Административен съд - Добрич
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.4.2020г. до 30.4.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 457/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ БУЛ АКВА ФИШ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Решение от 17.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Бул Аква Фиш“ ООД срещу Решение № РД-290/31.05.2019 г., издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с което е наложена финансова корекция в размер на 63 998,67 лева по проект УНП BG0713 EFF-211-80048 с наименование „Изграждане на ферма за интензивно отглеждане на аквакултури – рециркулационна система в с.Славеево, община Добричка“ по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата“ от приоритетна ос 2„Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" на ОПРСР 2007-2013г., реализиран съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 12/02.07.2010 г. ОСЪЖДА „Бул Аква Фиш“ ООД, ЕИК 200855752, със седалище и адрес на управление в с.Прилеп, община Добричка, представлявано от Ж.В. да заплати на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури на РБ сумата от 100 (сто) лева, представляваща разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението му чрез Административен съд - Добрич пред Върховен административен съд на Република България.
2 Административно дело No 686/2019 КСО АЛБЕНА АД ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 17.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „***“ АД срещу Решение № 22 от 10.10.2019 г. на директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Добрич. ОСЪЖДА „***“ АД, ЕИК 834025872, със седалище и адрес на управление в с.Оброчище, община Балчик, КК „***“ , административна сграда, представлявано от изпълнителния директор К.В.С., да заплати на Териториално поделение на Националния осигурителен институт –Добрич сумата от 200 (двеста) лева - разноски за юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА „***“ АД, ЕИК 834025872, със седалище и адрес на управление в с.Оброчище, община Балчик, КК „***“ , административна сграда, представлявано от изпълнителния директор К.В.С., да заплати на С.А.А. с ЕГН ********** и постоянен адрес ***, сумата от 600 (шестстотин) лева - разноски за юрисконсултско адвокатско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на Република България.
3 Административно дело No 133/2020 Изборен кодекс В.Г.В. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ДОБРИЧКА Решение от 17.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на В.Г.В., подадена в качеството ? на общински съветник в Община Добричка, срещу Решение № 201 - МИ от 26.02.2020 г. на Общинска избирателна комисия Добричка. Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
4 Административно дело No 470/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ БУЛ АКВА ФИШ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Решение от 20.3.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Бул аква фиш" ООД, със седалище и адрес на управление село Прилеп, община Добричка, област Добрич, ЕИК 200855752, представлявано от Ж.С.В., решение № РД-311/07.06.2019 г. на изпълнителния директор на ИАРА в качеството му на ръководител на управляващия орган (УО) на ОПРСР 2007 - 2013 г., с която на жалбоподателя е определена финансова корекция в размер на 69 497, 94 лева по проект с УНП BG0713EFF-261-80207 с наименование: „Изграждане на „сграда /цех/ за обработка и преработка на аквакултури" в село Славеево, община Добричка" по мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура", приоритетна ос 2. „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" на Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” 2007-2013г. (ОПРСР), реализиран съгласно договор за предоставяне на БФП №100/27.08.2012г. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури да заплати на „Бул аква фиш" ООД, със седалище и адрес на управление : село Прилеп, община Добричка, област Добрич, ЕИК 200855752, представлявано от Ж.С.В., сумата от 2294, 98 лева, разноски по делото пред първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
5 Административно дело No 679/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.Д.Д. КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО Решение от 20.3.2020г.
ИЗМЕНЯ Решение № РС-318-18-064 от 10.10.2019 г. на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в частта му, с която е постановено отнемане в полза на Държавата на сума в размер на 4 600 лева като определя сумата 4567,60 лева, представляваща равностойността на получената материална облага по чл.81, ал.2 от ЗПКОНПИ. ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част. ОСЪЖДА А.Д.Д., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, сумата от 100 (сто) лева, юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на РБ, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
6 Административно дело No 18/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.Ж.Ж. ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП - ВАРНА Решение от 20.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Ж.Ж., ЕГН **********,***, срещу решение № 364/18.12.2019г. на директора на ТД на НАП – Варна и потвърденото с него постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх.№ С190003-022-0091166/03.10.2019г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП – Варна. ОСЪЖДА Н.Ж.Ж., ЕГН **********,***, да заплати на ТД на НАП – Варна сумата от 100 лева, съставляващи разноски по делото. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
7 Административно дело No 642/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.М.М. НАЧАЛНИКА НА РУ - ТЕРВЕЛ ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 24.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.М.М. ***, подадена чрез адв.К.И., срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №19-0355-000103 от 24.09. 2019г. на Началника на РУ Тервел, към ОДМВР-Добрич с която временно й е отнето свидетелството за управление на моторно превозно средство до решаване на въпроса за отговорността,но не повече от 18 месеца. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване,по аргумент от чл.172,ал.5,пр. последно от ЗДвП.
