Административен съд - Добрич
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.1.2020г. до 31.1.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 575/2019 Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) Е.Ч. КМЕТА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Определение от 7.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Ч. (декларирани български имена Е.С.М.), роден на *** ***, подадена чрез адв. В.Д., срещу писмо рег. № АО – 21 – 1654/ 08.08.2019 г. на Община Тервел. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщението пред Върховния административен съд на Република България.
2 Административно наказателно дело (К) No 709/2019 ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ТРАНСПОРТНА КОМПАНИЯ АД Определение от 7.1.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор. ПРЕКРАТЯВА производството по канд № 709/2019 г. по описа на Административен съд Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба, подадена в 7 (седем) дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на РБ чрез Административен съд –Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се съобщи на страните по реда на чл.138, ал.1 от АПК.
3 Частно административно дело No 4/2020 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ТЕДИ 2019 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Определение от 7.1.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ТЕДИ 2019“ ЕООД Разпореждане за допускане на предварително изпълнение, включено в Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 497-ФК/06.12.2019 г., издадена от Бойка Генова - началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД“Фискален контрол“ при ЦУ на НАП. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
4 Административно дело No 682/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Н.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 8.1.2020г.
ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ДОБРИЧ да заплати на Н.Н.И. с ЕГН ********** ***, сумата от 300 (триста) лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди –изплатено адвокатско възнаграждение за осъществена правна защита, съдействие и процесуално представителство по нахд № 1010/2017 г. по описа на Районен съд - Добрич, в което е отменено частично оспореното Наказателно постановление № 16-0851-002356 от 16.12.2016 г., издадено от началника на Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР-Добрич. ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ДОБРИЧ да заплати на Н.Н.И. с ЕГН ********** ***, сумата от 310 (шестдесет) лева, представляваща направени съдебно-деловодни разноски в настоящото производство за държавна такса и адвокатско възнаграждение. Препис от решението, на основание чл. 138, ал. 1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд - Добрич, пред Върховния административен съд на РБ, в 14- /четиринадесет/ дневен срок, от съобщаването или връчването му на страните.
5 Административно дело No 573/2019 Закон за достъп до обществена информация Я.Е.Д.,
УПРАВИТЕЛЯ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВЕН
  Решение от 10.1.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Я.Е.Д. ***, за изменение на решение № 466/15.11.2019г. по адм.д. № 573/19г. по описа на АдмС –Добрич за присъждане на 20 лева над присъдените разноски по делото, до достигане на пълния размер на разноските от 500 лева за адвокатски хонорар. ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 466/ 15. 11.2019г. по адм.д. № 573/19г. по описа на АдмС -Добрич,като в диспозитива му вместо “ ОСЪЖДА Управителя на „Водоснабдяване и канализация-Сливен „ ООД, да заплати на Я.Е.Д. с ЕГН ********** ***, сумата от 490 /четиристотин и деветдесет/ лева сторени разноски по делото“ ДА СЕ ЧЕТЕ “ ОСЪЖДА „Водоснабдяване и канализация-Сливен „ ООД, да заплати на Я.Е.Д. с ЕГН ********** ***, сумата от 490 /четиристотин и деветдесет/ лева“ сторени разноски по делото“. Решението не подлежи на обжалване, по аргумент от чл.175,ал.2 от АПК,във връзка с чл.40,ал.3 от Закона за достъп до обществена информация.
6 Административно дело No 240/2019 Закон за кадастъра и имотния регистър С.Р.Н.,
П.С.С.
НАЧАЛНИКА НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ДОБРИЧ Решение от 13.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Р.Н., ЕГН **********, гр. Балчик, в.з. „Сборно място“, ул. „Девета“ № 6, респ. гр.Добрич, ул. „Любен Каравелов“ № 11, и П.С.С., ЕГН **********,***, ж.к . „Младост“ № 1, бл.86, вх.Б, ет.4, ап.25, срещу отказ за изменение на КККР на община Балчик по заявление с вх.№ 01-64240/14.02.2019г., обективиран в уведомление за отказ с изх.№ 24-7320/13.03.2019г. на началника на СГКК – Добрич. ОСЪЖДА С.Р.Н., ЕГН **********, гр. Балчик, в.з. „Сборно място“, ул. „Девета“ № 6, респ. гр.Добрич, ул. „Любен Каравелов“ № 11, и П.С.С., ЕГН **********,***, ж.к . „Младост“ № 1, бл.86, вх.Б, ет.4, ап.25, да заплатят на Л.С.Ж., ЕГН **********,***, сумата от 600 лева, сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд на Република България.
