Административен съд - Добрич
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.2.2019г. до 28.2.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 630/2018 ДОПК Х.Т.Х. ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП - ВАРНА Определение от 29.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.Т.Х.. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМ.ДЕЛО № 630/2018 г. по описа на Административен съд Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 7-дневен срок от днес с частна жалба пред ВАС на РБ.
2 Административно дело No 521/2017 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Д.И.Д.,
Г.С.Й.,
Н.Н.Д.,
В.Н.К.,
Н.Р.К.,
Р.Р.К.,
ИЛИКАЙ ООД,
НОВ ИЗГРЕВ БЪЛГАРИЯ ООД,
С.В.Й.,
С.Й.Й.,
В.Й.Й.
КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Определение от 31.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „н.и.б.“ ООД, представлявано от к.б.-управител, подадена чрез адв. В.Ж., срещу Заповед №829/09.08.2017г. на Кмета на община Балчик, относно одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ,кв. 316 по плана на гр.Балчик. ОСЪЖДА жалбоподателите Д.И.Д., наследниците на Й.С.Й.-С.В.Й.-съпруга, С.Й.Й.-син и В.Й.Й. - дъщеря, Г.С.Й., Н.Н.Д., В.Н.К., Р.Р.К. , „Иликай“ ООД, представлявано от В.Г. Н.-управител и „н.и.б.“ ООД, представлявано от к.б.-управител, да заплатят солидарно на Община Балчик разноски в размер на 100(сто ) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА жалбоподателите Д.И.Д., наследниците на Й.С.Й.-С.В.Й.-съпруга, С.Й.Й.-син и В.Й.Й. - дъщеря, Г.С.Й., Н.Н.Д., В.Н.К., Р.Р.К. , „Иликай“ ООД, представлявано от В.Г. Н.-управител и „н.и.б.“ ООД, представлявано от к.б.-управител, да заплатят солидарно на „з“ЕООД, представлявано от Ж.Ц.Д. разноски в размер на 805( осемстотин и пет ) лева, представляващи адвокатско възнаграждение и разходи за удостоверение. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 521 по описа на АдмС-Добрич за 2017 година. Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-днвеен срок от съобщаването му на страните. Определението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи.
3 Административно дело No 623/2018 Закон за данъка върху доходите на физическите лица Д.М. ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП - СОФИЯ Решение от 31.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ“ Д.М.“, ЕИК 124022796, със седалище и адрес на управление гр.Каварна, област Добрич, ул.“Генерал Скобелев“ № 5, представляван от Д.А.М. срещу потвърдения с Решение № 170/28.09.2018 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“-Варна при ЦУ на НАП Ревизионен акт № Р-03000817006538-091-001/22.05.2018 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП Варна, с който на жалбоподателя са установени задължения за годишен и авансов данък по ЗДДФЛ за 2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г. и 2016 г. ОСЪЖДА ЕТ“ Д.М.“, ЕИК 124022796, със седалище и адрес на управление гр.Каварна, област Добрич, ул.“Генерал Скобелев“ № 5, представляван от Д.А.М. да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“-Варна при ЦУ на НАП сумата от 1 647,50 лева – разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд - Добрич пред Върховен административен съд на РБ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
4 Административно дело No 529/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ БУЛ АКВА ФИШ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Решение от 1.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Бул Аква Фиш“ ООД срещу Решение № РД-106/14.04.2016 г. за регистриране на нередност, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури по проект УНП BG0713 EFF-261-80207 с наименование „Изграждане на сграда /цех за обработка и преработка на аквакултури“ в с.Славеево, община Добричка и ПРЕКРАТЯВА производството в тази част. ОТМЕНЯ Покана за доброволно изпълнение с изх. № 2600-5652/12.03.2018 г., издадена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури по проект УНП BG0713 EFF-261-80207 с наименование „Изграждане на сграда /цех за обработка и преработка на аквакултури“ в с.Славеево, община Добричка, по мярка 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от приоритетна ос 2.„Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" на Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” 2007-2013г. (ОПРСР), съгласно договор за предоставяне на БФП № 100/27.08.2012. ВРЪЩА преписката на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури за ново произнасяне, съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото съдебно решение. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури на РБ да заплати на „Бул Аква Фиш“ ООД, ЕИК 200855752, със седалище и адрес на управление в с.Прилеп, община Добричка, представлявано от Ж.В., сумата от 665,77 (шестстотин седемдесет и пет лева и седемдесет и седем стотинки), представляваща разноски по делото за държавна такса и възнаграждение за вещо лице. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението му чрез Административен съд - Добрич пред Върховен административен съд на Република България.
5 Административно дело No 622/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 БУЛГАРИАН ГЛОБАЛ ЛОЖИСТИК ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" Решение от 1.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба вх. № 2387/ 11.10.2018 г., изпратена по подсъдност от Административен съд – София - град, подадена от „*****“ ЕООД, ЕИК ****, седалище и адрес на управление: гр. Генерал Тошево, ул. „****“ бл. 1, вх. Б, ет. 2, ап. 4, представлявано от управителя И.Н.И., срещу Решение с рег. № 32-06-00-284/1/15.08.2018 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. ОСЪЖДА „*****“ ЕООД, ЕИК ****, седалище и адрес на управление: гр. Генерал Тошево, ул. „****“ бл. 1, вх. Б, ет. 2, ап. 4, представлявано от управителя И.Н.И. да заплати на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ деловодни разноски в размер на 100 лв. (сто лева). Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните с връчване на препис от същото.
