Административен съд - Добрич
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.2.2020г. до 29.2.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 641/2019 Закон за местните данъци и такси С.А.В. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ ПРИ ОБЩИНА ДОБРИЧКА Решение от 31.1.2020г.
ОТМЕНЯ по оспорване на С.А.В. с ЕГН ********** ***, акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК № АУЗ-107-266-1/15.10.2014г., издаден от главен експерт ДТ в отдел „Местни данъци и такси“ при община Добричка, потвърден с решение по чл.155 от ДОПК № Ж-65?1/29.12.2014г. на началника на отдел “Местни данъци и такси” при община Добричка, В ЧАСТТА, в която в тежест на жалбоподателя е установено задължение за данък върху превозните средства за товарен автомобил марка „Рено“ с рег. № XXXXXXXX за периода 01.08.2009г. – 31.12.2009г. в размер на 180, 83 лева и лихви за забава върху това задължение за периода 01.10.2009г. – 15.10.2014г. в размер на 93, 99 лева, съставляващи част от установените задължения за 2010г. в общ размер на 910, 29 лева (главница и лихви), като ОТХВЪРЛЯ оспорването в останалата му част. ОСЪЖДА община Добричка да заплати на С.А.В. с ЕГН ********** ***, сумата от 29, 48 лева, представляващи сторени разноски по делото съразмерно с уважената част от жалбата. ОСЪЖДА С.А.В. с ЕГН ********** ***, да заплати на община Добричка сумата от 452, 45 лева, представляващи сторени разноски по делото съразмерно с отхвърлената част от жалбата. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението до страните.
2 Административно дело No 568/2019 Закон за държавния служител Г.З.Г. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 3.2.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № 357з-1473 от 15.08.2019 г., издадена от Директор на Областна дирекция на МВР-Добрич, с която на младши експерт Г.З.Г. – командир на отделение в група „Охрана на обществения ред“ на сектор „Охранителна полиция“ към Първо РУ при ОД на МВР Добрич е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение” за срок от три месеца, считано от датата на връчване на заповедта. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи– Добрич, да заплати на Г.З.Г. ЕГН ********** ***, сумата от 510 /Петстотин и десет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, съгл. чл.211, изр. последно от ЗМВР. На основание чл. 138, ал.1 от АПК, препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила на 3.2.2020г.
3 Административно наказателно дело (К) No 768/2019 ЗАНН: НЗОК РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ДОБРИЧ ИРИС 717 ЕООД Решение от 3.2.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 123 от 12.11.2019 г. по НАХД № 80/ 2019 год. по описа на Районен съд - Балчик, с което е отменено Наказателно постановление № 62/ 22.08.2017 г. на Директора на РЗИ - Добрич и вместо това ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 62/ 22.08.2017 г. на Директора на РЗИ – Добрич. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
В законна сила на 3.2.2020г.
4 Административно дело No 267/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ АД РДНСК ДОБРИЧ Решение от 4.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Водоснабдяване и Канализация Добрич" АД гр. Добрич, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, бул. „Трети март“ №59, представлявано от Изп. Директор инж. Т.Г. против Заповед № ДК-02-СИР-1/03.04.2019 г. на Началник на РДНСК Североизточен район. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
5 Административно наказателно дело (К) No 694/2019 ЗАНН: НАП ДИЕМА МЕТАЛ ЕООД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП - ВАРНА Решение от 4.2.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 233 от 18.06.2019 г., постановено по нахд № 298/ 2019 г. по описа на Районен съд – Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 4.2.2020г.
6 Административно наказателно дело (К) No 769/2019 ЗАНН: НЗОК РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ДОБРИЧ ВРЦ-МЕНИДЖМЪНТ ЕООД Решение от 4.2.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение 126 от 13.11.2019 г. по НАХД №111/ 2019 год. по описа на Районен съд - Балчик, с което е отменено Наказателно постановление №89/01.12.2017 г. на Директора на РЗИ - Добрич. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.2.2020г.
