 720.00 (седемстотин и двадесет лева) лв. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. При неподаване на касационна жалба или протест, или ако те са отхвърлени, решението да се оповести по реда на чл.194 от АПК.
30 Административно дело No 198/2019 Закон за местното самоуправление и местната администрация Ц.А.Я. ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решение от 19.6.2019г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Решение №1033 от 31.01.2019г. на Добрички общински съвет,по протокол № 46 от заседание на ОбС Добрички, проведено на 31.01.2019 год. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
31 Административно наказателно дело (К) No 258/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.К.С. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 19.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 108 от 22.03.2019 г., постановено по нахд № 671/2018 г. по описа на Районен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.6.2019г.
32 Административно наказателно дело (К) No 263/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Я.Н.Н. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 19.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №96 от 13.03.2019 г. по описа на Районен съд гр. Добрич. Решението е окончателно.
33 Административно наказателно дело (К) No 288/2019 ЗАНН: ДИТ Д.Д.- А. ЕТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 19.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 37/ 19.03.2019 г. по НАХД № 201/ 2018 год. по описа на Районен съд - Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.6.2019г.
34 Административно дело No 54/2018 Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия М.Д.С. НАЧАЛНИКА НА ПЪРВО РУ ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Определение от 24.6.2019г.
ОТМЕНЯ хода по същество на адм. дело № 54/ 2018 г., даден в публично съдебно заседание на 10.06.2019 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 165/ 19.01.2018 г., подадена от М.Д.С., ЕГН **********,*** срещу Решение рег. № 1717р – 251/ 11.01.2018 г. на Началника на Първо Районно управление Добрич към ОДМВР Добрич, с което е отказано да бъде върнато Разрешение за съхранение, носене и употреба на ловно оръжие, както и самото оръжие на жалбоподателя. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 54 по описа на Административен съд Добрич за 2018 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.
35 Административно дело No 770/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ж.С.Ж.,
Д.С.С.
КМЕТА НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Решение от 24.6.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.С.Ж. от гр. Ген. Тожшево и Д.С.С. *** срещу Заповед №956/07.11.2018 г. на Кмета на Община – Ген. Тошево, с която на осн. чл. 225а, ал. 1 във връзка с чл.225, ал.2, т.1 и т.2 и чл.223, ал.1, т.8 от Закона за устройство на територията е наредено премахването на незаконен строеж „Навес с огнище“, находящ се в УПИ V-417 и частично в УПИ ІV-414, кв. 22 по ПУП на гр. Ген. Тошево, извършен от наследодателя на Д.С.С. и Ж.С.Ж.. ОСЪЖДА Ж. С. Ж. ЕГН ********** *** и Д.С.С. ЕГН ********** *** да заплатят на Община Ген. Тошево сторените по делото съдебно-деловодни разноски за адвокатско в размер на 350 лв. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Добрич в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.
36 Административно дело No 780/2018 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДОБРИЧ АД ДИРЕКТОРА НА РЗОК - ГР. ДОБРИЧ Решение от 24.6.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба вх. № 3197/ 31.12.2018 г. на “МБАЛ – Добрич“ АД, със седалище и адрес: гр. Добрич, ул. “****” № 24, ЕИК ****, управлявано и представлявано от Изпълнителния директор д-р С.Б.П., подадена чрез адв. Г.М., т. 2 от Покана с регистрационен индекс 2902 – 01 - 201/ 13.12.2018 год. на Директора на РЗОК - Добрич, с която на основание чл. 76а, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване и чл. 396, ал. 1 от НРД за МД за 2018 г. във връзка с чл. 378, ал. 1 от НРД за МД за 2018 г. жалбоподателят е поканен в 14 – дневен срок от получаване на Писмената покана да внесе сумата от 730.00 лв. за отчетена дейност по КП № 050 за месец август 2018 г. и заплатена от НЗОК/РЗОК – Добрич през месец септември 2018 г. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна такса - Добрич да заплати на “МБАЛ – Добрич“ АД, със седалище и адрес: гр. Добрич, ул. “****” № 24, ЕИК ****, управлявано и представлявано от Изпълнителния директор д-р С.Б.П., съдебно – деловодни разноски в размер на 1023.42 лв. /хиляда двадесет и три лева и четиридесет и две стотинки/. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.
