Административен съд - Добрич
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.5.2021г. до 31.5.2021г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 180/2021 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК Определение от 5.5.2021г.
ПРЕКРАТЯВА като деловоден номер в деловодната програма АД № 180/2021 г. по описа на Административен съд - Добрич. Препис от определението да се изпрати на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.5.2021г.
2 Административно дело No 629/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ХАЛЕЕСИ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Решение от 10.5.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ХАЛЕЕСИ“ ЕООД, ЕИК 205229485, седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. "Копривщица" №5А, представлявано от управителя И.С.К. Заповед №372-ФК/23.11.2020 г., издадена от Началник на отдел "Оперативни дейности" Варна в ГД "Фискален контрол" при ЦУ на НАП. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно наказателно дело (К) No 100/2021 ЗАНН: ДИТ ЕКОСТРОЙ АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ДОБРИЧ Решение от 10.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №32 от 02.11.2020 г. по НАХД №168/ 2020 год. по описа на Районен съд – Ген. Тошево. ОСЪЖДА „**“ АД ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „****“ №30, представлявано от прокуриста М.К.С. да заплати на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Добрич юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 /сто/ лв. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Дирекция „Инспекция по труда“ Добрич срещу Решение №32/02.11.2020 г., постановено по нахд №168/2020 г. по описа на РС гр. Ген. Тошево в частта за разноските. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 100/2021 г. по описа на АдмС-Добрич в тази му част. ИЗПРАЩА касационна жалба на Дирекция „Инспекция по труда“ Добрич срещу Решение №32/02.11.2020 г., постановено по нахд №168/2020 г. по описа на РС гр. Ген. Тошево в частта за разноските на Районен съд гр. Ген. Тошево, за произнасяне по реда на чл. 248 ГПК, съобразно дадените с настоящото решение указания. Решението е окончателно.
В законна сила на 10.5.2021г.
4 Административно дело No 111/2021 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ШАБЛА ДИРЕКТОР НА ДИР. "УТС" НА МРРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА НО ПО ПРОГР. ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ 14-20 Г. Решение от 10.5.2021г.
ОТМЕНЯ решение № РД-02-14-1072 от 18.11.2020 г. на Директора на дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" (УТС) към МРРБ (Министерство на регионалното развитие и благоустройството) и ръководител на НО (националният орган) на програма "ИНТЕРРЕГ V-A" Румъния България 2014-2020 г. ОСЪЖДА Министерство на регионалното развитие и благоустройството да заплати в полза на Община Шабла, с административен адрес: гр. Шабла, област Добрич, ул. "Равно поле" № 35, съдебни разноски в размер на 22.00 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба чрез Административен съд - Добрич пред Върховен административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните. На основание чл. 138, ал. 1 от АПК препис от решението да се изпрати на страните.
5 Административно наказателно дело (К) No 120/2021 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.В.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - БАЛЧИК Решение от 10.5.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №260015 от 19.02.2021 г., постановено по АНД №83/2020 г. по описа на Районен съд гр. Балчик. Решението не подлежи на обжалване и/или протест.
В законна сила на 10.5.2021г.
6 Административно дело No 140/2021 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК Определение от 10.5.2021г.
ОТМЕНЯ Разпореждането за насрочване разглеждане на делото в открито съдебно заседание на 31.05.2020 г. от 11.30 часа. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Областен управител на област с административен център Добрич, с адрес: град Добрич, ул.”Независимост” № 5 против Решение № 256 по Протокол № 18 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 25.02.2021 год. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 140/ 2021 год. по описа на Административен съд - Добрич. ОСЪЖДА Община Балчик да заплати на Областна администрация Добрич съдебно – деловодни разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв. (сто лева). Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
7 Административно дело No 141/2021 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК Определение от 10.5.2021г.
ОТМЕНЯ Разпореждането за насрочване разглеждане на делото в открито съдебно заседание на 31.05.2020 г. от 11.45 часа. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Областен управител на област с административен център Добрич, с адрес: град Добрич, ул.”Независимост” № 5 против Решение № 253, т.22 - 22.3 по Протокол № 18 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 25.02.2021 год. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 141/ 2021 год. по описа на Административен съд - Добрич. ОСЪЖДА Община Балчик да заплати на Областна администрация Добрич съдебно – деловодни разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв. (сто лева). Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
8 Административно дело No 431/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Д.С. ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 11.5.2021г.
