Административен съд - Добрич
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.4.2021г. до 30.4.2021г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 143/2020 Закон за кадастъра и имотния регистър И.М.Г. НАЧАЛНИКА НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ДОБРИЧ Решение от 1.4.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.М.Г. ***, Заповед №18-751/22.01.2020 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Добрич, с която е одобрено изменение в КККР на гр. Добрич, ЕКАТТЕ 72624 като незаконосъобразна. ВРЪЩА преписката по заявление, подадено от Г.М.Г., с вх. № 01-570139 от 13.12.2019 г. до СГКК-гр. Добрич, за ново произнасяне на компетентния административен орган, при съблюдаване на дадените с настоящия съдебен акт указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Службата по геодезия, картография и кадастър - гр. Добрич да заплати на И.М.Г. ЕГН ********** *** направените разноски по делото в размер на 1310 /Хиляда триста и десет лева/ лв. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва от страните с касационна жалба, пред Върховния административен съд на Република България, в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
2 Административно дело No 565/2020 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) И.- Д.-Р.Е.З. ЕТ ДИРЕКТОРА НА РЗОК - ДОБРИЧ Решение от 1.4.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на ЕТ „ИППМПДМ – Д-р Е.З.“, представлявано от д-р Е.П.З.-П., ЗАПОВЕД за налагане на санкции № РД-09-175/24.07.2020г., издадена от директора на Районна здравноосигурителна каса – Добрич. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса – Добрич да заплати на ЕТ „ИППМПДМ – Д-р Е.З.“, ЕИК 124612316, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, жк“Дружба“, бл.66, вх.Б, ап.7, представлявано от д-р Е.П.З.-П. сумата от 200 (двеста) лева – разноски по делото за държавна такса и адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на РБ.
3 Административно дело No 28/2021 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 АГРО СОРТЕКС ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Решение от 1.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “А.С.” ЕООД, ЕИК 205800934, със седалище и адрес на управление гр. Тервел, ж.к. “Изгрев”, бл.9, вх.Б, ет.4, ап.12, представлявано от управителя С.Ж.С. – В., против заповед за налагане на ПАМ № 4-ФК/12.01.2021 г., издадена от началник на отдел „Оперативни дейности“ – Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА “А.С.” ЕООД, ЕИК 205800934, със седалище и адрес на управление: гр. Тервел, ж.к. “Изгрев”, бл.9, вх.Б, ет.4, ап.12, представлявано от управителя С.Ж.С. – В., да заплати на Националната агенция по приходите разноски по делото за първата инстанция в размер на 100 лева (сто лева). РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
4 Административно дело No 303/2020 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ "РУСАЛКА" АД КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Решение от 5.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на „****„***”“ АД, със седалище и адрес на управление: град София, ЕИК ****, представлявано от Н.П.И., срещу Заповед № 389 от 29.05.2020 г. на Кмета на Община **и Заповед № 766 от 20.08.2020 г. на Кмета на Община **, издадени на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 57а, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 6, ал. 3, ал. 6 и ал. 7 от Закона за устройство на територията по първата Заповед, съответно на основание чл. 44, ал. 2 Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 57а, ал. 1, т. 1 и т. 2, ал. 3, ал. 6, ал. 7 и ал. 8 от Закона за устройство на територията по втората Заповед. ОСЪЖДА „****„***” АД, със седалище и адрес на управление: град София, ЕИК ****, представлявано от Н.П.И.,*** съдебно – деловодни разноски в размер 200.00 лв. за юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно на основание чл. 215, ал. 7, т. 4 от ЗУТ.
5 Административно дело No 554/2020 Закон за чужденците в РБ Е.Я.С. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ДОБРИЧ Решение от 5.4.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на Е.С., с дата на раждане *** ***, гражданство Р Молдова, Заповед № 357з – 1817/ 18.09.2020 г. на Директора на ОД МВР – Добрич, с която и е наложена принудителна административна мярка „отнемане правото на постоянно пребиваване в Република България“. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Добрич да заплати на Е.Я.С., ЕГН **********,*** сумата от 510.00 лв. съдебно – деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.
6 Административно наказателно дело (К) No 10/2021 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - СИЛИСТРА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ "16 ДЕКЕМВРИ" Решение от 5.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 308/28.10.2020 г. по н.а.х.д. № 483/2020 г. по описа на Районен съд – Силистра. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.4.2021г.
7 Административно дело No 47/2021 Закон за социално подпомагане М.Д.Ч. ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ",
ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ДОБРИЧ
Решение от 5.4.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Д.Ч. *** Заповед №ЗСП/Д-ТХ/3698 от 16.12.2020 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане" - гр. Добрич, потвърдена с Решение № 08-РД06-0002 / 20.01.2021 г. на Директора на РДСП - Добрич, с която на основание чл. 16б, ал. 1, т.1-4 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане /ППЗСП/ й е отказано отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение, респ. при обявена извънредна епидемична обстановка по заявление от 03.12.2020 г. РЕШЕНИЕТО е окончателно, съгласно чл.13, ал.7 от ЗСП.
