Административен съд - Добрич
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.5.2020г. до 31.5.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 385/2019 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община АГРОМИЛЕКС ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧ Определение от 11.5.2020г.
ОТМЕНЯ Протоколно определение от открито съдебно заседание, проведено на 27.04.2020 г., с което е даден ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „****“ ООД, ЕИК ****, Добрич, ул. „****“ № 39, представлявано от управителя П.М.И., срещу Заповед № 358/ 24.03.2016 г. на Кмета на Община град Добрич в частта, с която е одобрен Проект за изменение на ПУП - План за застрояване на новообразувания УПИ IX - за "ОДО", за ново ниско /Н до 10м./, свързано с УПИ VII застрояване. ОСЪЖДА „****“ ООД, ЕИК ****, Добрич, ул. „****“ № 39, представлявано от управителя П.М.И.,*** сумата от 200.00 лв. (двеста лева) за юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА „****“ ООД, ЕИК ****, Добрич, ул. „****“ № 39, представлявано от управителя П.М.И.,*** ООД, ЕИК ****, представлявано от К.П.А. и М.М.М., заедно и поотделно, сумата от 900.00 лв. (деветстотин лева) съдебно – деловодни разноски. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 385/ 2019 г. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба, подадена в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните, до Върховен административен съд на РБ чрез Административен съд - Добрич.
2 Административно дело No 201/2020 Изборен кодекс Я.Ж.В. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ДОБРИЧКА Определение от 11.5.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Я.Ж.В. ***, против Решение № 203-МИ/23.04.2020 г. на ОИК-Добричка. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 201/2020 г. по описа на Административен съд-Добрич. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, в седмодневен срок от съобщаването му.
3 Административно наказателно дело (К) No 165/2020 ЗАНН: НАП ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ - ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП ТАТИВО ЕООД Определение от 12.5.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената касационна жалба от Б.С. Г. – Началник отдел „Оперативни дейности“ в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП срещу Решение №54 от 07.02.2020 г., постановено по нахд № 1603/2019 г. по описа на Районен съд гр. Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по кас. адм.д. №165/2020 г. по описа на ДАС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
4 Административно дело No 136/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 АЛБЕНА СТИЛ АД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/ ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП - ВАРНА Решение от 18.5.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на ***АД (в несъстоятелност), ЕИК ***, седалище и адрес на управление: гр. ***, бул. „25 – ти септември“ № 55, чрез синдика Д.К.С., Решение № 1/ 03.01.2020 г. на Директора на ТД на НАП – Варна, както и потвърдения с него отказ за отмяна на наложени обезпечителни мерси с изх. № С190008 – 012 – 0000091/ 09.12.2019 г., издаден от старши публичен изпълнител в Дирекция „Събиране“ при ТД на НАП Варна, сектор „ОСПВ“, офис ***, в частта на наложените с Постановление за налагане на обезпечителни мерки № 26-А-2762/ 19.10.2009 г., издадено от старши публичен изпълнител ***. ВРЪЩА преписката на старши публичен изпълнител ***при ТД на НАП Варна, офис ***, за ново произнасяне в частта на отправеното по молба вх. № 21511/ 25.11.2019 г. от синдика на ***АД (в несъстоятелност), ЕИК ***, седалище и адрес на управление: гр. ***, бул. „25 – ти септември“ № 55, Д.К.С., искане на основание чл. 193, ал. 4 от ДОПК да бъде прекратено на основание чл. 225, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 7 ДОПК изпълнителното дело и да бъдат вдигнати служебно наложените с ПНОМ № 26-А-2762/ 19.10.2009 г., издадено от старши публичен изпълнител ***, обезпечителни мерки, съобразно дадените с настоящото съдебно решение задължителни указания по приложението на закона. ОТХВЪРЛЯ оспорването в останалата му част относно произнасянето, свързано с наложените обезпечителни мерки по ПНОМ № 70-169-1/13.10.2010 г., издадено от публичен изпълнител ***, „МДТ“ при Община град ***. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
5 Административно дело No 616/2019 Закон за подпомагане на земеделските производители Н.Г.М. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Решение (второ) от 19.5.2020г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в Решение №32 от 13.02.2020 г., постановено по адм. дело №616/2018 г. по описа на Административен съд гр.Добрич, както следва: Навсякъде в решението да се чете Уведомително писмо с изх. №02-080-6500/7269 от 06.08.2019 г. на Зам. изп. Директор на ДФ „Земеделие“ РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните.
