Административен съд - Добрич
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.5.2019г. до 31.5.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 119/2019 Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) А.С. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 2.5.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба вх. № 526/ 13.02.2019 г. на А.С. (Сървър), (AQEEL SARVAR), с ЛНЧ **********, пакистански гражданин, роден на *** г., с място на раждане в Пакистан, с настоящ адрес ***, подадена чрез адв. Х.Е.В., САК, с адрес ***, Заповед № 357з - 323/ 07.02.2019 г., издадена от Директора на ОД на МВР - Добрич, подписана за Директор на ОДМВР – Добрич, съгласно Заповед № 357з – 273/ 2019 г., от комисар ****, Заместник - директор на Областна дирекция на МВР гр. Добрич, с която на А.С. е наложена принудителна административна мярка - "връщане до страна на произход, страна на транзитно преминаване или трета страна". ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Добрич да заплати на А.С. /Сървър/ (AQEEL SARVAR) с ЛНЧ **********, пакистански гражданин, роден на *** г. с място на раждане в Пакистан, с настоящ адрес ***, сумата от 710.00 лв. (седемстотин и десет лева), представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщението му на страните.
2 Административно дело No 574/2018 КСО М.К.П. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение (второ) от 3.5.2019г.
ДОПУСКА на основание чл. 176, ал. 1 АПК допълване на решение №146 от 10.04.2019 г. по адм. д. №574/2018 г. по описа на Административен съд - Добрич, 5 състав в следния смисъл: ДИСПОЗИТИВЪТ на решение № 146 от 10.04.2019 г., постановено по адм. д. № 574/2018 г по описа на Административен съд Добрич, да се чете със следното допълнение: ИЗПРАЩА на основание чл. 173, ал. 2 АПК делото, като административна преписка на Ръководителя на осигуряването за безработица в ТП на НОИ Добрич за ново произнасяне съобразно задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите и диспозитива на решение №146/10.04.2019 г. Решението не подлежи на обжалване.
3 Административно дело No 737/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.М.Г. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 3.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.М.Г. *** срещу ЗППАМ № 18-0851-000858/06.11.2018г. на началника на сектор “ПП” при ОД на МВР – Добрич, с която на основание чл.171, т.1, б. “б” от ЗДвП на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка – временно отнемане на СУМПС до решаване на въпроса за отговорността му, но за не повече от 18 месеца. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
4 Административно наказателно дело (К) No 62/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ К.-Й.П. ЕТ Решение от 3.5.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 67 от 11.12.2018 г., постановено по НАХД № 94/2018 г. по описа на Тервелския районен съд , вместо което ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 08-000701/187 от 17.04.2018 г., издадено от Директора на Дирекция "Инспекция по труда" - град Добрич, с което, на основание чл. 416, ал.5, във връзка с чл. 415в, ал. 1 от Кодекса на труда, на ЕТ „*****“, със седалище и адрес на управление гр. Тервел, ул. „*****“ №8, в качеството му на работодател, е наложено административно наказание "имуществена санкция", в размер на 200.00 /двеста/ лева, за извършено нарушение на чл. 4, ал. 3 от Наредба №5 от 29.12.2002 г. на МТСП за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 3.5.2019г.
5 Административно наказателно дело (К) No 113/2019 ЗАНН: ИААА ХАМБО ЕООД ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 3.5.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 57 от 22.10.2018 г., постановено по н.а.х.д. № 164/2018 г. по описа на Районен съд – Генерал Тошево. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.5.2019г.
6 Административно наказателно дело (К) No 155/2019 ЗАНН: АДФИ Н.Г.С. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ Решение от 3.5.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 118 от 14.12.2018 г. на РС Каварна, постановено по н.а.х.д № 101/2018 г., по описа на същия съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.5.2019г.