8 Административно наказателно дело (К) No 49/2020 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ПРОГРЕС - 99 ООД Решение от 24.3.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 460 от 27.12.2019 г. по НАХД № 1500/ 2018 год. по описа на Районен съд – Добрич, с което е отменено НП № 08 - 000992/ 434 от 17.09.2018 г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" - Добрич, с което на "***" ООД, ЕИК ***, представлявано от управителя Л.С.Д., в качеството му на работодател, на основание чл. 75а, ал. 2 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева, за нарушение на чл. 7, ал. 2 във връзка с ал. 3 от същия закон, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА НП № 08 - 000992/ 434 от 17.09.2018 г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" – Добрич. ОСЪЖДА "***" ООД, ЕИК ***, представлявано от управителя Л.С.Д., да заплати на Дирекция „Инспекция по труда“ – Добрич сумата от 100.00 лв. (сто лева), представляваща юрисконсултско възнаграждение Решението е окончателно.
9 Административно дело No 97/2020 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ЗАМ. МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР 2014-2020 Решение от 24.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на Община град Добрич, представлявана от Кмета Й.Й.против Решение № РД-02-36-103/19.01.2020 г. на Заместник министъра на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на управляващия орган на ОП "Региони в разтеж" 2014-2020 г. ОСЪЖДА Община град Добрич, област Добрич, ЕИК 000852932, адрес: гр. Добрич, ул. " България " № 12 да заплати на Министерство на регионалната развитие и благоустройството сумата от 100 лв. (сто лева) за юриск. възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Р България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
10 Административно дело No 117/2020 Закон за подпомагане на земеделските производители НЕДКО НЕДКОВ - ОВЧАРОВО ЕООД ДИРЕКТОРА НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВАРНА Определение от 24.3.2020г.
ОБЯВЯВА по жалба на „Н.Н. - Овчарово" ЕООД, ЕИК 124624016, седалище и адрес на управление: с. Овчарово, общ. Добричка, представлявано от управителя Н.М.Н., за НИЩОЖНА Заповед № 03 – 030 - РД/24 от 29.01.2020 г. на Директора на ОД на ДФ „Земеделие“ - Варна, с която е наредено спиране на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК на производството по обработката на подадено Заявление за подпомагане/ Заявление за плащане с № 08/14/1/00994 от 16.01.2019 г. на „Н.Н. – Овчарово“ ЕООД, бенефициер по Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. ИЗПРАЩА делото като преписка на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за произнасяне в едномесечен срок от получаване на преписката при съобразяване на указанията по приложение на закона дадени в настоящото Определение. Определението подлежи на обжалване от страните, участващи в административното производство, в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба пред ВАС.
11 Административно наказателно дело (К) No 2/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.Д.Е. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 25.3.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 418 от 21.11.2019 г. по а.н.х.д № 1333/2019г. на Районен съд гр.Добрич В ЧАСТТА, с която е потвърдена санкцията в размер на 100 лева по чл.175,ал.1,т5 от ЗДвП като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 19-0851-001247 от 05.08.2019г., издадено от Началника на Сектор “Пътна полиция” при ОДМВР-Добрич В ЧАСТТА по т.3 на наложеното на К.Д.Е. административно наказание КАТО ВМЕСТО “глоба” в размер на 100 лева,ОПРЕДЕЛЯ административно наказание “глоба” в размер на 50 /петдесет/ лева. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №418/21.11.2019г., постановено по н.а.х.д № 1333 по описа на РС-Добрич в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване.