8 Административно наказателно дело (К) No 49/2021 ЗАНН: Здравна инспекция РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ДОБРИЧ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ АД Решение от 6.4.2021г.
ОТМЕНЯ решение № 260008/ 08.01.2021 г., постановено по нахд № 1041/2020 г. по описа на Районен съд – Добрич, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 78/24.08.2020 г. на директора на РЗИ - Добрич, с което на “***” АД, град Добрич, е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева на основание чл.200, ал.1, т.35 от ЗВ за нарушение по чл.7, ал.1 и ал.5 от Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели, във връзка с чл.48, ал.2, т.2 от ЗВ. ОСЪЖДА „***“ АД, ЕИК, 204219357, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, бул. „Трети март“ № 59, представлявано от Тодор Илиев Гикински, да заплати на РЗИ – Добрич разноски в размер на 160 лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение за двете съдебни инстанции. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.4.2021г.
9 Административно наказателно дело (К) No 85/2021 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ДОБРИЧ РУСЕВ 2015 ЕООД Решение от 6.4.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 4/ 03.02.2021 г., постановено по НАХД № 918/ 2020 г. на Районен съд - Добрич, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 08-001953/282 от 27.07.2020 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ -Добрич. ОСЪЖДА „Р. 2015“ ЕООД, ЕИК 203727918, със седалище и адрес на управление в гр.Добрич, бул. „25-ти септември“ № 49, представлявано от С.Ч.Р., да заплати на Дирекция „Инспекция по труда“ - Добрич сумата от 80.00 лв. (осемдесет лева) разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
10 Административно дело No 107/2021 АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН КЛУБ ПО ХОКЕЙ НА ТРЕВА "СТИК - ГТ" КМЕТА НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Определение от 6.4.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 778/ 12.03.2021 г., подадена от Сдружение „Спортен клуб по хокей на трева „Стик – ГТ“, със седалище и адрес на управление: гр. Генерал Тошево, ул. „Опълченска“ № 46, ЕИК 175508476, представлявано от П.П., в качеството ? на председател, срещу Писмо с изх. № АО – 02 – 19 – 2984/ 04.03.2021 г. на Кмета на Община Генерал Тошево. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 107/ 2021 г. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седемдневен срок от получаване на съобщението от жалбоподателя.
11 Административно дело No 641/2020 Закон за рибарството и аквакултурите И.Ж.И. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Решение от 7.4.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Ж.И., ЕГН **********, адрес: ***, подадена чрез адв. Д.Г.Д., Заповед № РД-471/ 23.11.2020 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, в частта на т. II, в която са присъдени 6 (шест) точки на И.Ж.И. като капитан на РК ВН 8110. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, със седалище: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 да заплати на И.Ж.И., ЕГН **********, адрес: *** сума в размер на 810 лв. съдебно – деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 - дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.
12 Административно наказателно дело (К) No 48/2021 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Д.П.Ч. Решение от 7.4.2021г.
ОТМЕНЯ решение № 1 от 07.01.2021 г., постановено по н.а.х.д. № 164/2020 г. по описа на Районен съд – Генерал Тошево, В ЧАСТТА, в която е отменено наказателно постановление № 20-0265-000259/04.08.2020 г. на началника на РУ – Генерал Тошево при ОД на МВР – Добрич относно наложената с него глоба в размер на 20 лева на основание чл.183, ал.2, т.11 от ЗДвП за извършено нарушение по чл.40, ал.1 от ЗДвП, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 20-0265-000259/04.08.2020 г. на началника на РУ – Генерал Тошево при ОД на МВР – Добрич, с което на Д.П.Ч. ***, с ЕГН **********, е наложена глоба в размер на 20 лева на основание чл.183, ал.2, т.11 от ЗДвП за извършено нарушение по чл.40, ал.1 от ЗДвП. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
13 Административно наказателно дело (К) No 60/2021 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.С.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 7.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260067/16.12.2020 г., постановено по анд № 630/2020 г. по описа на Районен съд - Добрич. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.4.2021г.
14 Административно дело No 589/2020 КСО Й.И.Х. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 8.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.И.Х. *** срещу Решение №57/22.10.2020 г. на Директора на ТП на НОИ Добрич, с което е потвърдено Разпореждане № 241-00-2380-8/14.09.2020 г., постановено на основание чл. 114, ал. 3 и във връзка с чл. 114, ал. 2, т. 2 КСО, издадено от Ръководител на осигуряването за безработица при ТП на НОИ Добрич. ОСЪЖДА Й.И.Х. ЕГН ********** *** да заплати на ТП на НОИ, гр. Добрич сумата от 100 (сто) лева, съставляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.