7 Административно наказателно дело (К) No 201/2019 Възобновяване на КАНД НАБЛЮДАВАЩ ПРОКУРОВ В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - МАРИНЕЛА МАРЧЕВА С.Н.И.,
СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ
Решение от 3.5.2019г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателно производство, приключило с влязло в сила Наказателно постановление № 14 – 0851 – 001739/ 29.10.2014 г. на Началник Сектор „Пътна полиция“ – Добрич срещу С.Н.И., ЕГН **********. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14 – 0851 – 001739/ 29.10.2014 г. на Началник Сектор „Пътна полиция“ – Добрич срещу С.Н.И., ЕГН **********. ПРЕКРАТЯВА образуваното административнонаказателно производство, образувано по повод АУАН № 1739 (бл. № сер. Т № 599812/ 07.10.2014 г., съставен от Георги Любомиров Д. – младши автоконтрольор при сектор „Пътна полиция“ гр. Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 3.5.2019г.
8 Административно наказателно дело (К) No 207/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.С.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Решение от 3.5.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 20.02.2019 г. по НАХД № 3/ 2019 г. по описа на РС – Генерал Тошево. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.5.2019г.
9 Административно дело No 211/2019 КСО Ж.Г.Д. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 3.5.2019г.
ОТМЕНЯ решение № 34/28.01.2019г. на директора на ТП на НОИ – Добрич и потвърденото с него разпореждане № **********/13.12.2018г. на ръководител „ПО” при ТП на НОИ – Добрич, с което на основание чл.96, ал.1, т.4 КСО, във вр. чл.82, ал.1 КСО и чл.34, ал.4 НПОС е прекратена наследствената пенсия за инвалидност поради общо заболяване на Ж.Г.Д. *** с ЕГН **********, считано от 28.11.2018г. ИЗПРАЩА преписката на ръководител „Пенсионно осигуряване“ при ТП на НОИ – Добрич за ново произнасяне с разпореждане съобразно указанията по тълкуването и приложението на закона, дадени в мотивите към настоящото решение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
10 Административно дело No 276/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ДКИ "КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР - ДВОРЕЦА" ГР. БАЛЧИК СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Определение от 3.5.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба вх.№ 1318/02.05.2019г. от ДКИ „КЦ“ Двореца“, гр. Балчик, ЕИК 124609886, със седалище и адрес на управление обл.Добрич, гр.Балчик, к.з. „Двореца“, представлявано от директора Ж.М.М., срещу Софийски университет „Св.Климент Охридски“, с цена на иска 430 лева и ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 276 по описа за 2019г. на АдмС-Добрич в тази му част. СЪЕДИНЯВА в едно производство адм.д № 123/2019 г. и адм.д № 276/ 2019 г. по описа на Административен съд – Добрич, което да продължи като адм.д № 123/2019 г. Определението в прекратителната му част подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните. В останалата част определението не подлежи на обжалване. Определението да се докладва на съдия-докладчика по адм.д. № 123/19 и да се съобщи на страните по реда на чл. 138 от АПК.
11 Административно дело No 24/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАВАРНА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШАБЛА Определение от 7.5.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест вх.№38 от 04.01.2019г., внесен от Районна прокуратура - Каварна. ПРЕКРАТЯВА производството по АД №24/2019г. по описа на Административен съд - Добрич. ОСЪЖДА Общински съвет – Шабла, да заплати на Районна прокуратура - Каварна разноски за обнародване на протеста в размер на 20 лв. Определението подлежи на обжалване с частна жалба и протест пред ВАС на РБ, в 7-дневен срок от днес за Окръжна прокуратура – Добрич и от получаване на съобщението от Районна прокуратура – Каварна и Общински съвет – Шабла.
12 Административно дело No 123/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ "КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ДВОРЕЦА"БАЛЧИК СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Определение от 7.5.2019г.
