Административен съд - Добрич
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.2.2021г. до 28.2.2021г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 576/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 РАД-МАР ООД К.Ф. - ИНСПЕКТОР КЪМ ОДБХ - ДОБРИЧ,
Е.А. - ИНСПЕКТОР КЪМ ОДБХ - ДОБРИЧ,
Х.Н. - ИНСПЕКТОР КЪМ ОДБХ - ДОБРИЧ,
Р.Д.ИНСПЕКТОР КЪМ ОДБХ- ДОБРИЧ
Определение от 26.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба срещу Разпореждане за насочване на храни от 03.11.2020 г. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВО по адм.дело № 576/2020г. по описа на Административен съд –Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя с частна жалба пред ВАС на РБ подадена чрез настоящия съд.
2 Административно дело No 586/2020 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ШАБЛА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФЗ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ПРСР 2014 - 2020 Решение от 1.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на Община Шабла, представлявана от Кмета ****, срещу Решение за частично съгласуване на проведена обществена поръчка и налагане на финансова корекция № 07 - 0800/5814 от 19.10.2020 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие" и Ръководител на управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. в частта, в която на община Шабла на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗПЗП, чл. 73, ал. 1, чл. 72, ал. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1, т. 9 от ЗУСЕСИФ, чл. 2, ал. 1 от Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, е определена финансова корекция в размер на 5 % от поисканите за възстановяване разходи по договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително – монтажни работи в изпълнение на проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Шабла, община Шабла“, договор рег. № Д – 36/ 17.03.2020 г. с избрания изпълнител - „****“ АД, ЕИК ****, сключен в изпълнение на административен договор № BG06RDNP001-7.001-0002-С01 от 23.05.2019 г. между Община Шабла и ДФ „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г. ОСЪЖДА община Шабла да заплати на Държавен фонд “Земеделие” – сумата от 100 лв. (сто лева), представляващи разноски по делото пред първата инстанция. Решението може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 495/2020 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ АГРО МАТ 2014 ЕООД ТРЪЖНА КОМИСИЯ НАЗН. СЪС ЗАПОВЕД РД-04-193/2020Г. НА ДИР НА ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ДОБРИЧ Определение от 2.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от „***2014“ ЕООД, ЕИК ****, седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „Тимок“ № 3, вх. Г, ет. 5, ап. 9, представлявано от управителя М.М.Д., съдебен адрес:***, офис 2, срещу Протокол № А – 1 – 8 от 27.07.2020 г. на Тръжна комисия, определена със Заповед № РД – 04 – 193/ 08.07.2020 г. на Директора на ОД „Земеделие“ – Добрич, с който са определени класираните на първо място участници в проведената първа тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под аренда за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от десет стопански години на свободните земеделски земи от ДПФ в Община Крушари за стопанската 2020 – 2021 година, съгласно Приложение № 1 към оспорения Протокол, в частта му относно имотите в с. Абрит, с. Огняново, с. Телериг, с. Габер, с. Зимница, с. Александрия, с. Бистрец, с. Ефрейтор Бакалово, с. Загорци, с. Земенци, с. Крушари, с. Лозенец, с. Северци, за които е подало заявления със съответните входящи номера дружеството. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 495/ 2020 г. по описа на Административен съд - Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщението до жалбоподателя чрез изпращане препис от настоящия акт.
4 Частно административно дело (К) No 19/2021 Частни КАНД и КАД С.Д.С.   Разпореждане от 2.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна касационна жалба от С.Д.С. срещу Определение № 307/ 20.10.2020 г. по адм. дело № 487/ 2020 г. на Административен съд – Добрич, с което е върната исковата му молба и е прекратено производството по делото поради неизпълнение указанията на съда и невнасяне в определения срок на дължимата държавна такса от 10 лв. (десет лева). ПРЕКРАТЯВА производството по ЧКАД № 19 по описа за 2021 г. на Административен съд - Добрич. Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от получаване на съобщението пред тричленен състав на Административен съд – Добрич на основание чл. 285, ал. 1, изр. трето от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража по реда на чл. 213б, ал. 4 от АПК.
5 Административно дело No 34/2021 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.А.П. КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Определение от 2.2.2021г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 34/2021 г. по описа за Административен съд - Добрич. ИЗПРАЩА делото като преписка по подведомственост на кмета на община Балчик за произнасяне по искането на И.А.П. *** за издаване на заповед за прокарване на временен път по чл.190, ал.6 от ЗУТ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
6 Административно дело No 562/2020 КСО М.С.Х. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 4.2.2021г.