15 Административно дело No 642/2020 Закон за рибарството и аквакултурите КАЛИАКРА 07 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Решение от 8.4.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на „***“ ЕООД, ЕИК ****, седалище и адрес на управление: гр. ****, ул. „Шипка“ № 4, с управител Г.Ж.И., подадена чрез адв. Д.Г.Д., Заповед № РД-471/ 23.11.2020 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, в частта на т. I, в която на „***“ ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр. ****, ул. „Шипка“ № 4, притежател на Разрешителното за стопански риболов с № 03160135/ 04.02.2020 г., на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от Наредба № 3 от 2013 г. и чл. 18д от ЗРА, са присъдени 6 (шест) точки за риболовен кораб „****“ с външна маркировка BН 8110. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, със седалище: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 да заплати на „***“ ЕООД, ЕИК ****, седалище и адрес на управление: гр. ****, ул. „Шипка“ № 4, с управител Г.Ж.И., сума в размер на 1000 лв. (хиляда лева) съдебно – деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 - дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.
16 Административно наказателно дело (К) No 59/2021 ЗАНН, Закон за движението по пътищата СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ С.А.А. Решение от 8.4.2021г.
ОТМЕНЯ решение № 260013/18.01.2021 г., постановено по н.а.х.д. № 174/2020 г. по описа на Районен съд - Добрич, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 20-0851-000055/23.01.2020 г. на началника на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР - Добрич, с което на С.А.А., с ЕГН **********, за нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДвП са наложени административни наказания - глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца на основание чл.175, ал.3, пр.1 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
17 Административно дело No 344/2020 Закон за данък върху добавената стойност АГРОПРОЕКТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП - СОФИЯ Решение от 9.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата АГРОПРОЕКТ“ ЕООД срещу Ревизионен акт № Р-03000819005425-091-001/30.03.2020 г. в оспорената му част, потвърдена и изменена с Решение № 137/18.06.2020 г. на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Варна при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА АГРОПРОЕКТ“ ЕООД, ЕИК 124714531, със седалище и адрес на управление в гр.Добрич, жк “Добротица“, бл.26, бх.“Б“, ет.4, ап.10, представлявано от Д.И.Д., да заплати на Национална агенция по приходите, дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" – Варна сума в размер на 5 096,49 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд - Добрич пред Върховен административен съд на РБ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
18 Административно дело No 564/2020 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.Е.И. ГД "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО-СОФИЯ Решение от 9.4.2021г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" - град София да заплати на И.Е.И., ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, понастоящем в затвора Белене, сумата от 300 лв. (триста лева), съставляваща обезщетение за претърпени от ищеца неимуществени вреди (душевни страдания и болки) за периода от 03.08.2020 г. до 31.08.2020 г. в резултат от незаконосъобразни бездействия на администрацията на ареста в град Добрич по чл. 3 от ЗИНЗС, довели до поставянето му в неблагоприятни битови и санитарно - хигиенни условия при задържането му под стража, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на влизане в сила на решението до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска за горницата над 300 лв. (триста лева) до 5000 лв. (пет хиляди лева). ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" - град София да заплати на И.Е.И., ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, понастоящем в затвора Белене, сумата от 10 лв. (десет лева) за заплатена държавна такса по делото. Решението може да се оспорва с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд - Добрич в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
19 Административно наказателно дело (К) No 69/2021 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Й.С.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 9.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 26002 / 05.01.2021 г., постановено по н.а.х.д. № 396/2019 г. по описа на Районен съд – Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.4.2021г.
20 Административно дело No 186/2020 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми М.М.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 13.4.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.М.А. ***, Заповед № 349/ 12.03.2020 г., издадена от Кмета на Община град Добрич, с която на основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 46, ал. 1, т. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 40, ал. 2 във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 5 и т. 8 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич, мотивирано предложение с изх. № СР – 06 – 161/ 12.03.2020 г. на Комисията, назначена със Заповед № 1103/ 04.10.2018 г. на Кмета на Община град Добрич, заведено с писмо на „***“ ЕООД с вх. Рег. № 70 – 01 – 69 – 1/ 02.03.2020 г. и Констативен протокол от дата 28.02.2020 г. е наредено да бъде прекратено наемното правоотношение с ***, ЕГН ********** за общинско жилище, възникнало на основание Заповед № 41/ 23.02.1995 г. на Община град Добрич и Договор за наем от дата 16.12.2004 г. ЗАЛИЧАВА като заинтересовано лице П.А.К.. Решението е постановено при участието на заинтересованото лице А.К.А.. Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 46, ал. 5 от Закона за общинската собственост.
