Административен съд - Добрич
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.4.2019г. до 30.4.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 767/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.С.И. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 1.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.С.И. *** срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0851-000932 от 09.12.2018 г., издадена от Жулиян Минев-началник на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Добрич, с която на основание чл.171, т.2а, б.“б“ от Закона за движение по пътищата, е наложена принудителна административна мярка, изразяваща се в прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 190 дни и са отнети два броя регистрационни табели с номер LMO2MZD. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
2 Административно дело No 779/2018 Закон за движението по пътищата Т.Ю.Ш. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 1.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба вх. № 3191/ 31.12.2018 г. от Т.Ю.Ш., ЕГН **********,***, подадена чрез адв. К.С., ДАК, срещу бездействие на администрацията на Сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР Добрич да му приеме документите и да издаде свидетелство за управление на МПС. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните с връчване на препис от същото.
3 Административно дело No 73/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ТРАНСПОРТНА КОМПАНИЯ АД ЖЕНИ ПЕТРОВА - ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ "ИНСПЕКЦИЯ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА" КЪМ ГД "ККТГ" НА ДАМТН Определение от 1.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Транспортна компания“ АД, гр.Добрич срещу задължително предписание за изтегляне №В-005 от 31.10.18г., издадено от Ж.Х.П. - инспектор в ГД „ККТГ“ отдел „Инспекция и качество“, гр.Варна. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 73/2019г. по описа на Административен съд – Добрич. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес и за двете страни пред ВАС на РБ. Делото приключи в 15:04 часа. Протоколът е изготвен на 02.04.2019 година.
4 Административно наказателно дело (К) No 83/2019 ЗАНН: ИААА П.И.Б. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 1.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 465/ 10.12.2018 год. по НАХД № 1054/ 2018 год. по описа на РС – гр. Добрич.РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
5 Административно наказателно дело (К) No 84/2019 ЗАНН: Общини Д.Б.- Д. ЕТ ОБЩИНА КРУШАРИ Решение от 1.4.2019г.
ОТМЕНЯ решение № 474/14.12.2018г. по нахд № 1058/2018г. по описа на Районен съд – Добрич, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № НД-03-11 от 01.08.2018г. на кмета на община Крушари, с което на Д.Б.Б. с ЕГН **********, в качеството му на управител на ЕТ „Д.Б. – Д.“ и ЧЗП, за нарушение на чл.20, ал.1 от Наредба № 7 за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на община Крушари е наложено административно наказание глоба в размер на 1497, 67 лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
6 Административно дело No 108/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ГЛАВНИЯ ДИРЕКТОР НА ГД ОПОС И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПОС - ВАЛЕРИЯ КАЛЧЕВА Решение от 1.4.2019г.
ОТМЕНЯ Решение от 21.01.2019 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, с което решение се изменя Решение от 15.11.2017 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, в частта с която на бенефициента община Добрич, на осн. чл.70, ал.1, т.9 от ЗУСЕСИФ и чл.6 от Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции по реда на ЗУСЕСИФ е определена финансова корекция по пропорционалния метод, като се прилага нулев процентен показател на сключения договор за позиция 1 - № ДОП-100/30.08.2017 г. с изпълнител ДЗЗД „Енар-Трафик“ на стойност 520 151.80 лв. без ДДС, като вместо това се определя на бенефициента община Добрич на осн. чл.70, ал.1, т.9 във връзка с т.10 и ал.2 от ЗУСЕСИФ във връзка с т.14 от Приложение №1 към чл.2, ал.1 и чл.7 от Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции по реда на ЗУСЕСИФ, във връзка с чл.74 ЗУСЕСИФ финансова корекция в размер на 5% от стойността на засегнатите от нарушението и признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране по ОПОС 2014-2020 разходи по сключения договор№ ДОП-100/30.08.2017 г. с изпълнител ДЗЗД „Енар-Трафик“ на стойност 520 151.80 лв. без ДДС. ОТМЕНЯ Уведомително писмо за регистрирана нередност по ОПОС 2014-2020, изх. №1-006-0003-4-27/25.01.2019 г., издадено от Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“,, с което е разпоредено на община Добрич да възстанови на УО по ОПОС 2014-2020 г. сумата в размер на 9 625.30 лева, в резултат на верификацията по обработени по подадени от бенефициента до момента три искания за средства, а именно Искания за плащане с №№2,6 и 7. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
7 Административно наказателно дело (К) No 109/2019 ЗАНН: МВР Д.П.Г. ПЪРВО РУ ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 1.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 437 от 19.11.2018 г., постановено по нахд № 542/2018 г. по описа на Районен съд - Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 1.4.2019г.
8 Административно наказателно дело (К) No 110/2019 ЗАНН: КЗП ПЕТРОЛ АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА Решение от 1.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 490 от 19.12.2018 г. по НАХД № 1408/ 2018 г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
9 Административно дело No 158/2017 Закон за рибарството и аквакултурите Б.П.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Решение от 2.4.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба с вх. № 660/ 23.03.2017 г. от Б.П.Б., ЕГН **********,***, подадена чрез адв. Д.Г.Д., Заповед № РД – 400/ 30.12.2016 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция на рибарство и аквакултури в частта на точка втора, с която на лицето Б.П.Б., ЕГН **********,***, като капитан (с аргумент от разпоредбата на чл. 18, ал. 1, т. 2 от ЗРА) на риболовен кораб *****, с външна маркировка *****, на основание чл. 18д, ал. 3 от ЗРА, във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от Наредба № 3 от 19.02.2013 г. е заповядано да бъдат присъдени 5 (пет) точки на капитана на риболовен кораб *****, с външна маркировка *****, съобразно предвиденото в точка № 5 от приложението към чл. 3, ал. 1 от Наредба № 3 от 19.02.2013 г., поради наличие извършване на следното тежко нарушение по чл. 3, параграф 1, б. "и" от Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29.09.2008 г.: "вземане на борда и разтоварване на маломерна риба в нарушение на действащото законодателство (осъществен адм. нак. състав по чл. 75, ал. 1, във вр. с чл. 38, ал. 1 от ЗРА, относно влязло в сила НП № 02-08/04.04.2016 г.). ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр. Бургас да заплати на Б.П.Б., ЕГН **********,*** сума в размер на 810лв. съдебно – деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 - дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.