ОСЪЖДА община Добрич да заплати на С.Д.С., ЕГН **********,***, сумата от 14 440 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, изразяващи се в невъзможността на ищцата да използва обекта си на собственост за периода от 01.09.2015 г. до 01.09.2020 г. в резултат от незаконосъобразното бездействие на общинската администрация да изпълни задължението си да й предаде отстъпения като обезщетение недвижим имот, съставляващ апартамент № 12, секция “А”, на шести етаж (четвърти жилищен) в жилищен блок “Добрич”, находящ се в град Добрич, ул. “Иван Пенаков”, състоящ се от три стаи и кухня с площ от 88, 67 кв.м., ведно с изба № 12 с площ от 10, 38 кв.м., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на влизане в сила на решението до окончателното й заплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част за разликата до пълния предявен размер от 24 000 лева, както и иска за заплащане на лихва за забава върху обезщетението за имуществени вреди от 24 000 лева за периода от 01.09.2015 г. до 01.09.2020 г. в размер на 12 189, 53 лева. ОСЪЖДА община Добрич да заплати на С.Д.С., ЕГН **********,***, сумата от 5000 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, изразяващи се в причинени на ищцата тревоги, притеснение, унижение и отрицателни емоции за периода от 01.09.2015 г. до 01.09.2020 г. в резултат от незаконосъобразното бездействие на общинската администрация да изпълни задължението си да й предаде отстъпения като обезщетение недвижим имот, съставляващ апартамент № 12, секция “А”, на шести етаж (четвърти жилищен) в жилищен блок “Добрич”, находящ се в град Добрич, ул. “Иван Пенаков”, състоящ се от три стаи и кухня с площ от 88, 67 кв.м., ведно с изба № 12 с площ от 10, 38 кв.м., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на влизане в сила на решението до окончателното й заплащане. ОСЪЖДА община Добрич да заплати на С.Д.С., ЕГН **********,***, разноски за първата инстанция в размер на 695 лева. ОСЪЖДА С.Д.С., ЕГН **********,***, да заплати на община Добрич сумата от 1203, 92 лева, съставляващи разноски за първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба и протест пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
9 Административно дело No 432/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Н.Ц. ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 11.5.2021г.
ОСЪЖДА община Добрич да заплати на П.Н.Ц., ЕГН **********,***, сумата от 14 920 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, изразяващи се в невъзможността на ищцата да използва обекта си на собственост за периода от 01.09.2015 г. до 01.09.2020 г. в резултат от незаконосъобразното бездействие на общинската администрация да изпълни задължението си да й предаде отстъпения като обезщетение недвижим имот, съставляващ апартамент № 16, секция “Б”, на осми етаж (шести жилищен) в жилищен блок “Добрич”, находящ се в град Добрич, ул. “Иван Пенаков”, състоящ се от три стаи и кухня с площ от 90, 58 кв.м., ведно с изба № 16 с площ от 6, 33 кв.м., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на влизане в сила на решението до окончателното й заплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част за разликата до пълния предявен размер от 24 000 лева, както и иска за заплащане на лихва за забава върху обезщетението за имуществени вреди от 24 000 лева за периода от 01.09.2015 г. до 01.09.2020 г. в размер на 12 189, 53 лева. ОСЪЖДА община Добрич да заплати на П.Н.Ц., ЕГН **********,***, сумата от 5000 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, изразяващи се в причинени на ищцата тревоги, притеснение, унижение и отрицателни емоции за периода от 01.09.2015 г. до 01.09.2020 г. в резултат от незаконосъобразното бездействие на общинската администрация да изпълни задължението си да й предаде отстъпения като обезщетение недвижим имот, съставляващ апартамент № 16, секция “Б”, на осми етаж (шести жилищен) в жилищен блок “Добрич”, находящ се в град Добрич, ул. “Иван Пенаков”, състоящ се от три стаи и кухня с площ от 90, 58 кв.м., ведно с изба № 16 с площ от 6, 33 кв.м., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на влизане в сила на решението до окончателното й заплащане. ОСЪЖДА община Добрич да заплати на П.Н.Ц., ЕГН **********,***, разноски за първата инстанция в размер на 525, 70 лева. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба и протест пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
10 Административно дело No 437/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.И.Д. ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 11.5.2021г.