21 Административно дело No 154/2021 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.С.М. ОБЩИНА ДОБРИЧКА Определение от 13.4.2021г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на М.С.М. от с. Плачи дол, срещу Протокол от 07.04.2021 г., на служители в община Добричка. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. №154/2021 г. по описа на Административен съд Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
22 Административно дело No 426/2020 Закон за местните данъци и такси (вкл. ревизионни актове) СЪНРАЙЗ ХОЛИДЕЙС ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "ФМП" ПРИ ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Решение от 14.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Сънрайз Холидейз“ ЕООД срещу Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК № 2035 А-1/26.06.2020 г., издаден от орган по приходите, потвърден изцяло с Решение № 10 от 29.07.2020г. на директора на Дирекция „Финанси и местни приходи“ в Община Тервел. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на РБ. Решението да се съобщи на страните по реда на чл.138, ал.3 от АПК.
23 Частно административно дело No 155/2021 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ГЕРГИЕВ И ГЕОРГИЕВА",
П.С.Р.
МЛАДШИ ИНСПЕКТОР ПРИ СЕКТОР "ПП" КЪМ ОДМВР - ДОБРИЧ - ДЕЯН ЖЕЛЕВ ДОНЧЕВ Разпореждане от 14.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Адвокатско дружество „Г. и Георгиева“, БУЛСТАТ 176801603, със седалище и адрес на управление : град Добрич, ул. „Методи Кусевич“ № 4, представлявано от Ц.В.Г., и П.С.Р., ЕГН **********,***, пл. „Свобода“ № 9, вх.Г, ет.2, ап.4, за прекратяване на незаконосъобразно действие на младши инспектор при сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР - Добрич, Д.Ж.Д., изразяващо се в изземване на 2 броя регистрационни табели с номер ТХ1311ХР. Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 3 - дневен срок от издаването му.
24 Административно дело No 438/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.А.Х. ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 15.4.2021г.
ОСЪЖДА Община град Добрич, гр. Добрич, ул. „България“ №12, представлявана от Кмета на общината да заплати на Е.А.Х., ЕГН **********, Република Турция, сумата от 18 280 лева /Осемнадесет хиляди двеста и осемдесет/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди – пропуснати ползи за периода 01.09.2015 г. до 01.09.2020 г. като отхвърля иска в частта над 18 280 лева до претендирания размер от 24 000 лева, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 03.09.2020 г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ предявения иск с правно основание чл. 1 от ЗОДОВ, от Е.А.Х.,***, с който се претендира 12 189,53 лева, лихва за забава за периода 01.09.2015 г. до 01.09.2020 г. като неоснователен. ОСЪЖДА Община град Добрич, гр. Добрич, ул. „България“ №12, представлявана от Кмета на общината да заплати на Е.А.Х., ЕГН **********, Република Турция, сумата от 3 000 лева /Три хиляди/ лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 03.09.2020 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община град Добрич, гр. Добрич, ул. „България“ №12, представлявана от Кмета на общината да заплати на Е.А.Х., ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 305 /Триста и пет/ лева. ОСЪЖДА Е.А.Х., ЕГН ********** ***, сторените по делото съдебно-деловодни разноски в 781,47 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
25 Административно дело No 429/2020 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.А.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" - СОФИЯ Решение от 16.4.2021г.
ОСЪЖДА Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” - град София да заплати на И.А.Х., с ЕГН **********,***, сумата от 1500 лева, представляваща обезщетение за претърпени от ищеца неимуществени вреди (душевни болки и страдания) от незаконосъобразно бездействие на администрацията в ареста в град Добрич, изразяващо се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно – хигиенни условия за периода от 24.04.2015г. до 02.09.2015г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 03.09.2015 г. до окончателното й плащане, КАТО ОТХВЪРЛЯ иска за горницата до 30 000 лева. ОСЪЖДА Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” - град София да заплати на И.А.Х., с ЕГН **********,***, разноски по делото в размер на 48, 50 лева. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд – Добрич в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
26 Административно дело No 460/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Д.Й. ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 16.4.2021г.