7 Административно дело No 74/2020 Изборен кодекс В.Г.В. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ДОБРИЧКА Определение от 4.2.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Г.В. ***, срещу РЕШЕНИЕ № 197-МИ/29.01.2020 г. на Общинска избирателна комисия Добричка. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. №74/2020 г. ИЗПРАЩА делото по подведомственост жалбата на В.Г.В. *** на ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
8 Административно дело No 75/2020 Изборен кодекс КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ДОБРИЧКА Определение от 4.2.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на община Добричка, срещу РЕШЕНИЕ № 197-МИ/29.01.2020 г. на Общинска избирателна комисия Добричка. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. №75/2020 г. ИЗПРАЩА делото по подведомственост на ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
9 Административно дело No 548/2019 Закон за местните данъци и такси АГРОИМПУЛС 2000 ООД ДИРЕКТОРА ДИРЕКЦИЯ МДТ ТЕРВЕЛ Решение от 5.2.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба от „*****“ ООД, ЕИК ***, гр. Тервел, представлявано от Е.Н. – управител, Акт за установяване на задължения по чл. 107, ал. 3 ДОПК № 1832 – 1/ 11.07.2019 г., издаден от старши инспектор МДТ при Община Тервел, *****, ведно с потвърдителното Решение № 6/ 01.08.2019 г. на Директора на Дирекция „Финанси и местни приходи“ при Община Тервел, в частта, в която са установени задължения за ТБО за 2018 г. и за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г. за имоти в гр. Тервел, ул. „***“ № 20 – земя със сграда, с идентификатори 72271.501.1333 и 72271.501.1333.1, на основа отчетната стойност на имотите. ВРЪЩА делото в тази му част като преписка на Директора на Дирекция „Финанси и местни приходи“ при Община Тервел за разпореждане за ново произнасяне относно задълженията за ТБО за процесните периоди за имоти в гр. Тервел, ул. „***“ № 20 – земя със сграда, с идентификатори 72271.501.1333 и 72271.501.1333.1 при съобразяване мотивите по тълкуване и приложение на закона в обстоятелствената част на настоящото Решение. ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част като неоснователна. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните по реда на чл. 138 АПК.
10 Административно дело No 663/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ КООПЕРАЦИЯ "ДОБРУДЖАНСКИ КЛАС" ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Решение от 5.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Кооперация “Д.К.”, ЕИК 834052054, със седалище и адрес на управление : с.Видно, общ. Каварна, обл.Добрич, представлявана от председателя си Д.К.Я. с ЕГН **********, срещу акт за прекратяване на ангажимент по мярка 10 “Агроекология и климат” от ПРСР 2014-2020г. с изх. № 01-6400/83 от 13.09.2019г. на зам.изпълнителния директор на ДФ “Земеделие”, с който на основание чл.18, ал.3, т.3 от Наредба № 7/24.02.2015г. е прекратен поетият от жалбоподателя ангажимент по направление „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитогологично значение (ВПС-4.1)” за кампания 2018г. ОСЪЖДА Кооперация “Д.К.”, ЕИК 834052054, със седалище и адрес на управление : с.Видно, общ. Каварна, обл.Добрич, представлявана от председателя си Д.К.Я. с ЕГН **********, да заплати на ДФ „Земеделие“ – РА разноски по делото в размер на 100 лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение за първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
11 Административно наказателно дело (К) No 680/2019 Възобновяване на КАНД НАБЛЮДАВАЩ ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ - ПЕТКО ТУХЧИЕВ Б.С.А.,
ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ
Решение от 5.2.2020г.
ВЪЗОБНОВЯВА административно-наказателно производство, приключило с влязло в сила Наказателно постановление № 19-1717-000125/09.09.2019 г., издадено от началник-сектор в Първо районно управление на МВР-Добрич, в частта му по т.1, с която на Б.С.А., ЕГН **********, на основание чл.177, ал.1, т.2 от Закона за движение по пътищата е наложена „глоба“ в размер на 300 лева. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 19-1717-000125/09.09.2019 г., издадено от началник-сектор в Първо районно управление на МВР-Добрич, в частта му по т.1, с която на Б.С.А., на основание чл.177, ал.1, т.2 от Закона за движение по пътищата е наложена „глоба“ в размер на 300 лева. ПРЕКРАТЯВА образуваното с АУАН № 845830/06.09.2019 г. административнонаказателно - производство срещу Б.С.А., в частта му за нарушаване на чл.150а, ал.1 от Закона за движение по пътищата. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
12 Административно дело No 724/2019 КСО И.С.И. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 6.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.С.И. *** срещу Решение № 18 от 16.09.2019 г. на директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Добрич. ОСЪЖДА И.С.И. ***, да заплати на Териториално поделение на Националния осигурителен институт –Добрич сумата от 100 (сто) лева разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно.
12 Административно дело No 724/2019 КСО И.С.И. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 6.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.С.И. *** срещу Решение № 18 от 16.09.2019 г. на директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Добрич. ОСЪЖДА И.С.И. ***, да заплати на Териториално поделение на Националния осигурителен институт –Добрич сумата от 100 (сто) лева разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно.
13 Административно дело No 19/2020 Закон за българските лични документи М.А.О. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР - ДОБРИЧ Определение от 6.2.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 19 по описа на Добричкия административен съд за 2020г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението от жалбоподателката.