ОСЪЖДА община Добрич да заплати на В.И. Д.– Д., ЕГН **********, с адрес : Република И.К.Д.и с. Владимирово, област Добрич, сумата от 14 920 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, изразяващи се в невъзможността на ищцата да използва обекта си на собственост за периода от 01.09.2015 г. до 01.09.2020 г. в резултат от незаконосъобразното бездействие на общинската администрация да изпълни задължението си да й предаде отстъпения като обезщетение недвижим имот, съставляващ апартамент № 7, секция “Б”, на пети етаж (трети жилищен) в жилищен блок “Добрич”, находящ се в град Добрич, ул. “Иван Пенаков”, състоящ се от три стаи и кухня с площ от 90, 58 кв.м., ведно с изба № 7 с площ от 7, 13 кв.м., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на влизане в сила на решението до окончателното й заплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част за разликата до пълния предявен размер от 24 000 лева, както и иска за заплащане на лихва за забава върху обезщетението за имуществени вреди от 24 000 лева за периода от 01.09.2015 г. до 01.09.2020 г. в размер на 12 189, 53 лева. ОСЪЖДА община Добрич да заплати на В.И. Д.– Д., ЕГН **********, с адрес : Република И.К.Д.и с. Владимирово, област Добрич, сумата от 3000 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, изразяващи се в причинени на ищцата тревоги, притеснение, унижение и отрицателни емоции за периода от 01.09.2015 г. до 01.09. 2020 г. в резултат от незаконосъобразното бездействие на общинската администрация да изпълни задължението си да й предаде отстъпения като обезщетение недвижим имот, съставляващ апартамент № 7, секция “Б”, на пети етаж (трети жилищен) в жилищен блок “Добрич”, находящ се в град Добрич, ул. “Иван Пенаков”, състоящ се от три стаи и кухня с площ от 90, 58 кв.м., ведно с изба № 7 с площ от 7, 13 кв.м., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на влизане в сила на решението до окончателното й заплащане. ОСЪЖДА община Добрич да заплати на В.И. Д.– Д., ЕГН **********, с адрес : Република И.К.Д.и с. Владимирово, област Добрич, разноски за първата инстанция в размер на 430, 30 лева. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба и протест пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните. ОСЪЖДА община Добрич да заплати на В.И. Д.– Д., ЕГН **********, с адрес : Република И.К.Д.и с. Владимирово, област Добрич, сумата от 14 920 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, изразяващи се в невъзможността на ищцата да използва обекта си на собственост за периода от 01.09.2015 г. до 01.09.2020 г. в резултат от незаконосъобразното бездействие на общинската администрация да изпълни задължението си да й предаде отстъпения като обезщетение недвижим имот, съставляващ апартамент № 7, секция “Б”, на пети етаж (трети жилищен) в жилищен блок “Добрич”, находящ се в град Добрич, ул. “Иван Пенаков”, състоящ се от три стаи и кухня с площ от 90, 58 кв.м., ведно с изба № 7 с площ от 7, 13 кв.м., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на влизане в сила на решението до окончателното й заплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част за разликата до пълния предявен размер от 24 000 лева, както и иска за заплащане на лихва за забава върху обезщетението за имуществени вреди от 24 000 лева за периода от 01.09.2015 г. до 01.09.2020 г. в размер на 12 189, 53 лева. ОСЪЖДА община Добрич да заплати на В.И. Д.– Д., ЕГН **********, с адрес : Република И.К.Д.и с. Владимирово, област Добрич, сумата от 3000 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, изразяващи се в причинени на ищцата тревоги, притеснение, унижение и отрицателни емоции за периода от 01.09.2015 г. до 01.09. 2020 г. в резултат от незаконосъобразното бездействие на общинската администрация да изпълни задължението си да й предаде отстъпения като обезщетение недвижим имот, съставляващ апартамент № 7, секция “Б”, на пети етаж (трети жилищен) в жилищен блок “Добрич”, находящ се в град Добрич, ул. “Иван Пенаков”, състоящ се от три стаи и кухня с площ от 90, 58 кв.м., ведно с изба № 7 с площ от 7, 13 кв.м., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на влизане в сила на решението до окончателното й заплащане. ОСЪЖДА община Добрич да заплати на В.И. Д.– Д., ЕГН **********, с адрес : Република И.К.Д.и с. Владимирово, област Добрич, разноски за първата инстанция в размер на 430, 30 лева. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба и протест пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните. Административен съдия:
11 Административно дело No 199/2021 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Я.Д.М. НАЧАЛНИКА НА РУ - ТЕРВЕЛ ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Определение от 12.5.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Я.Д.М. ***. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 199/2021 г. по описа на Административен съд – Добрич. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд – Разград. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.