ОСЪЖДА Община град Д., БУЛСТАТ 000852932 с адрес гр.Д., ул. „България“ № 12, представлявана от кмета на общината да заплати на Д.Д.Й. с ЕГН ********** ***, сумата от 22 961 лева (двадесет и две хиляди деветстотин шестдесет и един лев), представляваща обезщетение за имуществени вреди за периода 14.09.2015 г. до 14.09.2020 г., както и сумата от 5000 лева (пет хиляди лева), представляваща обезщетение на неимуществени вреди за периода 14.09.2015 г. до 14.09.2020 г., ведно със законната лихва върху двете суми, считано от влизане в сила на настоящото решение. ОТХВЪРЛЯ предявения иск за сумата от 5656,80 лева, лихва за забава, считано от 14.09.2015 до 14.09.2020г. ОСЪЖДА Община град Д., БУЛСТАТ 000852932 с адрес гр.Д., ул. „България“ № 12, представлявана от кмета на общината да заплати на Д.Д.Й. с ЕГН ********** ***, сумата от 1200,26 (хиляда и двеста лева и двадесет и шест стотинки) лева, представляваща разноски по делото за държавна такса, вещи лица и адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
27 Административно дело No 444/2020 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.И.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" - СОФИЯ Решение от 19.4.2021г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" - град София да заплати на И.И.Д., ЕГН **********,***, сумата от 1000 лв. (хиляда лева), съставляваща обезщетение за претърпени от ищеца неимуществени вреди (душевни страдания и болки) за периода от 23.04.2015 г. до 09.09.2015 г. в резултат от незаконосъобразни бездействия на администрацията на ареста в град Добрич по чл. 3 от ЗИНЗС, довели до поставянето му в неблагоприятни битови и санитарно - хигиенни условия при задържането му под стража, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 09.09.2015 г. – посочена от ищеца дата за преустановяване на вредоносното бездействие на ответника до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска за горницата над 1000 лв. (хиляда лева) до 30 000 лв. (тридесет хиляди лева). ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" - град София да заплати на И.И.Д., ЕГН **********,***, сумата от 10 лв. (десет лева) за заплатена държавна такса, за възнаграждение на вещи лица в размер на 423 лв. (четиристотин двадесет и три лева), 5 лв. (пет лева) комисиона за банка при заплащане на сумите и адвокатско възнаграждение, съразмерно на уважената част, в размер на 24 лв. (двадесет и четири лева). Решението може да се оспорва с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд - Добрич в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
28 Частно административно дело No 155/2021 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ГЕРГИЕВ И ГЕОРГИЕВА",
П.С.Р.
МЛАДШИ ИНСПЕКТОР ПРИ СЕКТОР "ПП" КЪМ ОДМВР - ДОБРИЧ - ДЕЯН ЖЕЛЕВ ДОНЧЕВ Разпореждане от 14.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Адвокатско дружество „Г. и Георгиева“, БУЛСТАТ 176801603, със седалище и адрес на управление : град Добрич, ул. „Методи Кусевич“ № 4, представлявано от Ц.В.Г., и П.С.Р., ЕГН **********,***, пл. „Свобода“ № 9, вх.Г, ет.2, ап.4, за прекратяване на незаконосъобразно действие на младши инспектор при сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР - Добрич, Д.Ж.Д., изразяващо се в изземване на 2 броя регистрационни табели с номер ТХ1311ХР. Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 3 - дневен срок от издаването му.
29 Административно наказателно дело (К) No 61/2021 Възобновяване на КАНД НАБЛЮДАВАЩ ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ - ДАНИЕЛ ИЛИЕВ П.И.И.,
ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ
Решение от 21.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователно предложението на Даниел Илиев – прокурор при Районна прокуратура - Добрич за възобновяване на административно-наказателно производство, образувано срещу П.И.И. с ЕГН ********** със съставянето на Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № Д904406/09.05.2020г., приключило с издаването на Наказателно постановление № 20-1717-000090/14.05.2020 г. от началника на Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР-Добрич, влязло в сила на 27.05.2020 г. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 21.4.2021г.
30 Административно наказателно дело (К) No 94/2021 ЗАНН: ИААА Р.Б.С. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВАРНА Решение от 21.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260015/ 18.01.2021 г. по НАХД № 799/ 2020 год. по описа на Районен съд - Добрич. Решението е окончателно.
31 Административно дело No 505/2020 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЗЛАТНА ЗЕМЯ 2011 ЕООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Решение от 22.4.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на „***“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „***“ №27, представлявано от управителя З.М., Уведомително писмо изх. № 02-080-2600/974 от 02.06.2020 г. на Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд (ДФ) „Земеделие“ за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по Мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. за Кампания 2018 г. за оторизирана субсидия в размер на 0 лева по Заявление за подпомагане с УИН 08/230518/05465. ВРЪЩА делото като преписка на административния орган – Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие”, гр. София за ново произнасяне по Заявление за подпомагане с УИН 08/230518/05465 съобразно указанията по приложението на закона, дадени в мотивите на решението. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ гр. София – Разплащателна агенция да заплати на „***“ ЕООД, ЕИК 201580444, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „***“ №27, представлявано от управителя З.М., сумата от 2 306,00 (две хиляди триста и шест) лева - разноски под делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
32 Административно наказателно дело (К) No 124/2021 ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.К.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Решение от 22.4.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 260002 от 12.02.2021 год. по НАХД № 00206/ 2020 год. по описа на Районен съд – Генерал Тошево в частта, в която е потвърдено Наказателно постановление № 20 – 0265 – 000278/ 24.08.2020 г. на Началник РУ към ОДМВР, РУ Генерал Тошево, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 20 – 0265 – 000278/ 24.08.2020 г. на Началник РУ към ОДМВР Добрич, РУ Генерал Тошево в частта, в която на П.К.П. ***, за нарушение на чл. 25, ал. 1 от ЗДвП, на основание чл. 179, ал. 2 във връзка с чл. 179, ал. 1, т. 5 от Закона за движение по пътищата е наложена глоба в размер на 200 лв. (двеста лева). ОСЪЖДА Районно управление към Областна дирекция на МВР Добрич, Районно управление Генерал Тошево да заплати на П.К.П., ЕГН **********,*** сумата от 600 лв. (шестотин лева) съдебно – деловодни разноски за двете инстанции. Решението е окончателно.