14 Административно дело No 701/2019 Кодекс на труда С.П.С. ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ДОБРИЧ Решение от 7.2.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.П.С. Постановление по чл. 405а от Кодекса на труда за обявяване съществуването на трудово правоотношение от 03.04.2019 г. между С.П.С. и Ж.Г.С., издадено от Дирекция “Инспекция по труда” – Добрич. ОСЪЖДА Дирекция “Инспекция по труда” - Добрич да заплати на С.П.С., ЕГН **********, с постоянен адрес: *** сумата от 570 лв. (петстотин и седемдесет лева) съдебно – деловодни разноски за водене на делото във Върховния административен съд. ОТХВЪРЛЯ искането за разноски в останалата му част. Решението е постановено при участието на заинтересованата страна Ж.Г.С.. Решението може да се обжалва с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на Република България.
15 Частно административно дело No 83/2020 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК РИЛА МД ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Определение от 7.2.2020г.
ОТМЕНЯ Разпореждане за допускане на предварително изпълнение на заповед за налагане на принудителна административна мярка № 53-ФК/27.01.2020 г., издадена от Началника на Отдел "Оперативни дейности"-Варна, ГД "Фискален Контрол" при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА Главна дирекция "Фискален контрол" в Централно управление на Националната агенция по приходите да заплати в полза на„РИЛА МД“ ЕООД, с ЕИК 204003921, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, пл. "Свобода" № 6, ет. 4, представлявано от управителя М.Х. К. разноски по делото в размер на 50 лева. (петдесет лева). Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
16 Административно наказателно дело (К) No 706/2019 ЗАНН: ДНСК ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ БЛЯКСТОУН ГРУП ООД Решение от 11.2.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 107/ 03.10.2019 г., по н.а.х. дело № 5/ 2019 г. по описа на Районен съд-Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване
В законна сила на 11.2.2020г.
17 Административно наказателно дело (К) No 714/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ТЕРВЕЛ М.М.А. Решение от 11.2.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 42/ 02.09.2019 г., по н.а.х. дело № 23/ 2019 г. по описа на Районен съд-Тервел. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.2.2020г.
18 Административно дело No 764/2019 Закон за кадастъра и имотния регистър Д.П.Р.,
К.В.Р.
НАЧАЛНИКА НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ДОБРИЧ Определение от 11.2.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.П.Р. и К.В.Р. срещу Заповед за изменение на КК №18-1052 от 06.02.2015г., издадена от началника на СГКК-Добрич. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 764/2019г. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалва с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от днес за жалбоподателите и от съобщаването на определението за ответника и заинтересованите страни.
19 Административно дело No 92/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Р.И.В. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Определение от 12.2.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата Р.И.В. ***, подадена чрез адв. И.Т.А. - ВАК против Заповед за налагане на принудителна административна мярка №40-ФК/22.01.2020 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. №92/2020 г. ИЗПРАЩА делото по подведомственост жалбата на Р.И.В. *** на . Директора на Дирекция „Оперативни дейности“ Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
20 Административно дело No 556/2019 Закон за данъка върху доходите на физическите лица Х.И.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП - СОФИЯ Решение от 13.2.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба от Х.И.П. в качеството му на ЕТ „ Х.И. П.“ ЕИК201808022,със седалище и адрес на управление гр. Генерал Тошево,област Добрич,ул.”Янтра” №5,подадена чрез адв.Н.Ж.К., срещу РА № Р-03000318006434-091-001/17.05.2019 г. издаден от С.С.А.на длъжност началник на сектор,възложил ревизията и Р.Д.Ж.на длъжност главен инспектор по приходите-ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 158/05.08.2019 г. издадено от директора на дирекция ОДОП-гр. Варна с който на едноличния търговец е отказано данъчно облекчение на осн.чл.48,ал.6 от ЗДДФЛ в размер на 39758,08 лева, представляващо държавна помощ за земеделски стопани и не следва да преотстъпи посочената сума от дължимият за 2014г. данък върху годишната данъчна основа. ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и данъчноосигурителна практика" - гр. Варна при ЦУ на НАП да заплати на ЕТ „ Х.И. П.“ ЕИК201808022,със седалище и адрес на управление гр. Генерал Тошево,област Добрич,ул.”Янтра” №5,представлявано от Х.И.П. сумата 3871,76 лева /три хиляди осемстотив седемдесет и един лева и седемдесет и шест ст./ представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните.