ОТМЕНЯ решение № 29/20.10.2020 г. на директора на ТП на НОИ – Добрич и потвърденото с него разпореждане № **********/31.08.2020 г. на ръководител „ПО” при ТП на НОИ – Добрич, с което на М.С.Х., ЕГН **********,***, е отказано отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на чл.68, ал.3 от КСО. ИЗПРАЩА делото като преписка на длъжностното лице по пенсионното осигуряване при ТП на НОИ – Добрич за ново произнасяне по заявление с вх.№ Ц2113-24-82/10.04.2020 г. на М.С.Х. за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68, ал.3 от КСО при съобразяване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите към решението. ОСЪЖДА ТП на НОИ – Добрич да заплати на М.С.Х., ЕГН **********,***, сумата от 300 лева, сторени разноски за първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
7 Административно дело No 600/2020 ДОПК ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП - ВАРНА Решение от 4.2.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на „***“ АД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. “****“ № 9, представлявано от Изпълнителния директор В.В.З., Решение № 243/ 09.11.2020 г. на Директора на ТД на НАП Варна и потвърденото с него Постановление за налагане на предварителни обезпечителни марки с изх. № С180008-023-0003198/ 23.10.2020 г., издадено от старши публичен изпълнител при ТД на НАП Варна, офис – Добрич. ОСЪЖДА Териториална дирекция на Националната агенция за приходите - Варна да заплати на „***“ АД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. “****“ № 9, представлявано от Изпълнителния директор В.В.З., сумата от 650 лв. (шестотин и петдесет лева) за съдебно – деловодни разноски по делото. Решението не подлежи на обжалване.
8 Административно дело No 603/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ВЕЛИКОВИ 2003 ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Определение от 4.2.2021г.
ОТМЕНЯ Разпореждането за насрочване на открито заседание по делото на 08.02.2021 г. от 12.00 часа. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от „Великови 2003“ ООД, седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „Хан Кардам“ 8, вх. А, ет. 4, ап. 14, представлявано от управителя Т.Б.В., против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 369-ФК/ 23.11.2020 г., издадена от Началник на отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД “Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 603/ 2020 год. по описа на Административен съд - Добрич. Определението в частта, в която е оставена без разглеждане жалбата и е прекратено производството по делото, подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
9 Административно дело No 623/2020 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД ОПОС И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПОС 2014-2020Г Решение от 4.2.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на на Община Добрич представлявана от кмета Й.Й., Решение от 09.11.2020 г., издадено от В.К. – Главен директор на Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г. и на ОПОС 2014-2020 г., с което е приключен сигнал за нередност №286 по Регистъра на сигнали и нередности, свързан с установено нарушение при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг за реконструкция и разширение на Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Добрич“. ОСЪЖДА Министерство на околната среда и водите да заплати на Община Добрич сумата от 2 150,00 лева (две хиляди сто и петдесет лева) разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
10 Административно дело No 1/2021 Закон за данъка върху доходите на физическите лица Е.М.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП - СОФИЯ Определение от 4.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.М.М., с ЕГН **********,***, срещу решение № 287/10.12.2020 г. на директора на дирекция “ОДОП” – Варна при ЦУ на НАП, с която е оставена без разглеждане жалбата му срещу РА № 03000819006637-091-001/30.09.2020 г. на органи по приходите при ТД на НАП – Варна и е прекратено производството по нея. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
11 Административно наказателно дело (К) No 569/2020 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА ЕСКАЛИБУР ЕООД Решение от 5.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 260019/09.10.2020 г. по а.н.х.д. № 30/2020 г. по описа на Районен съд – Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
12 Административно дело No 588/2020 КСО Х.С.Х. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Определение от 5.2.2021г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № 1172/ 08.12.2020 г. за насрочване открито заседание по делото на 08.02.2021 г. от 11.00 часа. ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба от Х.С.Х.,***, срещу Решение № 55/ 22.10.2020 г., издадено от Директора на ТП на НОИ - Добрич, с което е оставена без разглеждане жалбата му против Разпореждане № РВ – 3 – 24 – 00802463/ 26.08.2020 г. на Началник Сектор КР на ДОО при ТП на НОИ – Добрич и е прекратено производството по нея. Определението не подлежи на обжалване.