33 Административно дело No 544/2020 Закон за водите ОБЩИНА ДОБРИЧКА ГЛ. ИНСПЕКТОР В РО НЯСС СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ,
НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ В РО НЯСС СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
Решение от 23.4.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Добричка Констативен протокол № 05-02-27 от 09.10.2020 г. от проверка и контрол на язовирната стена и съоръженията към нея и документацията за експлоатация на язовир „***“, издаден от ***- гл.инспектор в Регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ и ***– началник на отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ - Североизточна България към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, с който са дадени предписания и са определени срокове за изпълнението им. Решението може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд – Добрич до Върховния административен съд на РБ в 14- /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
34 Административно дело No 587/2020 КСО Х.С.Х. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 23.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.С.Х. с адрес *** срещу Решение № 56/22.10.2021 г. на директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) - Добрич, с което е отхвърлена жалбата му срещу Предписание № ЗД-1-24-00802670/26.08.2020 г. на старши инспектор по осигуряването в ДОО на ТП на НОИ – Добрич. ОСЪЖДА Х.С.Х. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Добрич сумата от 100 лева-разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба, подадена в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд на РБ чрез настоящия съд.
35 Административно дело No 608/2020 Закон за рибарството и аквакултурите ЛЪКИ ЕКСПОРТ - 96 ЕООД,
Г.С.П.
ИЗП. ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ КЪМ МЗХ - БУРГАС Решение от 23.4.2021г.
ОТМЕНЯ заповед № 441/10.11.2020 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) – Бургас В ЧАСТТА по т.ІІ, в която на основание чл. 13, ал.1 и чл.14 от Наредба № 3/19.02.2013 г. и чл.18д, ал.3 от ЗРА на Г.С.П., ЕГН **********, с адрес ***, като капитан на риболовен кораб, са присъдени 3 точки за риболовен кораб “Корсар 2” с външна маркировка ВН 7643. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Лъки експорт - 96” ЕООД, ЕИК 204455385, със седалище и адрес на управление: с.Българево, община Каварна, ул.“Първа” № 14, представлявано от Л.А.А., срещу заповед № 441/10.11.2020 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) – Бургас В ЧАСТТА по т.ІІ, в която на основание чл.3, ал.1 и ал.2 от Наредба № 3/19.02.2013 г. и чл.18д, ал.3 от ЗРА на жалбоподателя като притежател на разрешително за стопански риболов са присъдени 3 точки за риболовен кораб “Корсар 2” с външна маркировка ВН 7643. ОСЪЖДА „Лъки експорт - 96” ЕООД, ЕИК 204455385, със седалище и адрес на управление: с.Българево, община Каварна, ул.“Първа” № 14, представлявано от Л.А.А., да заплати на ИАРА – Бургас сумата от 100 лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение за първата инстанция. ОСЪЖДА ИАРА – Бургас да заплати на Г.С.П., ЕГН **********, с адрес ***, разноски за първата инстанция в размер на 510 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
36 Административно дело No 54/2021 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.П.Д. ЕТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Решение от 23.4.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на ЕТ „Д.П.Д.“, ЕИК ***, седалище и адрес на управление: с. ***, ул. "***" №48, представлявано от едноличния търговец Д.Д., Заповед за налагане на принудителна административна мярка (ЗНПАМ) № 31-ФК/ 02.02.2021 г., издадена от Началник на отдел "Оперативни дейности" Варна в ГД "Фискален контрол" при ЦУ на НАП Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
37 Административно наказателно дело (К) No 87/2021 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА СРГ АВТО ЕООД Решение от 23.4.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 260010/08.02.2021г., постановено по нахд № 255/2020г. по описа на РС-Каварна, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 20-0283-000274/29.09.2020г., издадено от началника на РУ-Каварна, с което на с което на И.К.Г.с ЕГН ********** от гр.Каварна за нарушаване на чл.5, ал.1, т.3 от Закона за движение по пътищата, на основание чл.174, ал.1, т.2 от Закона за движение по пътищата са наложени административните наказания „глоба“ в размер на 1000 лева и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 12 месеца. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
38 Административно наказателно дело (К) No 106/2021 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - ГР. КАВАРНА И.К.Г. Решение от 23.4.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 260010/08.02.2021г., постановено по нахд № 255/2020г. по описа на РС-Каварна, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 20-0283-000274/29.09.2020г., издадено от началника на РУ-Каварна, с което на с което на И.К.Г. с ЕГН ********** *** за нарушаване на чл.5, ал.1, т.3 от Закона за движение по пътищата, на основание чл.174, ал.1, т.2 от Закона за движение по пътищата са наложени административните наказания „глоба“ в размер на 1000 лева и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 12 месеца. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.4.2021г.