6 Административно дело No 650/2019 Закон за местните данъци и такси Н.Д.Н. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МДТ ПРИ ОБЩИНА ДОБРИЧ Решение от 20.5.2020г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на на Н.Д. *** против АУЗ №10487-1/12.12.2018 г. на Дирекция „МДТ“ община Добрич, в частта с която са начислени такси битови отпадъци /ТБО/ за недвижими имоти: недвижим имот, находящ се в гр. Добрич, бул. „25-ти септември“ №62, ет.7, ап.27 и недвижим имот, находящ се в гр. Добрич, ул. „Петър Берон“ №28 за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2018 г., ведно с начислената законна лихва ОСЪЖДА Н.Д.Н. ЕГН ********** *** да заплати на община Правец сумата от 212,10 /двеста и дванадесет и десет/ лв. разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
7 Административно дело No 717/2019 Закон за данък върху добавената стойност ФИШМАСТЪР ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП - СОФИЯ Решение от 20.5.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ФИШМАСТЪР“ ООД срещу Ревизионен акт № Р-03000819000399-091-001/21.08.2019 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП Варна, в частта, в която е потвърден с Решение № 252/08.11.2019 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“- Варна при ЦУ на НАП и с която е отказано правото на приспадане на данъчен кредит за данъчния период на месец ноември 2018 г. в размер на 18 583, 08 лева ОСЪЖДА “ФИШМАСТЪР“ ООД, ЕИК 203654516, със седалище и адрес на управление гр.Балчик, област Добрич, ул.“Черно море“ 19, ет.1, ап.4, представлявано от В.Л.М., да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“-Варна при ЦУ на НАП сумата от 1 087,49 (хиляда осемдесет и седем лева и четиридесет и девет стотинки) лв. – разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд - Добрич пред Върховен административен съд на РБ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
8 Административно дело No 189/2020 Закон за кадастъра и имотния регистър АГРО - ММ ЕООД НАЧАЛНИКА НА РДНСК - ДОБРИЧ Определение от 20.5.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от “Агро ММ” ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, ул. “Иван Пенаков” № 9, ет.3, офис № 10, представлявано от управителя С.Д.М., срещу писмо с изх. № Б-112-00-049/ 19.03.2020 г. на началника на РДНСК – Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Определението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от него по реда на чл.137 от АПК.
9 Административно дело No 145/2020 ДОПК П.С.П. ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП - ВАРНА Решение от 21.5.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.С.П., ЕГН **********,*** срещу решение № 43/21.02.2020г. на директора на ТД на НАП – Варна, с което е оставена без уважение жалбата му срещу разпореждане за присъединяване № С190008-105-0353099/24.10.2019г., постановление за налагане на обезпечителни мерки № С190008-022-0122008/20.12.2019 г. и постановление за налагане на обезпечителни мерки № С190008-022-01211991/20.12.2019г., и трите издадени от публичен изпълнител в сектор “ОСПВ” при ТД на НАП – Варна, ИРМ – Добрич. ОСЪЖДА П.С.П., ЕГН **********,***, да заплати на ТД на НАП – Варна сумата от 100 лева, съставляващи разноски по делото. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
10 Административно дело No 202/2020 Изборен кодекс КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ДОБРИЧКА Определение от 21.5.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ж.Х.Ж. като представител на КП БСП за България срещу решение № 203 – МИ от 23.04.2020 г. на ОИК – Добричка. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 202 по описа на Добричкия административен съд за 2020г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението от жалбоподателя.
11 Административно дело No 90/2020 Закон за местните данъци и такси Д.В.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МДТ ПРИ ОБЩИНА ВАРНА Определение от 22.5.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №90/2020г. по описа на Административен съд-Добрич. ПОВДИГА спор за подсъдност по жалба на Д.В.И. ***, против Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №МД-АУ-8339-1/27.11.2019 г., издаден от главен инспектор ТД при дирекция „Местни данъци“ към община Варна - орган по приходите, мълчаливо потвърден от Директора на дирекция МД в Община Варна, като на основание чл.135, ал.З от АПК ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд за определяне на подсъдността. Определението не подлежи на обжалване.
12 Административно дело No 199/2020 Закон за местните данъци и такси Д.В.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МДТ ПРИ ОБЩИНА ВАРНА Определение от 22.5.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №199/2020г. по описа на Административен съд-Добрич. ПОВДИГА спор за подсъдност по жалба на Д.В.И. ***, против Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК №МД-АУ-8341-1/27.11.2019 г., издаден от главен инспектор ТД при дирекция „Местни данъци“ към община Варна - орган по приходите, мълчаливо потвърден от Директора на дирекция МД в Община Варна, като на основание чл.135, ал.З от АПК ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд за определяне на подсъдността. Определението не подлежи на обжалване.
13 Административно дело No 712/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 РУМИ 19 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Определение от 26.5.2020г.
ОТМЕНЯ Разпореждане от 14.04.2020 г. за насрочване открито съдебно заседание по делото на 01.06.2020 г. от 10.45 часа. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от „***, ЕИК 205723007, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. “Цимерман“ № 23, представлявано от управителя М.И.М., срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 457-ФИ/ 15.11.2019г. на Началника на отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, с която е постановено запечатване на търговски обект - баничарница, находяща се в гр. Добрич, ул. “Ген. Майор Стефан Попов“ № 12“ и забрана за достъп до него за срок от 14 дни. ОСЪЖДА „***, ЕИК 205723007, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. “Цимерман“ № 23, представлявано от управителя М.И.М., да заплати на ТД на НАП Варна сумата от 100 лв. (сто лева) съдебно – деловодни разноски. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 712/ 2019 год. по описа на Административен съд - Добрич. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
14 Административно дело No 743/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КРУШАРИ Определение от 26.5.2020г.