12 Административно дело No 17/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.Ж.Ж. ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП - ВАРНА Решение от 25.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Ж.Ж. *** срещу Решение №365/18.12.2019 г. на Директор на ТД на НАП Варна. ОСЪЖДА Н.Ж.Ж. ЕГН ********** *** да заплати на ТД на НАП Варна, сторените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 100 /Сто/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
13 Административно наказателно дело (К) No 86/2020 ЗАНН: ДИТ Л.- Д.- М.Д. ЕТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 25.3.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №156/18.12.2019 год. по НАХД №276/2019 год. на Районен съд, гр. Балчик. ОСЪЖДА ЕТ „ЛАНД-ДИЗАЙН – М.Д.“ със седалище и адрес на управление гр. Варна, район Приморски, ул. “Тулча” №11, ет.2, ап.4, представлявано от М.Д.Д., ЕИК 103870872, да заплати на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Добрич, сумата от 80, 00 (осемдесет) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението не подлежи на обжалване.
14 Административно дело No 72/2019 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми П.С.П. ДИРЕКТОРА НА ОП "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" - ДОБРИЧ Решение от 26.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на П.С.П., ЕГН ********** ***, уточнена писмено на 07.02. 2019г. и в съдебно заседание на 11.09.2019г., подадена чрез пълномощник, срещу Отказ на Директора на „Общински пазари“-Добрич,изх.№ РД-04-243/12.12.2018г., за издаване на разрешително за ползване по заявление вх.№ 879/10.12.2018г. на работно място №118 по схемата на ЦКП-Добрич. ОСЪЖДА П.С.П., ЕГН ********** ***, да заплати на ОП „Общински пазари“-Добрич, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението. На основание чл.138,ал.1 от АПК,препис от решението да се изпрати на страните.
15 Административно дело No 750/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 МАРС 75 00Д НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Определение от 26.3.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жабата на “Марс 75” ООД , ЕИК 204918965, със седалище и адрес на управление с.Кардам, ул.”Бузлуджа” №17, община Генерал Тошево, област Добрич, представлявано от Й.И.И., срещу Заповед № 498-ФК/06.12.2019г. на Началника на Отдел “Оперативни дейности” в ГД “Фискален контрол” при ЦУ на НАП, с която на дружеството е наложена Принудителна административна мярка-запечатване на търговски обект “магазин за хранителни стоки”, находящ се в с.Кардам, община Генерал Тошево, ул.”Добротица” №27А, стопанисван от търговеца и забрана за достъп до него за срок от 14 дни. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 750/2019г. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7 (седем) дневен срок от получаване на съобщението от страните.
16 Административно наказателно дело (К) No 105/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ М.Р.Б. Решение от 26.3.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №8 от 03.01.2020 г. постановено по нахд №35 по описа на Районен съд- Добрич за 2019 г. Решението е окончателно.
17 Административно наказателно дело (К) No 772/2019 ЗАНН: МВР И.Ж.И. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 30.3.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 422 от 25.11.2019 г., постановено по нахд № 467/ 2019 г. по описа на Районен съд - Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
18 Административно дело No 6/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Е.Е.М. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 30.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Е.М. с ЕГН ********** *** срещу заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-0851-000559/10.12.2019г., издадена от началника на сектор “ПП” при ОД на МВР – Добрич, с която на основание чл.171, т.2а, б. “а” от ЗДвП на жалбоподателката е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 190 дни чрез отнемане на СРМПС № 800290442 и 2 броя рег. табели с № *****. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
19 Административно наказателно дело (К) No 47/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.М.Р. ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 30.3.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 434 от 09.12.2019 г., постановено по нахд № 1257/ 2019 г. по описа на Районен съд - Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
20 Административно наказателно дело (К) No 54/2020 ЗАНН: ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ - БУРГАС ДЕЛТА - 2000 ООД Решение от 30.3.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 105 от 06.12.2019 г., постановено по нахд № 73/ 2019 г. по описа на Районен съд – Каварна, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 08-12 от 12.03.2019 г., издадено от К.Д.- началник отдел „Рибарство и контрол-Черно море“ към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ при Изпълнителна агенция рибарство и аквакултури, с което на „****“ ООД, ЕИК 124522933, със седалище и адрес на управление в гр.Балчик, ул.“Любен Каравелов“ № 3, представлявано от Д.С.Х., за нарушаване на чл.30, ал.3, т.1 от Закона за рибарството и аквакултурите, на основание чл.70, ал.2 във вр. с ал.1 от същия закон, е наложена имуществена санкция от 2 000 лева. Решението не подлежи на обжалване.
