Административен съд - Добрич
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.3.2021г. до 31.3.2021г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 204/2020 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.Й.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" - СОФИЯ Решение от 25.2.2021г.
ОСЪЖДА Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” - град София да заплати на П.Й.Д., с ЕГН **********,***, сумата от 3000 лева, съставляваща обезщетение за претърпени от ищеца неимуществени вреди (душевни страдания и болки) за периода от 28.11.2019 г. до 04.05.2020 г. в резултат от незаконосъобразни бездействия на администрацията на ареста в град Добрич по чл.3 от ЗИНЗС, довели до поставянето му в неблагоприятни битови и санитарно - хигиенни условия при задържането му под стража, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на влизане в сила на решението до окончателното плащане на сумата, КАТО ОТХВЪРЛЯ иска за горницата до 5000 лева. ОСЪЖДА Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” - град София да заплати на П.Й.Д., с ЕГН **********,***, сумата от 1042 лева, съставляващи сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд – Добрич в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 584/2020 Закон за рибарството и аквакултурите ДЕЛТА - 2009 ООД,
Л.С.А.
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Решение от 2.3.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Делта-2009“ ООД Заповед № 440/10.11.2020г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – Бургас в частта й по т. І, с която на жалбоподателя, „Делта-2009“ ООД, са присъдени 6 точки за риболовен кораб „Ирина“ с външна маркировка ВН 440. ОТМЕНЯ по жалба на Л.С.А. Заповед № 440/10.11.2020г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – Бургас в частта й по т. ІІ, с която на жалбоподателя, Л.С.А., са присъдени 6 точки за риболовен кораб „Ирина“ с външна маркировка ВН 440. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – Бургас да заплати на „Делта-2009“ ООД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр.Балчик“, ***, представлявано от Д.С. Х. сумата от 1300 лева - разноски по делото за държавна такса и адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – Бургас да заплати на С.А. с ЕГН ********** *** сумата от 850 лева - разноски по делото за държавна такса и адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд – Добрич до Върховния административен съд на РБ в 14- /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 640/2020 Закон за рибарството и аквакултурите ВЪЛКОВ 8 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Решение от 2.3.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на „В. 08“ ЕООД ЗАПОВЕД № 472/23.11.2020г. В ЧАСТТА Й ПО Т.І, издадена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – Бургас, с която на „В. 08“ ЕООД, са присъдени 6 точки за риболовен кораб с външна маркировка ВН 4601. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – Бургас да заплати на „В.- 08“ ЕООД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр.Каварна, ***, представлявано от Ж.Г.В. сумата от 1000 лева - разноски по делото за държавна такса и адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд – Добрич до Върховния административен съд на РБ в 14- /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
4 Административно дело No 56/2021 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община О.Г.З.,
С.П.К.З.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДОБРИЧ Определение от 2.3.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на О.Г.З., ЕГН **********, и С.П.К. – З., ЕГН **********,***, срещу решение № 11-20 по протокол № 11/28.07.2020 г. на Общински съвет – Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 56/2021 г. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
5 Административно дело No 572/2020 Закон за рибарството и аквакултурите ДЕЛТА - 2000 ООД,
М.М.Ч.
ИЗП. ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ КЪМ МЗХ - БУРГАС Решение от 4.3.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на ДЕЛТА 2000“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Балчик, ул. „Любен Каравелов“ №3, представлявано от управителя Д.Х. и по жалба на М.М.Ч. ***, Заповед №424 от 30.10.2020г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури гр. Бургас. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – Бургас да заплати на „Делта-2000“ ООД, ЕИК 124522933 със седалище и адрес на управление гр.Балчик“, ул.“Любен Каравелов“ № 3, представлявано от Д. Сафетов Ханджиев сумата от 1300 лева - разноски по делото за държавна такса и адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – Бургас да заплати на М.М.Ч. с ЕГН ********** *** сумата от 850 лева - разноски по делото за държавна такса и адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд – Добрич до Върховния административен съд на РБ в 14- /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
6 Административно дело No 540/2020 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решение от 5.3.2021г.
ОТМЕНЯ по оспорване на областния управител на област Добрич Решение № 276 по Протокол № 19 от 19.10.2020г., с което е повторно прието Решение № 273 по Протокол 17 от заседание на Добрички общински съвет, проведено на 24.09.2020г. ОСЪЖДА Община Добричка да заплати на областен управител на Област Добрич сумата от 100 лв., представляваща разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба или протест в 14 (четиринадесет) дневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от него на страните. Решението да се съобщи на страните по реда на чл.138 от АПК.
7 Административно наказателно дело (К) No 551/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.С.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 5.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 260012 / 11.09.2020 г., постановено по н.а.х.д. № 776/2020 г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
8 Административно дело No 572/2020 Закон за рибарството и аквакултурите ДЕЛТА - 2000 ООД,
М.М.Ч.
ИЗП. ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ КЪМ МЗХ - БУРГАС Решение (второ) от 5.3.2021г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в диспозитива на Решение №52/04.03.2021 г., постановено по адм. дело 572/2020 г. по описа на АдмС-Добрич, като абзац трети да се чете: ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – Бургас да заплати на М.М.Ч. с ЕГН ********** *** сумата от 810 лева - разноски по делото за държавна такса и адвокатско възнаграждение. Настоящото решение да се счита за неразделна част от Решение №52 от 04.03.2021 г., постановено по адм. д. №572/2020 г. по описа на Административен съд Добрич РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от връчване на съобщението до страните.