37 Административно дело No 141/2019 Закон за местните данъци и такси К.И.К. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ МДТ ПРИ ОБЩИНА ГР.ДОБРИЧ Решение от 24.6.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба вх. № 606/ 19.02.2019 г. на К.И.К., ЕГН **********,***, против Акт за установяване на задължения по чл. 107, ал. 3 от ДОПК № 10365 - 1/ 10.12.2018 г., издаден от *****- старши инспектор в Дирекция "МДТ" при Община град Добрич, потвърден с Решение № 94К – 00 - 67/ 01.02.2019 г. на Директора на Дирекция "МДТ" при Община град Добрич, в обжалваната част, с която на К.И.К., ЕГН **********,***, са определени задължения за данъци, по видове и периоди и лихвите за просрочие към тях, изчислени към 10.12.2018 г., като е определен данък за превозни средства в размер общо на 459.67 лв. главница и 140.96 лв. лихва. ОСЪЖДА К.И.К., ЕГН **********,***, да заплати на Община град Добрич сумата от 100 лв. /сто лева/ съдебно – деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд на Република България.
38 Административно наказателно дело (К) No 274/2019 ЗАНН: АДФИ П.А.К. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ Решение от 24.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 94/12.03.2019 г., постановено по нахд № 1030/2018 г. по описа на Районен съд – Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 24.6.2019г.
39 Административно дело No 744/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДОБРИЧ Определение от 25.6.2019г.
С оглед изложеното и на основание чл. 159, т. 3 от АПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест вх. № 3047/ 13.12.2018 г., подаден от Окръжна прокуратура – Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 744/ 2018 г. по описа на АдмС - Добрич. ОСЪЖДА Общински съвет град Добрич да заплати на Окръжна прокуратура Добрич направените по делото разноски в размер на 20 лв. (двадесет лева) за обнародване обявлението за оспорване. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба и протест в седмодневен срок от днес за страните.
40 Административно дело No 160/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК Решение от 25.6.2019г.
ОТМЕНЯ по протест, подаден от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич, Веселин Вичев, Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на Община Балчик, приета с Решение №520 от Протокол №44 от 26.02.2010 г. на Общински съвет - Балчик, в частта на чл. 20, ал. 1, чл. 54, ал.2 и чл. 54, ал. 3 от Наредбата. ОСЪЖДА Общински съвет - Балчик да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 20.00 лв. (двадесет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба/ протест в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
41 Административно наказателно дело (К) No 170/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.М.Г. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 25.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 69/06.02.2019г., постановено по н.а.х.д. № 1524/2018г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.6.2019г.
42 Административно наказателно дело (К) No 293/2019 ЗАНН: ИААА В.К.К. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 25.6.2019г.
ОТМЕНЯ решение № 107 от 22.03.2019 г., постановено по нахд № 732/2018 г. по описа на Районен съд - Добрич, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 28-0000152/30.05.2018 г., издадено от началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Добрич, с което на В.К.К., с ЕГН **********,***, за нарушение на 19, ал.1 от Наредба № Н-8 от 27.06.2008г. на МТ е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 лева на основание чл.105, ал.1 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.6.2019г.
43 Административно дело No 394/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ПАЛМИРА 94 ООД НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Определение от 25.6.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 394/ 2019 г. по описа на Административен съд - Добрич. ИЗПРАЩА делото на Административен съд - Плевен по подсъдност.
44 Административно дело No 121/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШАБЛА Решение от 26.6.2019г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура гр.Добрич разпоредбата на чл.30, ал.1, т.1 от Наредбата за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем в общински жилища,ползване и управление, на община Шабла в частта относно „ ……..или на други изключителни обстоятелства………“,приета от Общински съвет Шабла с Решение № 611 по Протокол № 52 от 19.12.2014 год. ОСЪЖДА Общински съвет на Община Шабла да заплати на Окръжна прокуратура гр.Добрич направените по делото разноски – държавна такса в размер на 20 /двадесет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
45 Административно дело No 124/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Определение от 26.6.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич с искане за отмяна като незаконосъобразни на разпоредбата на чл.33, т.1 от Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на община Генерал Тошево в частта относно „…или на други изключителни обстоятелства….“, както и на разпоредбата на чл.35 от същата наредба. ОСЪЖДА Общински съвет – Генерал Тошево да заплати на Окръжна прокуратура – Добрич разноски по делото в размер на 20 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Да се заличи номера на делото от списъка на делата, насрочени за открито съдебно заседание на 02.07.2019г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Определението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от него по реда на чл.137 от АПК.