10 Административно дело No 553/2018 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ПАПАЙ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 2.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ПАПАЙ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ЖК „Дружба“ бл.63, вх.Г, ап.6, представлявано от управителя В.В.Х. срещу заповед № 957/20.08.2018 г. на кмета на община Добрич в частта, в която е обявена класацията на участниците в търг с тайно наддаване, проведен на 14.08.2018г., за отдаване под наем на обекти №4 и 5 (по тръжна документация), съставляващ магазин № 9 и магазин №10 на Централен кооперативен пазар, като за контрагент на общината е определен класираният на първо място участник. ОСЪЖДА ПАПАЙ“ ЕООД, ЕИК 124656640, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ЖК „Дружба“ бл.63, вх.Г, ап.6, представлявано от управителя В.В.Х.,*** сумата от 200 лева, представляващи разноски по делото. ОСЪЖДА ПАПАЙ“ ЕООД, ЕИК 124656640, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ЖК „Дружба“ бл.63, вх.Г, ап.6, представлявано от управителя В.В.Х., да заплати на ЕТ „АМГ-А.Ш.“ ЕИК 124075877, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Захари Стоянов“ №53, вх.Б, ет.1, ап.2, представлявано от едноличния търговец А.Г.Ш. сумата от 500 лева, представляващи разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване с касационната жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
11 Административно дело No 731/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЕРВЕЛ Решение от 2.4.2019г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура - Добрич израза „… заплащат ……, както и 2 на сто режийни разноски по сметка на Общината“, съдържащ се в последното изречение на чл.45, ал.3 от Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд, приета с Решение №4-63 от 12.05.2006 г. по Протокол №4 на Общински съвет Тервел. ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура гр.Добрич чл.45, ал.5 от Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд, приета с Решение №4-63 от 12.05.2006 г. по Протокол №4 на Общински съвет Тервел. ОСЪЖДА Общински съвет Тервел да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски – държавна такса в размер на 20 /двадесет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
12 Административно дело No 738/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК Решение от 2.4.2019г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура - Добрич израза „…гражданите заплащат режийни разноски в размер на 2 на сто от стойността на имота...“, съдържащ се в последното изречение на чл.5, ал.1, т.4 от Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване управление на община Балчик, приета с Решение №543 по Протокол №38 от 27.03.2014 г. на Общински съвет Балчик. ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура гр.Добрич думата „…български...“, съдържаща се в чл.18, ал.1 и т.1 от чл.43, ал.1 от Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване управление на община Балчик, приета с Решение №543 по Протокол №38 от 27.03.2014 г. на Общински съвет Балчик. ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура гр.Добрич чл.44, ал.6 от Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване управление на община Балчик, приета с Решение №543 по Протокол №38 от 27.03.2014 г. на Общински съвет Балчик. ОСЪЖДА Общински съвет Балчик да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски – държавна такса в размер на 20 /двадесет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
13 Административно дело No 776/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.К.Д. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 2.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.К.Д. с ЕГН ********** ***, срещу заповед № 18-0851-000855/04.11.2018г. на началника на сектор “ПП” при ОД на МВР – Добрич, с която на основание чл.171, т.2а, б. “б” от ЗДвП на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 190 дни – чрез отнемане на СРМПС № 006698990 и 2 бр. рег. табели № ТХ 5915 ХР. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 2.4.2019г.
14 Административно наказателно дело (К) No 104/2019 ЗАНН: МОСВ НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН" Решение от 2.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 107 от 22.11.2018 г., постановено по нахд № 198/2018 г. по описа на Районен съд – Каварна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
15 Административно наказателно дело (К) No 156/2019 ЗАНН: АДФИ Н.Г.С. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ Решение от 2.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 117 от 14.12.2018 г. на Районен съд Каварна, постановено по нахд № 107/2018 г., по описа на същия съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 2.4.2019г.
16 Административно дело No 696/2018 Закон за движението по пътищата А.Н.Ю. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 3.4.2019г.
ОТМЕНЯ Мълчалив отказ на Началник сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР гр.Добрич, по молба подадена от А. Н. Ю. ***.10.2018 г., с която е поискано да бъде продължена процедурата по промяна на регистрацията на МПС марка „Мерцедес Е 350 ЦДИ Матик“, рама WDD2120891A198262, ДКН СН 4976 АР и то да бъде зачислено в региона. ВРЪЩА делото като преписка на Началника на сектор „ПП“ при Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи - Добрич, за ново произнасяне в определения законов срок от постъпване на преписката в администрацията като се съобрази с указанията, дадени в мотивите на настоящия съдебен акт. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи – Добрич, да заплати на Ахмет Н.Ю. ЕГН ********** ***, сумата от 810.00 (осемстотин и десет) лева - направени разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Р България - гр. София, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
17 Административно дело No 1/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Е.А.М. НАЧАЛНИКА НА РУ - ТЕРВЕЛ ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 3.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба вх. № 2/ 02.01.2019 г. от *** А.М. ***, подадена чрез адв. В.Д., ДАК, срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18 – 0355 – 000148/ 16.11.2018 г. на Началник РУП към ОДМВР – Добрич, РУ Тервел. Решението не подлежи на обжалване.
18 Административно наказателно дело (К) No 46/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.И.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 3.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №190/04.12.2018 г. по н.а.х.д. №138/2018 г. по описа на Районен съд - Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.4.2019г.
19 Административно наказателно дело (К) No 75/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ К.-Й.П. ЕТ Решение от 3.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 62/03.12.2018 г. по нахд № 90/2018 г. по описа на Районен съд – Тервел, с което е отменено НП № 08-000703/189 от 17.04.2018 г. на ди РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.4.2019г.
