Административен съд - Добрич
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.1.2021г. до 29.1.2021г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно наказателно дело (К) No 511/2020 Възобновяване на КАНД НАБЛЮДАВАЩ ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ - СТЕФКА ГЕОРГИЕВА НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ,
А.Б.П.
Решение от 5.1.2021г.
ВЪЗОБНОВЯВА административно-наказателно производство, приключило с влязло в сила Наказателно постановление № 19-0851-000194/26.02.2019 г., издадено от началника на Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР-Добрич, с което на А.Б.П. с ЕГН ********** е наложено административното наказание „глоба“ от 200 лева на основание чл.179, ал.2 във вр. с чл.179, ал.1, т.5, пр.4 от Закона за движение по пътищата за виновно нарушение на чл.116 от същия закон. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 19-0851-000194/26.02.2019 г., издадено от началника на Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР-Добрич, с което на А.Б.П. с ЕГН ********** е наложено административното наказание „глоба“ от 200 лева на основание чл.179, ал.2 във вр. с чл.179, ал.1, т.5, пр.4 от Закона за движение по пътищата за виновно нарушение на чл.116 от същия закон. ПРЕКРАТЯВА образуваното с АУАН № Д700817/08.02.2019 г. административнонаказателно - производство срещу А.Б.П. с ЕГН ********** за нарушаване на чл.116 от Закона за движение по пътищата. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
2 Административно наказателно дело (К) No 566/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Т.П. РАЙОННА СЛУЖБА "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" ДОБРИЧ Решение от 5.1.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260015 от 17.09.2020 г. на Районен съд - Добрич, постановено по нахд № 400/2020 г. по описа на същия съд. ОСЪЖДА С.Т.П. с ЕГН ********** да заплати на Регионална служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ –Добрич сумата от 80 (осемдесет) лева – разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
3 Административно дело No 658/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ВАРНА Определение от 5.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба на искова молба на „Земеделска компания“ ООД, ЕИК 124680513, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул.“Методи Кусевич“ № 4, представлявано от управителя Р.С.Н., против Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ –София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 658/2020 г. по описа на Административен съд – Добрич. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд –Добрич и Административен съд - Варна и ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд за решаване на спора. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.
В законна сила на 5.1.2021г.
4 Административно дело No 192/2020 КСО В.О.В. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 7.1.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.О.В. с ЕГН ********** *** Решение № 8/28.02.2020г. на директора на ТП на НОИ – Добрич и потвърденото с него Разпореждане № 241-00-2191-4/31.01.2020 г. на ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ-Добрич. ОСЪЖДА Териториално поделение на НОИ-Добрич да заплати на В.О.В. с ЕГН ********** *** сумата от 300 (триста) лева - разноски по делото за адвокатско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
5 Административно дело No 590/2020 ДОПК Е.Д.Д.,
Р.Х.О.
КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Определение от 11.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Д.Д. ЕГН ********** *** срещу Отказ за издаване на удостоверение за данъчна оценка за имот с площ от 604 кв.м., идент. №39459.501.503 по КК на с. Кранево, общ. Балчик. ПРЕКРАТЯВА производството по делото му в тази си част. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Х.О.,*** срещу Отказ за издаване на удостоверение за данъчна оценка за имот с площ от 604 кв.м., идент. №39459.501.503 по КК на с. Кранево, общ. Балчик. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 590/2020 г. по описа на Адм.съд-Добрич. ИЗПРАЩА преписката на Директора на МТД при Община Балчик за произнасяне като решаващ орган по жалбата на Р.Х.О. *** срещу Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК, изх. №ДО001817/14.09.2020 г.. ОСЪЖДА Р.Х.О. ЕГН ********** ***, да заплати на Община Балчик, сумата в размер на 100 лв., представляващата стойността на осъществената юрисконсултска защита. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните.
6 Административно дело No 655/2020 Закон за местните данъци и такси (вкл. ревизионни актове) Й.И.Г.   Определение от 11.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.И.Г. *** срещу Акт за установяване на задължения №24423-1/23.07.2020 г., издаден от Д.К. – Ст. Инспектор в община Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. №655/2020 г. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на преписи от същото пред ВАС гр. София.
7 Административно дело No 79/2020 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК Определение от 12.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Областен управител на област Добрич, с адрес: град Добрич, ул.”Независимост” № 5 против Решение № 34 по Протокол № 5/ 22.01.2020 г. на Общински съвет Балчик, с което е прието повторно Решение № 23 по Протокол № 4 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 19.12.2019 год. на Общински съвет Балчик. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 79/ 2020 г. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
8 Административно дело No 659/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Й.С. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Определение от 12.1.2021г.