ОТМЕНЯ Определение от 24.04.2019 г., с което е отсрочено делото за разглеждане в открито съдебно заседание на дата 05.06.2019 г. от 14.00 часа. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.К.И. К.Ц. Д.“ гр. Балчик, със седалище и адрес на управление гр. Балчик, КЗ „Д, представлявано от директора Ж.М. срещу Ценоразпис – цени на вход и услуги в УБГ Балчик за 2019 г., утвърден от Ректора на С.У. С.К.О.гр. София. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.К.И. К.Ц. Д.“ гр. Балчик, със седалище и адрес на управление гр. Балчик, КЗ „Д, представлявано от директора Ж.М. срещу срещу Решение по т.19 от дневния ред, с което е утвърден ценоразпис на цените за вход и услуги в Университетските ботанически градини – София, Балчик и Варна за 2019 г., съгл. приложение 2 на Академичния съвет на С.У. С.К.О.“ гр. София, обективирано в Протокол №5 от проведено заседание на 10.12.2019 г., в частта касаеща утвърждаването на Ценоразпис цени вход и услуги в УБГ Балчик за 2019 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №123/2019 г. по описа на ДАС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
13 Административно дело No 172/2019 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДОБРИЧ Решение от 7.5.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба вх. № 728/ 01.03.2019 г. на Областния управител на област Добрич Решение № 45 – 9 по Протокол № 45 от заседание на Общински съвет град Добрич, проведено на 29.01.2019 г., с което на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 1, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси и чл. 79 от АПК, Общински съвет град Добрич приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич. ОСЪЖДА Общински съвет град Добрич да заплати на Областна администрация Добрич, направените деловодни разноски, възлизащи в размер на 120.00 лв. /сто и двадесет лева/. Препис от решението, на основание чл. 138, ал. 1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в четиринадесетдневен срок от съобщаването или връчването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване в срок на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени от касационния съд.
14 Административно дело No 180/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК Решение от 7.5.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба вх. № 760/ 05.03.2019 г. на Областния управител на област Добрич промените на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик, приети с Решение № 503 по Протокол № 34 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 29.01.2019 г., повторно прието с Решение № 516 по Протокол № 35 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 21.02.2019 г. ОСЪЖДА Общински съвет Балчик да заплати на Областна администрация Добрич, направените деловодни разноски, възлизащи в размер на 120.00 лв. /сто и двадесет лева/ общо. Препис от решението, на основание чл. 138, ал. 1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в четиринадесетдневен срок от съобщаването или връчването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване в срок на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени от касационния съд.
15 Административно наказателно дело (К) No 282/2019 ЗАНН: ДИТ АЙ ДЖИ ТЕХ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Определение от 8.5.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по касационно дело с административно–наказателен характер № 282/2019 г. по описа на Административен съд гр.Добрич. ПОСТАНОВЯВА изпращане на касационно дело с административно–наказателен характер № 282/2019 г. по описа на Административен съд гр.Добрич на Върховен административен съд на РБ и прави искане за определяне на друг административен съд, който да разгледа делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.5.2019г.
16 Административно дело No 53/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ТРАНСПОРТНА КОМПАНИЯ АД ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ ИНСПЕКЦИЯ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА - ВАРНА Определение от 9.5.2019г.
По тези съображения и на основание чл. 159, т. 5 от АПК, Административен съд – Добрич, І състав О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ ХОДА ПО СЪЩЕСТВО, даден в открито съдебно заседание на 24.04.2019 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 145/ 15.01.2019 г. от „*****“ АД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление: Добрич, ул. „*****“ № 3, представлявано от Изпълнителния директор В.Д.В., срещу Задължително предписание за изтегляне № В – 004/ 31.10.2018 г., издадено от ****, инспектор в ГД „Контрол на качеството на течните горива“, отдел „Инспекция на качеството на течните горива“ при ДАМТН, оправомощен от Председателя на ДАМТН. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 53/ 2019 г. по описа на Административен съд – Добрич. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд на Република България.
17 Административно наказателно дело (К) No 216/2019 ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ВАРНА М.-6.-Ж.А. ЕТ Решение от 9.5.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 13/ 18.02.2019 г., постановено по НАХД № 380/ 2018 г. по описа на Районен съд - Балчик, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №3335323-F396593/ 28.08.2018 г. на Началник на отдел „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, с което на „МЕДЕЯ-Ж.А.“*** на основание чл. 185, ал. 2, изр. последно във връзка с чл. 185, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на Министерство на финансите е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 9.5.2019г.