В законна сила на 12.5.2021г.
12 Административно дело No 84/2021 Закон за движението по пътищата Б.Й. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ" ОДМВР-ДОБРИЧ Решение от 13.5.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 357р-204 от 08.01.2020г., издадено от комисар И.И. - началник на отдел „Охранителна полиция“ към ОД на МВР-Добрич. Решението е окончателно.
13 Административно наказателно дело (К) No 86/2021 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА СРГ АВТО ЕООД Решение от 13.5.2021г.
ОТМЕНЯ решение № 260006/02.02.2021 г., постановено по нахд № 130/2020 г. по описа на Районен съд - Балчик, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № В-0050601 от 30.03.2020 г. на директора на Регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра към Главна дирекция “Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, с което на „***“ ЕООД, с ЕИК ***, за нарушение на чл.24, ал.1 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 300 лева на основание чл.200 от ЗЗП. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.5.2021г.
14 Административно дело No 202/2021 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 МЕДИАЛ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Определение от 13.5.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 1489/ 12.05.2021 г. на „МЕДИАЛ“ ЕООД, ЕИК 124542918, седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Георги Кочев“ № 57, представлявано от С.Х.Р., П.Д.П. и Е.С.Й., подадена чрез адв. А.Т.А.,***, против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 98-ФК/ 21.04.2021 г., издадена от Началник на отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД “Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 202/ 2021 г. по описа на Административен съд - Добрич. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд – Плевен. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.
В законна сила на 13.5.2021г.
15 Административно дело No 627/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.И.И. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 14.5.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.И.И., с ЕГН **********,***, срещу заповед № 851з – 105/13.12.2019 г. на началника на сектор „ПП“ при ОД на МВР - Добрич, с която е отказана първоначална регистрация на товарен автомобил марка „Форд Транзит“ с рама № WFOVXXTTFV5C03368 – по документи, внос от Дания. ОСЪЖДА П.И.И., с ЕГН **********,***, да заплати на ОД на МВР – Добрич сумата от 100 лева, представляващи разноски за първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
16 Административно дело No 5/2021 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Р.И.Ч. НАЧАЛНИКА НА РУ - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО КЪМ ОДМВР - ДОБРИЧ Решение от 14.5.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба от Р.И.Ч., ЕГН **********,***, срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 20 – 0265 – 000152/ 22.11.2020 г. на Началник РУ – ***при ОДМВР – Добрич РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
17 Административно дело No 208/2021 Закон за министерство на вътрешните работи О.Б. МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ПРИ ГРУПА "МИГРАЦИЯ" КЪМ ОДМВР - Й.Й.,
НАЧАЛНИКА НА ГРУПА МИГРАЦИЯ ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ
Определение от 14.5.2021г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 208/2021 г. по описа на Административен съд - Добрич. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд – град София. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните по реда на чл.138 от АПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
18 Административно дело No 205/2021 Закон за управление на отпадъците ТАНАТОС ООД ДИРЕКТОРА НА РИОСВ - ВАРНА Определение от 17.5.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от „Танатос“ ООД, ЕИК 124630738, представлявано от управителя Д.Д., подадена чрез адв. Р.К., ВАК, срещу Писмо изх. № 26 – 00 – 8745/ А5/ 23.04.2021 г. на Директора на РИОСВ – Варна. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 205/ 2021 год. по описа на Административен съд Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщението пред Върховния административен съд на Р България.
19 Административно дело No 207/2021 Закон за министерство на вътрешните работи В.Ю. МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ПРИ ГРУПА "МИГРАЦИЯ" КЪМ ОДМВР - Й.Й. Определение от 17.5.2021г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 207/2021 г. по описа на Административен съд - Добрич. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд – град София. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните по реда на чл.138 от АПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.5.2021г.
20 Административно дело No 649/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Й.С. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 18.5.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Й.С., с ЕГН **********,***, заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 20-0851-000542/07.12.2020 г., издадена от началника на сектор “ПП” при ОД на МВР – Добрич. ОСЪЖДА сектор “ПП” при ОД на МВР – Добрич да заплати на С.Й.С. с ЕГН ********** *** сумата от 510 лева, сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
21 Административно дело No 181/2021 КСО Г.Г.П. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Определение от 18.5.2021г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 181 по описа за 2021г. на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
22 Административно дело No 256/2019 Закон за кадастъра и имотния регистър Г.Т.Д.,
И.Д.Д.,
К.Д.Н.,
М.Д.Д.
