Административен съд - Добрич
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.3.2020г. до 13.3.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 687/2019 КСО М.И.Д. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 28.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И.Д. ***, подадена чрез адв. С.А., срещу Решение № 20/ 01.10.2019г., от 29. 08.2017 г. на Директора на ТП на НОИ гр.Добрич, с което е отхвърлена жалбата й срещу Констативен протокол № КВ-5-24-00644518/ 03.09.2019г. съставен от Ст.инспектор по осигуряването при ТП на НОИ, гр. Добрич. ОСЪЖДА М.И.Д. ***, да заплати на Директора на ТП на НОИ-Добрич, сумата от 100 лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на РБългария в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 373/2019 КСО П.Д.К. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 2.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Д.К. с ЕГН ********** *** срещу решение № 12/31.05.2019г. на директора на ТП на НОИ - Добрич, поправено с решение № 14/01.07.2019г. на директора на ТП на НОИ – Добрич, с което е отхвърлена жалбата му срещу разпореждане № **********/03.04.2019г. на ръководител „ПО” при ТП на НОИ – Добрич, с което му е отказано отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на чл.69б, ал.2 и чл.68, ал.1-2 от КСО. ОСЪЖДА П.Д.К. с ЕГН ********** *** да заплати на ТП на НОИ – Добрич сумата от 100 лева, съставляващи разноски за юрисконсултско възнаграждение за първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 710/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.Т.П. МЛ АВТОКОНТРОЛЬОР КЪМ ОД НА МВР ДОБРИЧ РУ ГЕН ТОШЕВО Решение от 2.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Т.П. *** срещу Заповед за прилагане на ПАМ № 19-0265-000099 от 26.10.2019 г. на Мл. автоконтрольор РУ Ген. Тошево към ОДМВР – Добрич, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване, по аргумент на чл. 172, ал. 5, изр. последно от ЗДвП. На основание чл. 138, ал. 1 от АПК препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила на 2.3.2020г.
4 Административно наказателно дело (К) No 39/2020 Други по ЗАНН ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ СЕРДИКА ДОБРИЧ АД Решение от 2.3.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 412 от 18.11.2019 г. по НАХД № 1042/ 2019 год. по описа на Районен съд – Добрич, с което е отменено Наказателно постановление № 01 - 2600/3900 от 09.07.2019 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 01 - 2600/3900 от 09.07.2019 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, като на основание чл. 72а, ал. 2 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз относно изкупуването на сурово мляко намалява имуществената санкция от 5000 лв. (пет хиляди лева) на 1000 лв. (хиляда лева). ОСЪЖДА „***“ АД, ЕИК 204935345, седалище и адрес на управление: гр. Добрич, бул. „25 – ти септември“ № 100, представлявано от изпълнителния директор С.К.С., да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ сумата от 100 лв. (сто лева) съдебно – деловодни разноски. Решението е окончателно.
В законна сила на 2.3.2020г.
5 Частно административно дело No 130/2020 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ДОБРИЧ - 2001 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Определение от 2.3.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ДОБРИЧ 2001“ ЕООД, с ЕИК 124551792, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ЖК “Дружба“ №74, представлявано от управителя Н.М.К., Разпореждане за допускане на предварително изпълнение на принудителна административна мярка, включено в Заповед за налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) №87-ФК/25.02.2020 г., издадена от началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД“Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА Главна дирекция "Фискален контрол" в Централно управление на Националната агенция по приходите да заплати в полза на „ДОБРИЧ 2001“ ЕООД, с ЕИК 124551792, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ЖК “Дружба“ №74, представлявано от управителя Н.М.К., разноски по делото в размер на 50 лева. (петдесет лева). ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
6 Административно дело No 739/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК Решение от 4.3.2020г.
ОБЯВЯВА по протест на Окръжна прокуратура – Добрич НИЩОЖНОСТТА на Наредба за пожарната безопасност на територията на община Балчик, приета с решение № 370 по протокол № 36 от 24.09.2009г. на Общински съвет – Балчик. ОСЪЖДА Общински съвет - Балчик да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 20, 00 лв. (двадесет лева). РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
7 Административно наказателно дело (К) No 746/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ЧЗП ПЕНЬО МАРИНОВ ПЕНЕВ Решение от 4.3.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 414 от 19.11.2019 г., постановено по нахд № 892/ 2019 г. по описа на Районен съд - Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.3.2020г.