СЪДЪТ, предвид изричното искане от страна на представителя на ОП и на осн. чл. 143, ал. 2 от АПК счита, че на протестиращия следва да бъдат присъдени сторените по делото разноски, а именно: 20 лв. за обнародване оспорването в Държавен вестник. С оглед горното и на осн. чл. 159, т. 3 от АПК О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест с вх. № 3484/12.12.19 г. по описа на АдмС-Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по АД 743/19 г. по описа на АдмС-Добрич. ОСЪЖДА Община Крушари да заплати на ОП – Добрич направените по делото разноски в размер на 20 лв., за обнародване на оспорването в Държавен вестник. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жабла и протест пред ВАС от днес за прокуратурата, и от получаване на съобщението за ответника.
15 Административно дело No 771/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШАБЛА Определение от 26.5.2020г.
СЪДЪТ, предвид изричното искане от страна на представителя на ОП и на осн. чл. 143, ал. 2 от АПК, счита, че на протестиращия следва да бъдат присъдени сторените по делото разноски, а именно: 20 лв. за обнародване оспорването в Държавен вестник. С оглед горното и на осн. чл. 159, т. 3 от АПК О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест с вх. № 3619/31.12.19 г. по описа на АдмС-Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по АД 771/19 г. по описа на АдмС-Добрич. ОСЪЖДА Община Шабла да заплати на ОП – Добрич направените по делото разноски в размер на 20 лв. за обнародване на оспорването в Държавен вестник. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жабла и протест пред ВАС от днес за прокуратурата и от получаване на съобщението за ответника.
16 Административно дело No 9/2020 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Определение от 26.5.2020г.
СЪДЪТ, предвид изричното искане от страна на представителя на ОП и на осн. чл. 143, ал. 2 от АПК счита, че на протестиращия следва да бъдат присъдени сторените по делото разноски, а именно: 20 лв. за обнародване оспорването в Държавен вестник. С оглед горното и на осн. чл. 159, т. 3 от АПК О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест с вх. № 29/07.01.20 г. по описа на АдмС-Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по АД 9/20 г. по описа на АдмС-Добрич. ОСЪЖДА Община Ген.Тошево да заплати на ОП – Добрич направените по делото разноски в размер на 20 лв., за обнародване на оспорването в Държавен вестник. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жабла и протест пред ВАС от днес за прокуратурата, и от получаване на съобщението за ответника.
17 Административно дело No 10/2020 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КРУШАРИ Определение от 26.5.2020г.
СЪДЪТ, предвид изричното искане от страна на представителя на ОП и на осн. чл. 143, ал. 2 от АПК счита, че на протестиращия следва да бъдат присъдени сторените по делото разноски, а именно: 20 лв. за обнародване оспорването в Държавен вестник. С оглед горното и на осн. чл. 159, т. 3 от АПК О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест с вх. № 30/07.01.20 г. по описа на АдмС-Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по АД 10/20 г. по описа на АдмС-Добрич. ОСЪЖДА Община Крушари да заплати на ОП – Добрич направените по делото разноски в размер на 20 лв., за обнародване на оспорването в Държавен вестник. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жабла и протест пред ВАС от днес за прокуратурата, и от получаване на съобщението за ответника.
18 Административно дело No 208/2020 ДОПК ИМОБЪЛГАРИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП - СОФИЯ Определение от 26.5.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 101/ 28.04.2020 г., издадено от Светлан Петков - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно - осигурителна практика“, Варна, ЦУ на НАП, във връзка с Ревизионен акт № P – 03000818007614 - 091 - 001/ 26.06.2019 г., с което е оставена без разглеждане жалбата на „ИМОБЪЛГАРИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД, ЕИК 200691308, със седалище и адрес на управление: област Добрич, община Балчик, гр. Балчик 9600, ж.к. Марина Сити, ул. Приморска № 8, ап. 35, подадена чрез управителя З.К.М., против Ревизионен акт № P – 03000818007614 - 091 - 001/ 26.06.2019 г. ИЗПРАЩА жалбата на „ИМОБЪЛГАРИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД, ЕИК 200691308, със седалище и адрес на управление: област Добрич, община Балчик, гр. Балчик 9600, ж.к. Марина Сити, ул. Приморска № 8, ап. 35, подадена чрез управителя З.К.М., В ЧАСТТА, представляваща искане за възстановяване на срока за обжалване на Ревизионен акт № P – 03000818007614 - 091 - 001/ 26.06.2019 г., издаден от органи по приходите от ТД на НАП - Варна, на компетентния решаващ орган - Директор на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - Варна при ЦУ на НАП, за произнасяне по искането за възстановяване на срока за обжалване на указания ревизионен акт. Определението е окончателно.
19 Административно дело No 113/2020 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЗДРАВЕЦ - 59 ЕООД ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК Определение от 29.5.2020г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от с.з. на 14.05.2020г., с което е даден ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Здравец 59“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ***, представлявано от управителите И. П.М. и Ж.Ц.Д., срещу Разрешение за строеж №5/30.01.2020 г., издадено от Гл.архитект на община Балчик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №113/2020 г. по описа на ДАС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.