9 Административно наказателно дело (К) No 644/2020 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ АГРО КИМ ИВАНОВ ЕООД Решение от 5.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 260044/09.11.2020г. по н.а.х.д. № 223/2020г. по описа на Районен съд – Добрич. ОСЪЖДА Дирекция “Инспекция по труда” – Добрич да заплати на “А.К.И.” ЕООД, ЕИК ХХХХХХХХХ, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул. “ХХХХ” № 11, вх.В, ет.4, ап.8, представлявано от управителя П.Д.И., сумата от 300 лева, съставляващи сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
10 Административно дело No 176/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Н.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 8.3.2021г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Добрич, представлявана от Директора, да заплати на М.Н.С., ЕГН **********,*** сумата от 2000.00 лв. (две хиляди лева), представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди от незаконосъобразно задържане за срок от 24 със Заповед за задържане на лице № 94/ 02.02.2018 г. на полицейски инспектор от Първо РУ на ОД МВР - Добрич, ведно със законната лихва от датата на влизане на съдебното решение в сила, с което е отменена Заповедта, а именно, 04.04.2019 г., до окончателното изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Добрич, представлявана от Директора, да заплати на на М.Н.С., ЕГН **********,*** сумата от 610.00 лв. (шестотин и десет лева), представляваща направени съдебно - деловодни разноски в настоящото производство. Препис от решението, на основание чл. 138, ал. 1 от АПК, да се изпрати/връчи на страните по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд - Добрич, пред Върховния административен съд на РБ, в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
11 Административно дело No 233/2020 КСО Ю.Т.Г. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 8.3.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 21 от 23.04.2020 г. на Директора на ТП на НОИ – Добрич и потвърденото с него Разпореждане № 241 – 00 – 498 – 5 от 06.04.2020 г. на Ръководител на осигуряване за безработица в ТП на НОИ – Добрич. На основание чл. 119 КСО, във връзка с чл. 117, ал. 1, т. 2, б.“б“ КСО решението не подлежи на касационно обжалване. Препис от решението да се изпрати на страните по реда на чл. 138 АПК.
В законна сила на 8.3.2021г.
12 Административно дело No 486/2020 Закон за защита на личните данни Т.Н.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА Решение от 8.3.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.Н.Д.,***, подадена чрез адв. Т.Ц. – САК, Писмо изх. №66-00-517/20.08.2020 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията, представляващо изричен отказ да уважи искане по Заявление с вх. рег. №66–00–517/04.08.2020 г. до Агенция по вписванията за изтриване на лични данни, съдържащи се в публикувания дружествен договор на „Джи Ди Пи Мениджмънт“ ООД в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. ИЗПРАЩА преписката по Заявление с вх. рег. №66–00–517/ 04.08.2020 г., подадено от Т.Н.Д. до Агенция по вписванията за изтриване на лични данни, съдържащи се в публикувания дружествен договор на „Джи Ди Пи Мениджмънт“ ООД в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията за ново произнасяне при съобразяване с указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени с настоящото решение. ОСЪЖДА Агенция по вписванията да заплати на адв. Т.Ц. – САК, ЕГН **********, сумата в размер на 500.00 лв. (петстотин лева), представляваща възнаграждение за адвокат. ОСЪЖДА Агенция по вписванията да заплати на Т.Н.Д., ЕГН **********,*** сумата в размер на 10.00 лв. (десет лева), представляваща разноски по делото във вид на държавна такса. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
13 Административно дело No 499/2020 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ АВАНГАРД ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТИНГ ООД РЪКОВОДИТЕЛЯ НА УО НА ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2014-2020 Решение от 8.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на „****“ ООД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление: гр. Добрич, бул. „***“ № 2-Е, представлявано от управителя М.К.К., срещу Решение на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 за определяне на финансова корекция с изх. № BG05M9OP001-1.023-0021/9 от 11.09.2020 г. ОСЪЖДА „****“ ООД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление: гр. Добрич, бул. „***“ № 2-Е, представлявано от управителя М.К.К., да заплати на Министерство на труда и социалната политика сумата от 100.00 лв. (сто лева), представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
14 Административно дело No 643/2020 Закон за рибарството и аквакултурите В.В.В. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Решение от 8.3.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.В.В. *** от 23.11.2020г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури гр. Бургас, в частта по точка втора, с която са присъдени 6 точки на В.В.В., капитан на РК ВН 4601. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – Бургас да заплати на В.В.В. с ЕГН ********** *** сумата от 810 лева - разноски по делото за държавна такса и адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд – Добрич до Върховния административен съд на РБ в 14- /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
15 Административно дело No 92/2021 Кодекс на труда ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ДОБРИЧ Определение от 8.3.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 696/ 05.03.2021 г. на Застрахователно Акционерно дружество „ОЗК – Застраховане“ АД, ЕИК 121265177, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Света София“ № 7, ет. 5, представлявано от А.Л. и Р.Д. – изпълнителни директори, срещу Протокол за извършена проверка № ПР2037712 от 18.01.2021 г. на Дирекция „Инспекция по труда“ – Добрич, в частта на предписанията по т. 5, 6 и 7 от Протокола. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 92/ 2021 г. по описа на Административен съд - Добрич. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд София - град. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.