46 Административно дело No 159/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Определение от 26.6.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич с искане за отмяна като незаконосъобразни на разпоредбата на чл.49, ал.3 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Генерал Тошево в частта относно „…или упълномощено от него лице….“, както и на разпоредбите на чл.50, ал. 2, т. 2 и т. 3 от същата наредба. ОСЪЖДА Общински съвет – Генерал Тошево да заплати на Окръжна прокуратура – Добрич разноски по делото в размер на 20 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Да се заличи номера на делото от списъка на делата, насрочени за открито съдебно заседание на 16.07.2019г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Определението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от него по реда на чл.137 от АПК.
47 Административно дело No 165/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Л.Б.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Решение от 26.6.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.Б.Г. *** срещу Заповед № 125/21.01.2019 г., издадена от кмета на Община Балчик, Н.А., на основание чл.225а, ал.1 във връзка с чл.225, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж “Пристройка на двуетажна жилищна сграда и навес към съществуваща такава“, намиращи се в ПИ 02508.84.204 по кадастралната карта на гр.Балчик, УПИ VІ, кв.307 по плана на града и в част от ПИ 02508.84.203 по кадастралната карта на гр.Балчик, УПИ V, кв.307 по плана на града. ОСЪЖДА Л.Б.Г. с ЕГН ********** *** да заплати на Община Балчик сумата от 300 ( триста ) лева – разноски по делото за вещо лице и за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на РБ, подадена чрез Административен съд -Добрич в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните.
48 Административно дело No 236/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.С.Ж. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР ДОБРИЧ, РУ КАВАРНА - ТИХОМИР ЖЕКОВ ШИШКОВ Решение от 26.6.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.С.Ж. с ЕГН ********** ***, срещу ЗППАМ № 19-0283-000025/17.03.2019г. на началник група при РУ - К. при ОД на МВР – Добрич, с която на основание чл.171, т.2а, б. “б” от ЗДвП на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 190 дни – чрез отнемане на 2 бр. рег. табели № В4448НК. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
49 Административно наказателно дело (К) No 245/2019 ЗАНН: АДФИ Н.Г.С. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ Решение от 26.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 8 от 04.02.2019г. на Районен съд -Каварна, постановено по нахд № 109/2018 г. по описа на същия съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
50 Административно дело No 408/2019 Закон за висшето образование В.П.М.,
ЗАМ.РЕКТОР НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" - ВАРНА
  Определение от 26.6.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 408/2019г. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред ВАС на Република България.
51 Административно дело No 695/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ю.Г.И. ОБЩИНА КАВАРНА Решение от 27.6.2019г.
ОСЪЖДА Община Каварна да заплати на Ю.Г.И., ЕГН ********** ***, обезщетение по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ във връзка с чл. 100, ал. 4 от ЗДСл в размер на 31019,71 лв., представляващо неполучена заплата във връзка с отстраняването му от длъжност със заповед №355 от 25.06.2012 г. на Кмета на община Каварна за периода от 29.01.2016 г. до 22.08.2018 г., ведно със законната лихва върху тази сума в размер на 16 751,11 лева. ОТХВЪРЛЯ предявения от Ю.Г.И., ЕГН ********** *** иск срещу Община Каварна иск обезщетение по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ във връзка с чл. 100, ал. 4 от ЗДСл в останалата му част за сумата над 44 770,83 лв. до 74 643,80 лева, във връзка с отстраняването му от длъжност със заповед №355 от 25.06.2012 г. на Кмета на община Каварна за периода от 25.06.2012 г. до 28.01.2016 г. ОСЪЖДА Община Каварна да заплати на Юлия Г.И., ЕГН ********** *** сторените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 2 473,12 /Две хиляди четиристотин седемдесет и три лева и дванадесет ст./ лева. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му.