21 Административно дело No 616/2019 Закон за подпомагане на земеделските производители Н.Г.М. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Решение от 13.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на Н.Г.М. *** срещу Уведомително писмо с изх. № 02-080-6500/7269 от 24.09.2014 г. на Изпълнителния директор на ДФ “Земеделие” – София за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по Мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. за кампания 2014 г. ОСЪЖДА Н.Г.М., ЕГН **********,*** да заплати на ДФ „Земеделие“, София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136 съдебно – деловодни разноски в размер на 100 лв. (сто лева). РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
22 Административно дело No 715/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ЗАМ. МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР 2014-2020 Решение от 13.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба вх.№ 3323/23.11.2019г. на община град Добрич, представлявана от кмета Йордан Йорданов,подадена чрез адв. И.А., против Решение № BG16RFOP001-1.011-0005-C01-M055/ 06.11. 2019г. на Зам. министъра на МРРБ и управляващ орган на ОПРР за налагане на финансова корекция по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.011-0005-C01-M055 от 12.2017г. по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. ОСЪЖДА община град Добрич, представлявана от кмета Йордан Йорданов, да заплати на Министерството на регионалното развитие и благоустройство сумата в размер 8 985,84 / осем хиляди деветстотин осемдесет и пет лв и осемдесет и четири ст./ лева, представляваща изплатен адвокатски хонорар. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Р България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
23 Частно админист. наказателно дело (К) No 61/2020 Частни КАНД и КАД Г.Й.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Определение от 13.2.2020г.
ОТМЕНЯ Определение № 544 от 20.12.2019 г. по НАХД № 1547/ 2019 г. на ДРС, с което е прекратено производството по подадена от Г.Й.М.,*** жалба срещу ЕФ серия К № 2030227 на ОДМВР - Добрич. ВРЪЩА делото на същия съдебен състав на Районен съд - Добрич за продължаване на съдопроизводствените действия. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
24 Административно дело No 563/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Д.М. ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 14.2.2020г.
ОСЪЖДА Община град Добрич, гр. Добрич, ул. „България“ №12, представлявана от Кмета на общината да заплати на М.Д.М. ЕГН ********** *** сумата от 13774 лева /Тринадесет хиляди седемстотин седемдесет и четири/ лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди – пропуснати ползи за периода 01.09.2014 г. до 01.08.2019 г. като в частта до пълния размер отхвърля предявения иск от 15 000 лева като неоснователен и недоказан; сумата от 862 /Осемстотин и шестдесет и два/ лева, обезщетение за забава върху претендираното обезщетение за пропуснати ползи за периода 01.09.2014 г. до 01.08.2019 г.; сумата от 4 000 /четири хиляда/ лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди в резултат на незаконосъобразно бездействие на община гр. Добрич, ведно със законната лихва върху тези суми считано от 29.08.2019 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община град Добрич, гр. Добрич, ул. „България“ №12, представлявана от Кмета на общината да заплати на М.Д.М. ЕГН ********** ***те по делото разноски в размер на 1 410 /хиляда четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
25 Административно наказателно дело (К) No 698/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.И.А. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 14.2.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 368/ 11.10. 2019 г., по н.а.х. дело № 777/ 2019г. по описа на Районен съд-Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.2.2020г.
26 Административно дело No 730/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ЗАМ. МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР 2014-2020 Решение от 14.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба от Община град Добрич, представлявана от Кмета ****, срещу Решение № РД – 02 – 36 – 1289/ 15.11.2019 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР за нарушение при процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на строително-монтажни работи по Проект "Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич“, Договор BG16RFOP001-1.011-0006 за предоставяне на БФП по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 с шест обособени позиции. ОСЪЖДА Община град Добрич, област Добрич, ЕИК ****, адрес: гр. Добрич, ул. "България" № 12 да заплати на Министерство на регионалната развитие и благоустройството сумата от 6870.66 лв. (шест хиляди осемстотин и седемдесет лева и 66 стотинки) за съдебно – деловодни разноски. ОСЪЖДА Община град Добрич, област Добрич, ЕИК ****, адрес: гр. Добрич, ул. "България" № 12 да заплати по сметка на Административен съд – Добрич държавна такса по жалбата в размер на 1700 лв. (хиляда и седемстотин лева). Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Р България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
27 Административно дело No 378/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ А.М.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЯ Решение от 17.2.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба, вх.№1711/10.06.2019г. от А.М.Г. с ЕГН ********** ***,ж.к.Добротица,бл.9,вх.А,ет.2,ап.3, Решение №08 /121/ 07545/3/01/04/01 за налагане на финансова корекция, с изх.№ 01-6500/328 от 21. 05.2019г., издадено от Изпълнителния директор на ДФ ”Земеделие” с което, на А.М.Г. е наложена финансова корекция в размер на 68 547,69 лв. ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие" да заплати на А.М.Г. с ЕГН ********** ***, сумата от 3385,47 лева /три хиляди триста осемдесет и пет лева и четиредес и седем стотинки/ разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.