13 Административно дело No 29/2021 Закон за закрила на детето К.М.Н. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ БАЛЧИК Решение от 5.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на К.М. *** срещу Заповед № ЗД/Д-ТХ-В-002/14.01.2021г., издадена от Е.В.- директор на Дирекция „Социално подпомагане“- Балчик, с която е наредено спешно настаняване на детето, И.К.М., ЕГН ********** в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания в гр.Балчик. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
14 Административно дело No 464/2020 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ "РУСАЛКА" АД КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Определение от 8.2.2021г.
ОТМЕНЯ хода по същество, даден в съдебно заседание на 25.01.2021 г. по АД № 464/ 2020 г. ПРИСЪЕДИНЯВА производството по адм. дело № 464/ 2020 год. към производството по адм. дело № 303/ 2020 год. по описа на Административен съд - Добрич за съвместно разглеждане на постъпилите жалби срещу Заповед № 766 от 20.08.2020 г. и Заповед № 389 от 29.05.2020 г. на Кмета на Община Каварна. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 464/ 2020 г. като деловоден номер. ДА СЕ ИЗПРАТИ препис от Определението на страните. ОПРЕДЕЛEНИЕТО не подлежи на обжалване.
15 Административно дело No 21/2021 Закон за местните данъци и такси (вкл. ревизионни актове) Д.С.М. КМЕТА НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Определение от 8.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.С.М., с ЕГН **********,*** срещу писмо – отказ с изх.№ МДТ-02-16240 от 10.12.2020 г. на кмета на община Генерал Тошево. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 21/2021 г. по описа на Административен съд – Добрич. ИЗПРАЩА преписката на звеното за местни приходи в община Генерал Тошево за произнасяне по подадената от М. декларация по чл.14 от ЗМДТ от служител на общинската администрация, определен със заповед на кмета на общината по чл.4, ал.4 от ЗМДТ, имащ правата и задълженията на орган по приходите по чл.4, ал.1, във вр. ал.3 от ЗМДТ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
16 Административно дело No 43/2021 Изборен кодекс А.А.Т. КМЕТА НА КМЕТСТВО ГР. ОБЗОР Решение от 8.2.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.А.Т. с ЕГН ********** с постоянен адрес в гр.Балчик и настоящ адрес *** ОТКАЗ на кмета на кметство Обзор да приеме подадено на 28.01.2021г. заявление по реда на чл.36, ал.1 от Изборния кодекс и да бъде вписан в избирателния списък на населено място гр.Обзор по настоящ адрес. ВРЪЩА преписката на кмета на кметство Обзор като го ЗАДЪЛЖАВА да приеме подадено по реда на чл.36, ал.1 от Изборния кодекс на 28.01.2021г. заявление от А.А.Т. с ЕГН ********** с настоящ адрес *** и да го впише в избирателния списък на населено място гр.Обзор по настоящ адрес. Решението е окончателно.
17 Административно дело No 44/2021 Изборен кодекс М.Т.Ш. КМЕТА НА КМЕТСТВО ГР. ОБЗОР Решение от 8.2.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Т.Ш. с постоянен адрес в гр. Тервел и настоящ адрес *** ОТКАЗ на кмета на кметство Обзор да приеме подадено на 29.01.2021г. заявление по реда на чл.36, ал.1 от Изборния кодекс и да бъде вписан в избирателния списък на населено място гр.Обзор по настоящ адрес. ВРЪЩА преписката на кмета на кметство Обзор като го ЗАДЪЛЖАВА да приеме подадено по реда на чл.36, ал.1 от Изборния кодекс на 29.01.2021г. заявление от М.Т.Ш. ЕГН ********** *** и да го впише в избирателния списък на населено място гр.Обзор по настоящ адрес. Решението е окончателно, на осн. чл.45, ал.1, изр. последно от ИК.
В законна сила на 8.2.2021г.
18 Административно дело No 45/2021 Изборен кодекс Б.М.Т. КМЕТА НА КМЕТСТВО ГР. ОБЗОР Решение от 8.2.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на Б.М.Т. ЕГН ********** с постоянен адрес в гр.Балчик и настоящ адрес *** ОТКАЗ на кмета на кметство Обзор да приеме подадено на 28.01.2021г. заявление по реда на чл.36, ал.1 от Изборния кодекс и да бъде вписан в избирателния списък на населено място гр.Обзор по настоящ адрес. ВРЪЩА преписката на кмета на кметство Обзор като го ЗАДЪЛЖАВА да приеме подадено по реда на чл.36, ал.1 от Изборния кодекс на 28.01.2021г. заявление от Б.М.Т. ЕГН ********** с настоящ адрес *** и да го впише в избирателния списък на населено място гр.Обзор по настоящ адрес. Решението е окончателно, на осн. чл.45, ал.1, изр. последно от ИК.