ПРЕКРАТЯВА адм. д. № 659/ 2020 г. по описа на АдмС - Добрич. Присъединява като преписка АД № 659/ 2020 г. по описа на АдмС - Добрич към АД № 649/ 2020 г. по описа на АдмС - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
9 Административно дело No 722/2018 Закон за корпоративното подоходно облагане ЕВРОМАНГАН ЕАД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП - СОФИЯ Решение от 14.1.2021г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт № Р-03000817003439-091-001/08.05.2018 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП – Варна, потвърден с решение № 160/15.11.2018 г. на директора на Дирекция „ОДОП“ – Варна при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА, в която са установени задължения за довнасяне по ЗКПО, корпоративен данък за 2012 г. в размер на 739562, 40 лева и лихва в размер на 383199, 82 лева. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Е.“ ЕАД, с ЕИК ****, в несъстоятелност, със седалище и адрес на управление : с.Църква, община Балчик, област Добрич, срещу ревизионен акт № Р-03000817003439-091-001/08.05.2018 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП – Варна, потвърден с решение № 160/15.11.2018 г. на директора на Дирекция „ОДОП“ – Варна при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА, в която са установени задължения за довнасяне, както следва : задължения за ДОО за сметка на осигурителя за периода от 01.04.2012 г. до 30.04.2017 г. – главница в размер на 448871, 61 лева и лихва в размер на 88243, 22 лева; задължения за Универсален пенсионен фонд за периода от 01.04.2012 г. до 30.04.2017 г. – главница в размер на 94835, 37 лева и лихва в размер на 19117, 61 лева; задължения за Професионален пенсионен фонд за периода от 01.04.2012 г. до 30.04.2017 г. – главница в размер на 169746, 96 лева и лихва в размер на 32956, 50 лева; задължения за здравно осигуряване за сметка на осигурителя за периода от 01.04.2012 г. до 30.04.2017 г. – главница 180049, 82 лева и лихва в размер на 34085, 91 лева; задължения за данък върху доходите от трудови и приравнените на тях правоотношения – главница в размер на 557747, 80 лева и лихва в размер на 140662, 46 лева; задължения за данък върху социалните разходи по ЗКПО в размер на 9715, 51 лева и лихви в размер на 1886, 06 лева и задължения за ДДС в размер на 2064, 17 лева и лихви в размер на 1020, 31 лева. ОСЪЖДА „Е.“ ЕАД, с ЕИК ****, в несъстоятелност, със седалище и адрес на управление : с.Църква, община Балчик, област Добрич, да заплати на Дирекция „ОДОП” – Варна при ЦУ на НАП разноски за първата инстанция в размер на 16 188, 86 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
10 Административно дело No 563/2020 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ШАБЛА РЪКОВОДИТЕЛЯТ НА НАЦ. ОРГАН ПО ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ПРИ МРРБ Решение от 14.1.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Шабла РЕШЕНИЕ за определяне на финансова корекция № РД-02-14-903 от 20.10.2020 г. по проект 16.5.2.063 (ROBG-139) „BORDERLESS HEALTH THROUGH SPORT AND COOPERATION – UNITED IN THE BATTLE AGAINST DISEASIS“ „Безгранично здраве чрез спорт и сътрудничество - обединени в битката срещу заболяванията“ във връзка с проведена обществена поръчка с предмет „Доставка на спортна екипировка, фитнес и терапевтично оборудване по четири обособени позиции“ в рамките на проект, финансиран по Програма ЕНТЕРРЕГ-V-А, издадено от Ръководителя на националния орган, Д.Г., при Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с което са наложени три финансови корекции (ФК) в размер на 10 % от допустимите разходи по сключените от жалбоподателя три договора с изпълнителя „Авангард Мото 5“ ЕООД, както следва финансова корекция в размер на 484,04 евро, представляваща 10 % от допустимите разходи, финансирани от ЕСИФ ( 4840,81 евро без ДДС), финансова корекция в размер на 563,29 евро, представляваща 10 % от допустимите разходи, финансирани от ЕСИФ ( 5632,87 евро без ДДС) и финансова корекция в размер на 575,52 евро, представляваща 10 % от допустимите разходи, финансирани от ЕСИФ ( 5752,52 евро без ДДС). ОСЪЖДА Министерството на регионалното развитие и благоустройството сумата да заплати на Община Шабла сумата от 30 (тридесет) лева - разноски по делото за държавна такса. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на РБ.