28 Административно дело No 647/2019 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Решение от 17.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалба на Областния управител на област Добрич, срещу Решение № 8–2 по Протокол №8 от заседание на Общински съвет на община Генерал Тошево,проведено на 16.10.2019г.,с което повторно е прието Решение №7-3 по Протокол №7/08.10.2019г. но ОбС-Генерал Тошево. Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.
29 Административно дело No 648/2019 Закон за социално подпомагане Й.Ж.Д. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ДОБРИЧ Решение от 17.2.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на Й.Ж.Д. ***,с ЕГН**********, Заповед №ЗСПД/Д-Тх/1105 от 10.10.2019г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане”гр.Добрич,с която й е отказано отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете, в размер на 1 440 лева, представляваща 50% от общия размер на помощта. ОСЪЖДА Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Добрич да заплати на Й.Ж.Д. ***,с ЕГН**********, сумата от 360/триста и шестдесет/лева. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на административния орган за ново произнасяне, съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението,като определя 14-дневен срок за произнасянето, след получаване на съобщението. Решението не подлежи на обжалване по аргумент от чл.10,ал.6,пр. последно от ЗСПД.
30 Административно дело No 696/2019 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАВАРНА Решение от 17.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалба вх.№3135 от 12.11.2019г. на Областния управител на област Добрич, срещу Решение № 675 по Протокол № 55 от заседание на общински съвет Каварна,проведено на 08.10.2019г. Решението подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд на Р България.
31 Административно наказателно дело (К) No 745/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Д.С.Й. Решение от 17.2.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 389 от 04.11.2019г., постановено по н.а.х.д. № 561/2019г. по описа на Районен съд – Добрич. Решението е окончателно.
32 Административно наказателно дело (К) No 755/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.П.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР АЛБЕНА Решение от 17.2.2020г.
ОТМЕНЯ решение № 120/06.11.2019г., постановено по н.а.х.д. № 82/2019г. по описа на Районен съд – Балчик, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 19-0240-000030/04.02.2019г. на началника на РУ - Балчик към ОДМВР – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
33 Административно дело No 100/2020 ДОПК ДЖАГУАР ПРОПЪРТИС ЕООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "МДТХСД И БФС" ПРИ ОБЩИНА - БАЛЧИК Определение от 17.2.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 100/ 2020 год. по описа на Административен съд –Добрич. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд - Варна. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя.
В законна сила на 17.2.2020г.
34 Административно дело No 29/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.Н.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Определение от 18.2.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 29 по описа за 2020 г. на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
35 Административно дело No 93/2020 Изборен кодекс В.Г.В. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ДОБРИЧКА Решение от 18.2.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 198-МИ от 07.02.2020 г. на Общинска избирателна комисия – Добричка, с което е обявен за избран за общински съветник следващия в листата на КП БСП, Я.Ж.В.. ВРЪЩА преписката на Общинска избирателна комисия – Добричка за провеждане на законосъобразна процедура, съгласно дадените указания. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му на страните.
36 Административно дело No 404/2019 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община М.М.Ф. КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Решение от 19.2.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.М.Ф., ЕГН **********,***, заповед № 593/31.05.2019г. на кмета на община Балчик В ЧАСТТА, в която е одобрен ПУП – ПЗ за новообразуван УПИ ХІІ в кв.4 по плана с.Соколово, община Балчик, така както е показано на приложените към заповедта проекти. ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.М.Ф., ЕГН **********,***, срещу заповед № 593/31.05.2019г. на кмета на община Балчик В ЧАСТТА, в която е одобрен проект за изменение на ПУП – ПР за УПИ V и УПИ VІ, в кв.4 по плана на с. Соколово, община Балчик, като се променя регулационната линия между двата урегулирани поземлени имота в съответствие с одобрената кадастрална карта и се образуват нови УПИ ХІІ и УПИ ХІІІ в кв.4 по плана на с.Соколово, община Балчик, така както е показано на приложените към заповедта проекти. ОСЪЖДА община Балчик да заплати общо на М.М.Ф., ЕГН **********,***, сумата от 525 лева, представляващи сторени разноски по делото. ОСЪЖДА М.М.Ф., ЕГН **********,***, да заплати на община Балчик сумата от 100 лева, съставляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението е постановено при участието на заинтересованите страни Ш.А.Р. ЕГН ********** и С.А.Р. ЕГН **********,***. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