39 Административно наказателно дело (К) No 67/2021 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.С.Г. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 26.4.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260021/22.01.2021 г., постановено по нахд № 1226/2020 г. по описа на Районен съд – Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 26.4.2021г.
40 Административно дело No 138/2021 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК Определение от 26.4.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на областен управител на област Добрич срещу решение № 271 по протокол № 18 от заседание на Общински съвет – Балчик, проведено на 25.02.2021 г. ОСЪЖДА Общински съвет – Балчик да заплати на областен управител на област Добрич разноски по делото в размер на 100 лева, съставляващи юрисконсултско възнаграждение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
41 Административно дело No 172/2021 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ИНВЕСТОР 2020 ЕООД ИВЕЛИНА МЛАДЕНОВА - ИНСПЕКТОР В РЗИ - ДОБРИЧ,
ЯНКА БАЛКАНСКА - ИНСПЕКТОР Р РЗИ - ДОБРИЧ
Определение от 26.4.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Инвестор 2020“ ЕООД, ЕИК 203464043, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, ул. „Вардар“ № 1, представлявано от управителя Н.П.П., против предписание по чл.19, ал.2, т.6 от Закона за здравето, обективирано в протокол за проверка № 016693/26.03.2021 г., съставен от инспектори в РЗИ – град Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 172/2021 г. по описа на Административен съд - Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
42 Административно дело No 176/2021 Закон за достъп до обществена информация Я.Л.Н. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДОБРИЧ Определение от 26.4.2021г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. №176/2021 г. по описа на Административен съд Добрич. ИЗПРАЩА жалбата на Я.Л.Н. ***, срещу мълчалив отказ на прокурор от Районна прокуратура гр. Добрич ПО ПОДСЪДНОСТ на Административен съд София. Определението не подлежи на обжалване.
43 Административно дело No 449/2020 ДОПК В.Т.Г. ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП - ВАРНА Определение от 27.4.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Т.Г. *** срещу Решение № 136/10.06.2020г. издадено от директора на ТД НАП-Варна. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 449 по описа на Административен съд - Добрич за 2020 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба от страните и от органа, на когото делото е изпратено, подадена в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му до Върховен административен съд на РБ чрез Административен съд –Добрич.
44 Административно дело No 482/2020 Закон за данък върху добавената стойност ФИШМАСТЪР ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП - СОФИЯ Решение от 28.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ФИШМАСТЪР“ ООД срещу Ревизионен акт № Р-03000319007300-091-001/15.06.2020 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП Варна, потвърден с Решение № 207/02.09.2020 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“- Варна при ЦУ на НАП, с който не е признато правото на данъчен кредит за данъчния период на м.декември 2018г. в размер на 66 236,77 лева по 18 броя фактури, издадени на „Дера Строй“ ЕООД и в размер на 2 096,67 лв. по 2 броя фактури, издадени от „Интелект Строй“ ЕООД. ОСЪЖДА “ФИШМАСТЪР“ ООД, ЕИК 203654516, със седалище и адрес на управление гр.Балчик, област Добрич, ул.“Черно море“ 19, ет.1, ап.4, представлявано от В.Л.М., да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“-Варна при ЦУ на НАП сумата от 2 580 лева – разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд - Добрич пред Върховен административен съд на РБ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
45 Административно дело No 17/2021 ДОПК ДМК КОМЕРС ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Решение от 28.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на „ДМК-Комерс“ ООД срещу Постановление за отказ за отмяна на наложена ПАМ „запечатване на търговски обект“ № 43986-9/10.04.2020г. на Б.Г.-началник отдел „Оперативни дейности“ –Варна при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА „ДМК-Комерс“ ООД, ЕИК 205102979, със седалище и адрес на управление в гр.Балчик, жк „Балик“, бл.34, вх.А, ет.1, ап.1, представлявано от Д.М.К. да заплати на на ТД на НАП-Варна сумата от 100 лева, представляваща разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение.РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на РБ.