11 Административно дело No 650/2020 АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК ИЗИДА ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 14.1.2021г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ИЗИДА“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ***, представлявано от управителя М.Д.М. против Действия на Кмета на община Добрич по принудително изпълнение на Заповед №1659/12.11.2020 г. на Кмета на община Добрич, извършени на 09.12.2020 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, на основание чл. 298, ал. 4 от АПК.
В законна сила на 14.1.2021г.
12 Административно дело No 736/2019 Закон за защита на личните данни Т.Н.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА Решение от 15.1.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.Н.Д.,***, подадена чрез адв. Т.Ц. – САК, Писмо изх. № 9400 – 657/ 31.10.2019 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията, представляващо изричен отказ да уважи искане по Заявление с вх. рег. № 94 – 00 – 657/ 23.10.2019 г. до Агенция по вписванията за изтриване на лични данни, съдържащи се в публикувания дружествен договор на „***“ ООД в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. ИЗПРАЩА преписката по Заявление с вх. рег. № 94 – 00 – 657/ 23.10.2019 г., подадено от Т.Н.Д. до Агенция по вписванията за изтриване на лични данни, съдържащи се в публикувания дружествен договор на „***“ ООД в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията за ново произнасяне при съобразяване с указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени с настоящото решение. ОСЪЖДА Агенция по вписванията да заплати на адв. Т.Ц. – САК, ЕГН **********, сумата в размер на 500.00 лв. (петстотин лева), представляваща възнаграждение за адвокат. ОСЪЖДА Агенция по вписванията да заплати на Т.Н.Д., ЕГН **********,*** сумата в размер на 10.00 лв. (десет лева), представляваща разноски по делото във вид на държавна такса. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
13 Административно дело No 423/2020 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК Решение от 15.1.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областен управител на област Добрич срещу решение № 144 по протокол № 11/30.07.2020 г. на Общински съвет - Балчик, прието повторно с решение № 163 по протокол № 12/10.09.2020 г. на Общински съвет – Балчик. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
14 Административно дело No 581/2020 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ШАБЛА ДИРЕКТОР НА ДИР. "УТС" НА МРРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА НО ПО ПРОГР. ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ 14-20 Г. Решение от 15.1.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на община Шабла решение № РД-02-14-950/29.10.2020 г. на директора на дирекция “Управление на териториалното сътрудничество” към МРРБ и ръководител на националния орган по Програмата за трансгранично сътрудничество “ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България” 2014 – 2020, с което е определена финансова корекция в размер на 25 % или 9 672, 50 лева с ДДС от стойността на допустимите разходи, финансирани от ЕСИФ (38 690, 01 лева с ДДС), по договор за обществена поръчка за доставка № Д – 114/27.05.2019 г., с избран изпълнител “**” ЕООД, на стойност 39 480, 00 лева с ДДС. ОСЪЖДА Министерството на регионалното развитие и благоустройството да заплати на община Шабла сумата от 77, 38 лева, сторени разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението до страните.
15 Административно дело No 639/2020 Подзаконови нормативни актове- тройни състави Т.С.И. ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Определение от 15.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на общинския съветник, Т.С.И., срещу чл.73, ал.1 от Правилника за организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 297 по Протокол № 21 от заседание на Добрички общински съвет, проведено на 26.11.2020 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 639/2020 година по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.
16 Административно дело No 3/2021 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.И.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Определение от 19.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба на И.И.В. ***, подадена чрез адв.Ю.М.-***, срещу Областна дирекция на МВР –Добрич за заплащане на сумата от 1 000 лева за претърпени неимуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от 13.04.2019г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 3/2021 г. по описа на Административен съд – Добрич. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд-Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на ищеца.
В законна сила на 19.1.2021г.
17 Административно дело No 494/2020 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ЗАМ. МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР 2014-2020 Решение от 20.1.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба от Община Генерал Тошево, представлявана от Кмета, **, срещу Решение № РД – 02 – 36 – 1225/ 02.09.2020 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР за нарушение при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 и ал. 2 от Закона за устройство на територията, изготвяне на технически паспорти и обследване за енергийна ефективност на сгради за обществено обслужване и многофамилни жилищни сгради на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции“, за обособени позиции № 7, 8 и 9, по регистрирани сигнали за нередност № 1439 и 1440, които водят до налагане на финансова корекция в размер на 5 % от стойността на сключени договори по обществената поръчка в обхвата на Договори за предоставяне на БФП с № BG16RFOP001-2.002-0025-C01 и № BG16RFOP001-2.002-0024-C01. ОСЪЖДА Община Генерал Тошево, област Добрич, ЕИК 000852633, адрес: гр. Генерал Тошево, ул. "Васил Априлов" № 5 да заплати на Министерство на регионалното развитие и благоустройството сумата от 100.00 лв. (сто лева) за съдебно – деловодни разноски във вид на юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Р България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
18 Административно дело No 656/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.А.П.   Определение от 20.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ „искова молба“ с вх. № 3393 от 23.12.2020 г., подадена от И.А.П. ***. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 656 по описа на Добричкия административен съд за 2020 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението от подателя на искането.