16 Административно дело No 232/2020 КСО Ю.Т.Г. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 9.3.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ю.Т.Г. ***, Решение № 22 от 23.04.2020 г. на Директора на ТП на НОИ – Добрич. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
17 Административно дело No 545/2020 Закон за водите ОБЩИНА ДОБРИЧКА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ГД НЯСС КЪМ ДАМТН СИР,
НАЧАЛНИК РО НЯСС КЪМ ДАМТН СИР
Решение от 9.3.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Добричка Констативен протокол № 05-02-26 от 19.10.2020 г. от проверка и контрол на язовирната стена и съоръженията към нея и документацията за експлоатация на язовир „Златия-1“, издаден от Д.К.- гл.инспектор в Регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ и Я.М.Д.– началник на отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ - Североизточна България към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, с който са дадени предписания и са определени срокове за изпълнението им. Решението може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд – Добрич до Върховния административен съд на РБ в 14- /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
18 Административно дело No 614/2020 Закон за водите ОБЩИНА ДОБРИЧКА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД РКД-22-19/23.09.2020Г. НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Решение от 9.3.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на община Добричка, Протокол от 14.10.2020 г. от проверка на състоянието и създадената организация за експлоатация на язовирна стена и съоръжения към нея за язовир Фелдфебел Дянково 1, в частта на раздел ІV Предписания, издаден от Комисия, назначена със Заповед №РкД-22-19 от 23.09.2020 г. на Областен управител на област Добрич на осн. чл.138а, ал.3 от Закона за водите. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
19 Административно дело No 620/2020 Закон за водите ОБЩИНА ДОБРИЧКА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД РКД-22-19/23.09.2020Г. НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Решение от 9.3.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на община Добричка Протокол от 15.10.2020 г. от проверка на състоянието и създадената организация за експлоатация на язовирна стена и съоръжения към нея за язовир Златия 1, в частта на раздел ІV Предписания, издаден от Комисия, назначена със Заповед №РкД-22-19 от 23.09.2020 г. на Областен управител на област Добрич на осн. чл.138а, ал.3 от Закона за водите. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
20 Административно дело No 95/2021 Закон за местните данъци и такси (вкл. ревизионни актове) ВИНАРНА ДОБРИЧ ООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА ДОБРИЧ Определение от 9.3.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „В.Д.“ ООД, по която е образувано адм.дело № 95/2021 по описа на Административен съд – Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 95/2021 г. по описа на Административен съд – Добрич. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд – Варна. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните за сведение
В законна сила на 9.3.2021г.
21 Административно дело No 646/2020 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 В.И.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" - СОФИЯ Определение от 10.3.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на ищеца В.И.П.. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД №646/2020г., по описа на Административен съд – Добрич. Определението подлежи на обжалване, с частна жалба, пред Административен съд Добрич, тричленен състав, в седемдневен срок от днес за ищеца и от уведомяването за ответника по делото.
22 Административно дело No 169/2020 Закон за данък върху добавената стойност ХОУМ ПРО ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП - СОФИЯ Решение от 11.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба от „***" ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: обл. Добрич, гр. Добрич, бул. „****" № 4, представлявано от управителя на дружеството, Ч.М.А., чрез адв, Н.С.Ч., член на Адвокатска колегия - Варна, против Ревизионен акт № Р – 03000819004394 – 091 - 001/ 06.01.2020 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП - Варна, потвърден с Решение №22/18.03.2020 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - Варна при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА „***" ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: обл. Добрич, гр. Добрич, бул. „****" № 4, представлявано от управителя на дружеството, Ч.М.А., да заплати на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - Варна при ЦУ на НАП, разноски по делото в размер на 1891.18 лв. (хиляда осемстотин деветдесет и един лев и 18 стотинки) за юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.
23 Административно дело No 597/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.П.В. ДИРЕКТОРА НА РИОСВ - ВАРНА Решение от 11.3.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.П.В. ***, Заповед №237 от 09.11.2020 г. за прилагане на преустановителна принудителна административна мярка, издадена от Директора на РИОСВ гр. Варна. Решението подлежи на касационно обжалване от страните пред ВАС в 14-дневен срок получаване на съобщенията за изготвянето му. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.
24 Административно дело No 75/2021 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ДОБРИЧКА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЯ Определение от 11.3.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Община Добричка, представлявана от Кмета Соня Георгиева, срещу Решение за частично съгласуване на проведена обществена поръчка и налагане на финансова корекция № 07 – 0800/ 4992 от 16.09.2020 г. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 75/ 2021 г. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седемдневен срок от получаване на съобщението от жалбоподателя.
25 Административно наказателно дело (К) No 610/2020 Касационни по чл. 72, ал. 4 ЗМВР Н.Й.И. МЛ. ЕКСПЕРТ КО В ГРУПА ООР В РУ НА МВР СИЛИСТРА - ИВЕЛИН ГЕОРГИЕВ Решение от 12.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260332 от 13.10.2020 г. по адм. д. № 377/2020 г. по описа на Районен съд – Силистра. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.3.2021г.
26 Административно наказателно дело (К) No 633/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Л.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ТЕРВЕЛ Решение от 12.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260003 от 30.10.2020 г., постановено по нахд № 26/ 2020 г. по описа на Районен съд – Тервел в оспорената му част, с която е потвърдено Наказателно постановление № 20-0355-000087 от 26.03.2020 г. на началника на Районно управление Тервел към ОД на МВР-Добрич за налагане на М.Л.Н. на административното наказание „глоба“ от 50 лева за нарушение по 137а, ал.1 във вр. с чл.183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.3.2021г.
27 Административно наказателно дело (К) No 654/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Л.Н. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 12.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260004 от 30.10.2020 година, постановено по нахд № 20/2020 г. по описа на Районен съд – Тервел. Решението е окончателно.