В законна сила на 8.2.2021г.
19 Административно дело No 574/2020 Кодекс на труда БАРАЖ КЪМПАНИ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ДОБРИЧ Решение от 9.2.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на „БАРАЖ КЪМПАНИ“ ЕООД гр. София, Принудителната административна мярка "задължително предписание" по чл.404, ал.1 от КТ, обективирана в Протокол №ПР2024968 за извършена проверка от 30.09.2020 г., наложена от служители на дирекция "Инспекция по труда“ гр. Добрич в частта на т.3, т.4 и т.5 от предписанието. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „БАРАЖ КЪМПАНИ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „България“ №98, Бизнес сграда „Астра“, секция В, ет.1, офис В6, представлявано от Управителя А.Н.А. против Принудителна административна мярка "задължително предписание" по чл.404, ал.1 от КТ, обективирана в Протокол №ПР2024958 за извършена проверка от 30.09.2021 г., наложена от служители на дирекция "Инспекция по труда“ гр. Добрич, в частта по т.1 и т.2 от предписанието. ОСЪЖДА Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Добрич да заплати на „БАРАЖ КЪМПАНИ“ ЕООД, ЕИК 205869089, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „България“ №98, Бизнес сграда „Астра“, секция В, ет.1, офис В6, представлявано от Управителя А.Н.А. сторените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 290 /Двеста и деветдесет/ лева. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
20 Административно дело No 30/2021 Закон за закрила на детето К.М.Н. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ БАЛЧИК Решение от 9.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на К.М. *** срещу Заповед № ЗД/Д-ТХ-В-001/14.01.2021г., издадена от Директор на Дирекция „Социално подпомагане“- Балчик, с която е наредено спешно настаняване на детето, Н.К.М., ЕГН **********, в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания в гр.Балчик. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
21 Административно дело No 50/2021 КСО П.А.Г. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Определение от 9.2.2021г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 50/2021 г. по описа на Административен съд - Добрич. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд - Варна. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните по реда на чл.138 от АПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.2.2021г.
22 Административно дело No 483/2020 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община М.И.Х.,
А.Г.Й.,
В.Г.Г.
КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧ Решение от 10.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И.Х., А.Г.Й. и В.Г.Г.,***, срещу Заповед № 1199/02.09.2020г., издадена от кмета на Община град Добрич, с която е одобрен Работен устройствен план за УПИ І-1383, УПИ ІІ-1384, УПИ ХVІІІ-1811 и за УПИ ХІХ-1400 в кв.1115 на жк „Север“, на град Добрич, изработен по заявление с вх. № 70-00-1487/23.07.2020г. на „Тропик“ ООД. ОСЪЖДА М.И.Х. с ЕГН **********, А.Г.Й. с ЕГН ********** и В.Г.Г. с ЕГН **********,*** да заплатят на Община град Добрич сумата от 250 лева – разноски по делото за вещо лице и юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА М.И.Х. с ЕГН **********, А.Г.Й. с ЕГН ********** и В.Г.Г. с ЕГН **********,*** да заплатят на „Тропик“ ООД, ЕИК 934056800, със седалище и адрес на управление в гр.Добрич, ул.“Отец Паисий“ № 62, представлявано от Г.И.А., сумата от 750 лева – разноски по делото за вещо лице и за адвокатско възнаграждение. ОТХВЪРЛЯ искането на жалбоподателите за присъждане на разноските по делото. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
23 Административно наказателно дело (К) No 624/2020 ЗАНН: ИААА Е.Д.Б. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВАРНА Решение от 10.2.2021г.
ОТМЕНЯ решение № 260018/21.09.2020 г. по нахд № 621/2020 г. по описа на Районен съд – Добрич, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 23-0000351 от 22.04.2020 г. на и.д. директор на Регионална дирекция “АА” - Варна, с което на Е.Д.Б. *** е наложено административно наказание глоба в размер на 1500 лева на основание чл.93в, ал.5 от Закона за автомобилните превози за нарушение по чл.27, §2, изр. 1, предл. 2 от Регламент (ЕС) № 165/2014. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.2.2021г.