8 Административно наказателно дело (К) No 756/2019 ЗАНН: ИААА К.А.Н. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 4.3.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 118 от 05.11.2019 г., постановено по нахд № 243/ 2019 г. по описа на Районен съд - Балчик. Решението не подлежи на обжалване.
9 Административно наказателно дело (К) No 767/2019 ЗАНН: МВР М.Е.Е. РУ НА МВР - АЛБЕНА Решение от 4.3.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 125 от 13.11.2019 г., постановено по нахд № 356/ 2018 г. по описа на Районен съд - Балчик. Решението не подлежи на обжалване.
10 Административно наказателно дело (К) No 12/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.М.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Решение от 4.3.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 30 от 17.10.2019 г., постановено по нахд № 79/ 2019 г. по описа на Районен съд – Генерал Тошево. Решението не подлежи на обжалване.
11 Административно наказателно дело (К) No 27/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.Г.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - БАЛЧИК Решение от 4.3.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 143/05.12.2019г., постановено по н.а.х.д. № 113/2019г. по описа на Районен съд – Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.3.2020г.
12 Административно дело No 46/2020 Други дела по ЗОС и ЗДС КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ Решение от 4.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на Кмета на Община Балчик, ***, срещу Заповед № ДЖС – 09 – 1/ 08.01.2020 г. на Областен управител на област Добрич, с адрес: град Добрич, ул. ”Независимост” № 5. ОСЪЖДА Община Балчик да заплати на Областна администрация Добрич, съдебно – деловодни разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв. (сто лева). Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 – дневен срок от съобщението.
13 Административно дело No 53/2020 Закон за достъп до обществена информация Й.Й.Н. УПРАВИТЕЛЯ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН Определение от 4.3.2020г.
ПОВДИГА спор за подсъдност по жалба от Й.Й.Н. с ЕГН: ********** ***, срещу мълчалив отказ на „ВиК-Сливен“ ООД. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 53/2020г.по описа на АдмС-Добрич. ИЗПРАЩА делото на Върховния административен съд за определяне на подсъдността. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.3.2020г.
14 Административно наказателно дело (К) No 58/2020 ЗАНН: ДИТ ХИДРА БИЛД ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 4.3.2020г.
ОБЕЗСИЛВА решение № 94/18.11.2019 г. по НАХД № 183/2019 година по описа на Районен съд - Каварна. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Добрич. ПРЕПИСИ от решението да се изпратят на страните и РС – Каварна за сведение. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.3.2020г.
15 Административно дело No 104/2020 Закон за местните данъци и такси ЕВРОКАПИТАЛ - БЪЛГАРИЯ ЕАД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА КАВАРНА Определение от 4.3.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 104/ 2020 год. по описа на Административен съд –Добрич. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд - Бургас. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя.
В законна сила на 4.3.2020г.
16 Административно наказателно дело (К) No 60/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Т.Г. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 5.3.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 459/ 23.12.2019 г. по НАХД № 206/ 2019 г. по описа на РС – Добрич, с което е потвърдено Наказателно постановление № 18 – 0851 - 001657/ 07.08.2018 г., издадено от Началника на Сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР - Добрич. Решението е окончателно.
17 Административно дело No 472/2019 Закон за данък върху добавената стойност ФРУКТАЛИНА ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП - СОФИЯ Решение от 6.3.2020г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-03000818005796-091-001/15.04.2019 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП – Варна, отменен частично и потвърден с решение № 123/28.06.2019 г. на директора на дирекция „ОДОП“ – Варна при ЦУ на НАП в частта с която са потвърдени установените задължения по ЗКПО в размер на 803,57 лева и лихви за забава – 166, 31 лева и по ЗДДС – непризнат данъчен кредит за данъчен период м. 08.2016 г. в размер на 42 200 лева и начислени лихви 5 909,98 лева. ОТХВЪРЛЯ жалбата на ФРУКТАЛИНА“ ООД, ЕИК 203683891, със седалище и адрес на управление гр. Каварна, ул. „България“ №69, представлявано от управителя З.З. срещу № Р-03000818005796-091-001/15.04.2019 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП – Варна, отменен частично и потвърден с решение № 123/28.06.2019 г. на директора на дирекция „ОДОП“ – Варна при ЦУ на НАП в частта с която са потвърдени начислени допълнително ДДС в размер на 120 лева и лихви 19,27 лева за данъчен период м. 08.2017 г. ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - Варна при ЦУ на НАП да заплати в полза на „ФРУКТАЛИНА“ ООД, ЕИК 203683891, със седалище и адрес на управление гр. Каварна, ул. „България“ №69, представлявано от управителя З.З., по компенсация сумата от 3 892,02 лева /три хиляди осемстотин деветдесет и два лева и две ст./, представляваща направените по делото разноски. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
18 Административно наказателно дело (К) No 43/2020 Други по ЗАНН Г.И.И. ДИРЕКЦИЯ МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВАРНА Решение от 6.3.2020г.