18 Частно административно дело No 294/2019 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ВИВА 2000 ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Определение от 9.5.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на "Вива 2000" ООД, със седалище и адрес на управление в гр. Тервел, разпореждане за предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 142-ФК от 24.04.2019 г. на началник на отдел "Оперативни дейности" Варна в Главна дирекция "Фискален контрол" при ЦУ на НАП. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
19 Административно наказателно дело (К) No 63/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ЕВРОМАНГАН АД Решение от 10.5.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 180 от 13.11.2018г., постановено по НАХД № 172/ 2018 г. на Районен съд – Балчик. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.5.2019г.
20 Административно наказателно дело (К) No 95/2019 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ВАРНА С.Г. Решение от 10.5.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 51/15.11.2018 год., постановено по н.а.х.д. № 234/2018 год. по описа на РС – Генерал Тошево. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 10.5.2019г.
21 Административно наказателно дело (К) No 138/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.В.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ АЛБЕНА ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ Решение от 10.5.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 200/17.12.2018 г., по н.а.х.дело № 149/2018 год. по описа на Районен съд-Балчик.
В законна сила на 10.5.2019г.
22 Административно дело No 167/2019 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШАБЛА Решение от 10.5.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Областния управител на област Добрич Решение Решение № 505 по Протокол № 53 от заседание на Общински съвет Шабла, проведено на 22.02.2019 г., с което е потвърдено Решение № 497 по Протокол № 52 от 30.01.2019 г. за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Шабла. ОСЪЖДА Общински съвет Шабла да заплати на Областен управител на област Добрич, направените разноски по делото в размер на 120 лв. /сто и двадесет лева/. Препис от решението, на основание чл. 138, ал. 1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в четиринадесетдневен срок от съобщаването или връчването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване в срок на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени от касационния съд.
23 Административно дело No 90/2019 Закон за местните данъци и такси С.С.С. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "МДТХСД И БФС" ПРИ ОБЩИНА - БАЛЧИК Определение от 13.5.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 432/ 05.02.2019 г. от С.С.С. ***, подадена чрез адв. М.С. – БАК, срещу Решение № 325Р/ 25.10.2018 г. на Директора на Дирекция „МДТХСД и БФС“ при Община Балчик. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 90/ 2019 год. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от съобщението до жалбоподателя.
24 Административно дело No 135/2019 ДОПК Х.Т.Х. ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП - ВАРНА Решение от 13.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на адв. Х.Т.Х. ***, срещу Решение № 27/07.02.2019г. на Директора на ТД на НАП-Варна, с което на основание чл. 267, ал. 2, т.5 от ДОПК е оставена без уважение жалбата му срещу разпореждане изх. № С 190008-125-0018878/22.01.2019г. на ***, публичен изпълнител в Дирекция Събиране при ТД на НАП -Варна, Сектор „ОСПВ“ Добрич. ОСЪЖДА Х.Т.Х. ***, ЕГН ********** да заплати на ТД на НАП-Варна сумата в размер на 300 лв., юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
25 Административно дело No 210/2019 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК Определение от 13.5.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на областен управител на област Добрич срещу решение №521 по протокол №35 от заседание на ОбС – Балчик, проведено на 21.02.2019г. ПРЕКРАТЯВА производството по АД 210/2019г. по описа на Административен съд – Добрич. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от днес за присъстващите страни и от получаване на съобщението за неявилата се заинтересована страна.
26 Административно дело No 220/2019 КСО И.Т.Й. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 13.5.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Т.Й. *** РЕШЕНИЕ № 7/28.02.2019 г. на директора на ТП на НОИ гр.Добрич и потвърденото с него РАЗПОРЕЖДАНЕ № 241-00-2230-2/08.02.2019 г. на ръководителя на Осигуряването за безработица при ТП на НОИ Добрич за спиране на обезщетението за безработица. ВРЪЩА делото като преписка на ръководителя на Осигуряването за безработица при ТП на НОИ –Добрич за ново произнасяне при спазване на дадените указание при тълкуването и прилагането на закона в 14 –дневен срок от влизане на настоящото решение в сила. Решението е окончателно.
В законна сила на 13.5.2019г.