52 Административно наказателно дело (К) No 244/2019 ЗАНН: АДФИ Н.Г.С. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ Решение от 27.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 7 от 04.02.2019 г. на Районен съд -Каварна, постановено по нахд № 269/2018 г. по описа на същия съд. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
53 Административно дело No 311/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ЙОРДАНОВ КОМЕРС 74 ЕООД НАЧАЛНИКА НА РУ - КАВАРНА ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 27.6.2019г.
ОТМЕНЯ заповед за прилагане на ПАМ №19-0283-000029 от 05.05.2019 г. на началник РУ Каварна към ОДМВР – Добрич, с която на основание чл.171, т.2а от ЗДвП на „ЙОРДАНОВ КОМЕРС 74“ ЕООД гр. Каварна е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 190 дни чрез отнемане на 2 броя табели с рег.№ТХ 5191 ХТ . ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Добрич да заплаи сторените по делото съдебно-деловодни разноски на „ЙОРДАНОВ КОМЕРС 74“ ЕООД, ЕИК 201446609, със седалище и адрес на управление гр. Каварна, ул. „Здравец“ №23, представлявано от управителя В.Х.Й. в размер на 310 /Триста и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване, съгласно чл. 172, ал. 5, изр. второ от ЗДвП.
В законна сила на 27.6.2019г.
54 Административно дело No 152/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДОБРИЧ Определение от 28.6.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич с искане за отмяна като незаконосъобразни на разпоредбите на чл.30, т.1 и чл.34, ал.4 от Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на община Добрич. ОСЪЖДА Общински съвет – Добрич да заплати на Окръжна прокуратура – Добрич разноски по делото в размер на 20 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Да се заличи номера на делото от списъка на делата, насрочени за открито съдебно заседание на 02.07.2019г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Определението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от него по реда на чл.137 от АПК.
55 Административно дело No 186/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДОБРИЧ Определение от 28.6.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от „Рейсър Ауто” ЕООД, ЕИК: 201327590, със седалище и адрес на управление гр. София, ЖК „Кремиковци“, бл. 29, ап.3, представлявано от управителя Ю.С. с която се оспорва разпоредбата на чл.21, ал.1 от Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управлението на отпадъците на територията на Община Добрич, приета от ОбС Добрич. ОСЪЖДА Общински съвет Добрич да заплати на Рейсър Ауто” ЕООД, ЕИК: 201327590, със седалище и адрес на управление гр. София, ЖК „Кремиковци“, бл. 29, ап.3, представлявано от управителя Ю.С., сторените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 600 /Шестотин/ лева. ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото адм.д. № 186/2019 г. на Административен съд - Добрич. Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщението пред ВАС на Р България. Да се уведомят страните да не се явяват в съдебно заседание на 02.07.2019 г. Да се изпрати препис от същото на страните.
56 Административно дело No 212/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК Решение от 28.6.2019г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура - Добрич нормата на чл.19, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление, приета с Решение № 543 по Протокол № 38 от 27.03.2014 г. на Общински съвет Балчик. ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура - Добрич израза „…или на други изключителни обстоятелства…“, съдържащ се в чл.30, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление, приета с Решение № 543 по Протокол № 38 от 27.03.2014 г. на Общински съвет Балчик. ОСЪЖДА Общински съвет Балчик да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски – държавна такса в размер на 20 /двадесет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
57 Административно наказателно дело (К) No 215/2019 ЗАНН: НАП ДД ПЕРФЕКТ ООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАП СОФИЯ Решение от 28.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 9 от 11.02.2019г. на Балчишкия районен съд, постановено по н.а.х.д.№ 370 по описа на съда за 2018 г. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.6.2019г.
58 Административно дело No 228/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Ж.И.М. КПКОНПИ ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ВАРНА Определение от 28.6.2019г.