19 Административно дело No 97/2019 Закон за данък върху добавената стойност СТРОИТЕЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП - СОФИЯ Решение от 21.1.2021г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт (РА) № Р-03000818001274-091-001/19.10.2018 г. на органи по приходите при ТД на НАП – Варна, потвърден с решение № 367/14.01.2019 г. на директора на дирекция „ОДОП“ – Варна при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА относно отказаното право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от „С.“ ЕООД, и определените в резултат на това допълнителни задължения по ЗДДС, както следва : - за данъчен период м.09/2017 г. главница в размер на 6071, 59 лева и лихви за забава в размер на 624, 07 лева; - за данъчен период м.10/2017 г. главница в размер на 1071, 94 лева и лихви за забава в размер на 100, 95 лева; - за данъчен период м.11/2017 г. главница за разликата от 4994, 99 лева до 7394, 41 лева, равняваща се на 2399, 42 лева, и лихви за забава за разликата от 428, 79 лева до 634, 74 лева, равняваща се на 205, 95 лева, както и в частта относно допълнително определения корпоративен данък по ЗКПО за 2017 г. за разликата над 13 971, 52 лева до 18 743, 00 лева, равняваща се на 4 771, 48 лева, ведно с прилежащите лихви за забава за разликата над 783, 96 лева до 1051, 77 лева, равняваща се на 267, 81 лева. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „С.“ ЕООД, ЕИК 124623284, представлявано от управителя Я.Г.Ж., с адрес ***, офис № 2, против РА № Р-03000818001274-091-001/19.10.2018 г. на органи по приходите при ТД на НАП – Варна, потвърден с решение № 367/14.01.2019 г. на директора на дирекция „ОДОП“ – Варна при ЦУ на НАП, в останалата й част. ОСЪЖДА „С.“ ЕООД, ЕИК 124623284, представлявано от управителя Я.Г.Ж., с адрес ***, офис № 2, да заплати на Дирекция „ОДОП” – Варна при ЦУ на НАП разноски по делото пред първата инстанция в размер на 6497, 41 лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
20 Административно дело No 421/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.И.П. ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧ Решение от 21.1.2021г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Разрешение за строеж № 27 от 06.03.2019 г., издадено от инж.П.Н. – главен експерт в Дирекция „УТСК“ на Община град Добрич. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на главния архитект на Община град Добрич за произнасяне по Заявление с рег. № ОП-148/24.08.2018г. за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект, подадено от Г.Е.Ф..*** да заплати на М.И.П. с ЕГН ********** сумата от 610 ( шестстотин и десет) лева –разноски по делото за държавна такса, адвокатско възнаграждение и възнаграждение за вещо лице. ОТХВЪРЛЯ искането на заинтересованата страна, Г.Е.Ф., за присъждане на разноските по делото. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
21 Административно дело No 575/2020 Закон за местните данъци и такси (вкл. ревизионни актове) МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "МДТХСД И БФС" ПРИ ОБЩИНА - БАЛЧИК Решение от 21.1.2021г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на Министерство на правосъдието, представлявано от Министъра на правосъдието, ***, против Акт за установяване на задължения по чл. 107, ал. 3 от ДОПК с № АУ000269/ 11.08.2020 г. на орган по приходите при Община Балчик, в частта в която не е отменен с Решение № 269Р от 19.10.2020 г. на Директора на Дирекция „МДТХСД и БФС“ при Община Балчик. ОСЪЖДА Министерство на правосъдието да заплати на Община Балчик сумата от 300 лв. (триста лева), представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
22 Административно дело No 582/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди АГРОИМПУЛС 2000 ООД   Определение от 25.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения от „Агроимпулс 2000“ ООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление: гр. ***, представлявано от Е.Д.Н., против Министерството на икономиката иск по чл.203, ал.1 от АПК, във вр. чл.1, ал.1 от ЗОДОВ за заплащане на обезщетение за причинени на ищеца имуществени вреди, съставляващи пропуснати ползи, в размер на 1 465 490 лева, ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на иска до окончателното плащане на обезщетението. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 582 по описа на Добричкия административен съд за 2020 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
23 Административно наказателно дело (К) No 27/2021 ЗАНН: НЗОК А.В.В. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ДОБРИЧ Определение от 25.1.2021г.