20 Административно наказателно дело (К) No 93/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.К.Й. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Решение от 3.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №55 от 28.11.2018 г. постановено по НАХД 245/2018 г. по описа на Районен съд гр. Ген. Тошево. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.4.2019г.
21 Административно наказателно дело (К) No 10/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ М.А.К. Решение от 4.4.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 447/28.11.2018 г., постановено по нахд № 521/2018 г. по описа на Районен съд - гр. Добрич и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0851-002668 от 20.02.2018 г. издадено от началник Сектор "ПП" при ОД на МВР - Добрич, с което на М.А.К. ЕГН **********,***, са наложени административни наказания "глоба" в размер на 200 /двеста/ лева и "лишаване от право да управлява МПС" за срок от 6 /шест/ месеца на основание чл. 175, ал. 3, предл. първо от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ за нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДвП. Решението е окончателно.
В законна сила на 4.4.2019г.
22 Административно наказателно дело (К) No 79/2019 Възобновяване на КАНД НАБЛЮДАВАЩ ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ - ДАНИЕЛ ИЛИЕВ А.Д.А.,
НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ
Решение от 4.4.2019г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, приключило с влязло в сила на 05.09.2017 г. наказателно постановление №17-0851-001275/10.07.2017 г. на Началника на Сектор „ПП“ при ОД на МВР – Добрич. ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-0851-001275/10.07.2017 г. на Началника на Сектор „ПП“ при ОД на МВР – Добрич. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано по повод на АУАН №Г477488/25.06.2017 г., съставен от мл. автоконтрольор в Сектор „ПП“ – Добрич при ОДМВР – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.4.2019г.
23 Административно дело No 539/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ 2007 ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 5.4.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба вх. № 2028 от 27.08.2018 г. от ****“, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: с. ***, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, представлявано от П.М.Г., т. 6 и т. 7 от Задължителни предписания, обективирани в Протокол, за извършена проверка от 31.07.2018 г. и 06.08.2018 г., с изх. № ПР1826236 от 09.08.2018 г. на инспектори в Дирекция „Инспекция по труда“ – Добрич. ОСЪЖДА Дирекция „Инспекция по труда“ – Добрич да заплати на ****“, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: с. ***, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич сума в размер на 350 лв. (триста и петдесет лева) съдебно – деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 - дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.
24 Административно дело No 611/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители Г.Г.Д. ЕТ ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Решение от 5.4.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба от ЕТ “Гелена- Г.Д.“, ЕИК 124017984, представляван от Г.К.Д., с УРН 182775, Уведомително писмо на зам. изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" с изх. № 02-080-2600/3814 от 13.08.2018 г., с което е отказано финансово подпомагане за кампания 2015 г. по мярка 10 “Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. ВРЪЩА преписката на заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция за ново произнасяне по Заявление за подпомагане за кампания 2015 г. с УИН 0801061584078 от 17.04.2015 г. на ЕТ “Гелена- Г.Д.“, ЕИК 124017984, представляван от Г.К.Д., с УРН 182775, по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 г. за кампания 2015 г., по направление „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение“ (ВПС 4.1), при спазване на процедурата по издаването му и дадените по-горе указания по прилагане на закона. ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ" № 136 да заплати на ЕТ “Гелена- Г.Д.“, ЕИК 124017984, представляван от Г.К.Д. сумата от 1875 (хиляда осемстотин седемдесет и пет ) лева, разноски по делото за държавна такса, адвокатско възнаграждение и възнаграждение за вещо лице. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
25 Административно наказателно дело (К) No 14/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ДЕЛТА ИНВЕСТМЪНТ ГРУП ЕООД Решение от 5.4.2019г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 171 от 31.10.2018 г. по НАХД № 215/ 2018 г. по описа на Районен съд-Балчик,КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 08-000645/209 от 08.05.2018 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Добрич, с което на “ДЕЛТА ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ЕООД, гр. Варна, ЕИК 2012022576, за нарушение по чл. 61, ал. 1, във връзка чл. 62, ал. 1 от КТ, на основание чл. 416, ал. 5 във връзка с чл. 414, ал. 3 от КТ, е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.4.2019г.
26 Административно наказателно дело (К) No 20/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ДЕЛТА ИНВЕСТМЪНТ ГРУП ЕООД Решение от 5.4.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 173 от 31.10.2018 г. по НАХД № 217/ 2018 г. по описа на Районен съд-Балчик,КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 08-000647/207 от 08.05.2018 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Добрич, с което на “ДЕЛТА ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ЕООД, гр. Варна, ЕИК 2012022576, за нарушение по чл. 61, ал. 1, във връзка чл. 62, ал. 1 от КТ, на основание чл. 416, ал. 5 във връзка с чл. 414, ал. 3 от КТ, е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
27 Административно наказателно дело (К) No 76/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Р.П.Д. Решение от 5.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 69/11.12.2018г. на Районен съд гр. Тервел, постановено по н.а.х.д.№ 101 по описа на съда за 2018 год. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.4.2019г.
28 Административно дело No 140/2019 КСО Н.К.С. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 5.4.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.К.С. ***, РЕШЕНИЕ № 33/18.01.2019 г. на директора на ТП на НОИ гр.Добрич и потвърденото с него РАЗПОРЕЖДАНЕ № ********** от 22.11.2018 г. на ръководителя на „Пенсионно осигуряване“ при ТП на НОИ Добрич, с което е спряна на основание чл.95, ал.2 от КСО личната пенсия за инвалидност считано от 01.12.2018 г. ВРЪЩА делото като преписка на ръководителя на „Пенсионно осигуряване“ при ТП на НОИ –Добрич за ново произнасяне при спазване на дадените указание при тълкуването и прилагането на закона в 14 –дневен срок от влизане на настоящото решение в сила. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на РБ.