6 Административно наказателно дело (К) No 712/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ К.-Й.П. ЕТ Решение от 1.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 42 от 15.10.2018 г., постановено по НАХД №93/2018 г. по описа на Тервелския районен съд , вместо което ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 08-000702/188 от 17.04.2018 г., издадено от Директора на Дирекция "Инспекция по труда" - град Добрич, с което, на основание чл. 416, ал.5, във връзка с чл. 415в, ал. 1 от Кодекса на труда, на ЕТ „К.– Й.П.“, със седалище и адрес на управление гр. Тервел, ул. „Мусала“ №8, в качеството му на работодател, е наложено административно наказание "имуществена санкция", в размер на 200.00 /двеста/ лева, за извършено нарушение на чл. 4, ал. 3 от Наредба №5 от 29.12.2002 г. на МТСП за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 1.2.2019г.
7 Административно наказателно дело (К) No 699/2018 ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОБЩИНА СИЛИСТРА Решение от 4.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 237/ 11.07.2018 г. по НАХД № 351/ 2018 год. по описа на Районен съд – Силистра. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.2.2019г.
8 Административно дело No 710/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕДИНСТВО 2006 ООД ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Определение от 4.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 2879/ 28.11.2018 г. от „****“ ООД, ЕИК 124684643, представлявано от Б.Я.П. и К.Д.П., заедно и поотделно, седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. България, № 1, ет. 7, офис 712, срещу Мълчалив отказ на Главния архитект на Община гр. Генерал Тошево за регистриране на строеж: „Стопанска постройка за СС техника …с. Сноп“ и издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 710/ 2018 год. по описа на Административен съд - Добрич. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
9 Административно наказателно дело (К) No 714/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Х.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ АЛБЕНА ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ Решение от 4.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 160/ 23.10.2018 г. по НАХД № 171/ 2018 год. по описа на Районен съд - Балчик, с което е изменено Наказателното постановление № 17 - 3394 - 000293/ 16.01.2017 г. на Началника на РУП към ОДМВР Добрич, РУ Албена, като са намалени наложените наказания до предвидения по закон минимум. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.2.2019г.
10 Административно наказателно дело (К) No 715/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.Х.Л. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 4.2.2019г.
Отменя отчасти решениетоОТМЕНЯ Решение № 403/ 29.10.2018 г. по НАХД № 915/ 2018 год. по описа на Районен съд - Добрич, в частта, в която е потвърдено Наказателно постановление № 18 - 0851 - 000551/ 17.04.2015 г. на Началник Сектор "Пътна полиция" при ОДМВР Добрич, с което на К.Х.Л., ЕГН **********, на основание чл. 175, ал. 1, т. 5 от Закона за движение по пътищата е наложено наказание "глоба" в размер на100 лв. (сто лева) и наказание "лишаване от право да управлява МПС" за срок от 3 (три) месеца, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 18 - 0851 - 000551/ 17.04.2015 г. на Началник Сектор "Пътна полиция" при ОДМВР Добрич, с което на К.Х.Л., ЕГН **********, на основание чл. 175, ал. 1, т. 5 от Закона за движение по пътищата е наложено наказание "глоба" в размер на 100 лв. (сто лева) и наказание "лишаване от право да управлява МПС" за срок от 3 (три) месеца, като НАМАЛЯВА размера на глобата от 100 лв. на 50 лв. (петдесет лева) и срока на лишаване от право да управлява МПС от 3 месеца на 1 (един) месец. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 403/ 29.10.2018 г. по НАХД № 915/ 2018 год. по описа на Районен съд - Добрич в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.2.2019г.
11 Административно наказателно дело (К) No 725/2018 ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА - ВАРНА ПРИ АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ ДЕ-КО 05 ЕООД Решение от 4.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение по НАХД № 351/ 2017 год. по описа на Районен съд - Балчик, с което е отменено Наказателно постановление № 172/ 17.10.2017 г. на Началника на Митница Варна, с което на "ДЕ - КО 05" ЕООД, представлявано от П.Д.П., е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 2000 лв. за нарушение на чл. 121, ал. 5 от Закона за акцизите и данъчните складове и на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата стоките, предмет на нарушението, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 172/ 17.10.2017 г. на Началника на Митница Варна, с което на "ДЕ - КО 05" ЕООД, представлявано от П.Д.П., е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 2000 лв. за нарушение на чл. 121, ал. 5 от Закона за акцизите и данъчните складове и на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата стоките, предмет на нарушението. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.2.2019г.
12 Административно наказателно дело (К) No 747/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Д.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 4.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №158/22.10.2018 г. по н.а.х.д. №258/2018 г. по описа на Районен съд - Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.2.2019г.
13 Административно наказателно дело (К) No 749/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.А.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - БАЛЧИК Решение от 4.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение 184/20.11.2018 г., постановено по н.а.х.д. № 176/2018 г. по описа на Районен съд – гр. Балчик. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.2.2019г.
14 Административно дело No 728/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Е.И.П. КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Определение от 5.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.И.П. *** срещу Протокол № 5, т.39 на Изпълнителния комитет на Градския народен съвет –Толбухин. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 728/2018 г. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба до Върховен административен съд, подадена чрез Административен съд –Добрич в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му на страните.