В законна сила на 12.3.2021г.
28 Административно дело No 65/2021 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – отчуждавания Л.С.К.,
В.С.К.,
З.С.К.
  Определение от 12.3.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Л.С.К., В.С.К. и З.С.К.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 65 по описа на Административен съд - Добрич за 2021 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му до Върховен административен съд на РБ чрез Административен съд –Добрич.
29 Административно дело No 76/2021 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община И.А.И. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДОБРИЧ Определение от 12.3.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.А.И. ***, подадена чрез адв.Ю.М.-***, срещу Решение № 11-20 от Протокол № 11/28.07.2020г. на Общински съвет на град Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 56/2021 г. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
30 Административно дело No 90/2021 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.С.К.,
С.И.С.,
И.А.И.
КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Определение от 12.3.2021г.
ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 90/2021 г. по описа на Административен съд – Добрич към адм. дело № 74/2021 г. по описа на Административен съд – Добрич за общо разглеждане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 90/2021 г. по описа на Административен съд - Добрич. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.3.2021г.
31 Административно дело No 102/2021 Закон за движението по пътищата Б.Й. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ" ОДМВР-ДОБРИЧ Определение от 12.3.2021г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 102/2021 г. по описа на Административен съд - Добрич. Заверено копие на материалите по делото да се приложат по адм. дело № 84/2021 г. по описа на Административен съд – Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
32 Административно дело No 98/2018 Закон за кадастъра и имотния регистър И.Г.П. НАЧАЛНИКА НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ДОБРИЧ Решение от 15.3.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Г.П., ЕГН **********,***, отказ за изменение на КККР на гр.Каварна, обективиран в писмо с изх.№ 17-627/24.11.2017г. на началника на СГКК – Добрич, В ЧАСТТА относно северната границата на ПИ 35064.200.10 с ПИ 35064.200.85 по КК на град Каварна. ИЗПРАЩА делото като преписка на началника на СГКК – Добрич за ново произнасяне по заявление с вх.№ 01-316137/11.10.2017 г. на И.Г.П. *** в частта относно искането за изменение на северната граница на ПИ 35064.200.10 с ПИ 35064.200.85 по КК на гр.Каварна. ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Г.П., ЕГН **********,***, срещу отказ за изменение на КККР на гр.Каварна, обективиран в писмо с изх.№ 17-627/24.11.2017 г. на началника на СГКК – Добрич, В ЧАСТТА относно източната граница на ПИ 35064.200.10 с ПИ 35064.200.11 по КК на град Каварна. ОСЪЖДА СГКК – Добрич да заплати на И.Г.П., ЕГН **********,***, сумата от 217, 30 лева, сторени разноски по делото. Решението е постановено при участието на заинтересованите страни община Каварна, И.Я.Л. *** и П.Я.Л. ***. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд на Република България.
33 Административно дело No 159/2020 Закон за данък върху добавената стойност СЕЛИН 09 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП - СОФИЯ Решение от 15.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „С.09“ ЕООД, ЕИК ХХХХХХХХХ, със седалище и адрес на управление: гр.Шабла, комплекс „Кария“ № 503, представлявано от управителя И.Р.А., против ревизионен акт № Р-03000319000363-091-001/20.11.2019 г. на органи по приходите при ТД на НАП – Варна, поправен с РАПРА № П-03000819205488-003-001/16.12.2019 г. на органи по приходите при ТД на НАП - Варна и потвърден с решение № 361/20.02.2020 г. на директора на дирекция „ОДОП“ – Варна при ЦУ на НАП, с който са определени данъчни задължения за довнасяне общо в размер на 37387, 44 лева и начислена лихва за забава върху тях общо в размер на 11 768, 53 лева. ОСЪЖДА „С.09“ ЕООД, ЕИК ХХХХХХХХХ, със седалище и адрес на управление: гр.Шабла, комплекс „Кария“ № 503, представлявано от управителя И.Р.А., да заплати на Дирекция „ОДОП” – Варна при ЦУ на НАП разноски по делото пред първата инстанция в размер на 2004, 68 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
34 Административно дело No 612/2020 Закон за водите ОБЩИНА ДОБРИЧКА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД РКД-22-19/23.09.2020Г. НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Решение от 15.3.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Добричка Протокол от 15.10.2020 г. от проверка на състоянието и създадената организация за експлоатация на язовирна стена и съоръжения към нея на язовир “Плачи дол 1”, издаден от Комисия, назначена със Заповед № РкД-22-19 от 23.09.2020 г. на областен управител на област Добрич, в частта на т.IV. точки 1.3, т.1.4, т.1.5, т.1.6, т.1.7 и т.1.8. Решението може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд – Добрич до Върховния административен съд на РБ в 14- /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
35 Административно дело No 616/2020 Закон за водите ОБЩИНА ДОБРИЧКА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД РКД-22-19/23.09.2020Г. НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Решение от 15.3.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Добричка, подадена чрез Кмета, ***, Протокол от 15.10.2020 г. от проверка на състоянието и създадената организация за експлоатация на язовирна стена и съоръжения към нея на язовир “***”, издаден от Комисия, назначена със Заповед № РкД-22-19 от 23.09.2020 г. на Областен управител на област Добрич, в частта на т.IV. Предписания, т.1 “По техническата документация”. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
36 Административно дело No 617/2020 Закон за водите ОБЩИНА ДОБРИЧКА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД РКД-22-19/23.09.2020Г. НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Решение от 15.3.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Добричка, подадена чрез Кмета, ***, Протокол от 15.10.2020 г. от проверка на състоянието и създадената организация за експлоатация на язовирна стена и съоръжения към нея на язовир “Плачи дол 2”, издаден от Комисия, назначена със Заповед № РкД-22-19 от 23.09.2020 г. на Областен управител на област Добрич, в частта на т.IV. Предписания, т.1 “По техническата документация”, а именно: точки 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7 и 1.8. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