29 Административно дело No 768/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.С.И. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 8.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба вх. № 3141/ 21.12.2018 г. от И.С.И.,***, срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18 – 0851 – 000931 от 09.12.2018 г., издадена от Началник Сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.4.2019г.
30 Административно наказателно дело (К) No 56/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Х.К.Г. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 8.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 179 от 13.11.2018 г. по НАХД № 234/ 2018 год. по описа на Районен съд - Балчик. Решението е окончателно.
В законна сила на 8.4.2019г.
31 Административно дело No 88/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Н.А. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 8.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба вх. № 409/ 01.02.2019 г. от М.Н.А.,***, срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18 – 0851 – 000929 от 07.12.2018 г., издадена от Началник Сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 8.4.2019г.
32 Административно наказателно дело (К) No 122/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.М.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - КАВАРНА ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 8.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 116 от 14.12.2018 г. по НАХД № 258/ 2018 год. по описа на Районен съд - Каварна. Решението е окончателно.
В законна сила на 8.4.2019г.
33 Административно дело No 197/2019 ДОПК ОЛД ТАУЪР 7 ЕООД ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП - ВАРНА Определение от 8.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 896/ 19.03.2019 г. на „Олд Тауър 7“ ЕООД, ЕИК 201451191, седалище и адрес на управление: с. Кранево, област Добрич, ул. „Добруджа“ № 46; съдебен адрес:***, срещу Мълчалив отказ на директора на ТД на НАП Варна да се произнесе по жалба вх. № 3732 от 22.02.2019 г. срещу действия на публичен изпълнител, а именно съобщение за насрочване на опис изх. № С 190008 – 110 – 0000389/ 12.02.2019 г ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 197/ 2019 год. по описа на Административен съд - Добрич. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
34 Административно дело No 717/2018 Кодекс на труда ТРИОАГРО ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 9.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ТРИОАГРО“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ***, представлявано от Управителя Г.С.К. против принудителна административна мярка "задължително предписание" по чл.404, ал.1 от КТ, обективирана в Протокол №ПР1826934 за извършена проверка от 17.10.2018 г., наложена от служители на дирекция "Инспекция по труда“ гр. Добрич, в частта за дадени предписани под №1 и №2. ОСЪЖДА „ТРИОАГРО“ ООД, ЕИК 201382900 със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ***, представлявано от Управителя Г.С.К. да заплати на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Добрич сторените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 100 /Сто/ лева. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
35 Административно дело No 200/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ДАДС ХЪНИ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЯ Определение от 9.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Дад"с Хъни“ ООД, ЕИК 205150178, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул. „Четник Никола Алексиев“ № 1, представлявано от управителя С.Б.С. срещу решение № 03-РД/369 от 22.01.2019г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ – РА – София, с което е прекратено производството по оценка по отношение на подаденото от жалбоподателя проектно предложение с № BG06RDNP001-9.001-0032 по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-9.001 по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014-2020г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на РБ в 7-дневен срок от получаването му от страните, участващи в административното производство.
36 Административно дело No 574/2018 АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК М.К.П. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 10.4.2019г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Решение №17/10.08.2018 г. на Директора на Териториалното поделение на НОИ гр. Добрич, в частта в която преписката е върната за постановяване на ново разпореждане за спиране на производството по заявление вх. №241-00-516/09.05.2018 г.. ОСЪЖДА ТП на НОИ Добрич да заплати на М.К.П. ЕГН ********** ***, направените и доказани по делото разноски в размер на 710 (Седемстотин и десет) лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, с оглед разпоредбата на чл.119 от КСО.
37 Административно дело No 4/2019 Закон за данъка върху доходите на физическите лица Д.Д.- А. ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП - СОФИЯ Решение от 10.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ“ Д.Д.-АГРО“, ЕИК 124135826, представляван от Д.П.Д. със седалище и адрес на управление с.Царичино, община Балчик, срещу Ревизионен акт № Р-03000817006560-091-001/28.09.2018 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП Варна, в частта му, с която допълнително е определен данък върху доходите на физическите лица по чл.48 ЗДДФЛ за 2013 г. и 2014 г. в общ размер от 31 375,10 лв. и лихви в размер на 12 240 лева, потвърден с Решение № 355/12.12.2018 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“- Варна при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА ЕТ“ Д.Д.-АГРО“, ЕИК 124135826, представляван от Д.П.Д. със седалище и адрес на управление с.Царичино, община Балчик да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“-Варна при ЦУ на НАП сумата от 1 257,50 лева – разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд - Добрич пред Върховен административен съд на РБ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
38 Административно дело No 120/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Н.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 10.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на Д.Н.П. ***, срещу Заповед № 18 - 0851 - 000026/10.01.2018 г. на Началник сектор „ПП“ към ОДМВР Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване, съгл. чл.172, ал.5 от ЗДвП.
39 Административно дело No 377/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Н.С. КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 11.4.2019г.
ОТМЕНЯ заповед № 576/25.05.2018 г. на кмета на Община – Добрич, с която на основание чл.195, ал.6 от ЗУТ е наредено на Дирекция „Общинска собственост“ при община Добрич и М.Н.С., в качеството им на съсобственици, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта, да премахнат строеж: „Едноетажна жилищна сграда“ със ЗП от 112 кв.м. с идентификатор №72624.625.7609.1 по КК на гр. Добрич, с административен адрес ул. „Д-р К. Стоилов“ №32, като естествено износен, негоден за използване, застрашен от самосрутване, опасен за здравето и живота на ползвателите и гражданите. ОСЪЖДА община Добрич да заплати на М.Н.С. ЕГН ********** *** сумата от 2400 лева, сторени разноски пред първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
40 Административно наказателно дело (К) No 40/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.К.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 11.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 100/ 05.11.2018г. постановено по н.а.х. дело № 207 / 2018 г. на РС Каварна. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.4.2019г.