15 Административно наказателно дело (К) No 732/2018 ЗАНН: ДНСК РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ - СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН К.З.Ж. Решение от 5.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 93/ 17.10.2018 год. по НАХД № 200/ 2018 г. по описа на РС – Каварна, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Каварна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.2.2019г.
16 Административно наказателно дело (К) No 750/2018 ЗАНН: ИААА Я.Д.А. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 5.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 414/06.11.2018 г., постановено по нахд №1035/2018 г. по описа на Районен съд – Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 5.2.2019г.
17 Административно наказателно дело (К) No 762/2018 ЗАНН: ДИТ ЕКОСТРОЙ АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 5.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 176 от 05.11.2018 г. по НАХД № 25/ 2018 год. по описа на Районен съд – Балчик. Решението е окончателно.
В законна сила на 5.2.2019г.
18 Административно наказателно дело (К) No 733/2018 ЗАНН: ДНСК РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ - СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН К.З.Ж. Решение от 6.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 94/ 17.10.2018 год. по НАХД № 199/ 2018 г. по описа на РС – Каварна, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Каварна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
19 Административно наказателно дело (К) No 22/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ К.- С.П. ЕТ Решение от 6.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №57 от 21.11.2018 г. по НАХД № 57/2018 г. по описа на Районен съд - Тервел. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.2.2019г.
20 Административно наказателно дело (К) No 23/2019 ЗАНН: ИААА С.Л.Л. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Определение от 6.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на „ХАМБО“ ЕООД, подадена чрез адв. Ж.Ж. ДАК срещу Решение № 40/17.10.2018 г., постановено по нахд № 162/2018 г. по описа на РС Генерал Тошево. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по канд № 23/2019 г. по описа на Административен съд Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба, подадена чрез Административен съд Добрич до Върховен административен съд в 7 /седем/ дневен срок от съобщаването му на страните.
21 Административно дело No 369/2018 Закон за държавния служител Р.С.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Решение от 8.2.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № НК - 8/13.06.2018 г. на Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните , с която на основание чл. 90, ал. 1, т. 5 от ЗДСл на д-р Р.С.Б.-директор на Областна дирекция по безопасност на храните - Добрич, е наложено дисциплинарно наказание – „уволнение“. ОСЪЖДА Българска агенция по безопасност на храните да заплати на Р.С.Б. ***, с ЕГН **********, разноски за производството в размер на 350 (триста и петдесет) лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
22 Административно дело No 604/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА Решение от 8.2.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба от „Теленор България“ ЕАД с ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.“Младост 4“, Бизнес парк София, сграда 6, Задължителни предписания, обективирани в Протокол за проверка на документи № К-0109201 от 04.09.2018г., издадени от инспектор в РД-Варна на Комисията за защита на потребителите. ОСЪЖДА РД-Варна на Комисията за защита на потребителите, да заплати на „Теленор България“ ЕАД с ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.“Младост 4“, Бизнес парк София, сграда 6, сумата от 50 / и петдесет/ лева. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението. На основание чл.138,ал.1 от АПК,препис от решението да се изпрати на страните.
23 Административно дело No 610/2018 Закон за защита от дискриминация К.Д.Й. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ - СОФИЯ Решение от 8.2.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.Д.Й. ***, РЕШЕНИЕ № 321/09.08.2018 г., по преписка № 313/2017 г. на Комисията за защита от дискриминация на Република България. ВРЪЩА преписката на Комисия за защита от дискриминация за ново произнасяне от друг състав в законоустановените в Закона за защита от дискриминация срокове, съобразно указанията в мотивите на настоящото решение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба или протест в 14 (четиринадесет) дневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от него на страните. Решението да се съобщи на страните по реда на чл.138 от АПК.
24 Административно дело No 673/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК Решение от 11.2.2019г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура – Добрич разпоредбите на чл. 14, чл. 16 и чл. 20 по отношение размера на предвидените санкции от Наредба за обществения ред на територията на Община Балчик, приета с Решение № 77/ 29.06.2004 г. по Протокол № 9 на Общински съвет Балчик. ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура – Добрич разпоредбите на чл. 36, ал. 4, т. 6; чл. 57 и чл. 60 от Наредба за обществения ред на територията на Община Балчик, приета с Решение № 77/ 29.06.2004 г. по Протокол № 9 на Общински съвет Балчик. ОСЪЖДА Общински съвет - Балчик да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 20.00 лв. /двадесет лева/. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
25 Административно дело No 674/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАВАРНА Решение от 11.2.2019г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура – Добрич разпоредбата на чл. 58 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на Община Каварна, приета с Решение № 51/ 01.03.2016 г. по Протокол № 6 на Общински съвет – Каварна. ОСЪЖДА Общински съвет - Каварна да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 20.00 лв. (двадесет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.
26 Административно дело No 688/2018 Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) А.И.К. КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 11.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.И.К. ***, срещу адресна регистрация по настоящ и постоянен адрес *** на М.А.К., родена на *** г., малолетна и на А.А.К., родена на *** г., малолетна, извършена от кмета на Община град Добрич по искане на М.С.К. ***. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България – София, подадена чрез настоящия съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните чрез изпращане на преписи по реда на чл. 137 от АПК.
27 Административно наказателно дело (К) No 734/2018 ЗАНН: ДНСК РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ - СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН К.З.Ж. Решение от 11.2.2019г.