37 Административно дело No 342/2020 Закон за кадастъра и имотния регистър Р.С.Р. НАЧАЛНИКА НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ДОБРИЧ Определение от 16.3.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Р.С.Р.,***, чрез адв. А.Д., ВАК, срещу извършено по искане на „****“ АД, на основание чл. 53, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър, изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти по кадастралната карта на с. Кранево, общ. Балчик, в частта на имот с идентификатор № 39459.507.510 по КК на с. Кранево, общ. Балчик. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 342/ 2020 год. по описа на Административен съд - Добрич. Определението в частта, в която е оставена без разглеждане жалбата и е прекратено производството по делото, подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на РБ с частна жалба в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
38 Административно дело No 613/2020 Закон за водите ОБЩИНА ДОБРИЧКА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД РКД-22-19/23.09.2020Г. НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Решение от 16.3.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Добричка Протокол от 15.10.2020 г. от проверка на състоянието и създадената организация за експлоатация на язовирна стена и съоръжения към нея на язовир “Смолница 1”, издаден от Комисия, назначена със Заповед № РкД-22-19 от 23.09.2020 г. на областен управител на област Добрич, в частта на т.IV.1 “По техническата документация”, в седем подточки. Решението може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд – Добрич до Върховния административен съд на РБ в 14- /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
39 Административно дело No 619/2020 Закон за водите ОБЩИНА ДОБРИЧКА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД РКД-22-19/23.09.2020Г. НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Решение от 16.3.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Добричка Протокол от 15.10.2020 г. от проверка на състоянието и създадената организация за експлоатация на язовирна стена и съоръжения към нея на язовир “Златия 2”, издаден от Комисия, назначена със Заповед № РкД-22-19 от 23.09.2020 г. на областен управител на област Добрич, в частта на т.IV.1 “По техническата документация” в седем подточки и т.2 “По осъществяване на безопасна техническа експлоатация“ в четири подточки. Решението може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд – Добрич до Върховния административен съд на РБ в 14- /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
40 Административно дело No 46/2021 Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) В.К.Б. НЕЛК СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪСТАВ ПО НЕРВНИ, ОЧНИ И СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Определение от 16.3.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.К.Б., по която е образувано адм. дело №46/2021г. по описа на съда. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №46/2021г. по описа на Административен съд Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред ВАС подадена в 7 срок от съобщаването му на страните чрез настоящия съд.
41 Административно наказателно дело (К) No 55/2021 ЗАНН: НАП ТД НА НАП ВАРНА Г.П.М. Решение от 16.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260078 от 30.12.2020 г. по НАХД № 785/ 2020 г. по описа на Районен съд – Добрич. ОСЪЖДА Териториална дирекция - Варна при Национална агенция по приходите, ЕИК 1310631880146, да заплати на Г.П.М., ЕГН **********,***, сумата от 480.00 лв. (четиристотин и осемдесет лева) съдебно – деловодни разноски за адвокатско възнаграждение. Решението е окончателно.
В законна сила на 16.3.2021г.
42 Административно дело No 419/2020 Закон за водите ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ АД ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ДУНАВСКИ РАЙОН" - ГР. ПЛЕВЕН Решение от 17.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ХХХХХХХХХ” АД, ЕИКХХХХХХХХХ, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, ул. “3-ти март” № 59, представлявано от прокуриста П.С.П., против АУПДВ № 180/05.08.2020 г. на директора на Басейнова дирекция “Дунавски район” (БДДР) в частта относно определената с него такса за водовземане от подземни води за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.
43 Административно дело No 523/2020 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. МЕГАН 2009 ООД КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Решение от 17.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на „***“ ООД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление: гр. Каварна, ул. „***“ № 35, вх. Б, ет. 4, ап. 23, представлявано от Г.Д.Н., против Заповед № 872/ 24.09.2020 г., издадена от Зам. – кмет на Община Каварна. ОСЪЖДА „***“ ООД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление: гр. Каварна, ул. „***“ № 35, вх. Б, ет. 4, ап. 23, представлявано от Г.Д.Н.,*** съдебно – деловодни разноски в размер на 100.00 лв. (сто лева). Решението е окончателно на основание чл. 215, ал. 7, т. 4 от ЗУТ.
В законна сила на 17.3.2021г.
44 Административно дело No 652/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ЛАФИ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Решение от 17.3.2021г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 336-ФК/06.11.2020 г., издадена от Красимир Ангелов - началник отдел „Оперативни дейности“ - Варна в ГД“Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите да заплати на "ЛАФИ" ООД, с ЕИК 124102185, със седалище и адрес на управление гр.Балчик, жк“Балик“, бл.31, вх.А, ет.4, ап.11, представлявано от управителя, Б.В.Л., сумата от 250 лева (двеста и петдесет) лева – разноски по делото за държавна такса и адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховен административен съд на РБ с касационна жалба, подадена в 14-дневен срок от съобщаването му.
45 Административно наказателно дело (К) No 13/2021 ЗАНН: ИААА В.Г.Д. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВАРНА Решение от 17.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260048/16.11.2020 г., постановено по нахд № 690/2020 г. по описа на Районен съд – Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 17.3.2021г.