24 Административно дело No 552/2020 Закон за държавния служител К.М.Д. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ Решение от 12.2.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.М.Д. *** Тошево ЗАПОВЕД № ЧР-02-31/29.10.2020 г. на областния управител на област Добрич, с която на основание чл.106, ал.1, т.2 от ЗДСл, е прекратено служебното й правоотношение, считано от 29.10.2020 г. ОСЪЖДА Областна администрация - Добрич да заплати на адвокат С.А.Н., вписана във Адвокаска колегия-Варна, сумата от 500 лева, представляваща адвокатско възнаграждение за оказана безплатна правна помощ, определено по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за адвокатурата. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно оспорване с касационна жалба, подадена в 14-дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд –Добрич до Върховен административен съд на РБ.
25 Административно дело No 37/2021 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.О.И. КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Определение от 12.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.О.И. ***, срещу мълчалив отказ на Кмета на Община Добричка да се произнесе по нейно искане с рег. № ВхК - 5000/ 13.10.2020 г. за издаване на писмено разрешение за премахване на орехово дърво, находящо се в съседен на имота на жалбоподателката имот. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 37/ 2021 г. по описа на Административен съд - Добрич ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването.
26 Административно дело No 233/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЛИНДА ООД ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК Решение от 15.2.2021г.
ОТМЕНЯ Разрешение за строеж № 35/ 13.03.2018 г., издадено от Главния архитект на община Балчик, на „**“ ЕООД, ЕИК ****, седалище и адрес на управление: с. **, ул. „****“ № 8, за строеж на: Комплекс „**** – сграда 3“ (обектът, променен с Решение на Главния архитект от 02.05.2018 г. на: „Семеен хотел – сграда 3 към Комплекс „****“), ЗП 234.90 кв. м, РЗП 847.35 кв. м, находящ се в УПИ XXV, кв. 5 по плана на с. **, община Балчик. ОСЪЖДА „**“ ЕООД, ЕИК ****, седалище и адрес на управление: с. **, ул. „****“ № 8, да заплати на „***“ ООД, представлявано от А.И.Х., седалище и адрес на управление: с. **, ул. **** № 8, ЕИК ****, съдебно- деловодни разноски в размер на 550.00 лв. (петстотин и петдесет лева). Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от уведомяването на страните, на които на основание чл. 138 от АПК да се изпрати препис от същото.
27 Административно дело No 416/2020 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАВАРНА Определение от 15.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на областен управител на област Добрич срещу Решение № 138 по Протокол № 14 от заседание на Общински съвет – Каварна, проведено на 30.06.2020 г., повторно прието с Решение № 157 по Протокол № 15 от заседание на Общински съвет – Каварна, проведено на 06.08.2020 г. ОТХВЪРЛЯ искането за присъждане на разноски в полза на Областна администрация –Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 416/2020г. по пописа на Административен съд –Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд –Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се съобщи на страните по реда на чл.137 от АПК.
28 Административно дело No 504/2020 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ЗАМ. МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР 2014-2020 Решение от 15.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на община Добрич против решение № РД-02-36-1311/23.09.2020 г. на заместник - министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. ОСЪЖДА Община Добрич да заплати на Министерството на регионалното развитие и благоустройството сумата от 4764, 77 лева, представляващи разноски по делото. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
29 Административно дело No 583/2020 КСО П.Н.Т. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 15.2.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.Н.Т. ***, Решение №59/06.11.2020 г. на Директора на ТП на НОИ-гр. Добрич. ОСЪЖДА Териториално поделение на Национален осигурителен институт - гр. Добрич да заплати на П.Н.Т. ЕГН ********** *** , сума в размер на 350 (триста и петдесет) лева, представляваща разноски по делото. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
30 Административно дело No 53/2021 ДОПК ХОНЕКС ЕООД ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП - ВАРНА Определение от 15.2.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ХОНЕКС“ ЕООД, ЕИК 204127602, със седалище и адрес на управление в гр.Добрич, ул.“Иван Пенаков“ № 15, вх.Б, ет.2, ап.6, представлявано от Д.Г.Г. действия на служители на НАП за обезпечаване на доказателства, обективирани в Протокол за извършена проверка на стоки с висок фискален риск № 180601745813_3/15.01.2021 г., потвърден с Решение № ФК-1/28.01.2021 г. на директора на ТД на НАП-Варна. ОСЪЖДА Териториална дирекция на НАП - Варна, да заплати на ХОНЕКС“ ЕООД, ЕИК 204127602, със седалище и адрес на управление в гр.Добрич, ул.“Иван Пенаков“ № 15, вх.Б, ет.2, ап.6, представлявано от Д.Г.Г., направените по делото разноски в размер на 850 (осемстотин и петдесет) лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. Преписи от определението да се изпратят на страните.