ОТМЕНЯ решение № 95/ 17.10.2018 год. по НАХД № 201/ 2018 г. по описа на РС – Каварна. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Каварна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.2.2019г.
28 Административно наказателно дело (К) No 756/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ К.- С.П. ЕТ Решение от 11.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 51 от 07.11.2018 г. по НАХД № 60/2018 г. по описа на Районен съд - Тервел. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.2.2019г.
29 Административно наказателно дело (К) No 15/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ДЕЛТА ИНВЕСТМЪНТ ГРУП ЕООД Решение от 11.2.2019г.
ОТМЕНЯ решение № 168 от 31.10.2018 г. по н.а.х.д. № 212/2018 г. по описа на Районен съд – Балчик, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 18-000642/212 от 08.05.2018 г. на директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Добрич, с което на “ДЕЛТА ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ЕООД, ***, ***, за нарушение по чл.61, ал.1 във връзка чл.62, ал.1 от КТ на основание чл.416, ал.5 във връзка чл.414, ал.3 от КТ е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.2.2019г.
30 Административно наказателно дело (К) No 35/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Т.В.Т. Решение от 11.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение №96 от 25.10.2018 г. по НАХД № 74/2018 г. по описа на Районен съд - Каварна, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Каварна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
31 Административно наказателно дело (К) No 39/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Т.В.Т. Решение от 11.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение №95 от 24.10.2018 г. по НАХД № 69/2018 г. по описа на Районен съд - Каварна, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Каварна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.2.2019г.
32 Административно наказателно дело (К) No 50/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Т.В.Т. Решение от 11.2.2019г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 105 от 16.11.2018 г. по НАХД № 70/ 2018 г. по описа на Районен съд - Каварна, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Каварна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.2.2019г.
33 Административно дело No 711/2018 ДОПК С.П.С. ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП - ВАРНА Решение от 12.2.2019г.
ОТМЕНЯ решение № 219/23.10.2018г. на директора на ТД на НАП – Варна и потвърденото с него разпореждане с изх.№ С180008-137-0010481/03.10.2018г. на старши публичен изпълнител в дирекция „Събиране“ при ТД на НАП – Варна, отдел „Публични вземания“, сектор ОСПВ – Добрич, В ЧАСТТА, в която е отказано да бъдат отписани като погасени по давност публични вземания за глоба в размер на 2500 лева по изпълнителен лист от 10.04.2009г., издаден по влязло в сила на 08.04.2009г. решение по НАХД № 1588/2008г. по описа на РС – Добрич, както и за глоба в размер на 500 лева по изпълнителен лист от 19.04.2011г., издаден по влязло в сила на 14.03.2011г. решение по НАХД № 1515/2009г. по описа на РС – Добрич. ВРЪЩА преписката на старши публичен изпълнител в дирекция „Събиране“ при ТД на НАП – Варна, отдел „Публични вземания“, сектор ОСПВ – Добрич за ново произнасяне по заявление на С.П.С. с вх. № 18920 от 14.09.2018 г. (съответно вх.№ С180008-000-0526032/17.09.2018г.) за отписване като погасени по давност на публични държавни вземания за глоба в размер на 2500 лева по изпълнителен лист от 10.04.2009г. по НАХД № 1588/2008г. по описа на РС – Добрич, както и за глоба в размер на 500 лева по изпълнителен лист от 19.04.2011г. по НАХД № 1515/2009г. по описа на РС – Добрич, съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите към настоящото решение. ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалите й части. ОСЪЖДА ТД на НАП – Варна да заплати на С.П.С., с ЕГН **********,***, сумата от 176, 97 лева, съставляващи разноски по делото, съразмерно уважената част на жалбата. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
34 Административно дело No 729/2018 Закон за социално подпомагане К.П.Ч. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ТЕРВЕЛ Решение от 13.2.2019г.
ОТМЕНЯ заповед № ЗИХУ32/Д-ТХ-Т/119/03.10.2018г. на директора на Дирекция “Социално подпомагане” – Тервел, с която на основание чл.42, ал.3 от ППЗИХУ, във вр. чл.44, ал.2 от ЗИХУ (отм.) е отказано отпускането на целева помощ за изработване на два броя подколянна модулна протеза по заявление – декларация с вх. № ЗИХУ42/Д-ТХ-Т/119/13.09.2018г., подадено от К.П.Ч. ***. ИЗПРАЩА делото като преписка на директора на Дирекция "Социално подпомагане" – Тервел за решаване на въпроса по същество съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение, като ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок за произнасяне, считано от получаване на преписката. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
35 Административно наказателно дело (К) No 748/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ф.Д.Ш. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 157/ 22.10.2018 г. по НАХД № 145/ 2018 г. на БРС, с което е потвърден Електронен фиш – серия К № 2028878, с който за констатирано на 18.04.2018 г. в 12.14 часа, в гр. Балчик, ул. “****”, при управление на МПС марка “Пежо Партнер” с рег. № ****, административно нарушение на чл. 21, ал. 1 ЗДвП, на Ф.Д.Ш., като законен представител на собственика на МПС - „****“ ЕООД, гр. Пловдив, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 400 лв. (четиристотин лева) на основание чл. 189, ал. 4 във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване.