41 Административно наказателно дело (К) No 115/2019 ЗАНН: ИААА ХАМБО ЕООД ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 11.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 59 от 22.10.2018 г., постановено по нахд. № 166/2018 г. по описа на Районен съд – Генерал Тошево. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.4.2019г.
42 Административно наказателно дело (К) No 130/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.П.Ч. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 11.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 60/ 03.12.2018 г. по НАХД № 113/ 2018 г. по описа на РС – Тервел. Решението е окончателно.
В законна сила на 11.4.2019г.
43 Административно наказателно дело (К) No 137/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Г.З. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 11.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1/ 02.01.2019 г. по НАХД № 981/ 2018 г. на ДРС. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.4.2019г.
44 Административно наказателно дело (К) No 144/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Д.Г. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 11.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №27 от 11.01.2019 г., постановено по АНД №1325/2018 г. по описа на Районен съд гр. Добрич. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 11.4.2019г.
45 Административно наказателно дело (К) No 184/2019 ЗАНН: МОСВ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ АД БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН" ГР.ВАРНА Решение от 11.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 58 от 30.01.2019 год. по НАХД № 529/ 2018 год. по описа на Районен съд – Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 11.4.2019г.
46 Административно наказателно дело (К) No 185/2019 ЗАНН: БАБХ СТАН 17 ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ДОБРИЧ Решение от 11.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 28 от 17.01.2019 год. по НАХД № 1450/ 2018 год. по описа на Районен съд – Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 11.4.2019г.
47 Административно дело No 772/2018 Закон за чужденците в РБ А.С. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 12.4.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.С. /А. С./ (****) с ЛНЧ **********, пакистански гражданин, роден на *** г. с място на раждане в Пакистан, с настоящ адрес ***, ОТКАЗ с изх. № 357з-2774 от 19.12.2018 г. за предоставяне на продължително пребиваване на чужденец в РБ, постановен от директора на ОД на МВР Добрич, старши комисар Никола Панчев. ВРЪЩА административната преписка на директора на ОД на МВР Добрич за ново произнасяне по заявление № 538800-3477/06.12.2018 г. по описа на група „Миграция“ за предоставяне право на продължително пребиваване на чужденец, подадено от А.С. /А. Сървър/ (****) с ЛНЧ **********, пакистански гражданин, роден на *** г. с място на раждане в Пакистан, с настоящ адрес ***, съобразно мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Добрич да заплати на А.С. /С./ (****) с ЛНЧ **********, пакистански гражданин, роден на *** г. с място на раждане в Пакистан, с настоящ адрес ***, СУМАТА от 510, 97 лева, представляваща разноски по делото за държавна такса и за адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.
48 Административно наказателно дело (К) No 78/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Х.В.И. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 12.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 461/06.12.2018 г., по н.а.х.дело № 965/2018 год. по описа на Районен съд-Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.4.2019г.
49 Административно наказателно дело (К) No 153/2019 ЗАНН: РИОСВ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВАРНА ТЕДИВА ООД Решение от 12.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 501 от 28.12.2018 г. по НАХД № 443/ 2018 год. по описа на Районен съд - Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 12.4.2019г.
50 Административно наказателно дело (К) No 112/2019 ЗАНН: Общини ОБЩИНА КАВАРНА Х.Х.С. Решение от 15.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №108/23.11.2018 год. по нахд №84/2018 год. на Районен съд гр. Каварна. Решението е окончателно.
В законна сила на 15.4.2019г.
51 Административно дело No 182/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.Т.Й. ДИРЕКТОРА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДОБРИЧ Определение от 15.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Т.Й. срещу решение от 13.02.19г. на директора на дирекция „Бюро по труда“ – гр.Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 182 от 2019г. по описа на Административен съд – Добрич, Определението подлежи на обжалване в 7-днеевн срок от днес и за двете страни, с частна жалба пред ВАС на РБ.
52 Административно дело No 203/2019 Закон за кадастъра и имотния регистър С.Р.Н.,
П.С.С.
НАЧАЛНИКА НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ДОБРИЧ Определение от 15.4.2019г.
ОТМЕНЯ разпореждане от 27.03.2019г., с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело №203 по описа на АС -Добрич за 2019 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБ в 7-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му от страните. Препис от определението да се изпрати на страните.
53 Административно дело No 57/2019 Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) П.А.В. КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА Решение от 16.4.2019г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на изричен отказ на кмета на община Добричка да издаде удостоверение за наследници на м.м.м.к., б.ж. на с.Драганово, общ. Добричка, обективиран в писмо с рег. № ГРАО-341?1/08.01.2019г. ИЗПРАЩА административната преписка на кмета на кметство на с.Драганово, общ.Добричка, за произнасяне по подаденото от П.А.В. *** заявление с вх.№ ГРАО-3410/12.12.2018г. ОСЪЖДА община Добричка да заплати на П.А.В. с ЕГН ********** *** сумата от 10, 00 лева, представляващи разноски по делото. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
54 Административно наказателно дело (К) No 96/2019 ЗАНН: ИААА С.Л.Л. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 16.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 53 от 12.11.2018 г., постановено по нахд. № 161/2018 г. по описа на Районен съд – Генерал Тошево. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 16.4.2019г.
55 Административно дело No 246/2019 Закон за министерство на вътрешните работи Р.П.Г. МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Определение от 16.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.П.Г. ***, полицай в РУ-Каварна при ОДМВР-Добрич, срещу разпоредбата на т.2.2. от Заповед № 8121з-1575/ 19.12.2018г. на Министъра на вътрешните работи,относно отстранените от длъжност служители. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 246/ 2019 г. по описа на АдмС - Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в седмодневен срок от получаване на съобщението.