21 Административно наказателно дело (К) No 55/2020 ЗАНН: ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ - БУРГАС ДЕЛТА - 2009 ООД Решение от 30.3.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 96 от 22.11.2019 г., постановено по нахд № 74/ 2019 г. по описа на Районен съд – Каварна, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 08-11 от 12.03.2019 г., издадено от К.Д.- началник отдел „Рибарство и контрол-Черно море“ към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ при Изпълнителна агенция рибарство и аквакултури, с което на „****“ООД, ЕИК 200613717, със седалище и адрес на управление в гр.Балчик, ул.“Любен Каравелов“ № 3, представлявано от Д.С.Х., за нарушаване на чл.30, ал.3, т.1 от Закона за рибарството и аквакултурите, на основание чл.70, ал.2 във вр. с ал.1 от същия закон, е наложена имуществена санкция от 2 000 лева. Решението не подлежи на обжалване.
22 Административно наказателно дело (К) No 56/2020 ЗАНН: ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ - БУРГАС КАЛИАКРА 07 ЕООД Решение от 30.3.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 95 от 21.11.2019 г., постановено по нахд № 71/ 2019 г. по описа на Районен съд – Каварна, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 08-15 от 12.03.2019 г., издадено от Константин Дамянов - началник отдел „Рибарство и контрол-Черно море“ към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ при Изпълнителна агенция рибарство и аквакултури, с което на „****“ ЕООД, ЕИК 124714563, със седалище и адрес на управление в гр.Каварна, ул.“Шипка“ № 4, представлявано от Г.Ж.И., за нарушаване на чл.30, ал.3, т.1 от Закона за рибарството и аквакултурите, на основание чл.70, ал.2 във вр. с ал.1 от същия закон, е наложена имуществена санкция от 2 000 лева. Решението не подлежи на обжалване.
23 Административно дело No 753/2019 Закон за движението по пътищата Д.Н.Д. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 2.4.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Н.Д. ***, ЗАПОВЕД № 851з-98/20.11.2019 г. на началника на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Добрич, с която е отказана регистрация на лек автомобил „БМВ 530Д“, с рама № WBAJC91040G470664. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне по заявлението на жалбоподателя в едноседмичен срок от влизане на решението в сила. ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – Добрич да заплати на Д.Н.Д. с ЕГН ********** *** сумата от 320 /триста и двадесет/ лева - разноски по делото за държавна такса и възнаграждение за вещо лице. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на РБ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
24 Административно дело No 509/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави Д.Н.Д.,
В.И.Д.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КРУШАРИ Решение от 7.4.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Н.Д. и В. И.Д. РЕШЕНИЕ № 7 /64 по Протокол № 7 от заседание на Общински съвет - Крушари, проведено на 30.05.2019 г., с което е отказано одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) на УПИ І и УПИ ІІ в кв.25 и УПИ № І в кв.25а, както и проект на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на новообразувани УПИ в кв.25, Стопански двор на с.Александрия, община Крушари, област Добрич. ИЗПРАЩА преписката на Общински съвет –Крушари за НОВО ПРОИЗНАСЯНЕ по предложение с вх. № ОбС-21-59/1.05.2019 г. на кмета на Община Крушари за одобряване на проект за изменение на ПУП при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение указания. ОПРЕДЕЛЯ едномесечен срок за произнасяне, считано от влизане на решението в сила. ОСЪЖДА Община Крушари да заплати на Д.Н.Д. с ЕГН ********** и В. И.Д. с ЕГН ********** сумата от 990 ( деветстотин и деветдесет) лева разноски по делото за държавни такси, възнаграждение за вещо лице и адвокатско възнаграждение. ПРЕКРАТЯВА производството по отношение на заинтересованите страни М.Т.М. ***, които да се заличат от списъка на лицата за призоваване. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба, подадена чрез Административен съд Добрич пред Върховен административен съд. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва от заинтересованите страни в прекратителната му спрямо тях част в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба, подадена чрез Административен съд Добрич пред Върховен административен съд.
25 Административно дело No 276/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ДКИ "КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР - ДВОРЕЦА" ГР. БАЛЧИК СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Определение от 10.4.2020г.