7 Административно дело No 759/2019 Закон за кадастъра и имотния регистър Л.С.К.   Определение от 13.1.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. №3576/ 23.12.2019 г., подадена от Л.С.К.. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 759/2019 год. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от съобщението до жалбоподателя.
8 Административно дело No 363/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШАБЛА Определение от 14.1.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАГЛЕЖДАНЕ протест с вх. №1666 от 06.06.19г. на Окръжна прокуратура – Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по АД №363/2019г. по описа на Административен съд – Добрич. ОСЪЖДА община Шабла да заплати на Окръжна прокуратура – Добрич направените по делото разноски, в размер на 20 лева за обнародване обявлението за оспорване в ДВ. Определението подлежи на обжалване с частна жалба и протест в 7 – дневен срок пред ВАС от днес за Окръжна прокуратура – Добрич и от получаване на съобщението - за ответника.
9 Административно дело No 391/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШАБЛА Определение от 14.1.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАГЛЕЖДАНЕ протест с вх. №1824 от 20.06.19г. на Окръжна прокуратура – Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по АД №391/2019г. по описа на Административен съд – Добрич. ОСЪЖДА община Шабла да заплати на Окръжна прокуратура – Добрич направените по делото разноски в размер на 20 лева за обнародване обявлението за оспорване в ДВ. Определението подлежи на обжалване с частна жалба и протест в 7 – дневен срок пред ВАС от днес за Окръжна прокуратура – Добрич и от получаване на съобщението - за ответника.
10 Административно дело No 619/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ЗАМ. МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР 2014-2020 Решение от 14.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община град Добрич, подадена от кмета, Й.Й., против Решение № РД-02-36-1015/11.09.2019 г., издадено от заместник - министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на управляващия орган на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. в частта му по т.1, с която е отказана верификация и плащане на разходи в размер на 14 497,10 лева по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ( БФП) № BG16RFOP001- 1.011- 0003 - C03 "Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич", сключен на 04.01.2017 г. ОСЪЖДА Община град Добрич да заплати на Министерството на регионалното развитие и благоустройството сумата от 100 (сто) лева- разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на РБ.
11 Административно дело No 669/2019 Закон за местното самоуправление и местната администрация В.Т.В. КМЕТА НА ОБЩИНА ШАБЛА Определение от 15.1.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Т.В. срещу мълчалив отказ на кмета на община Шабла, по негова Молба – декларация вх.№УТ-353/06.08.2019г. за извършване на обстоятелствена проверка и признаване право на собственост. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя, направено чрез неговия процесуален представител за присъждане на разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД №669/2019г., по описа на Административен съд –Добрич. Определението подлежи на обжалване, с частна жалба, пред Върховен административен съд, в седемдневен срок от днес за жалбоподателя, и от получаване на съобщението за ответника.
12 Частно админист. наказателно дело (К) No 11/2020 Частни КАНД и КАД М.- М.И. ЕТ КЗП - РД ЗА ОБЛАСТИТЕ ВАРНА, ДОБРИЧ, ШУМЕН, ТЪРГОВИЩЕ, РАЗГРАД И СИЛИСТРА Определение от 15.1.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно Определение №496 от 19.11.2019 г. , по н.а.х.д. №991 по описа на РС-Добрич за 2019 год. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.1.2020г.
13 Административно дело No 16/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Н.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Определение от 15.1.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба на В.Н.Д. *** срещу Областна дирекция на МВР –Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 16/2020 г. по описа на Административен съд – Добрич. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд –Добрич и Районен съд - Каварна и ИЗПРАЩА делото на смесения състав по чл.135, ал.4 от АПК за решаване на спора. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните за сведение
14 Административно наказателно дело (К) No 684/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Е.Х.М. ВТОРО РУ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 17.1.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 356 от 25.09.2019г., постановено по н.а.х.д. № 832/2019 г. на Районен съд гр. Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
15 Административно дело No 323/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШАБЛА Определение от 21.1.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 1455/ 15.05.2019 г. на „***“ ЕООД, чрез представляващ Ю. В. С.. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 323/2019 г. по описа на Административен съд - Добрич. ОСЪЖДА ОБЩИНА ШАБЛА да заплати на „***“ ЕООД, чрез представляващ Ю. В. С., направените по делото разноски, както следва: ДТ в размер на 50 лв., обнародване на оспорването в ДВ в размер на 20 лв. и 550 лв. за адвокатско възнаграждение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба и протест в 7 - дневен срок от днес за Окръжна прокуратура Добрич и от получаване на съобщението за страните.