ОТМЕНЯ решение № 137/02.12.2019 г. по а.н.х.д. № 374/2018 г. по описа на Районен съд – Балчик, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1000122/18.10.2016 г. на директора на Дирекция “Морска администрация” – Варна към ИА “Морска администрация” – София, с което на Г.И. ***, с ЕГН **********, за извършени нарушения по т.7.10.4 и т.7.10.9 от разпореждане № 68/12.06.2014 г. на изпълнителния директор на ИА “Морска администрация” са наложени административни наказания “глоба” съответно в размер на 150 лева и 50 лева на основание чл.381, ал.2 от КТК. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
19 Административно наказателно дело (К) No 44/2020 ЗАНН: ДАМТН ДОВЕРИЕ БРИКО АД ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "НАДЗОР НА ПАЗАРА" Решение от 6.3.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 08.11.2019 г. по НАХД № 684/ 2019 г. по описа на Районен съд – Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.3.2020г.
20 Административно дело No 742/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КРУШАРИ Решение от 9.3.2020г.
ОБЯВЯВА по протест на Окръжна прокуратура Добрич нищожността на Наредба № 6 за пожарната и аварийната безопасност на територията на община Крушари, приета с Решение № 4/32 по Протокол №4/27.05.2004г. на Общински съвет Крушари. ОСЪЖДА Община Крушари да заплати на Окръжна прокуратура-Добрич направените по делото разноски - държавна такса в размер на 20 /двадесет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
21 Административно наказателно дело (К) No 42/2020 ЗАНН: БАБХ БЛУ ДРИЙМ ИНК ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ДОБРИЧ Решение от 9.3.2020г.
ОТМЕНЯ Решение №138 от 02.12.2019 г. по нахд №154/2019 г. по описа на Районен съд гр. Балчик, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление №43/10.06.2019 г. на Директор на ОДБХ гр. Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.3.2020г.
22 Административно наказателно дело (К) No 45/2020 ЗАНН: БАБХ Р.Н.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ДОБРИЧ Решение от 9.3.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение от 10.12.2019 г., постановено по НАХД № 626/2019 г. по описа на Районен съд гр. Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 9.3.2020г.
23 Административно наказателно дело (К) No 62/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ И.Р.Д. Решение от 9.3.2020г.
Оставя в сила Решение № 13/06.01.2020 г., постановено по нахд № 1035/2019 г. по описа на Районен съд - гр. Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 9.3.2020г.
24 Административно наказателно дело (К) No 63/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Н.А. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 9.3.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №455 от 20.12.2019 г., постановено по АНД №636/2019 г. по описа на Районен съд гр. Добрич. Решението не подлежи на обжалване и/или протест.
В законна сила на 9.3.2020г.
25 Административно дело No 106/2020 АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Е.2.- В.Н. ЕТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЯ Определение от 9.3.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на ЕТ „ЕКО 2012 – В.Н.“, ЕИК ********, с. ..., Заповед № 03 – РД/ 4643/ 12.11.2019 г. на Изпълнителния директор на ДФЗ за спиране на административното производство по Заявка за окончателно плащане № 08/311/00713/3/01 от 14.10.2015 г. в частта, която се отнася до определянето като допустими разходи, подлежащи на финансиране, на два броя автомобили Nissan Qashqai 2 WD. ВРЪЩА административната преписка на Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие"за продължаване на производството и за произнасяне по Заявка за окончателно плащане № 08/311/00713/3/01 от 14.10.2015 г. в частта, която се отнася до определянето като допустими разходи, подлежащи на финансиране, на два броя автомобили Nissan Qashqai 2 WD, в какъвто смисъл е бил задължен със съдебно Решение № 244 от 22.07.2016 г. по адм. дело № 60/ 2016 г. Определението подлежи на обжалване от страните, участващи в административното производство, в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба пред ВАС.