НАЧАЛНИКА НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ДОБРИЧ Решение от 19.5.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Т.Д., с ЕГН **********,***, И.Д.Д., с ЕГН **********,***, К.Д.Н., с ЕГН **********,*** и М.Д.Д., с ЕГН **********,*** срещу отказ за изменение на КККР на с.Граничар, общ.Шабла по подадено заявление с вх.№ 01-447899/13.11.2018 г., обективиран в писмо с изх.№ 17-86/04.02.2019 г. на началника на СГКК – Добрич. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд на Република България.
23 Административно дело No 68/2021 ДОПК Д.И.М. ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП - ВАРНА Определение от 19.5.2021г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 19.04.2021 г., с което е даден ход на делото по същество. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 68/2021 г. по описа на Административен съд – Добрич. ВРЪЩА делото като преписка на директора на ТД на НАП – Варна за поправка на допусната очевидна фактическа грешка в решение № 244 от 10.11.2020 г. След приключване на процедурата по чл.175 от АПК делото да се върне обратно на Административен съд – Добрич за произнасяне по жалбата срещу решението. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.5.2021г.
24 Административно дело No 103/2021 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Х.Ю. ДИРЕКТОРА НА РД АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - РУСЕ Решение от 19.5.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на С.Х.Ю., ЕГН **********,***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД – 14 - 864/ 08.03.2021 г., издадена от Директора на Регионална дирекция "Автомобилна администрация" - Русе към Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", в частта на точка първа, с която на основание чл. 107, ал. 1 във връзка с чл. 106а, ал. 1, т. 1, б. "а" от Закона за автомобилните превози е приложена спрямо С.Х.Ю. принудителна административна мярка по чл. 106а, ал. 1, т. 1, б. "а" от Закона за автомобилните превози – временно спиране от движение на моторно превозно средство Мерцедес Спринтер 318 ЦДИ от категория М1 с рег. № ***, собственост на С.Х.Ю., до отстраняване на нарушението, но за не повече от 12 (дванадесет) месеца, чрез сваляне и отнемане на 1 (един) брой табела с регистрационен номер *** и отнемане на свидетелство за регистрация № 800284118, издадено на 11.10.2018 г. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
25 Административно дело No 467/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.С. ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
ОД НА МВР - ДОБРИЧ
Решение от 20.5.2021г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от А.С., с ЛНЧ **********, място на раждане Пакистан, с адрес гр. Балчик, ЖК „Балик“ №39, вх.В, ет.2, ап. 7 срещу ОД на МВР гр. Добрич и Върховен административен съд, представляван от председателя, обективно съединени искове: иск с правно основание чл. 4, §3 от Договора за Европейския съюз връзка с чл. 2в, ал. 1 т. 1 от ЗОДОВ и цена 13 000,00 лв. за присъждане на обезщетение за имуществени вреди, причинени от неприлагане на правото на Европейския съюз /ЕС/ и 7 000 лева, обезщетение за неимуществени вреди, както и законната лихва за забава, считано от датата на предявяване на иска до окончателното изплащане на сумата, като НЕОСНОВАТЕЛНИ и НЕДОКАЗАНИ. ОСЪЖДА А.С., с ЛНЧ **********, място на раждане Пакистан, с адрес гр. Балчик, ЖК „Балик“ №39, вх.В, ет.2, ап. 7 да заплати на ОД на МВР Добрич, сумата от 100 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА А.С., с ЛНЧ **********, място на раждане Пакистан, с адрес гр. Балчик, ЖК „Балик“ №39, вх.В, ет.2, ап. 7 , да заплати на Върховния административен съд сумата от 200 лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБългария в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
26 Административно дело No 585/2020 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ШАБЛА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Решение от 20.5.2021г.
ОТХЪРЛЯ жалбата на Община Шабла срещу Решение № 204 от 29.10.2020г., издадено от заместник –министър и ръководител на Програмния оператор по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ към Министерство на околната среда и водите (МОСВ) във връзка с процедура по подбор на проектни предложения BGENVIRONMENT -2.003 - „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци по Резултат 2 “Система за оценка, мониторинг и управление на морските води на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени 2014-2021г.“, в частта му с която не е одобрен разход за доставка на специализирано товарно превозно средство за сметосъбиране и извозване на отпадъци на стойност от 149 316 лева по проектното предложение на Община Шабла с наименование „Прилагане на иновативни мерки за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните зони на Община Шабла“. ОСЪЖДА Община Шабла да заплати на Министерството на околната среда и водите сумата от 200 (двеста) лева - разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на РБ.