46 Административно наказателно дело (К) No 39/2021 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.Д.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ АЛБЕНА ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ Решение от 17.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №260035 от 10.12.2020 г. постановено по НАХД 163/2020 г. по описа на Районен съд гр. Балчик. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.3.2021г.
47 Административно наказателно дело (К) No 41/2021 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.А.А. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 17.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №260001/06.01.2021 г. на Районен съд гр. Добрич, постановено по нахд № 364/2020 г. Решението е окончателно.
48 Административно дело No 599/2020 Закон за данък върху добавената стойност СИНЧЕЦ ММ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП - СОФИЯ Решение от 18.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба от "***" ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ж.к. „***, ул. „***" № 29, представлявано от М.М.Л., в качеството му на управител, против Ревизионен акт № Р-03000820000431-091-001/ 14.08.2020 г., издаден по реда на чл. 119, ал. 2 от ДОПК от органи по приходите при ТД на НАП Варна, потвърден с Решение № 251/ 06.11.2020 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно - осигурителна практика" Варна при Централно управление на НАП. ОСЪЖДА "***" ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ж.к. „***, ул. „***" № 29, представлявано от М.М.Л., да заплати на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - Варна при ЦУ на НАП, разноски по делото в размер на 1245.77 лв. (хиляда двеста четиридесет и пет лева и 77 стотинки) за юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.
49 Административно дело No 71/2021 Закон за местните данъци и такси (вкл. ревизионни актове) Д.П.Д. НАЧАЛНИКА НА ОТДЕЛ МДТ ПРИ ОБЩИНА ДОБРИЧКА Определение от 18.3.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 581/ 22.02.2021 г. от Д.П.Д., ЕГН **********,***. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 71/ 2021 г. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седемдневен срок от получаване на съобщението от жалбоподателя.
50 Административно дело No 73/2021 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.- А.Х. ЕТ   Определение от 18.3.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от А.Х.К. жалба. ПРЕКРАТЯВА производството по АД №73/2021 год. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от съобщението до жалбоподателя.
51 Административно дело No 112/2021 Други дела по ЗОС и ЗДС Я.С.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА КРУШАРИ Определение от 18.3.2021г.
ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело №112/2021 г. към адм. дело №109/2021 г. по описа на АдмС-Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №112/2021 г. по описа на АдмС-Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
52 Административно дело No 529/2020 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми В.Д.Т. КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧ Решение от 19.3.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.Д.Т. *** Заповед № 1241/ 10.09.2020 г., издадена от Кмета на Община град Добрич, с която на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗМСМА, чл. 46, ал. 1, т. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 40, ал. 2 във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 5 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич е наредено да бъде прекратено наемното правоотношение с В.Д.Т. за общинско жилище, находящо се на адрес: град Добрич, ж.к. „***“, бл. 53, вх. А, ет. 8, ап. 23, възникнало на основание Заповед № 137/ 03.02.2011 г. на Община град Добрич и Договор за отдаване под наем на общински жилищен имот от дата 04.02.2011 г. ОСЪЖДА Община град Добрич да заплати на В.Д.Т., ЕГН **********,***, сумата от 510.00 лв. (петстотин и десет лева), представляващи сторени разноски по делото. Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 46, ал. 5 от Закона за общинската собственост.
В законна сила на 19.3.2021г.
53 Административно наказателно дело (К) No 24/2021 ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.Ж.И. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 19.3.2021г.
ОТМЕНЯ Решение №260056 от 26.11.2020 г., постановено по нахд № 1064/2020 г. на Районен съд Добрич и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 19-0851-001731 от 08.10.2019 г., издадено от Началник на сектор „ПП“ към Областна дирекция на МВР Добрич. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.3.2021г.
54 Административно наказателно дело (К) No 42/2021 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ДОБРИЧ РУСЕВ 2015 ЕООД Решение от 19.3.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 263/13.12.2020 г., постановено по нахд № 917/2020 г. на Районен съд - Добрич, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 08-001952/281 от 27.07.2020г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“-Добрич, А.П., с което на „Р. 2015“ ЕООД, ЕИК 203727918, в качеството му на работодател, е наложена имуществена санкция по реда на чл.416, ал.5 във вр. с чл.414, ал.3 от Кодекса на труда за нарушаване на чл.63, ал.1 и ал.2 от Кодекса на труда. ОСЪЖДА „Р. 2015“ ЕООД, ЕИК 203727918, със седалище и адрес на управление в гр.Добрич, бул. „25-ти септември“ № 49, представлявано от С.Ч.Р., да заплати на Дирекция „Инспекция по труда“-Добрич, сумата от 80 (осемдесет) лева – разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 19.3.2021г.