36 Административно дело No 662/2018 Закон за местните данъци и такси В.Д.Т. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "РРХД" ДИМИТРИНА ЖЕЛЕВА ПРИ ОБЩИНА КРУШАРИ Решение от 14.2.2019г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК № 53-1/27.08.2018 г., издаден от орган по приходите в Община Крушари, потвърден изцяло с Решение с изх. № ЖС-02-18 (3) от 03.10.2018 г. на Д.Ж. – директор на Дирекция „Регионално развитие и хуманитарни дейности“ на Община Крушари, В ОСПОРЕНАТА МУ ЧАСТ, с която са установени задължения за такса „Битови отпадъци“ за периода 2013 -2018 г. в общ размер на 31 369,40 лева, от които 24 496,62 лева главница и 6 872,78 лихви. Решението може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд – Добрич до Върховния административен съд на РБ в 14- /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
37 Административно наказателно дело (К) No 751/2018 ЗАНН: ИААА С.М.П. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 14.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 375/ 05.10.2018 г. по НАХД № 782/ 2018 год. по описа на ДРС. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
38 Частно административно дело No 117/2019 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК АСКЕР М 13 ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Определение от 14.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „А" ООД, ЕИК 202666914, със седалище и адрес на управление гр. Добрич , бул.,,25 септември", № 7, вх. Б, ет.11 an.1 Представлявано от А.Ж.Ж. ЕГН **********, против Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед за налагане на ПАМ № 47-ФК/11.02.2019 г. на Началник отдел „Оперативни дейности" - Варна,с която е наложена принудителна административна мярка - запечатване на търговски обект - дискотека „България", находящ се в гр. Добрич, пл. „Свобода" № 8 /подземен етаж на хотел България/ и стопанисван от „А" ООД и забрана за достъп до обекта за срок от 10 (дссет) дни на основание чл. 186, ал. 1 от ЗДДС и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от определението да се изпрати на страните .
39 Частно административно дело No 118/2019 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК АСКЕР М 13 ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Определение от 14.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „АСКЕР-М 13" ООД, ЕИК 202666914, със седалище и адрес на управление гр. Добрич , бул.,,25 септември", № 7, вх. Б, ет.11 an.1 Представлявано от А.Ж.Ж. ЕГН **********, против Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед за налагане на ПАМ № 48-ФК/11.02.2019 г. на Началник отдел „Оперативни дейности" - Варна,с която е наложена принудителна административна мярка - запечатване на търговски обект - дискотека „България", находящ се в гр. Добрич, пл. „Свобода" № 8 /подземен етаж на хотел България/ и стопанисван от „Аскер М13" ООД и забрана за достъп до обекта за срок от 10 (десет) дни на основание чл. 186, ал. 1 от ЗДДС и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от определението да се изпрати на страните .
40 Административно дело No 508/2018 КСО В.Й.К. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 15.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Й.К. с ЕГН ********** ***, срещу Решение № 17/ 17.07. 2018г. на Директора на ТП на НОИ град Добрич,с което е отхвърлена жалбата му срещу разпореждане № ********** от 06.06.2018г. на Ръководителя ПО при ТП на НОИ Добрич. ОСЪЖДА В.Й.К. с ЕГН ********** ***, да заплати по сметката на АС-Добрич сумата в размер на 54 /петдесет и четири/лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на РБългария в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
41 Административно дело No 624/2018 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДОБРИЧ АД ДИРЕКТОРА НА РЗОК - ГР. ДОБРИЧ Решение от 15.2.2019г.
ОТМЕНЯ Писмена покана по чл.76а,ал.3 от ЗЗО с регистрационен индекс № 2902-01- 107 /2/ от 25.09.2018г. на Директора на РЗОК – Добрич, в обжалваната й част по т.2, т.3,т.4 и т.5. ОСЪЖДА РЗОК-Добрич да заплати на „Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич“ АД, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул. Панайот Хитов №24, представлявана от д-р С.Б.П., сумата в размер на 430,00 (четиристотин и тридесет) лева, представляващи съдебно – деловодни разноски, а именно: 50 лв. държавна такса и 380,00 лв. адвокатски хонорар. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационната жалба пред Върховния административен съд на РБ в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
42 Административно наказателно дело (К) No 723/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Й.Б. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 15.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 402/29.10.2018г., постановено по н.а.х.д. № 769/2018г. по описа на Районен съд – Добрич, В ЧАСТТА, в която е потвърдено наказателно постановление № 17-0851-001617/ 07.09.2017г. на началника на сектор “ПП” към ОД на МВР - Добрич, с което на Й.Б., с ЕГН **********,***, за нарушения на чл.140, ал.1 и чл.139, ал.1, т.1 от ЗДвП са наложени административни наказания съответно глоба в размер на 200 лева на основание чл.175, ал.1, т.1 от ЗДвП и глоба в размер на 30 лева на основание чл.183, ал.3, т.7 от ЗДвП. В останалата част решението е влязло в сила. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
43 Административно наказателно дело (К) No 740/2018 ЗАНН: ДИТ СТАР ПОСТ ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 15.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 411 от 02.11.2018 г. по НАХД № 361/ 2018 год. по описа на Районен съд – Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 15.2.2019г.
44 Административно наказателно дело (К) No 752/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Х.И. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 15.2.2019г.