56 Административно дело No 719/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.К.З. НАЧАЛНИКА НА ВТОРО РУ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 17.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.К.З. *** против Заповед № 1800255-000087/12.11.2018 г., издадена от началника на Второ районно управление на МВР гр.Добрич, с която е наложена принудителна административна мярка по чл.171, т.1, б.“д“ от ЗДвП „Временно отнемане на свидетелството за управление на МПС до заплащане на дължимата глоба.“ ОСЪЖДА И.К.З. с ЕГН ********** *** да заплати на Областна дирекция на МВР - Добрич сумата от 100 (сто) лева представляваща разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
57 Административно дело No 2/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Е.А.М. НАЧАЛНИКА НА РУ - ТЕРВЕЛ ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 17.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.А.М. ***, подадена чрез адв.В.Д. –ДАК, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0355-000149 от 16.11.2018 г., издадена от К.К. – началник на Районно управление Тервел към ОД на МВР Добрич, с която на основание чл.171, т.2а, б.“б“ от Закона за движение по пътищата, е наложена принудителна административна мярка (ПАМ) „Прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 185 дни и отнемане на свидетелства за регистрация на МПС серия CI № 251421 и два броя регистрационни табели с номер хххххх. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 17.4.2019г.
58 Административно наказателно дело (К) No 92/2019 ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ВАРНА АНИКО-05 ЕООД Решение от 17.4.2019г.
ОТМЕНЯ решение № 531/11.12.2018 год., постановено по нахд № 748/2018 год. по описа на РС – Силистра, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 301709/24.11.2017г., издадено от зам. директора на ТД на НАП - Варна, с което на „Анико-05“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Силистра, ул. “Дочо Михайлов” № 11, с ЕИК 201019219, представлявано от управителя Н.Т.Т., е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 200 лева, на основание чл.74, ал.1 от ЗСч, за извършено нарушение на чл.38, ал.1 от ЗСч.РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 17.4.2019г.
59 Административно наказателно дело (К) No 114/2019 ЗАНН: ИААА ХАМБО ЕООД ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 17.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 58 от 22.10.2018 г., постановено по н.а.х.д. № 165/2018 г. по описа на Районен съд – Генерал Тошево. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.4.2019г.
60 Административно наказателно дело (К) No 131/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.П.Ч. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ТЕРВЕЛ Решение от 17.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 61/ 03.12.2018 г. по НАХД № 114/ 2018 г. по описа на РС – Тервел. Решението е окончателно.
В законна сила на 17.4.2019г.
61 Административно дело No 415/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. СЮПРИЙМ АД,
А.Б.М.,
Х.И.Х.
НАЧАЛНИКА НА РДНСК СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, ГР. ВАРНА Решение от 18.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по обща жалба на „Сюприйм“ АД,със седалище и адрес на управление гр.София, ул. „Кораб планина“ 55, представлявано от А.Б., А. Б. М. от гр.Русе и Х.И.Х. ***, срещу Заповед №ДК-10-СИР-11/ 04.06.2018г., издадена от Началника на РДНСК Североизточен район, с която е оставена без уважение жалбата им срещу Заповед № 5/13.04.2018г. на Гл. архитект на община Балчик за одобрено изменение на проекта по време на строителството,с която е допусната промяна на предназначението на Бистро,в 5 броя апартаменти на основание чл.154, ал.2, т.6 и т.7 от ЗУТ. ОСЪЖДА „Сюприйм“ АД,със седалище и адрес на управление гр.София, ул. „Кораб планина“ 55, представлявано от А.Б., А. Б. М. от гр.Русе и Х.И.Х. ***, да заплатят солидарно на „Черномоска инвестиционна компания“ ЕООД, с ЕИК 103861065, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.Генерал Паренсов №28,ет.2, ап.17, представлявано от управителя инж. Е.С.И., сумата от 600 (шестотин) лева. ОСЪЖДА „Сюприйм“ АД,със седалище и адрес на управление гр.София, ул. „Кораб планина“ 55, представлявано от А.Б., А. Б. М. от гр.Русе и Х.И.Х. ***, да заплатят солидарно на „БГ Естейт“ АД, с ЕИК 201395627, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул. Генерал Паренсов № 28, ет.2,ап.17,представлявано от Изп.директор С.Г.И. сумата от 600 (шестотин) лева. ОСЪЖДА „Сюприйм“ АД,със седалище и адрес на управление гр.София, ул. „Кораб планина“ 55, представлявано от А.Б., А. Б. М. от гр.Русе и Х.И.Х. ***, да заплатят солидарно по сметката на АдмС-Добрич, сумата в размер на 186 ( сто и осемдесет и шест ) лева. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението. На основание чл.138,ал.1 от АПК,препис от решението да се изпрати на страните. Решението е постановено при участието на заинтересованите страни „Черномоска инвестиционна компания“ ЕООД, с ЕИК 103861065, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.Генерал Паренсов №28,ет.2, ап.17, представлявано от управителя инж. Е.С.И. и „БГ Естейт“ АД, с ЕИК 201395627, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул. Генерал Паренсов № 28, ет.2,ап.17, представлявано от Изп.директор С.Г.И..