55 Административно дело No 113/2021 ДОПК АГРОИМПУЛС 2000 ООД   Определение от 19.3.2021г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 113/ 21 г. ИЗПРАЩА Молба от 10.12.2020 г., съдържаща искане за спиране на изпълнително дело № 20207370401096 по описа на ЧСИ Лучия Тасева, с рег. № 737, с район на действие – Окръжен съд – Добрич, до установяване от съда на вземане на „Агроимпулс 2000“ ООД за недължимо платени суми за данъци и такса битови отпадъци за периода 2014 - 2017 г. с влязло в сила решение по образуваното по жалба вх. № 3075/ 02.12.2020 г. адм. дело № 607/ 2020 г. по описа на Административен съд – Добрич, на Кмета на Община Тервел, по компетентност. Преписи от Определението да се изпратят на страните. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
56 Административно дело No 533/2020 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ АВАНГАРД ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТИНГ ООД ЗАМ. МИНИСТЪРА, РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" ПРИ МТСП Решение от 22.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „А.П.К.“ ООД, ЕИК XXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, бул. „Русия“ № 2-Е, представлявано от управителя М.К.К., срещу решение за верификация на постъпило искане за окончателно плащане с изх.№ BG05M9OP001-1.023-0021/11 от 07.10.2020 г. на зам. министъра на труда и социалната политика и ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 в частта по т.2, т.3 и т.4, с които е определен общият размер на неверифицираните средства – 1940, 00 лева (т.2); извършена е финансова корекция в размер на 19 400, 00 лева (т.3) и е определен общият размер на плащането – 8742, 22 лева (т.4). ОСЪЖДА „А.П.К.“ ООД, ЕИК XXXXXXXXX, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, бул. „Русия“ № 2-Е, представлявано от управителя М.К.К., да заплати на Министерството на труда и социалната политика сумата от 700 лева, представляващи разноски по делото. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
57 Административно дело No 657/2020 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ДОБРИЧКА ДИРЕКТОР НА ДИР. "УТС" НА МРРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА НО ПО ПРОГР. ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ 14-20 Г. Решение от 22.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на община Добричка против решение № РД-02-14-1136/30.11.2020 г. на директора на дирекция на „Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ и ръководител на националния орган по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020 г. по проект с рег. № ROBG-415 “Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион „Кълъраш – Добрич“, съфинансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020 г. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
58 Административно дело No 7/2021 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Р.С.А. ВПД НАЧАЛНИК ГРУПА ПРИ ОД НА МВР - БУРГАС, РУ КАРНОБАТ Решение от 22.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба Р.С.А. ***, срещу Заповед № 20 - 0282 - 000293/20.11.2020 г. на ВПД Началник група към ОД на МВР Бургас, РУ Карнобат. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване, съгл. чл.172, ал.5 от ЗДвП.
В законна сила на 22.3.2021г.
59 Административно дело No 541/2020 Закон за данък върху добавената стойност КАЛИНА ТУР 2011 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП - СОФИЯ Решение от 23.3.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на „КАЛИНА ТУР 2011“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в с. Калина, ***, представлявано от управителя П.Ч.А., Ревизионен акт № Р-03000819007843-091-001/22.06.2020 г. на ТД на НАП-Варна, потвърден с Решение №209/10.09.2020 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - Варна. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - Варна при ЦУ на НАП, да заплати на „КАЛИНА ТУР 2011“ ЕООД, ЕИК 201776910, със седалище и адрес на управление в с. Калина, ***, представлявано от управителя П.Ч.А. сумата от 380 лв. /триста и осемдесет/, представляващи сторените в производството разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
60 Административно дело No 16/2021 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 РОС - ДИМ ОЙЛ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Решение от 23.3.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на „***“ ЕООД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление: гр. *** ул. „Пирин“ № 2, представлявано от управителя Д.Д.П., Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 333-ФК/05.12.2020 г., издадена от Началник на отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД “Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, с която на основание чл. 186, ал. 1 и чл. 187, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност спрямо дружеството е наложена принудителна административна мярка - запечатване на търговски обект: бензиностанция „Рос – Дим“, находящ се в гр. ***, ул. „Равно поле“ № 1, стопанисван от „***“ ЕООД, ЕИК *** и забрана за достъп до него за срок от 14 (четиринадесет) дни. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
61 Административно наказателно дело (К) No 25/2021 ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.В.С. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ,
ОД НА МВР - ДОБРИЧ
Решение от 23.3.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260027 от 13.11.2020 г. по НАХД № 155/ 2020 г. по описа на РС - ***. Решението не подлежи на обжалване.
62 Административно дело No 592/2020 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА БАЛЧИК ДИРЕКТОР НА ДИР. "УТС" НА МРРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА НО ПО ПРОГР. ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ 14-20 Г. Определение от 24.3.2021г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от с.з. на 17.03.2021 г., с което е даден ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Балчик представлявана от кмета Николай Ангелов, против Решение №РД-02-14-923 от 26.10.2020 г. на Директора на дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" (УТС) към МРРБ (Министерство на регионалното развитие и благоустройството) и ръководител на НО (националният орган) на програма "ИНТЕРРЕГ V-A" Румъния България 2014-2020 ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. №592/2020 г. по описа на Административен съд Добрич. ОСЪЖДА Община Балчик, със седалище и адрес на управление: гр. Балчик, пл. "21 септември" № 6 да заплати на Министерството на регионалното развитие и благоустройството сумата 100 (сто) лева - разноски за юрисконсултско възнаграждение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба чрез Административен съд Добрич, пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване. Препис от определението да се изпрати на страните.
63 Административно дело No 9/2021 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ГЛАВНИЯ ДИРЕКТОР НА ГД ОПОС И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПОС - ВАЛЕРИЯ КАЛЧЕВА Решение от 24.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община гр. Добрич, представлявана от кмета на общината против Решение от 14.12.2020 г. на Ръководителя на УО на ОПОС 2014-2020 г.. ОСЪЖДА Община Добрич да заплати на Министерство на околната среда и водите сторените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 450 /четиристотин и петдесет/ лева, юриск. възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 - дневен срок от получаването му.