27 Административно дело No 232/2019 ДОПК В.А.Ф.   Определение от 13.5.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.А.Ф. *** срещу Покана за доброволно изпълнение с изх. № 137 от 21.01.2019г., по изпълнително дело № 20183210400251 на държавен съдебен изпълнител Тодор Бонев при РС гр.Балчик. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 232/2019 г. по описа на Административен съд Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба от страните и от органа, на когото делото е изпратено, подадена в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му до Върховен административен съд на РБ чрез Административен съд –Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се съобщи на страните по реда на чл.138, ал.1 от АПК.
28 Административно дело No 237/2019 ДОПК М.И.М. ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП - ВАРНА Определение от 13.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И.М. ***, против Решение № 31/08.02.2019 г. на Директора на ТД на НАП-Варна, с което на основание чл.88, ал.2 от АПК във вр. с § 2 от ДР на ДОПК е оставена без разглеждане жалба вх. № 2120/31.01.2019 г. на М.М. срещу Постановление за налагане на обезпечителни мерки с №0861/2010/00005/20.03.2014 г., издадено от публичен изпълнител в Дирекция "Събиране" при ТД на НАП-Варна и е прекратено образуваното въз основа на нея производство. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.5.2019г.
29 Административно наказателно дело (К) No 306/2019 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА ТОНИ ШИК ЕООД Определение от 13.5.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по касационно дело с административно–наказателен характер № 306/2019 г. по описа на Административен съд гр.Добрич. ПОСТАНОВЯВА изпращане на касационно дело с административно–наказателен характер № 306/2019 г. по описа на Административен съд гр.Добрич на Върховен административен съд на РБ и прави искане за определяне на друг административен съд, който да разгледа делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.5.2019г.
30 Административно дело No 307/2019 Закон за достъп до обществена информация БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС СНЦ КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Определение от 13.5.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 307/2019 г. по описа на Административен съд - Добрич. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд - Пловдив. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните по реда на чл.138 от АПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.5.2019г.
31 Административно наказателно дело (К) No 249/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.П.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - БАЛЧИК Решение от 14.5.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №39 от 20.03.2019 г., постановено по АНД №364/2018 г. по описа на Районен съд гр. Балчик. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 14.5.2019г.
32 Административно дело No 589/2018 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община А.А.С. ЕТ КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА Решение от 15.5.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на ЕТ „АЛТЕОС-А.С.“***, ЗАПОВЕД № 1145/22.08.2018 г., издадена от кмета на Община Добричка, с която е одобрен Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 06104.30.20, животновъдна ферма в землището на с.Бранище, община Добричка, за ПСД-склад за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на кмета на Община Добричка за произнасяне, съобразно мотивите на настоящото решение, по заявлението на заинтересованата страна „Тафчи“ ЕООД с вх. № УТ- 1269 от 25.07.2018 г.. ОСЪЖДА кмета на Община Добричка да заплати на ЕТ „АЛТЕОС-А.С.“ с ЕИК 124552307, със седалище и адрес на управление в гр.Добрич, ул.“Тимок“ № 3-Г-12, представляван от А.Т.С. сумата от 800 (осемстотин) лева - разноски по делото за държавна такса, адвокатско възнаграждение и възнаграждение за вещо лице. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на Република България в 14 / четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
33 Административно дело No 181/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ЗАМ. МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР 2014-2020 Решение от 15.5.2019г.