62 Административно дело No 658/2018 Закон за данъка върху доходите на физическите лица С.К.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП - СОФИЯ Решение от 18.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.К.П. с ЕГН ********** *** срещу Ревизионен акт № Р-0300817008273-091—001/25.07.2018 г. в частта му, която е потвърдена с Решение № 254 от 15.10.2018 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“- Варна при ЦУ на НАП, С КОИТО СА УСТАНОВЕНИ задължения за данък върху доходите на физическите лица за 2011 г. в размер на 3107,71 лв. главница и 1971,14 лв. лихва и за 2015 г. в размер на 234,95 лв. главница и 53,20 лв. лихви. ОСЪЖДА С.К.П. с ЕГН ********** *** да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“-Варна при ЦУ на НАП сумата от 463,98 лева – разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд - Добрич пред Върховен административен съд на РБ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
63 Административно дело No 628/2018 ДОПК Х.Т.Х. ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП - ВАРНА Решение от 19.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на адв. Х.Т.Х. ***, срещу Решение № 199/20.09.2018г. на Директора на ТД на НАП-Варна, в частта, с която на основание чл. 267, ал. 2, т.5 от ДОПК е потвърдено разпореждане изх. № С1700008-137-0009022/08.08.2018г. на публичен изпълнител Г.П. в сектор “ ОСПВ”, при ТД на НАП-Варна, офис Добрич, срещу негова жалба, вх.№ 18683/10.09.2018г., в частта, с която е отказано погасяването по давност на задължения по Декларация № 080020916108401/29.04.2010 г. в общ размер на 4 427,11 лева от които 1 732,12 лева главница и 2 694,99 лева лихви. ОСЪЖДА Х.Т.Х. ***, ЕГН ********** да заплати на ТД на НАП-Варна сумата в размер на 300 лв., юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
64 Административно дело No 774/2018 Други дела по ЗОС и ЗДС НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СЪЕДИНЕНИЕ-1943" С. ИЗВОРОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Решение от 19.4.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Народно читалище „Съединение – 1943“, с. Изворово, общ. Генерал Тошево, Решение № 8-13/05.11.2018 г. на Общински съвет Генерал Тошево, прието по Протокол № 8, с което е прекратено право на ползване, предоставено на Народно читалище „Съединение-1943“ с.Изворово върху недвижими имоти - общинска собственост, представляващи Масивна сграда-читалище със застроена площ от 353 кв.м. в с.Изворово (с.Горен Извор) и Масивна сграда-читалище със застроена площ от 252 кв.м. в с.Изворово ( с.Добромирци). ОСЪЖДА Общински съвет Генерал Тошево да заплати на Народно читалище „Съединение – 1943“, с. Изворово, общ. Генерал Тошево сумата от 510 лева - разноски по делото за държавна такса и адвокатско възнаграждение в минимален размер. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните.
65 Административно дело No 87/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ОЛД ТАУЪР 7 ЕООД ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП - ВАРНА Решение от 19.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ОЛД ТАУЪР 7“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Кранево, общ. Балчик, ул. „Добруджа“ №46, представлявано от управителя М.В.М., против Решение № 16/21.01.2019 г. на Директора на ТД на НАП-Варна, с което на основание чл. 197, ал. 1 ДОПК е потвърдено Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки, издадено от Т. Генчев, публичен изпълнител при ТД на НАП-Варна, офис Добрич, изх. №С180008-023-000480/27.12.2018 год. ОСЪЖДА „ОЛД ТАУЪР 7“ ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ: 201451191, със седалище и адрес на управление с. Кранево, общ. Балчик, ул. „Добруджа“ №46, представлявано от управителя М.В.М., да заплати на ТД на НАП - гр. Варна сумата в размер на 500лв. /петстотин лева/. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване по аргумент от чл.197,ал.4 от ДОПК.
66 Административно наказателно дело (К) No 105/2019 ЗАНН: ДАМТН КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ НА ГД МН Решение от 22.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 460/06.12.2018г., постановено по н.а.х.д. № 752/2018г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 22.4.2019г.
67 Административно наказателно дело (К) No 129/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.П.Ч. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ТЕРВЕЛ Решение от 22.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 59 от 03.12.2018 г. постановено по нахд № 112/2018 г. по описа на Районен съд Тервел. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.4.2019г.
68 Административно наказателно дело (К) No 183/2019 ЗАНН: ИААА ФАВОРИТ ВВ ЕООД ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 22.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №31 от 18.01.2019 г., постановено по нахд №1502/2018 г. по описа на Районен съд - Добрич, Решението е окончателно.
В законна сила на 22.4.2019г.
69 Административно дело No 235/2019 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община М.М.Ф. КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Определение от 22.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.М.Ф. с постоянен адрес ***, срещу мълчалив отказ на кмета на Община Балчик за спиране на производството по изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V и УПИ VІ в кв.24 по плана на с.Соколово, Община Балчик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 235/2019 г. по описа на Административен съд Добрич. ОСЪЖДА М.М.Ф. ЕГН ********** *** да заплати на Община Балчик сумата от 100 лв. – разноски за юрисконсултско възнаграждение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба от страните и от органа, на когото делото е изпратено, подадена в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му до Върховен административен съд на РБ чрез Административен съд –Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се съобщи на страните по реда на чл.138, ал.1 от АПК.
70 Административно дело No 764/2018 Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) П.А.В. КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА Решение от 24.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.А.В. *** срещу отказ на кмета на община Добричка да издаде удостоверение за родствени връзки, по подадено от него заявление с вх.№ ГРАО-1277/18.05.2018 г., в частта с която се претендира незаконосъобразност на оспорения акт. ПРЕКРАТЯВА производството в тази му част. ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на изричен отказ на кмета на община Добричка да издаде удостоверение за наличие или липса в „архив“ на документи /удостоверение за родствени връзки/, обективиран в писмо с рег. № ГРАО-1277?2/23.05.2018 г. ИЗПРАЩА административната преписка на кмета на кметство на с.Драганово, общ.Добричка, за произнасяне по подаденото от П.А.В. заявление с вх.№ ГРАО-1277/18.05.2018 г. ОСЪЖДА община Добричка да заплати на П.А.В. с ЕГН **********,*** сумата от 10, 00 лева, представляващи разноски по делото. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, а в прекратителната част в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
71 Административно дело No 775/2018 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решение от 24.4.2019г.
ОТМЕНЯ по оспорване на областния управител на област Добрич Решение № 931 в частта му по т.2, т.3, т.4 и т.5, прието от Добрички общински съвет по Протокол № 43 от заседание, проведено на 29.11.2018 г. ОСЪЖДА Добрички общински съвет да заплати на областен управител на област Добрич сумата от 120 лв. ,представляваща разноски по делото за държавна такса за обнародване на оспорването и за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба или протест в 14 (четиринадесет) дневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от него на страните. Решението да се съобщи на страните по реда на чл.138 от АПК.