37 Административно дело No 24/2020 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решение от 19.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на Областен управител на област Добрич против Решение № 19 по Протокол № 4 от заседание на Добрички Общински съвет, проведено на 20.12.2019 г. ОСЪЖДА Областна администрация Добрич да заплати на Добрички общински съвет направените деловодни разноски в размер на 500.00 лв. (петстотин лева). Препис от решението, на основание чл. 138 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
38 Административно дело No 449/2019 Закон за данъка върху доходите на физическите лица К.Ж.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП - СОФИЯ Решение от 20.2.2020г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт № Р-03000318006351-091-001/09.04.2019 г., издаден от ДиЯ. Б.К.на длъжност началник сектор "Ревизии" - възложил ревизията и Г.В.К.на длъжност главен инспектор по приходите - ръководител на ревизията, изменен с решение №126/24.06.2019 г. на Директор на Дирекция „ОДОП“ Варна при ЦУ на НАП, в частта с който на осн. чл.77 от ЗКПО във връзка с чл.15 и чл.16, ал.1 от ЗКПО, финансовия резултат е увеличен със сумата в размер на 99 520,66 лева и в частта с който е отказано право на преотстъпване на данък по реда на чл. 189б от ЗКПО за 2015 година, както и в частта на определената лихва. ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „К.К.-ЖИКАМА-Я“, с ЕИК 124052031, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Полк. Дрангов“ №3, вх.А, ет.3, ап.6 против Ревизионен акт № Р-03000318006351-091-001/09.04.2019 г., издаден от Диана Б.К.на длъжност началник сектор "Ревизии" - възложил ревизията и Г.В.К.на длъжност главен инспектор по приходите - ръководител на ревизията, частично изменен с Решение № 126/24.06.2019 г. на директор на Дирекция "ОДОП" - гр. Варна в останалата част, с която на осн. чл.26, т.2 от ЗКПО финансовия резултат за 2015 г. е увеличен със сумата в размер на 103 820,83 лева. ОСЪЖДА Дирекция "ОДОП"- Варна при ЦУ на НАП да заплати на ЕТ „К.К.-ЖИКАМА-Я“, с ЕИК 124052031, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Полк. Дрангов“ №3, вх.А, ет.3, ап.6 по компенсация сумата от 1 359.87 лева (хиляда триста петдесет и девет лева и осемдесет и седем стотинки), представляваща разноски по делото. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението.
39 Административно наказателно дело (К) No 716/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.С.С. РУ НА МВР - БАЛЧИК Решение от 21.2.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 119 от 06.11.2019г. по н.а.х.д. № 81 по описа за 2019 год. на Районен съд-Балчик. ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.2.2020г.
40 Административно наказателно дело (К) No 768/2019 ЗАНН: НЗОК РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ДОБРИЧ ИРИС 717 ЕООД Решение (второ) от 21.2.2020г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в годината на постановяване на Решение № 21 от 03.02.2020 г. по КАНД № 768/ 2019 г. по описа на Административен съд - Добрич, като вместо „2019“ се чете „2020“ година. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.
41 Частно административно дело No 114/2020 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК РПК СЪГЛАСИЕ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Определение от 21.2.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на Кооперация „Районна потребителска кооперация „Съгласие““, с ЕИК 000833405, със седалище и адрес на управление гр. Каварна, ул.“Добротица“ №39, представлявано от председателя Д.И.Щ., Разпореждане за допускане на предварително изпълнение на принудителна административна мярка, включено в Заповед за налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) №74-ФК/17.02.2020 г., издадена от началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД“Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
42 Административно дело No 47/2019 Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) И.И.П. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Решение от 24.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.И.П. с ЕГН ********** ***, срещу Експертно решение №1202 от 27.09.2018г.на Национална експертна лекарска комисия, Специализиран състав по неврологични и УНГ болести. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
43 Административно дело No 613/2019 Закон за движението по пътищата П.Ж.Ж. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 24.2.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.Ж. ***, Заповед № 851з-60/05.07.2019 г. на Началника на Сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР-Добрич,с която е отказана пререгистрация на лек автомобил “Джип Чероки ”, рама № 1J4FFN8M3XL585771 по документи, внос от Германия. ОСЪЖДА Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР-Добрич да заплати на П.Ж.Ж. с ЕГН ********** ***, сумата в размер на 890(осемстотин и деветдесет) лева разноски по делото. ИЗПРАЩА делото като преписка на административния орган - Началник Сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР-Добрич, за ново произнасяне по заявлението на П.Ж. ***, при спазване на указанията в мотивите на решението, по тълкуване и прилагане на закона. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението до страните.