64 Административно дело No 606/2020 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ДИРЕКТОР НА ДИР. "УТС" НА МРРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА НО ПО ПРОГР. ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ 14-20 Г. Решение от 26.3.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на община Ген. Тошево, Решение № РД-02-14-1053/16.11.2020 г. на Директора на дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" (УТС) към МРРБ (Министерство на регионалното развитие и благоустройството) и ръководител на НО (националният орган) на програма "ИНТЕРРЕГ V-A" Румъния България 2014-2020. ОСЪЖДА Министерството на регионалното развитие и благоустройството да заплати на община Ген. Тошево сумата от 1 700 /Хиляда и седемстотин/ лева, сторени разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението до страните.
65 Административно дело No 615/2020 Закон за водите ОБЩИНА ДОБРИЧКА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД РКД-22-19/23.09.2020Г. НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Решение от 26.3.2021г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на задължителни предписания, обективирани в т. IV на констативен протокол от 15.10.2020 г. относно проверка на състоянието и създадената организация за експлоатация на язовирна стена и съоръжения към нея на язовир “Фелдфебел Дянково 2”, съставен от комисия, назначена със заповед № РкД-22-19 от 23.09.2020 г. на областен управител на област Добрич. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБ в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
66 Административно дело No 621/2020 Закон за водите ОБЩИНА ДОБРИЧКА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД РКД-22-19/23.09.2020Г. НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Решение от 26.3.2021г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на задължителни предписания, обективирани в т.1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 и 1.7 от раздел IV на констативен протокол от 15.10.2020 г. относно проверка на състоянието и създадената организация за експлоатация на язовирна стена и съоръжения към нея на язовир “Полковник Минково”, съставен от комисия, назначена със заповед № РкД-22-19 от 23.09.2020 г. на областен управител на област Добрич. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБ в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
67 Административно дело No 2/2021 Закон за данък върху добавената стойност ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ДОБРИЧ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП - СОФИЯ Решение от 26.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба от „****“ ЕООД, с ЕИК ***, седалище и адрес на управление: гр. ***, ул. „***“ № 8, представлявано от управителя К.В.П., против Ревизионен акт № Р – 03000820000341 – 091 – 001/ 14.09.2020 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП - Варна, потвърден с Решение № 275/ 07.12.2020 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - Варна при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА „****“ ЕООД, с ЕИК ***, седалище и адрес на управление: гр. ***, ул. „***“ № 8, представлявано от управителя К.В.П., да заплати на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - Варна при ЦУ на НАП, разноски по делото в размер на 1325.62 лв. (хиляда триста двадесет и пет лева и 62 стотинки) за юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.
68 Административно дело No 520/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Г.П. М.С.В. Решение от 29.3.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба от Д.Г.П., ЕГН **********,*** Протокол № 05 - 08/ 05.08.2020 год. на Главен инспектор в Областна дирекция по безопасност на храните – Добрич, М.В.. ОСЪЖДА Областна дирекция по безопасност на храните да заплати на Д.Г.П., ЕГН **********,*** сумата от 310 лв. съдебно – деловодни разноски. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14 - дневен срок от съобщението до страните.
69 Административно дело No 121/2021 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Р.В.Ц. НАЧАЛНИКА НА РУ ШАБЛА ПРИ ОД НА МВР -ДОБРИЧ Определение от 29.3.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на на Р.В.Ц., по която е образувано адм.дело № 121/2021 по описа на Административен съд – Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 121/2021 г. по описа на Административен съд – Добрич. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд – Варна. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните за сведение
В законна сила на 29.3.2021г.
70 Административно дело No 412/2020 Закон за подпомагане на земеделските производители А.Д.Н. ДИРЕКТОРА НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВАРНА Решение от 30.3.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.Д.Н. ***, Уведомително писмо изх. № 01-033-6500/105 от 15.07.2020 г. на Директора на ОД на ДФ "Земеделие" гр. Варна. ИЗПРАЩА преписката на Директора на областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие", Варна по заявление идентификационен номер 08/14/2/01151, подадено от А.Д.Н. по мярка 14 " Хуманно отношение към животните" за 2019 г. за ново произнасяне. ОСЪЖДА Областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" – Варна да заплати на А.Д.Н. ЕГН ********** *** сумата от 801 лв. (осемстотин и един лева) - разноски в производството. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
71 Административно дело No 547/2020 Закон за държавния служител П.Я.П. КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧ Решение от 30.3.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.Я.П.,***, Заповед № 211/ 15.10.2020 год. на Кмета на Община град Добрич, с която ? е наложено дисциплинарно наказание „забележка“ по смисъла на чл. 90, ал. 1, т. 1 от Закона за държавния служител. На основание чл. 124, ал. 1, изр. второ от Закона за държавния служител решението е окончателно.
72 Административно дело No 618/2020 Закон за водите ОБЩИНА ДОБРИЧКА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД РКД-22-19/23.09.2020Г. НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Решение от 30.3.2021г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на задължителни предписания, обективирани в т. IV на констативен протокол от 15.10.2020 г. относно проверка на състоянието и създадената организация за експлоатация на язовирна стена и съоръжения към нея на язовир “Крагулево”, съставен от комисия, назначена със заповед № РкД-22-19 от 23.09.2020 г. на областен управител на област Добрич. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБ в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
73 Административно дело No 556/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 АТАНАСОВ ГРУП ЕООД НАЧАЛНИКА НА ОО "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" В РД "АА" - ВАРНА КЪМ ИААА Решение от 31.3.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на „А. ***“ ЕООД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ж.к. „Дружба – I“ № 72, представлявано от управителя А.А., срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД – 14 – 2494/ 22.10.2020 г. на Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ към Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ - Варна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.