ОТМЕНЯ решение № 408/31.10.2018г. постановено по н.а.х.д. № 1091/2018г. по описа на Районен съд - Добрич, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 14-0851-002265 от 29.08.2014 г., издадено от началника на сектор „ПП“ при ОД на МВР - Добрич, с което на Г.Х.И., с ЕГН **********,***, за извършено нарушение по чл.259, ал.1, т.1 от КЗ (отм.), на основание чл.315, ал.1, т.1 от КЗ (отм)., е наложено административно наказание “глоба” в размер на 400 лева. Решението е окончателно.
45 Административно дело No 386/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.М.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Определение от 19.2.2019г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от съдебно заседание, проведено на 28.01.2019г., с което е даден ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.М.А. с ЕГН ********** срещу мълчалив отказ на кмета на община Добрич за довършване на отчуждителна процедура по §9, ал.1 от ПР на ЗУТ по искане с рег.№ 944-00-305 от 31.05.2017г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 386/2018г. по описа на Административен съд – Добрич. ОСЪЖДА Ивано М.А. с ЕГН ********** *** сумата от 100 лева, представляващи разноски по делото. Определението може да се обжалва с частна жалба в седемдневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд на Република България.
46 Административно дело No 593/2018 Закон за местните данъци и такси АЛБЕНА АД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "МДТХСД И БФС" ПРИ ОБЩИНА - БАЛЧИК Решение от 19.2.2019г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК № 63-22-18/22.05.2018 г., издаден от ревизор по приходи към отдел „Общинска данъчна служба“ на Община Балчик, с който са установени задължения за такса „Битови отпадъци“ за 2018 г. в размер на 541 132,44 лева, мълчаливо потвърден от директора на Дирекция „МДТХСД и БФС“ при Община Балчик. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на органа по приходите при Община Балчик за ново произнасяне съобразно мотивите на настоящото решение и в законоустановените срокове по искането на „Албена“ АД, направено на основание чл.107, ал.3, изр.2 от ДОПК и обективирано в молба с вх. № 63-22-18/12.03.2018 г. ОСЪЖДА ОБЩИНА БАЛЧИК да заплати на „АЛБЕНА“ АД, ЕИК 834025872, със седалище и адрес на управление в с.Оброчище 9630, к.к. Албена- административна сграда, община Балчик, представлявано от изпълнителния директор К.С., СУМАТА от 3 350 ( три хиляди триста и петдесет) лева – разноски по делото за държавна такса, възнаграждение за вещо лице и адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд – Добрич до Върховния административен съд на РБ в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните.
47 Административно дело No 690/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЕРВЕЛ Определение от 19.2.2019г.
С оглед изложеното и на основание чл. 159, т. 3 от АПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест вх.№ 2757/15.11.2018 г. на Окръжна прокуратура - Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 690/ 2018 г. по описа на Административен съд - Добрич. ОСЪЖДА Общински съвет - гр. Тервел да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 20 лв. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от днес за протестиращия и от получаване на съобщението от ответника пред ВАС на РБългария.
48 Административно дело No 74/2019 АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК К.З.Щ.,
Е.Ц.Щ.
ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР - ДОБРИЧ Определение от 20.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.З.Щ. и Е.Ц.Щ., против мълчалив отказ на Директора на ОДМВР-Добрич, по тяхно искане вх.№ 357000-9523/21.11.2018г. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД №74/2019г. по описа на Административен съд – Добрич на основание чл.159,т.5 от АПК.
49 Административно наказателно дело (К) No 11/2019 ЗАНН: НАП ЗИРС ЕООД ТД НА НАП - ВАРНА Решение от 21.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №424/13.11.2018 г. по НАХД № 683/2018 г. на Районен съд – Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.2.2019г.
50 Административно дело No 526/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители ЕКО АГРО АД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Решение от 22.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата от “Еко агро” АД,със седалище и адрес на управление с.Оброчище, община Балчик, област Добрич, к.к.Албена, 9620,Складова база, представлявано от изпълнителния директор М.З.Ж., срещу Акт за прекратяване на ангажимент по мярка 10-“Агроекология и климат” по ПРСР/ 2014-2020, с изх.№ 01-2600/1072 от 13.07.2018г. на Зам. изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“- РА. ОСЪЖДА “Еко агро” АД,със седалище и адрес на управление с.Оброчище, община Балчик, област Добрич, к.к.Албена, 9620,Складова база, представлявано от изпълнителния директор М.З.Ж., да заплати на ДФ „Земеделие“ сумата от 400 (четиристотин)лева, разноски по делото пред първата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБ в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
51 Административно дело No 573/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители К.- С.Н. ЕТ ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Решение от 22.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ“Кибела-С.Н.” ЕИК 124122412, със седалище и адрес на управление гр.Шабла, област Добрич, ул. “Нефтяник“ №14, представляван от С.Т.Н.,против Уведомително писмо с изх.№ 02-080-2600/4310 от 23.08.2018г. на Зам. Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ с което, на едноличния търговец е отказано финансово подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от програмата за развитие на селските райони 20007-2013г., за кампания 2015г. ОСЪЖДА ЕТ“Кибела-С.Н.” ЕИК 124122412, със седалище и адрес на управление гр.Шабла, област Добрич, ул. “Нефтяник“ №14, представляван от С.Т.Н., да заплати на ДФ „Земеделие“ разноски по делото в размер на 200 лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение . РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
52 Административно наказателно дело (К) No 636/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ КОНЦЕПТ ПРО ЕООД Решение от 22.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 85 от 02.08.2018 г., постановено по нахд № 66/2018 г. по описа на Районен съд гр.Каварна, с което е отменено Наказателно постановление № 08-000244/126 от 01.06.2017 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.2.2019г.