26 Административно дело No 5/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ТЕДИ 2019 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Решение от 10.3.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Теди 2019“ ЕООД, ЕИК205480338, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, ул. Вида Димитрова №47, представлявано от Т.П.Р.-управител, подадена чрез адв.Е.Т., срещу заповед за налагане на ПАМ № 497-ФК/06.12.2019г. на началника на отдел „Оперативни дейности“ – Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, с която на дружество е наложена принудителна административна мярка – запечатване на търговски обект, представляващ магазин за търговия с обувки, находящ се в гр.Добрич,ул.Даме Груев №11-13, стопанисван от „Теди 2019“ ЕООД и забрана за достъп до него за срок от 14 дни на основание чл.186, ал.1 от ЗДДС и чл.187, ал.1 от ЗДДС. ОСЪЖДА „Теди 2019“ ЕООД, ЕИК205480338, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, ул. Вида Димитрова №47, представлявано от Т.П.Р.-управител, да заплати на ТД на НАП - Варна съдебно – деловодни разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева (сто лева). РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
27 Административно наказателно дело (К) No 48/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.И.А. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 10.3.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 452/20.12.2019г., постановено по н.а.х.д. № 775/2019г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.3.2020г.
28 Административно наказателно дело (К) No 59/2020 ЗАНН: НАП КАЛИДИС ЕООД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП - ВАРНА Решение от 11.3.2020г.
ОТМЕНЯ решение № 449 от 17.12.2019 г. по а.н.х.д. № 979/2019 г. по описа на Районен съд – Добрич, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 440773/06.06.2019 г. на зам.директора на ТД на НАП – Варна, с което на “***” ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление с.Сърнино, ул. “****” № 34, представлявано от Д.Х.Ц., за нарушение на чл.182, ал.1, вр. чл.124, ал.5 от ЗДДС, на основание чл.182, ал.1 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева.
29 Административно дело No 735/2019 Закон за държавния служител К.М.Д. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ Решение от 12.3.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед №ЧР-02-39/29.11.2019 г. на Областен управител на област Добрич, с която е прекратено служебното правоотношение на К.М.Д. на основание чл. 106, ал. 1, т. 2 от ЗДСл ОСЪЖДА Областна администрация Добрич, гр. Добрич, ул. „Независимост“ №5 да заплати на адв. Д. В.- ДАК направените съдебни разноски в размер на 610 /шестотин и десет/ лева, на основание чл.38, ал.2 от Закона за адвокатурата за оказана безплатна правна помощ. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
30 Административно дело No 707/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ РЕДЖИНА ХЕРБАЛ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЯ Решение от 13.3.2020г.
ОТМЕНЯ по оспорване на „****“ ЕООД, с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: с. Стожер, ул. „****“ 17, представлявано от управителя ****, Уведомително писмо на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ № 143 по подмярка 4.2 с изх. № 01 – 2600/6002 от 07.10.2019 г., в частта на отказ за финансиране на проектно предложение с ИД № в ИСУН BG06RDNP001-4.001-0193 по т. 2 и т. 3, раздел ІІ. ИЗПРАЩА преписката на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за продължаване на административнопроизводствените действия в съответствие с указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона и ново произнасяне в четиринадесетдневен срок от получаване на преписката. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ да заплати на „****“ ЕООД, с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: с. Стожер, ул. „****“ 17, представлявано от управителя **** сумата от 5934 лв. (пет хиляди деветстотин тридесет и четири лева) за съдебно – деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Р България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
31 Административно дело No 747/2019 Закон за министерство на вътрешните работи К.С.К. ДИРЕКТОРА НА ГД ПБЗН - МВР - СОФИЯ Определение от 13.3.2020г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от с.з. на 26.02.2020 г., с което е даден ход на делото по същество. ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на К.С.К. *** срещу мълчалив отказ на Директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР София по Заявление вх. №855000-949/12.11.2019 г.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 747/2019 г. по описа на Административен съд Добрич. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.