44 Административно наказателно дело (К) No 758/2019 Възобновяване на КАНД НАБЛЮДАВАЩ ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ - ДАНИЕЛ ИЛИЕВ Е.Р.Х.,
ДИРЕКТОРА НА ТД "СЕВЕРНА МОРСКА" В АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"
Решение от 24.2.2020г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателно производство, приключило с влязло в сила наказателно постановление № 20/13.05.2019г. на директора на ТД Северна морска в Агенция “Митници”. ОТМЕНЯ наказателно постановление № 20/13.05.2019г. на директора на ТД Северна морска в Агенция „Митници“. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателно производство, образувано с АУАН № 17/20.03.2019г., съставен от държавен инспектор в МБ – Добрич към ТД Северна морска в Агенция „Митници“. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
45 Административно наказателно дело (К) No 769/2019 ЗАНН: НЗОК РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ДОБРИЧ ВРЦ-МЕНИДЖМЪНТ ЕООД Решение (второ) от 24.2.2020г.
Потвърждава решениетоДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в годината на постановяване на Решение № 22 от 04.02.2020 г. по КАНД № 769/2019 г. по описа на Административен съд - Добрич, като вместо „2019“ се чете „2020“ година. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.
46 Административно наказателно дело (К) No 37/2020 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ЕКОСТРОЙ АД Решение от 24.2.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 136 от 29.11.2019 г. по НАХД № 401/ 2018 год. по описа на Районен съд - Балчик, с което е отменено Наказателно постановление № 08 - 000302/ 147 от 28.11.2018 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” - Добрич, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 08 - 000302/ 147 от 28.11.2018 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” - Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 24.2.2020г.
47 Административно дело No 723/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ПАРКИНГИ И ПАЗАРИ" НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Решение от 25.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ОП “Паркинги и гаражи”, ЕИК 000852932, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, пл. „Македония“ № 14, представлявано от Г.И.Г., против заповед за налагане на ПАМ № 485-ФК/29.11.2019г. на началник отдел „Оперативни дейности“ – Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА ОП “Паркинги и гаражи”, ЕИК 000852932, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, пл. „Македония“ № 14, представлявано от Г.И.Г., да заплати на ТД на НАП - Варна разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева (сто лева). РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
48 Административно наказателно дело (К) No 14/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.Ж.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Решение от 25.2.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 32/20.11.2019г., постановено по н.а.х.д. № 117/2019г. по описа на Районен съд – Генерал Тошево. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
49 Административно дело No 25/2020 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Определение от 25.2.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областния управител на Област Добрич срещу решение №20 по Протокол №4 от заседание на Добрички Общински съвет, проведено на 20.12.2019 г., по която е образувано адм.д. №25/2020 г. по описа на АС гр. Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №25/2020 г. по описа на ДАС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 –дневен срок от съобщаването му на страните.
50 Административно дело No 219/2019 Закон за данък върху добавената стойност ДЖИ ЕС МАЛМГРЕН ИНТЕРИЪРС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП - СОФИЯ Решение от 26.2.2020г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-03000817007933-091-001/23.11.2018 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП Варна, потвърден с Решение № 404/27.02.2019 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“- Варна при ЦУ на НАП, в частта му, с която са установени допълнителни задължения за ДДС за месеците септември, октомври, ноември и декември 2012 г. в общ размер на 132 122,82 лева главница и 78 745,22 лева лихви. ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част срещу Ревизионен акт № Р-03000817007933-091-001/23.11.2018 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП Варна, потвърден с Решение № 404/27.02.2019 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“- Варна при ЦУ на НАП, в частта му, с която са установени допълнителни задължения за корпоративен данък за 2011 и 2012 г. в общ размер на 584,33 главница и 631,47 лихви. ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“- Варна при ЦУ на НАП да заплати на „ДЖИ ЕС МАЛМГРЕН ИНТЕРИЪРС“ ООД, ЕИК 124024154, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул.“Антон Стоянов“ № 2, представлявано от Г.П.Г., сумата от 1720 (хиляда седемстотин и двадесет) лева, представляваща разноски по делото за държавна такса, възнаграждение за преводач и възнаграждение за вещо лице. ОСЪЖДА „ДЖИ ЕС МАЛМГРЕН ИНТЕРИЪРС“ ООД, ЕИК 124024154, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул.“Антон Стоянов“ № 2, представлявано от Г.П.Г., да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“-Варна при ЦУ на НАП сумата от 27 (двадесет и седем) лева – разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд - Добрич пред Върховен административен съд на РБ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
51 Административно дело No 412/2019 Закон за данъка върху доходите на физическите лица В.-Н.-9.-И.К. ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП - СОФИЯ Решение от 26.2.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба от И.С.К., действаща лично и като ЕТ-„Ваня-Н-92-И.К.“с ЕИК 124077604,със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ж.к. Добротица 22,вх.Б,ет.3,ап.5 РА № Р-03000818006541-091-001/04.04.2019 г. издаден по реда на чл.119,ал.2 ДОПК, от М.Ц.М.на длъжност началник на сектор „Ревизии“ в Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Варна и Ангел Петков на длъжност главен инспектор по приходите В ЧАСТТА, с който на едноличния търговец са установени задължения за данък върху дохода по чл.48,ал.1 от ЗДДФЛ за 2015 г. в размер на 415, ведно с начислени лихви за забава в размер на 123,25 лева. ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и данъчноосигурителна практика" - гр. Варна при ЦУ на НАП да заплати на ЕТ-„Ваня-н-92-И.К.“с ЕИК 124077604,със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ж.к. Добротица 22,вх.Б,ет.3,ап.5 сумата от 550 лева /петстотин и петдесет /, представляваща направени по делото разноски. В останалата част РА е влязъл в сила. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните.