53 Административно наказателно дело (К) No 700/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Т.Я. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Решение от 22.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 37 от 04.10.2018 г., постановено по нахд № 229/2018 г. по описа на Районен съд гр.Генерал Тошево. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.2.2019г.
54 Административно наказателно дело (К) No 721/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Н.Т. Решение от 22.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 41 от 01.11.2018 г., постановено по нахд № 218/2018 г. по описа на Районен съд гр.Генерал Тошево. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд съобразно мотивите на настоящия съдебен акт. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.2.2019г.
55 Административно наказателно дело (К) No 741/2018 ЗАНН: АДФИ П.А.К. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ Решение от 22.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 391 от 23.10.2018 г., постановено по нахд № 1029/2018 г. по описа на Районен съд гр.Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.2.2019г.
56 Административно наказателно дело (К) No 16/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ДЕЛТА ИНВЕСТМЪНТ ГРУП ЕООД Решение от 22.2.2019г.
ОТМЕНЯ решение № 167 от 31.10.2018 г. по н.а.х.д. № 211/2018 г. по описа на Районен съд – Балчик, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 18-000641/213 от 08.05.2018 г. на директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Добрич, с което на “ДЕЛТА ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ЕООД, гр. Варна, ЕИК *********, за нарушение по чл.61, ал.1, във връзка чл.62, ал.1 от КТ, на основание чл.416, ал.5 във връзка чл.414, ал.3 от КТ, е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.2.2019г.
57 Административно наказателно дело (К) No 17/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ДЕЛТА ИНВЕСТМЪНТ ГРУП ЕООД Решение от 22.2.2019г.
ОТМЕНЯ решение № 166 от 31.10.2018 г. по н.а.х.д. № 210/2018 г. по описа на Районен съд – Балчик, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 18-000640/214 от 08.05.2018 г. на директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Добрич, с което на “ДЕЛТА ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ЕООД, гр. Варна, ЕИК **********, за нарушение по чл.61, ал.1, във връзка чл.62, ал.1 от КТ, на основание чл.416, ал.5 във връзка чл.414, ал.3 от КТ, е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.2.2019г.
58 Административно дело No 151/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Ж.А.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЯ Определение от 22.2.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 151/2019 г. по описа на Административен съд Добрич. ИЗПРАЩА делото по подведомственост на Комисия за защита от дискриминация гр.София. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба от страните и от органа, на когото делото е изпратено, подадена в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му до Върховен административен съд на РБ чрез Административен съд –Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се съобщи на страните по реда на чл.138, ал.1 от АПК.
59 Административно наказателно дело (К) No 765/2018 ЗАНН: ДИТ ЕКОСТРОЙ АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 25.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 175/05.11.2018 год. по нахд № 22/2018 год. по описа на Районен съд – Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.2.2019г.
60 Административно наказателно дело (К) No 13/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ДЕЛТА ИНВЕСТМЪНТ ГРУП ЕООД Решение от 25.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 170 от 31.10.2018 г., постановено по нахд № 214/2018 г. по описа на Районен съд - Балчик. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 08-000644/210 от 08.05.2018 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Добрич на „д и г“ ЕООД, ЕИК ....., със седалище и адрес на управление гр.Варна, р-н „Одесос“, ул.“в“ № 25, ет.2, ап.1, представлявано от Д.К.Д., за нарушение на чл.61, ал.1 във вр. с чл.62, ал.1 от Кодекса на труда, на основание чл.414, ал.3 от КТ е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 25.2.2019г.
61 Административно наказателно дело (К) No 19/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ДЕЛТА ИНВЕСТМЪНТ ГРУП ЕООД Решение от 25.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 172 от 31.10.2018 г., постановено по нахд № 216/2018 г. по описа на Районен съд - Балчик. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 08-000646/208 от 08.05.2018 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Добрич на „Д И Г “ ЕООД, ЕИК ....., със седалище и адрес на управление гр.Варна, р-н „Одесос“, ул.“В“ № 25, ет.2, ап.1, представлявано от Д.К.Д., за нарушение на чл.61, ал.1 във вр. с чл.62, ал.1 от Кодекса на труда, на основание чл.414, ал.3 от КТ е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 25.2.2019г.
62 Административно дело No 64/2019 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК Определение от 25.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на областен управител на област Добрич срещу решение №492 по протокол №33 от заседание на ОбС –Балчик, проведено на 18.12.18г. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 64 /19г. по описа на Административен съд – Добрич. ОСЪЖДА Общински съвет - Балчик, да заплати на Областна администрация - Добрич, сумата от 100 лв., представляващи сторени разноски по делото. Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок от днес за жалбоподателя и от получаване на съобщението за ответника с частна жалба пред ВАС на РБ.
63 Административно наказателно дело (К) No 71/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Н.Р. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 25.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №467 от 10.12.2018 г. на РС Добрич, постановено по нахд 629/2018 г. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.2.2019г.
64 Административно наказателно дело (К) No 753/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ К.- С.П. ЕТ Решение от 26.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 50 от 06.11.2018 г. по НАХД № 58/2018 г. по описа на Районен съд - Тервел. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.2.2019г.