В законна сила на 15.2.2021г.
31 Административно дело No 361/2020 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.И.Р. КМЕТА НА ОБЩИНА ШАБЛА Определение от 16.2.2021г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от с.з. на 03.02.2021 г., с което е даден ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата Д.И.Р. ***, срещу заповед № РД-04-145/13.04.2020 г. на кмета на Община Шабла. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №361/2020 г. по описа на ДАС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
32 Административно дело No 63/2021 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ДЕВЕЛ ПРОДЖЕКТС ООД ТРЪЖНА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД-08-66/08.02.2021 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА КРУШАРИ Определение от 16.2.2021г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 63/2021 г. по описа на Административен съд - Добрич. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд - Варна. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните по реда на чл.138 от АПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
33 Административно наказателно дело (К) No 568/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Ж.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - СИЛИСТРА Решение от 17.2.2021г.
ОТМЕНЯ решение № 260014 / 02.09.2020 г., постановено по н.а.х.д. № 231 / 2019 г. по описа на Районен съд - Тутракан. НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 23.03.2021 г. от 13, 35 часа, за която дата и час да се призоват страните и вещото лице, изготвило заключението във въззивното производство – М.И.С.. УКАЗВА на вещото лице М.И.С. да представи в деловодството на съда писмено заключение по първата поставена задача по СГЕ в срока по чл.149, ал.3 от НПК. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
34 Административно дело No 401/2020 Закон за митниците, Закон за акцизите и данъчните складове (само ревизионни актове) ЕМИЛИЯ ООД ДИРЕКТОРА НА ТД "СЕВЕРНА МОРСКА" В АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" Решение от 18.2.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Емилия“ ООД Решение към MRN 20BG002005023760R3/21.01.2020г. с рег. № 32-212188 от 22.07.2020г., издадено от В.К.– със Заповед № О-3649/13.07.2020г. да замества директора на Териториална дирекция Северна морска към Агенция „Митници“. ОСЪЖДА Териториална дирекция "Северна морска" в Агенция "Митници" да заплати на „Емилия“ ООД, ЕИК 124634042, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, бул.“25-ти септември“, № 15, представлявано от С.Г.Т., сумата от 682 (шестстотин осемдесет и два) лева – разноски по делото за държавна такса, възнаграждение за вещо лице и адвокатско възнаграждение Решението може да се обжалва чрез настоящия съд пред Върховен административен съд на РБ в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
35 Административно дело No 488/2020 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ БУЛТРЕЙД КАВАРНА ЕООД РЪКОВОДИТЕЛЯ НА УО НА ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ" 2014-2020 Решение от 18.2.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на „***“ ЕООД, с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр. Каварна, обл. Добрич, бул. „****“ № 69, представлявано от управителя И.Н.Д., Отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от 25.08.2020 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по ОП „ИК“ по подадено от дружеството на 12.05.2020 г. проектно предложение № BG16RFOP002-2.073-10052 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073, обективиран в одобрения на 25.08.2020 г. от Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020 г. Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по единадесета оценителна сесия, в частта му по т. 14, отнасяща се за Проектно предложение с референтен номер BG16RFOP002-2.073-10052, депозирано от „***“ ЕООД, с ЕИК ****. ИЗПРАЩА преписката на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. за ново произнасяне по проектно предложение № BG16RFOP002-2.073-10052 на „***“ ЕООД, с ЕИК ****, представлявано от управителя И.Н.Д., съобразно изложените мотиви в съдебния акт. ОСЪЖДА Министерство на икономиката да заплати на „***“ ЕООД, с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр. Каварна, обл. Добрич, бул. „****“ № 69, представлявано от управителя И.Н.Д., съдебно - деловодни разноски в размер на 880 лв. (осместотин и осемдесет лева). Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 - дневен срок от получаването му пред Върховния административен съд на Република ****.