27 Административно дело No 108/2021 Закон за опазване на околната среда ЛОНГ ЕМ ООД ДИРЕКТОРА НА РИОСВ - ВАРНА Решение от 20.5.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на "ЛОНГ ЕМ" ООД гр. Каварна, представлявано от управителя Д.П., Решение №ВА-31/ПР/2021 г. от 19.02.2021 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Варна в частта, с която са постановени на основание чл. 8, ал. 1, т, 6 от Наредбата за ОВОС изпълнението на следните условия: Точка 1. Преди въвеждане в експлоатация: 1.1.Да се представи в РИОСВ-Варна, за съгласуване доклад с данни от извършен минимум едногодишен, актуален собствен мониторинг, на орнитофауната и прилепите в района на площадката, съобразен с Методическите, указания за провеждане на орнитологичен мониторинг на площадки за ветроенегийни паркове по време на миграцията на птиците; 1.2. При наличие на данни, за риск от сблъсък на птици като „място с тесен фронт на миграция“, да се разработи система от мерки, включително за изключване на ветрогенератори, предмет на настоящото решение и Решение №ВА 179-ПР/2007 г.. при използване на система за ранно оповестяване (например радарна установка); 1.3.Да се изготви цялостен План за собствен мониторинг на орнитофауната и прилепите, в района на ИП, с участие на орнитолози; при прилагане на т. 1,2 от настоящото решение планът за собствен мониторинг следва да включва и наблюдение със система за ранно оповестяване; планът за собствен мониторинг на орнитофауната и прилепите да предвижда наблюдения за период най-малко две години от въвеждане на ИП в експлоатация и да включва условие за своевременно известяване на РИОСВ - Варна, за загинали птици и прилепи в района на вятърния парк /при установени такива случаи/; 1.4.Докладът с данни от извършен минимум едногодишен актуален собствен мониторинг на орнитофауната по т. 1.1., системата от мерки по т, 1.2 и планът за собствен мониторинг по т. 1.3 да се съгласуват с РИОСВ - Варна, преди въвеждане на строежа в експлоатация; Точка 3. До един месец след въвеждане на инвестиционното предложение в експлоатация да започне провеждането на мониторинг на орнитофауната и прилепите, съгласно утвърдения по т. 1,3 от настоящото решение план за собствен мониторинг. Тримесечните резултати да се представят в РИОСВ - Варна, в срок. до края на месеца, следващ проведения мониторинг. Точка 4. По окончателните резултати от мониторинга по т. 1.3 да се изготви доклад. Докладът със заключенията да се представи в РИОСВ - Варна, в едномесечен срок след завършване на мониторинга. Точка 5. В рискови дни на миграция на птиците, определени на базата на мониторинга и при всички случаи на заплаха от сблъсък на птици е ветрогенератори, вятърният парк или части от него да се изключват. ОСЪЖДА РИОСВ Варна да заплати на „ЛОНГ ЕМ“ ООД, ЕИК 119591447, със седалище и адрес на управление гр. Каварна, ул. „Андрей Василев – Амира“ №38, ет.4, ап11, представлявано от управителя Д.Т.П., сумата 50 ( петдесет ) лв. разноски за водене на делото пред настоящия съд. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
28 Административно дело No 302/2020 Закон за местните данъци и такси (вкл. ревизионни актове) ЕЛПРОМ - ТЕРМО АД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "МДТХСД И БФС" ПРИ ОБЩИНА - БАЛЧИК Решение от 25.5.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на „****“ АД , ЕИК ***, седалище и адрес на управление: гр. Балчик, ул. „***“ 40, представлявано от Ц.И.К., Акт за установяване на задължения по чл. 107, ал. 3 ДОПК № АУ 000053/ 12.03.2020 г., издаден от ***– главен инспектор ревизор по приходите към отдел „Общинска данъчна служба“ в Дирекция „МДТСХД и БФС“ при Община Балчик, потвърден с Решение № 53Р/ 05.06.2020 г. на Директора на Дирекция „МДТХСД и БФС“ при Община Балчик, в частта на определените лихви за забава за неизпълнение на задължението за заплащане на такса битови отпадъци в срок до размер на сумата общо от 95.74 лв., както следва: за 2016 г. за сумата над 2880.58 лв. до 2921.35 лв.; за 2017 г. за сумата над 2393.28 лв. до 2426.08 лв.; за 2018 г. за сумата над 1442.29 лв. до 1459.26 лв. и за 2019 г. за сумата над 499.48 лв. до 504.68 лв. ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част като неоснователна. ОСЪЖДА „****“ АД , ЕИК ***, седалище и адрес на управление: гр. Балчик, ул. „***“ 40, представлявано от Ц.И.К.,*** съдебно – деловодни разноски по реда на прихващането в размер на 2156.89 лв. (две хиляди сто петдесет и шест лева и 89 стотинки). Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните по реда на чл. 138 АПК.