Възобновява производството по адм.д.№ 276 по описа на АдмС-Добрич за 2019г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на ДКИ „КЦ ДВОРЕЦА“ гр. Балчик, със седалище и адрес на управление гр. Балчик, КЗ „Двореца“, представлявано от директора Ж.М.М., срещу Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ гр. София, ЕИК по БУЛСТАТ 000670680, с цена на иска 430 лева представляващи обезщетение за вреди от провалени нощувки, настъпили поради приемането на нищожното/незаконосъобразно решение по т.19 от Решение на Академичния съвет на СУ „Св. Кл. Охридски“, обективирано в Протокол №5 от проведено заседание на 10.12.2019 г.,в частта касаеща утвърждаването на Ценоразпис цени вход и услуги в УБГ Балчик за 2019 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №123/2019 г. по описа на ДАС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
26 Административно наказателно дело (К) No 13/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.Ж.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Решение от 10.4.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 31/ 17.10. 2019 г., по н.а.х. дело № 116/ 2019г. по описа на Районен съд-Генерал Тошево. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
27 Административно наказателно дело (К) No 28/2020 ЗАНН: НАП ППН - ПИТЪРС ХАУС ЕООД ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ - ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП Решение от 10.4.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 134 от 28.11.2019г. на Балчишкия районен съд, постановено по н.а.х.д.№ 108 по описа на съда за 2019 г. Решението не подлежи на обжалване.
28 Административно наказателно дело (К) No 40/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ С.И.А. Решение от 10.4.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение, постановено по н.а.х. дело № 930/ 2019 г. по описа на Районен съд-Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
29 Административно наказателно дело (К) No 57/2020 ЗАНН: ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ - БУРГАС ВЪЛКОВ 8 ЕООД Решение от 10.4.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 86 от 17.10.2019 г., постановено по н.а.х.д № 72/ 2019 г. по описа на Районен съд – Каварна, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 08-14 от 12.03.2019 г., издадено от К.Д.- началник отдел „Рибарство и контрол-Черно море“ към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ при Изпълнителна агенция рибарство и аквакултури, с което на „***“ ЕООД, ЕИК 201762280, МОЛ Ж.Г.В., със седалище и адрес на управление в гр.Каварна, ул. Александър Стамболийски № 20 , за нарушаване на чл.30, ал.3, т.1 от Закона за рибарството и аквакултурите, на основание чл.70, ал.2 във вр. с ал.1 от същия закон, е наложена имуществена санкция от 2 000 лева. Решението не подлежи на обжалване.
30 Частно административно дело No 153/2020 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДОБРИЧ Определение от 10.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалба вх. № 855/ 09.04.2020 г. на Областен управител на област Добрич, К.Й.К., срещу Разпореждане на Общински съвет град Добрич за допускане предварително изпълнение на Решение № 6 - 6 по Протокол № 6 от заседание на Общински съвет град Добрич, проведено на 31.03.2020 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.
31 Административно дело No 175/2020 Закон за кадастъра и имотния регистър ЗДРАВЕЦ 59 ЕООД ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК Определение от 15.4.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 175/ 2020г. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред ВАС на Република България.
32 Административно наказателно дело (К) No 178/2020 ЗАНН: ДИТ ТОДОР ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ, ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Определение от 15.4.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.д. № 178/2020 г. по описа на Административен съд - Добрич. Делото да се изпрати на Върховния административен съд за определяне на съседен административен съд, който да го разгледа. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
33 Административно дело No 158/2020 АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК ПП ГЕРБ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ТЕРВЕЛ Определение от 27.4.2020г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалба на ПП „ГЕРБ“, регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. с Решение № 16 - МИ/12.09.2019 г. и представена в Общински съвет – Тервел, представлявана от упълномощения представител П.М., срещу Решение № 152-МИ/ 10.03.2020 г. на ОИК – Тервел, с което е оставен без разглеждане Сигнал на г-н П.И.М. за предсрочно прекратяване пълномощията на М.П.Н., обявен за избран за Кмет на Кметство с. Безмер, община Тервел, с Решение № 141 – МИ/ 4.11.2019 г., издадено от ОИК – Тервел. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд, чрез Административен съд - Добрич, в 7 - дневен срок от получаване на съобщението. Препис от Определението да се изпрати на страните.