36 Административно дело No 64/2021 КСО М.Я.М. РЪКОВОДИТЕЛ "ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ" ПРИ ТП НА НОИ ГР. ДОБРИЧ Определение от 18.2.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Я.М. ***, Определение №********** от 21.01.2021 г. на Ръководител „ПО“ при ТП на НОИ **, с което на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК във връзка с чл.95, ал.1 т.6 от КСО е спряно производството по отношение отпускане на ЛПОСВ по заявление вх. №2113-24-9/06.01.2020 г. ВРЪЩА преписката на Началника на отдел "ПО" при ТП на НОИ ** за продължаване на административното производство по заявление вх. № 2113-24-9 от 06.01.2020 година, подадено от М.Я.М. ***. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС от страните, участвали в административното производство, в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
37 Административно дело No 521/2020 КСО Т.Т.Б. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 19.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Т.Т.Б. ***, срещу Решение № 22 от 08.09.2020 г. на директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт –Добрич, с което е отхвърлена жалба срещу Разпореждане № **********/30.06.2020 г. на ръководителя на „Пенсионно осигуряване“ при ТП на НОИ-Добрич. Решението може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд – Добрич до Върховния административен съд на РБ в 14- /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
38 Административно дело No 630/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ОРГАНИ-КО 2020 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Определение от 19.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Органи –Ко 2020“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул. „Кубадин“ № 26, ет.3, ап.3, представлявано от управителя Г.Г.С., срещу ЗНПАМ № 370-ФК/23.11.2020 г., издадена от началника на отдел „Оперативни дейности“ – Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 630/2020г. по описа на АС - Добрич. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
39 Административно наказателно дело (К) No 651/2020 Възобновяване на КАНД НАБЛЮДАВАЩ ПРОКУРОР ПРИ ВОП - СЛИВЕН - ПОЛКОВНИК СТ. ЧЕРНЕВ Х.Г.Х.,
РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
Решение от 19.2.2021г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство срещу Х.Г.Х., ЕГН **********,***, приключило с издаване на Наказателно постановление № 20 – 0265 – 000222 от 22.07.2020 г. на Началника на РУ – Генерал Тошево, влязло в сила на 30.07.2020 г. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 20 – 0265 – 000222 от 22.07.2020 г. на Началника на РУ – Генерал Тошево срещу Х.Г.Х., ЕГН **********,***. ПРЕКРАТЯВА образуваното по АУАН № Д906434/ 25.06.2020 г. административнонаказателно производство, приключило с издаване на Наказателно постановление № 20 – 0265 – 000222 от 22.07.2020 г. на Началника на РУ – Генерал Тошево, влязло в сила на 30.07.2020 г. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
40 Административно наказателно дело (К) No 15/2021 ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.П.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - БАЛЧИК Решение от 19.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 147 от 30.11.2020 г. по НАХД № 212/ 2020 г. по описа на РС - Балчик. Решението е окончателно.
41 Административно дело No 360/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Д.- Р.П. ЕТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Определение от 22.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „М.Д.– Р.П.“, ЕИК 200786637, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, ж.к. „Балик“, бл. 31, вх.А, ет.4, ап.11, представлявано от Р.Д.П., срещу заповед за налагане на принудителна административна мярка № 160-ФИ/06.07.2020 г., издадена от началник на отдел „Оперативни дейности“ – Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 360/2020 г. по описа на Административен съд - Добрич. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
42 Административно дело No 365/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Д.- Р.П. ЕТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Определение от 22.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на ЕТ „МЕЛАНИ-ДЖЪМПИНГ – Р.П.“, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ЖК „Балик“, бл.31, вх.А, ет.4, ап.11, представлявано от едноличния търговец Р.Д.П., против Заповед за налагане на принудителна административна мярка №183- ФК/28.07.2020 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ София в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №365/2020 г. по описа на ДАС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 –дневен срок от съобщаването му на страните.
43 Административно дело No 524/2020 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Л.- Л.Г. ЕТ КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Решение от 22.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.Г.Б.-Г. в качеството й на едноличен търговец с фирма "ЛЮСИ – Л.Г.", с адрес *** срещу Заповед №851/18.09.2020 г. на Кмета на Община Каварна, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА ЕТ „ЛЮСИ-Л.Г.“, ЕИК 124056880, със седалище и адрес на управление гр. Каварна, ул. „България“ №34, представляван от управителя Л.Г.Б. – Григорода да заплати на Община Каварна разноски в размер на 100 /Сто/ лева. Решението е окончателно на осн. чл.215, ал.7, т.4 от ЗУТ.
В законна сила на 22.2.2021г.
44 Административно наказателно дело (К) No 4/2021 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Х.К.Х. ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 22.2.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №260052 от 23.11.2020 г., постановено по НАХД № 723/2020 г. на Районен съд - Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.2.2021г.
45 Административно наказателно дело (К) No 26/2021 ЗАНН: ИАРА Х.С.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ - БУРГАС Решение от 23.2.2021г.