ИЗМЕНЯ решение № РД-02-36-193/07.02.2019 г. на заместник - министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на управляващия орган на ОП "Региони в разтеж" 2014-2020г., В ЧАСТТА на определената в тежест на община Генерал Тошево финансова корекция в размер на 10 % от стойността на допустимите разходи по договор № BG16RFOP001 -2 001-0157-C01-S-О4-306 от 21.07.2017 г., с изпълнител „Е.И." ООД, на стойност 320 100 лв. без ДДС (съответно 384 120 лв. с ДДС), предмет на договора: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - ул. „Опълченска" № 26, гр. Генерал Тошево" по обособена позиция № 3, КАТО определя финансова корекция в размер на 5 % от стойността на допустимите разходи по договор № BG16RFOP001 -2 001-0157-C01-S-О4-306 от 21.07.2017 г., с изпълнител „Е.И." ООД, на стойност 320 100 лв. без ДДС (съответно 384 120 лв. с ДДС), предмет на договора: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - ул. „Опълченска" № 26, гр. Генерал Тошево" по обособена позиция № 3. ОТХВЪРЛЯ жалбата на община Генерал Тошево против решение № РД-02-36-193/07.02.2019 г. на заместник - министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на управляващия орган на ОП "Региони в разтеж" 2014-2020г., В ЧАСТТА, в която в тежест на жалбоподателя е наложена финансова корекция в размер на 5% от стойността на допустимите разходи по следните договори - договор № BG16RFOP001-2.001-0157-C01-S-02-283 от 11.07.2017 г. с изпълнител „К.Г.“ ООД на стойност 225 172 лева без ДДС, с предмет на договора : „Въвеждане на мерки за енергийна сигурност и обновяване на многофамилна жилищна сграда – ж.к. „Александър Димитров“, бл.№ 2, гр. Ген. Тошево, по обособена позиция № 1; договор № BG16RFOP001-2.001-0157-C01-S-03-303 от 17.07.2017 г., с изпълнител „К.Г.“ ООД, на стойност 257764 лева без ДДС, с предмет на договора : „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда – ж.к. „Александър Димитров“, бл.№4, гр. Ген. Тошево“, по обособена позиция №2. ОСЪЖДА Община Генерал Тошево да заплати на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в качеството на Управляващ орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г., направени по делото разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 2189, 29 лева съразмерно с отхвърлената част от жалбата. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
34 Административно наказателно дело (К) No 303/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Е.А.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ТЕРВЕЛ Определение от 17.5.2019г.
ОТМЕНЯ Разпореждане от 09.05.2019 г. за насрочване на открито заседание по делото за 18.06.2019 г. от 13.30 часа. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба № 1391/ 09.05.2019 г. на Е.А.М.,***, подадена чрез адв. В.Д., ДАК, срещу Решение № 16 по НАХД № 165/ 2018 год. по описа на Районен съд - Тервел. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 303/ 2019 г. по описа на Административен съд - Добрич. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.
35 Административно дело No 325/2019 Изборен кодекс А.М.И. КМЕТА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Решение от 21.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.М.И., ЕГН: **********, с адрес *** срещу отказ за изключване от списъка на заличените лица за предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г., обективиран в Заповед №288/17.05.2019г. на Кмета на Община Тервел. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.5.2019г.
36 Частно административно дело No 327/2019 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК СТЕКО ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Определение от 23.5.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „Стеко“ ЕООД, с ЕИК 124611200 гр.Добрич, ул.Вардар № 30,вх. В, ет.1,ап.1,представлявано от Д.С.Д., срещу разпореждане за допускане на предварително изпълнение на Заповед за налагане на Принудителна административна мярка № 183-ФК/20.05.2019г. на Началник на отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от определението да се изпрати на страните .
37 Административно дело No 139/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАВАРНА Решение от 29.5.2019г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура гр.Добрич разпоредбите на чл.10, чл.18 в частта относно …“срещу заплащане на съответния наем“…..; чл.33 в частта, в която е предвидено нарушителите на забраната за паркиране в обектите на зелената система на града да се санкционират с наказание глоба в размер от 10 до 50 лева; чл.34 и чл.37 от Наредбата за изграждане,стопанисване и опазване на зелената система на община Каварна, приета с Решение № 25.22.17.2005г. по протокол № 22 от 22.02.2005г. на Общински съвет Каварна. ОСЪЖДА Общински съвет на Община Каварна да заплати на Окръжна прокуратура гр.Добрич направените по делото разноски – държавна такса в размер на 20 /двадесет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
38 Административно дело No 161/2019 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решение от 29.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Областния управител на област Добрич срещу Решение № 1032 по Протокол № 46 от заседание на Общински съвет на община Добричка, проведено на 31.01.2019 год. ОСЪЖДА Областния управител на област Добрич да заплати на общински съвет Добрички сумата от 500(петстотин) лева,представляваща изплатен адвокатски хонорар Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
39 Административно дело No 162/2019 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решение от 29.5.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Областния управител на област Добрич Решение № 961 по Протокол № 46 от заседание на Общински съвет на община Добричка, проведено на 31.01.2019 г. с което са приети изменения и допълнения в Наредба № 13 за определяне размера на местните данъци на територията на община Добричка. ОСЪЖДА Общински съвет Добрички да заплати на Областна администрация Добрич, направените разноски по делото, възлизащи в общ размер на 120.00 лв. /сто и двадесет/ лева. Препис от решението, на основание чл. 138, ал. 1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в четиринадесетдневен срок от съобщаването или връчването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване в срок на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени от касационния съд.