ОТМЕНЯ определението си от 29.05. 2019 год. за даване ход по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ж.И.М. ***, против Отказ за удължаване на срок за представяне на декларации, обективиран в Писмо изх.№ТД 04ВА/УВ-2467/ 18.02.2019г./към УВ-1218/ 02.08.2017г./ на КПКОНПИ-Териториална дирекция – Варна. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 228 по описа за 2019г. на АдмС-Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
59 Административно дело No 254/2019 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДОБРИЧКИ Решение от 28.6.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба вх. № 1214/ 18.04.2019 г., подадена от Областен управител на област Добрич, срещу Решение № 1096 по Протокол № 49 от заседание на Добрички Общински съвет, проведено на 28.03.2019 г., с което Решение е приет Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинско социално предприятие „Помощ в дома и в градината“ община Добричка. ОСЪЖДА Областна администрация Добрич да заплати на Добрички общински съвет направените деловодни разноски в размер на 500.00 лв. /петстотин лева/. Препис от решението, на основание чл. 138, ал. 1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в четиринадесетдневен срок от съобщаването или връчването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване в срок на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени от касационния съд.
60 Административно наказателно дело (К) No 273/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.С.В. ВТОРО РУ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 28.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 104 от 20.03.2019 г., постановено по нахд № 815/2018 г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
61 Административно наказателно дело (К) No 283/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ЕВРОМАНГАН ЕАД Решение от 28.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 20/26.02.2019 г., постановено по нахд № 383/2018 г. по описа на Районен съд – Балчик. Решението е окончателно.
В законна сила на 28.6.2019г.
62 Административно наказателно дело (К) No 284/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ЕВРОМАНГАН ЕАД Решение от 28.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 21/26.02.2019 г., постановено по нахд № 386/2018 г. по описа на Районен съд – Балчик. Решението е окончателно.
В законна сила на 28.6.2019г.
63 Административно наказателно дело (К) No 285/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ЕВРОМАНГАН ЕАД Решение от 28.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 22/26.02.2019 г., постановено по нахд № 387/2018 г. по описа на Районен съд – Балчик. Решението е окончателно.
В законна сила на 28.6.2019г.
64 Административно наказателно дело (К) No 296/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ СВОБОДА АД Решение от 28.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №111/26.03.2019 г., постановено по НАХД № 1388/2018 г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 28.6.2019г.
65 Административно наказателно дело (К) No 297/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ СВОБОДА АД Решение от 28.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 109 от 25.03.2019 г., постановено по нахд № 1382/2018 г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 28.6.2019г.
66 Административно наказателно дело (К) No 298/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ СВОБОДА АД Решение от 28.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №111/26.03.2019 г., постановено по НАХД № 1388/2018 г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 28.6.2019г.
67 Административно наказателно дело (К) No 299/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ СВОБОДА АД Решение от 28.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 120 от 29.03.2019 г., постановено по нахд № 1392/2018 г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 28.6.2019г.
68 Административно наказателно дело (К) No 301/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.П.М. ПЪРВО РУ ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ Решение от 28.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 106/22.03.2019 г., постановено по АНД № 541 по описа на Районен съд гр. Добрич за 2018 година. Решението е окончателно.
В законна сила на 28.6.2019г.
69 Административно наказателно дело (К) No 305/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.А.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Решение от 28.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 11 от 11.03.2019 г., постановено по нахд № 9/2019 г. по описа на Районен съд – Генерал Тошево. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.6.2019г.
70 Административно наказателно дело (К) No 319/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.П.Ч. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 28.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 117/ 27.03.2019 г. по НАХД № 1245/ 2018 г. по описа на РС – Добрич. Решението е окончателно.
71 Административно наказателно дело (К) No 339/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ СВОБОДА АД Решение от 28.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 155 от 19.04.2019 г., постановено по нахд № 1370/2018 г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
72 Административно наказателно дело (К) No 348/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ СВОБОДА АД Решение от 28.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 145 от 16.04.2019 г., постановено по нахд № 1372/2018 г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 28.6.2019г.
73 Административно наказателно дело (К) No 350/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ СВОБОДА АД Решение от 28.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 161/ 22.04.2019 г., постановено по НАХД № 1386/2018 г. по описа на Районен съд – Добрич, с което е отменено НП № 08 – 000599/ 269 от 20.07.2018 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Добрич.