ОТМЕНЯ Решение № 260033 от 09.12.2020 год. по НАХД № 356/ 2019 год. по описа на Районен съд - Балчик, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно Постановление № 08-02/ 05.10.2018 г., издадено от Й.Р.Р., заместващ на длъжност Началник отдел "Рибарство и контрол - Черно море" гр. Бургас, към Главна дирекция "Рибарство и контрол" при ИАРА със седалище гр. Бургас, с което на Х.С.С., ЕГН **********,***, на основание чл. 88а, ал. 4 от ЗРА е наложено административно наказание "глоба" в размер на 3000.00 лв. (три хиляди лева), за нарушение по чл. 45, ал. 1 от ЗРА във връзка с чл. 16, т. 3 във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 7/ 27.01.2006 г. за условията и реда за ползването, поддържането и съхранението на системата за наблюдение и контрол на риболовните кораби и бордовото оборудване. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури“ да заплати на Х.С.С., ЕГН **********,***, сумата от 810 лв. (осемстотин и десет лева) съдебно – деловодни разноски. Решението е окончателно.
46 Административно дело No 80/2021 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.В.Ц. КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА Определение от 23.2.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на И.В.Ц., по която е образувано адм.дело № 80/2021 по описа на Административен съд – Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 80/2021 г. по описа на Административен съд – Добрич. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд – Варна. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.
В законна сила на 23.2.2021г.
47 Административно дело No 327/2020 Закон за данък върху добавената стойност ЕТЕЙН ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП - СОФИЯ Решение от 25.2.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Етейн“ ЕООД, ЕИК 204334031, със седалище и адрес на управление с.Спасово, община Генерал Тошево, област Добрич, представлявано от С.Д.С., срещу Ревизионен акт № Р-03000819004701-091-001 от 24.03.2020г., издаден от органи по приходите, потвърден с Решение № 127/15.06.2020г. на директора на Дирекция „ОДОП” Варна при ЦУ на НАП София. ОСЪЖДА „Етейн“ ЕООД, ЕИК 204334031, със седалище и адрес на управление с.Спасово, община Генерал Тошево, област Добрич, представлявано от С.Д.С. да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“-Варна при ЦУ на НАП сумата от 3 820,34 лв. – разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА „Етейн“ ЕООД, ЕИК 204334031, със седалище и адрес на управление с.Спасово, община Генерал Тошево, област Добрич, представлявано от С.Д.С. да заплати по депозитната сметка на Административен съд –Добрич сумата от 400 лева, представляваща дължимия остатък от присъденото възнаграждение за вещо лице. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд - Добрич пред Върховен административен съд на РБ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
48 Административно дело No 594/2020 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА БАЛЧИК ДИРЕКТОР НА ДИР. "УТС" НА МРРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА НО ПО ПРОГР. ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ 14-20 Г. Решение от 25.2.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на община Балчик решение № РД-02-14-924/26.10.2020 г. на директора на дирекция на „Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ и ръководител на националния орган по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020 г. в частта относно установеното нарушение по чл.116, ал.5, т.1 и т.2 и чл.2, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП, както и в частта относно определения процентен показател на финансовата корекция за разликата над 5 % до 25 % от стойността на допустимите разходи, финансирани от ЕСИФ, по договор № 375 / 30.07.2019 г. с изпълнител “З.” ООД на стойност 1 221 364, 45 лева без ДДС. ОТХВЪРЛЯ жалбата на община Балчик срещу решение № РД-02-14-924/26.10.2020 г. на директора на дирекция на „Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ и ръководител на националния орган по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020 г. в останалата й част. ОСЪЖДА Министерството на регионалното развитие и благоустройството да заплати на община Балчик сумата от 6540 лева, представляващи разноски по делото. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
49 Административно дело No 398/2020 Закон за митниците, Закон за акцизите и данъчните складове (само ревизионни актове) ЕМИЛИЯ ООД ДИРЕКТОРА НА ТД "СЕВЕРНА МОРСКА" В АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" Решение от 26.2.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на „***“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в гр. Добрич, бул. “25 - ти септември“ № 15, представлявано от управителя С.Г.Т., Решение с рег. № 32 – 145942/ 22.05.2020 г. към MRN: 20BG002005023658R4/ 20.01.2020 г., издадено от Директора на Териториална дирекция Северна морска към Агенция „Митници“. ОСЪЖДА Териториална дирекция Северна морска към Агенция „Митници“ да заплати в полза на „***“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, бул. „25-ти сепетември“ № 15, представлявано от управителя С.Г.Т., сумата в размер на 560 лв. (петстотин и шестдесет лева), за съдебно – деловодни разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.