40 Административно дело No 163/2019 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решение от 29.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Областния управител на област Добрич срещу Решение № 1040 по Протокол № 46 от заседание на Общински съвет на община Добричка, проведено на 31.01.2019 год. ОСЪЖДА Областния управител на област Добрич да заплати на общински съвет Добрички сумата от 500(петстотин) лева,представляваща изплатен адвокатски хонорар Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
41 Административно дело No 173/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАВАРНА Решение от 29.5.2019г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура - Добрич разпоредбите на чл.7, ал.4, чл.14, ал.3, чл.30, ал.2, чл.33, ал.2, чл.37, ал.4 и чл.45, ал.5 от Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища, приета с Решение №179 по Протокол №46 от 29.12.2010 г. на Общински съвет Каварна. ОСЪЖДА Общински съвет Каварна да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски – държавна такса в размер на 20 /двадесет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
42 Административно дело No 187/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 СИНЧЕЦ ММ ЕООД ДИРЕКТОРЪТ НА ТД НА НАП - ВАРНА Решение от 30.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Синчец ММ“ ЕООД, ЕИК 124539181, със седалище и адрес на управление в гр.Добрич, ххххххх, представлявано от управителя М.М.Л. срещу Решение № 40/20.02.2019 г. на директора на ТД на НАП Варна, с което е потвърдено Постановление за налагане на предварителни обезпечителни марки с изх. № С190008-023-00000323/30.01.2019 г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП Варна. ОСЪЖДА „Синчец ММ“ ЕООД, ЕИК 124539181 със седалище и адрес на управление в гр.Добрич, ххххххх, представлявано от управителя М.М.Л. *** сумата от 100 (сто) лева, представляваща разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно.
43 Административно дело No 270/2019 КСО Д.Г.К. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Определение от 30.5.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от Д.Г.К. ***. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №270/2019 г. по описа на ДАС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
44 Административно дело No 310/2019 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми Ч.- Д.И. ЕТ КМЕТА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Определение от 30.5.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 1415/ 13.05.2019 г. от ЕТ „ЧАР – Д.И.“, ЕИК 124048086, със седалище и адрес на управление: гр. Тервел, ж.к. „Изгрев“ № 4, вх. А, ет. 1, ап. 1, представляван от Д.И.М., срещу Писмо изх. № ТС – 71 - 888/ 18.04.2019 г. на Кмета на Община Тервел. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 310/ 2019 год. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 - дневен срок от съобщението до жалбоподателя.
45 Административно дело No 656/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. СОЛАКОВ ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 31.5.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба вх. № 2555/ 26.10.2018 г. на „С.“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „****“ № 3, вх. А, ет. 1, ап. 4, представлявано от управителя И.С., подадена чрез адв. Ю.М. - ДАК, Заповед № 1089 от 27.09.2018 г. на Кмета на Община град Добрич, подписана за Кмет от Зам. - Кмет по УТ, арх. ****, съгласно Заповед № 1078/ 26.09.2018 г. ОСЪЖДА Община град Добрич да заплати на „С.“ ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „****“ № 3, вх. А, ет. 1, ап. 4, представлявано от управителя И.Е.С., направените по делото разноски в размер на 570.80 лв. (петстони и седемдесет лева и 80 стотинки). Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.