29 Административно дело No 628/2020 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ДИРЕКТОР НА ДИР. "УТС" НА МРРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА НО ПО ПРОГР. ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ 14-20 Г. Решение от 25.5.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на община Генерал Тошево решение № РД-02-14-1023/11.11.2020 г. на директора на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ (УТС) към Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и ръководител на НО (националният орган) на програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020, с което на жалбоподателя е определена финансова корекция в общ размер на 25% или 47 041, 33 евро с ДДС от допустимите разходи, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (188 165, 30 евро с ДДС) по договор № 023 /15.01.2020 г., сключен между Община Генерал Тошево и „Д.А.“ ЕООД, на стойност 312 940 лева без ДДС (375 528 лева с ДДС). ОСЪЖДА Министерството на регионалното развитие и благоустройството да заплати на община Генерел Тошево сумата от 736, 04 лева, сторени разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението до страните.
30 Административно дело No 6/2021 Закон за местните данъци и такси (вкл. ревизионни актове) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 25.5.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД със седалище и адрес на управление гр. София, бул. "Драган Цанков" №37, представлявано от изп. директори Н.Б. и С.П. против Мълчалив отказ на орган по приходите по чл. 4, ал. 4 от ЗМДТ от общинска администрация – Добрич по искане по чл.129, ал.1 от ДОПК за прихващане и възстановавяне на недължимо платени суми за ДНИ и ТБО, потвърден с Решение по чл.155 от ДОПК №17-18-8-1/27.11.2020 г. на Кмета на община Добрич ОСЪЖДА "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД ЕИК 831094393, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. "Драган Цанков" №37, представлявано от изп. директори Н.Б. и С.П. ***. Добрич сума в размер на 100 лева, представляваща направени по делото разноски. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
31 Административно дело No 126/2021 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.М.Д. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - РУСЕ Решение от 25.5.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.М.Д. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД-14-1006/22.03.2021 г. на директора на Регионална дирекция "Автомобилна администрация" – Русе, в частта по т. втора. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд чрез настоящия съд.
32 Административно дело No 145/2021 чл. 304 АПК П.А.В. КМЕТ НА КМЕТСТВО С. ДРАГАНОВО ОБЩИНА ДОБРИЧКА Разпореждане от 25.5.2021г.
ОСТАВЯМ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх. № 1073/ 02.04.2021 г. на Административен съд – Добрич от П.А.В.,***, подадена чрез адв. М. В. - ДАК, с правно основание чл. 306 във връзка с чл. 304, ал. 1 АПК. Разпореждането не подлежи на обжалване. Препис от Разпореждането да се изпрати на страните за сведение.
33 Административно дело No 93/2021 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Н.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 26.5.2021г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Добрич да заплати на П.Н.П., с ЕГН **********,***, сумата от 200 лева, представляващи обезщетение за неимуществени вреди, изразяващи се в причинени неудобства и притеснения за периода от 25.08.2017 г. до 03.03.2018 г. в резултат от отменена като незаконосъобразна заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0851-000719 от 25.08.2017 г. на началника на сектор „ПП“ при ОД на МВР – Добрич, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до пълния предявен размер от 5000 лева. ОСЪЖДА П.Н.П., с ЕГН **********,***, да заплати на Областна дирекция на МВР – Добрич сумата от 62, 80 лева, съставляващи разноски за юрисконсултско възнаграждение пред първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба и протест пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
34 Административно дело No 229/2021 Закон за достъп до обществена информация Ц.И.В. ДИРЕКТОРА НА ДКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ДВОРЕЦА Определение от 26.5.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ц.И.В. от гр. София против мълчалив отказ на Директора на ДКИ „КЦ ДВОРЕЦА“ гр. Балчик за предоставяне на достъп до обществена информация. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 229/2021 г. по описа на Административен съд Добрич. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд София-град. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
35 Административно дело No 459/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Й.Н.Т. ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 27.5.2021г.