46 Административно дело No 52/2021 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Д.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ВИДИН Решение от 28.4.2021г.
ОСЪЖДА ОД на МВР гр. Видин, да заплати на Д.Д.Н. ЕГН ********** ***, сумата 300 лв./Триста лева /, представляваща обезщетение за причинените на ищеца имуществени вреди в резултат от незаконосъобразен електронен фиш серия К, №19839305 на ОД на МВР Видин, отменен с влязло в сила решение №381 от 25.10.2018 г. по НАХД №766/2018 г. по описа на Районен съд гр. Видин, изразяващи се в заплатени съдебни разноски за адвокатско възнаграждение в съдебното производство по обжалване на електронния фиш, ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ исковата молба над сумата от 300,00 лв. /триста/ лв. до претендирания от ищеца размер от 950,64 / ОСЪЖДА ОД на МВР Видин да заплати на ищеца Д.Д.Н. ЕГН ********** *** разноски по делото в размер общо на 120,45 /сто и двадесет лева и четиридесет и пет ст./, представляващи разноски за държавна такса и за адвокат, съобразно уважената част от иска. ОСЪЖДА ищеца Д.Д.Н. ЕГН ********** *** да заплати на ОД на МВР Видин разноски в размер на 32 лв./тридесет и два/ лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение, съобразно отхвърлената част от иска. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба и протест пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
47 Административно дело No 570/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 РАД-МАР ООД КРАСИМИРА ФОТЕВА - ИНСПЕКТОР КЪМ ОДБХ - ДОБРИЧ,
ЕВА АНДОНОВА - ИНСПЕКТОР КЪМ ОДБХ - ДОБРИЧ,
ХРИСТИНА НЯГОЛОВА - ИНСПЕКТОР КЪМ ОДБХ - ДОБРИЧ
Решение от 29.4.2021г.
ОТМЕНЯ разпореждане за забрана № КХ-01/30.10.2020 г., издадено от К.Ф., Е.А. и Х.Н. на длъжност инспектори към ОДБХ – Добрич, В ЧАСТТА, в която на основание чл.24, ал.1 от ЗУАВ и чл.138, §2, б.“г“ от Регламент (ЕС) 2017/625 се забранява търговия и пускане на пазара на : 2.) „Био сусамов тахан пълнозърнест“ с L2020.10.21, производство на „Р-М“ ООД, в количество 55, 80 кг; 3.) „Био сусамов тахан пълнозърнест“ с L2020.10.21, производство на „Рад-Мар“ ООД, в количество 360 броя опаковки по 0, 250 кг; 4.) „Био сусамов тахан пълнозърнест“ с L2020.10.21, производство на „Р-М“ ООД, в количество 2 броя опаковки по 1 кг; 5.) „Био сусамов тахан пълнозърнест“ с L2020.10.08, производство на „Р-М“ ООД, в количество 11 броя опаковки по 0, 250 кг, намиращи се в обект - Цех за производство и търговия със студено пресовани масла, тахан и производни продукти от ядки и семена; чупене, опаковане и търговия със сурови и печени ядки и семена, обект за производство на храни, находящ се в град Добрич, бул. „25-ти септември“ № 43, с ветеринарен одобрителен номер 08080009, стопанисван от „Р-М“ ООД. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Р-М“ ООД, с ЕИК ХХХХХХХХХ, със седалище и адрес на управление: град Добрич, бул. „25-ти септември“ № 43, представлявано от управителя Б.Н.Р., против разпореждане за забрана № КХ-01/30.10.2020 г., издадено от К.Ф., Е.А. и Х.Н. на длъжност инспектори към ОДБХ – Добрич, В ЧАСТТА, в която на основание чл.24, ал.1 от ЗУАВ и чл.138, §2, б.“г“ от Регламент (ЕС) 2017/625 се забранява търговия и пускане на пазара на : 1.) Сусам с L2020220127.3, с произход Индия, в количество 125 кг, намиращ се в обект - Цех за производство и търговия със студено пресовани масла, тахан и производни продукти от ядки и семена; чупене, опаковане и търговия със сурови и печени ядки и семена, обект за производство на храни, находящ се в град Добрич, бул. „25-ти септември“ № 43, с ветеринарен одобрителен номер 08080009, стопанисван от „Р-М“ ООД. ОСЪЖДА „Р-М“ ООД, с ЕИК ХХХХХХХХХ, със седалище и адрес на управление: град Добрич, бул. „25-ти септември“ № 43, представлявано от управителя Б.Н.Р.,*** сумата от 152 лева, съставляващи разноски по делото за първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд на Република България.
48 Административно дело No 38/2021 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Р.К.П. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 29.4.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба от Р.К.П.,***, срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 20 – 0851 – 000543/ 07.12.2020 г. на Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.4.2021г.