52 Административно дело No 740/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решение от 27.2.2020г.
ОБЯВЯВА по протест на Окръжна прокуратура гр. Добрич НИЩОЖНОСТТА на Наредба №2 за пожарната и аварийната безопасност на територията на община Добричка, приета с Решение №325 от 31.03.2005 г. на Добрички общински съвет. ОСЪЖДА Добрички Общински съвет да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 20.00 лв. /двадесет лева/. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи. В случай на неподаване на касационна жалба или ако тя бъде отхвърлена, решението да се обнародва по реда на чл.37, ал.3 от ЗНА и чл.22, ал.2 от ЗМСМА във вр. с чл.194 от АПК.
53 Административно дело No 741/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЕРВЕЛ Решение от 27.2.2020г.
ОБЯВЯВА по протест на Окръжна прокуратура гр. Добрич НИЩОЖНОСТТА на Наредба за пожарната безопасност на територията на община Тервел, приета с Решение №6-54 от 29.07.2009 г. на Общински съвет Тервел. ОСЪЖДА Общински съвет Тервел да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 20.00 лв. /двадесет лева/. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи. В случай на неподаване на касационна жалба или ако тя бъде отхвърлена, решението да се обнародва по реда на чл.37, ал.3 от ЗНА и чл.22, ал.2 от ЗМСМА във вр. с чл.194 от АПК.
54 Административно наказателно дело (К) No 26/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.И.Я. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - БАЛЧИК Решение от 27.2.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №144 от 05.12.2019 г., постановено по АНД № 114/2019 г. по описа на Районен съд – Балчик. Решението е окончателно.
В законна сила на 27.2.2020г.
55 Административно дело No 660/2019 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ ЗП ИВАН КОЛЕВ ИВАНОВ ТРЪЖНА КОМИСИЯ ОПРЕДЕЛЕНА СЪС ЗАПОВЕД НА ДИР. НА ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ДОБРИЧ Решение от 28.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на И.К.И., земеделски производител, с адрес в гр.Добрич ул. „Княз Батенберг“ № 39, срещу Протокол № А-1-5 от 26.07.2018 г. на Тръжна комисия, определена със Заповед № РД-07-42/20.07.2018 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ - Добрич, в частта му по т.21, т.22 и т.23 за земеделските земи в землищата на селата Черна, Крагулево и Пчелник на община Добричка, с която е допуснат до участие и е обявен за спечелил търга участникът „Й. Й 61“ ЕООД, представлявано от Й.И.Й.. ОСЪЖДА ЗП И.К.И., ЕГН ********** земеделски производител, с адрес в гр.Добрич ул. „Княз Батенберг“ № 39 да заплати на „Й. Й 61“ ЕООД, ЕИК 124671350, със седалище и адрес на управление в гр.Добрич, ул „Стоян Михайловски“ № 18, представлявано и Й.И.Й. сумата от 522 (петстотин двадесет и два) лева разноски по делото за държавна такса и адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез настоящия съд до Върховен административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
56 Административно дело No 737/2019 Закон за достъп до обществена информация СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО И АДМИНИСТРАЦИЯТА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД -ВАРНА Решение от 28.2.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалбата на "Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията", представлявано от Ю.А. Ч. срещу решение № 3 от 25.07.2019 г. на Председателя на Административен съд Варна по заявление вх. № П-0003/11.07.2019г. по описа на Административен съд Варна . РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване, по аргумен ат чл.40,ал.3 от Закона за достъп до обществена информация.