65 Административно наказателно дело (К) No 755/2018 ЗАНН: ДИТ К.- С.П. ЕТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 26.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 49 от 06.11.2018 г. по НАХД № 56/2018 г. по описа на Районен съд - Тервел. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.2.2019г.
66 Административно дело No 524/2018 Закон за местните данъци и такси БАЛЕСО ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА ДОБРИЧ Решение от 27.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Балесо“ ООД, ЕИК 201610866, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул. „Иван Георгиев“ № 14, представлявано от управителя Т.К.Б., срещу АУЗ по чл.107, ал.3 от ДОПК с рег. № АУЗ-107-131/04.05.2018г., издаден от главен инспектор в дирекция „МДТ“ при община Добрич, потвърден с решение № 70-00-1209/09.07.2018г. на директора на дирекция „МДТ“ при община Добрич, с който в тежест на дружеството са определени задължения за ТБО за 2017г. в общ размер на 9214, 10 лева, ведно със съответните лихви за забава върху тези задължения към 04.05.2018г. в общ размер на 630, 91 лева. ОСЪЖДА “Балесо“ ООД, ЕИК 201610866, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул. „Иван Георгиев“ № 14, представлявано от управителя Т.К.Б.,*** сумата от 822, 25, представляващи разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението до страните.
67 Административно дело No 726/2018 Закон за движението по пътищата И.П.А. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 27.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И. Панева А. от гр.Каварна срещу Заповед № 851з-75/09.10.2018 г., издадена от Ж.М.- началник на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР-Добрич, с която е отказана регистрация на товарен автомобил “ФОРД ТРАНЗИТ“, с номер на рама по документи № ххххххх. ОСЪЖДА И. Панева А. с ЕГН ********** ***, да заплати на Областна дирекция на МВР –Добрич сумата от 100 (сто) лева – разноски за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд на РБ с касационна жалба, подадена чрез настоящия съд в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните.
68 Административно дело No 739/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШАБЛА Решение от 27.2.2019г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура - Добрич израза „…гражданите заплащат режийни разноски в размер на 2 на сто от стойността на имота...“, съдържащ се в последното изречение на чл.5, ал.1, т.4 от Наредба за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем в общински жилища, ползване и управление, приета с Решение № 611 от 19.12.2014 г. по Протокол № 52 на Общински съвет Шабла. ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура гр.Добрич думата „…български...“, съдържаща се в чл.18, ал.1 от Наредба за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем в общински жилища, ползване и управление, приета с Решение № 611 от 19.12.2014 г. по Протокол № 52 на Общински съвет Шабла. ОСЪЖДА Общински съвет Шабла да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски – държавна такса в размер на 20 /двадесет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
69 Административно наказателно дело (К) No 766/2018 ЗАНН: ДИТ ВЕНЕТА 78 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 27.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 178/09.11.2018 год. по нахд № 266/2018 год. по описа на Районен съд – Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 27.2.2019г.
70 Административно наказателно дело (К) No 8/2019 ЗАНН: МВР А.Д.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 27.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 401 от 26.10.2018 г., постановено по нахд № 1027/2018 г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно
В законна сила на 27.2.2019г.
71 Административно наказателно дело (К) No 32/2019 Възобновяване на КАНД НАБЛЮДАВАЩ ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - МИЛЕНА ЛЮБЕНОВА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ТЕРВЕЛ,
Н.Н.А.

Решение от 27.2.2019г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателно производство срещу Н.Н.А., ЕГН **********,***, образувано с Акт за установяване на административно нарушение № Г 361988 от 05.06.2017 г., приключило с издаване на Наказателно постановление № 17 - 0355 - 000352 от 04.07.2017 г. на Началника на РУ на МВР – Тервел, влязло в сила на 29.12.2017 г.. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17 - 0355 - 000352 от 04.07.2017 г. на Началника на РУ на МВР – Тервел срещу Н.Н.А., ЕГН **********,***. ПРЕКРАТЯВА образуваното административнонаказателно производство, образувано по повод Акт за установяване на административно нарушение № Г 361988 от 05.06.2017 г., съставен от младши автоконтрольор към ОДМВР – Добрич, РУ Тервел, И.М.М.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 27.2.2019г.

72 Административно наказателно дело (К) No 27/2019 ЗАНН: БАБХ И.П.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ДОБРИЧ Решение от 28.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 445 от 23.11.2018 г. по НАХД № 634/ 2018 год. по описа на Районен съд – Добрич.. Решението не подлежи на обжалване
В законна сила на 28.2.2019г.
73 Административно наказателно дело (К) No 44/2019 ЗАНН: ДИТ НЕДКО НЕДКОВ - ОВЧАРОВО ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 28.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 475/14.12.2018 год. по нахд № 530/2018 год. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.2.2019г.
74 Административно дело No 81/2019 Закон за чужденците в РБ М.А.А. НАЧАЛНИКА НА ГРУПА МИГРАЦИЯ ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Определение от 28.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на жалба на М.А.А. *** срещу становище на Венцислав Николов- началник на група „Миграция“ към ОД на МВР Добрич, поставено върху Покана-декларация за частно посещение на чужденец от 08.01.2019 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 81/2019 г. по описа на Административен съд Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба от страните и от органа, на когото делото е изпратено, подадена в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му до Върховен административен съд на РБ чрез Административен съд –Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се съобщи на страните по реда на чл.138, ал.1 от АПК.