72 Административно дело No 48/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Ю.Т.Й. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 24.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба вх. № 99/ 10.01.2019 г. от Ю.Т.Й., подадена чрез адв. Ж.Ж., ДАК, срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18 – 0851 – 000892 от 18.11.2018 г. на Началник Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
73 Административно дело No 143/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.К.Й. НАЧАЛНИКА НА РУ - БАЛЧИК ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 24.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба вх. № 613/ 20.02.2019 г. от Н.К.Й., ЕГН **********,***, подадена чрез адв. С.К., ДАК, срещу Заповед за прилагане на ПАМ № 19 – 0240 – 000009, издадена от Началника на РУ към ОДМВР – Добрич, РУ – Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
74 Административно дело No 444/2018 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община БЛЯКСТОУН ГРУП ООД КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Определение от 25.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Блякстоун груп“ ООД, ЕИК 204016630, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, район „Одесос“, ул.“Мусала“ № 9, представлявано от К.Я.К., подадена чрез адв.С.С., срещу Заповед № 519/30.05.2018 г., издадена от Николай Ангелов - на кмет на Община Балчик, с която е одобрен изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ в кв.101 по плана на гр.Балчик. ОТМЕНЯ определение от съдебно заседание, проведено на 02.04.2019 г., с което е даден ход на делото по същество. ОСЪЖДА Блякстоун груп“ ООД, ЕИК 204016630, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, район „Одесос“, ул.“Мусала“ № 9, представлявано от К.Я.К.,*** сумата от 783,50 лева, представляваща разноски по делото за съдебно технически експертизи и за юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА Блякстоун груп“ ООД, ЕИК 204016630, със седалище и адрес на управление в гр.Варна, район „Одесос“, ул.“Мусала“ № 9, представлявано от К.Я.К., да заплати на А.Г.М. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** сумата от 1483, 43 лв., представляваща разноски по делото за адвокатско възнаграждение и за технически експертизи. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 444/2018 г. по описа на Административен съд Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба, подадена в 7 /седем/ дневен срок от съобщаването му на страните, до Върховен административен съд на РБ чрез Административен съд Добрич.
75 Административно дело No 3/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.П.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 25.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователни предявените искове от К.П. *** срещу ОД на МВР гр. Добрич, с които се претендира обезщетение в размер на 200 лева за претърпени неимуществени вреди и в размер на 24 лева за претърпени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление (НП) № 17-0283-000294/02.11.2017 г. на началник на РУ Каварна при ОД на МВР Добрич. ОСЪЖДА К.П.П. ЕГН ********** ***, да заплати на Областна дирекция МВР гр. Добрич направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 /сто/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
76 Административно дело No 72/2019 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми П.С.П. КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧ Определение от 25.4.2019г.
ОТМЕНЯ определение от 27.03.2019 г.,с което е даден ход по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.С.П., ЕГН ********** ***, срещу Решение на Кмета на община Добрич, обективирано в уведомление с рег. № 94П-00-522 от 03.01. 2019г., с което е оставен в сила отказ на Директора на „Общински пазари“-Добрич, за издаване на разрешително за ползване по заявление вх.№ 879/10.12. 2018г. на работно място №118 по схемата на ЦКП-Добрич. ОСЪЖДА П.С.П., ЕГН ********** ***, да заплати на Кмета на община Добрич сумата от 100 /сто/ лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №72 по описа на АдмС-Добрич за 2019 год.. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението.
77 Административно наказателно дело (К) No 193/2019 ЗАНН: АДФИ П.А.К. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ Решение от 25.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 44/24.01.2019 г., постановено по нахд № 1022/2018 г. по описа на Добричкия районен съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.4.2019г.
78 Административно наказателно дело (К) No 194/2019 ЗАНН: АДФИ П.А.К. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ Решение от 25.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 33 от 18.01.2019 г., постановено по нахд № 1008/2018 г. по описа на Районен съд -Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
79 Административно дело No 250/2019 Закон за митниците А.Х.Ф. ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЮЖНА МОРСКА Определение от 25.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на А.Х.Ф. *** против Мълчалив отказ на Директор на Териториална дирекция Южна морска, Агенция Митници по искане за връщане на задържано с АУАН № 318/24.02.2019 г, издаден от Инспектор в ТД Южна Морска, Агенция Митници препарат за растителна защита и пари в брой ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. №250/2019 г., на основание чл. 159 т. 1 от АПК Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от съобщението до страните.
80 Административно дело No 34/2019 Закон за кадастъра и имотния регистър И.Г.П. НАЧАЛНИКА НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ДОБРИЧ Решение от 30.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Г.П. ***, ЕГН **********, с искане за обявяване на нищожността на заповед № КД-14-08-487 от 25.06.2008 г. на началника на СГКК - Добрич В ЧАСТТА, в която на основание чл.54, ал.1 от ЗКИР е одобрено изменение на КККР на гр. Каварна, състоящо се в промяна на границите между поземлен имот с идентификатор 35064.200.10 и поземлен имот с идентификатор 35064.200.11. ОСЪЖДА И.Г.П. ***, ЕГН **********, да заплати на П.Я.Л. ***, ЕГН **********, сумата от 305 лева, разноски по делото. ОСЪЖДА И.Г.П. ***, ЕГН **********, да заплати на И.Я.Л. ***, ЕГН **********, сумата от 5,00 лева, разноски по делото. ДА СЕ ИЗПРАТИ на РП – Каварна заверено копие на протокол за трасиране, означаване и координиране на ПИ 200.11. по КК на гр.Каварна, общ.Каварна от 16.06.2008г. заедно с препис от настоящото решение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
81 Административно дело No 150/2019 ДОПК А.Л.Т. ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП - ВАРНА Определение от 30.4.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 150 по описа на Добричкия административен съд за 2019г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението от жалбоподателя.
82 Административно наказателно дело (К) No 205/2019 ЗАНН: Общини А.И.С. ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 30.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 6 от 04.01.2019г., постановено по н.а.х.д. № 1357/2018г. по описа на Добричкия районен съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.4.2019г.