ОТХВЪРЛЯ предявените искове срещу Община град Добрич за заплащане на обезщетение на М.Й.Н.-Т. ***, за претърпени имуществени и неимуществени вреди и съответните лихви за тях, следствие от противоправно бездействие на общинската администрация на Община град Добрич, за периода 14.09.2015г. - 14.09.2020г. ОСЪЖДА М.Й.Н.-Т. с ЕГН ********** *** да заплати на Община град Добрич, БУЛСТАТ 000852932 с адрес гр.Добрич, ул. „България“ № 12, представлявана от кмета, сумата от 2 038 (две хиляди и тридесет и осем) лева - разноски по делото за адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
36 Частно административно дело No 233/2021 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК П.Х.К. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Определение от 27.5.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на П.Х.К. с адрес *** срещу разпореждане за предварително изпълнение на Заповед за налагане на ПАМ № 125-ФК от 17.05.2021г., издадена от Красимир Ангелов - началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД“Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
37 Административно дело No 382/2019 Закон за местните данъци и такси (вкл. ревизионни актове) БУЛМИКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МДТ ПРИ ОБЩИНА ДОБРИЧ Решение от 28.5.2021г.
ОТМЕНЯ по оспорване на “Булмикс Интернешънъл“ АД, ЕИК 103003321, със седалище и адрес на управление гр.София, бул. “Ген.Тотлебен“ № 85-87, Акт за установяване на задължение по чл.107, ал.3 от ДОПК № АУЗ-107-355/28.12.2016 г., издаден от старши инспектор в Дирекция “МДТ” при община – Добрич, мълчаливо потвърден от Директора на Дирекция “МДТ” при община – Добрич, в ЧАСТТА с който в тежест на жалбоподателя са установени задължения за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за периода 2011 г. – 2016 г. за недвижим имот, находящ се в гр.Добрич, ул. „Войвода Димитър Калъчлията“, с партиден номер 5803F51798 за ДНИ 2011 г. - за разликата над 2 096 лв. до 3 467.14 лв. главница; за 2012 г. - за разликата над 2 096 лв. до 3 467.14 лв. главница; за 2013 г. - за разликата над 2 096 лв. до 3 467.14 лв. главница; за 2014 г. - за разликата над 2 096 лв. до 3 467.14 лв. главница; за 2015 г. - за разликата над 2 096 лв. до 3 467.14 лв. главница; за 2016 г. - за разликата над 2 096 лв. до 3 467.14 лв. главница; за дължима лихва за периода 2011-2016 г. за разликата над 3613,19 лева до 5979,73 лева; за ТБО 2011 г. - за разликата над 2 090,54 лв. до 18 669.25 лв. главница, за 2012 г. - за разликата над 2 090,54 лв. до 18 669.25 лв. главница; 2013 г. - за разликата над 2 090,54 лв. до 18 669.25 лв. главница; 2014 г. - за разликата над 2 090,54 лв. до 18 669.25 лв. главница; 2015 г. - за разликата над 2 090,54 лв. до 18 669.25 лв. главница; 2016 г. - за разликата над 2 090,54 лв. до 18 669.25 лв. главница; за дължима лихва за периода 2011-2016 г. за разликата над 3603,77 лева до 32 198,64 лева, като ОТХВЪРЛЯ оспорването в останалата част. ОСЪЖДА Община Добрич да заплати на “Булмикс Интернешънъл“ АД, ЕИК 103003321, със седалище и адрес на управление гр.София, бул. “Ген.Тотлебен“ № 85-87 разноски в размер на 13 726 лева, съразмерно уважената част от жалбата. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението до страните.
38 Административно дело No 125/2021 КСО М.В.С. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 31.5.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.В.С.,*** Решение № 5/ 11.03.2021 г., издадено от Директора на ТП на НОИ – Добрич, както и потвърденото с него Разпореждане № **********/ 11.12.2020 г. на Ръководител “Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ Добрич. ВРЪЩА преписката на Ръководител "Пенсионно осигуряване" при Териториално поделение на Национален осигурителен институт - Добрич за издаване на административен акт по подаденото от М.В.С.,*** Заявление за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст с вх. № з2113 - 24 - 1358/ 02.11.2020 г. на ТП на НОИ - Добрич при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени с мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА ТП на НОИ - Добрич да заплати на М.В.С.,***, ЕГН ********** сума размер на 400.00 лв. (четиристотин лева), представляваща разноски, направени във връзка с делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщението и от изпращането на страните на препис от решението, че е изготвено.