ПРЕКРАТЯВА производството по касационно дело с административно–наказателен характер № 27/2021 г. по описа на Административен съд -Добрич. ИЗПРАЩА касационно дело с административно–наказателен характер № 27/2021 г. по описа на Административен съд- Добрич на Върховен административен съд на РБ за определяне на друг административен съд, който да разгледа делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се съобщи на страните за сведение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.1.2021г.
24 Административно дело No 2/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Р.Р.,
Л.Г.Д.,
Д.С.В.Ц.,
Б.М.Х.
ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ВАРНА Определение от 27.1.2021г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на С.Р.Р., Л.Г.Д., Д.С.В.-Ц. и Б.М.Х., по която е образувано ад.дело № 2/2018г. по описа на Административен съд-Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2 по описа на Административен съд - Добрич за 2018 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му до Върховен административен съд на РБ чрез Административен съд –Добрич.
25 Административно наказателно дело (К) No 553/2020 ЗАНН: ДНСК Б.П.С. РДНСК - ВАРНА Решение от 27.1.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260017 от 21.09.2020 год. по НАХД № 222/ 2019 год. по описа на Районен съд - Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 27.1.2021г.
26 Административно наказателно дело (К) No 591/2020 ЗАНН: Здравна инспекция ЖЮИ ЕООД РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ДОБРИЧ Решение от 27.1.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260018 от 09.10.2020 г. по НАХД № 322/ 2019 г. по описа на РС – Балчик. ОСЪЖДА „***“ ЕООД, седалище и адрес на управление: с. Кранево, общ. Балчик, ул. „***“ № 8, ЕИК ***, представлявано от Р.Д.Ю., да заплати на Регионална здравна инспекция – Добрич сумата от 80.00 лв. (осемдесет лева) съдебно – деловодни разноски за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 27.1.2021г.
27 Административно наказателно дело (К) No 632/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.М.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 27.1.2021г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №259/27.10.2020 г. на РС Добрич, постановено по нахд 966/2020 г.. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 27.1.2021г.
28 Административно наказателно дело (К) No 634/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Е.Ц.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Решение от 27.1.2021г.
ОТМЕНЯ Решение №260011/06.11.2020 г., постановено по н.а.х.д. №158/2020 г. по описа на Районен съд – гр. Ген. Тошево, в частта в която е потвърдено Наказателно постановление №20-0265-000198/06.07.2020 г., издадено от Началник РУ към ОД на МВР гр. Добрич, РУ Ген. Тошево, с което на Е.Ц.В. *** за нарушение по чл.5, ал.3,т.1 от ЗДвП и на осн. чл.174, ал.2 във връзка с ал.1 от с.з. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 2000 лева, като ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №20-0265-000198/06.07.2020 г., издадено от Началник РУ към ОД на МВР гр. Добрич, РУ Ген. Тошево, с което на Е.Ц.В. *** за нарушение по чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП и на осн. чл.174, ал.2 във връзка с ал.1 от с.з. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 2000 лева, като намалява размера на наложената „глоба“ на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева. ПОТВЪРЖДАВА Решение №260011/06.11.2020 г. по АНД № 158/2020 г. на Районен съд Ген. Тошево в останалата му част. Решението е окончателно.
В законна сила на 27.1.2021г.
29 Административно дело No 496/2020 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Ю.Е.П. КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 29.1.2021г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на Ю.Е.П. *** против заповед №1211/03.09.2020 г. на Кмета на община Добрич. ОСЪЖДА Ю.Е.П. ЕГН ********** ***, да заплати на община Добрич сторените по делото разноски в размер на 100 /Сто/ лева, заплатено юриск. възнаграждение. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните по делото.
30 Административно дело No 12/2021 Закон за закрила на детето А.К.М.,
Р.Н.М.
ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" РУСЕ - ДЕТЕЛИНА МАТЕВА Решение от 29.1.2021г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.К.М. и Р.Н.М. ЗАПОВЕД № ЗД/Д-Р-083/11.12.2020г., издадена от Детелина Матева - директор на Дирекция „Социално подпомагане“-Русе. ОСЪЖДА Дирекция „Социално подпомагане“- Русе да заплати на А.К.М. с ЕГН ********** и на Р.Н.М. с ЕГН **********, двамата с адрес ***, сумата от 520(петстотин и двадесет) лева - разноски по делото за държавна такса и адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.