16 Административно дело No 763/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.Х.М.   Определение от 21.1.2020г.
ВРЪЩА искова молба вх. № 3587/ 27.12.2019 г. от Е.Х.М.,***. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 763/ 2019 год. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от съобщението до ищеца.
17 Административно дело No 450/2019 Закон за министерство на вътрешните работи С.Х.С. МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Решение от 23.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на С.Х.С. *** срещу Заповед № 8121К-10180 от 14.06.2019 г., издадена от министъра на вътрешните работи, М.М., с която е наложено дисциплинарното наказание „уволнение“ и е прекратено служебното правоотношение с Министерството на вътрешните работи, на основание чл.197, ал.1, т.6, чл.2014, т.1, чл.194, ал.2, т.4 във вр. с чл.203, ал.1, т.13 и чл.226, ал.1, т.8 от ЗМВР. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно оспорване с касационна жалба, подадена в 14-дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд –Добрич до Върховен административен съд на РБ.
18 Административно дело No 719/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ЗАМ. МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР 2014-2020 Решение от 23.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Добрич против Решение №РД-02-36-1195/04.11.2019 г. на Заместник министър и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020. ОСЪЖДА община Добрич да заплати на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, сумата от 4 656,14 лева /Четири хиляди шестотин петдесет и шест лева и четиринадесет стотинки/ лв., сторени по делото съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването.
19 Административно наказателно дело (К) No 752/2019 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Решение от 23.1.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 388/04.11.2019 г., постановено по н.а.х.д. № 992/2019 г. по описа на РС – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 23.1.2020г.
20 Административно дело No 15/2020 Закон за подпомагане на земеделските производители М.И.С.Н. ДИРЕКТОРА НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВАРНА Определение от 23.1.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.И.С. *** срещу писмо с изх. № 01-033-6500/239 от 16.12.2019 г., издадено от директора на Областна дирекция на Държавен Фонд“Земеделие“ – Варна. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 15/2020 г. по описа на Административен съд- Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на РБ, подадена чрез настоящия съд по реда на чл.229 и сл. от АПК.
21 Административно дело No 295/2019 Закон за корпоративното подоходно облагане КООПЕРАЦИЯ "ГУРКОВО" ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП - СОФИЯ Решение от 24.1.2020г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа неточност в мотивите и диспозитива на Решение № 501 от 05.12.2019г. по адм. д. № 295/2019 г. по описа на Административен съд – Добрич, КАТО навсякъде след израза “Ревизионен акт № Р-03000818005107—091-001/30.01.2019 г., издаден от органи по приходите при ТД на НАП Варна“ ДА СЕ ЧЕТЕ : „поправен с Ревизионен акт за поправка на ревизионен акт № П-03000819036841-003-001/26.02.2019г.“ ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на К Г“, подадена чрез адв.Б.К. –ДАК, за изменение на Решение № 501 от 05.12.2019г. по адм. д. № 295/2019 г. по описа на Административен съд – Добрич, в частта за разноските. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване от страните с касационна жалба, подадена чрез Административен съд - Добрич пред Върховен административен съд на РБ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му.
22 Административно дело No 38/2020 Закон за кадастъра и имотния регистър ИЗИДА ООД ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧ Определение от 24.1.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от ИООД, със седалище град Добрич, ЕИК 834009551, представлявано от М.Д.М., срещу Разрешение за строеж № 160/ 04.09.2018 г., издадено от Главен архитект на Община град Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 38/ 2020 г. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщението пред Върховния административен съд на Р България.
23 Административно дело No 736/2019 Закон за защита на личните данни Т.Н.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА Определение от 27.1.2020г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № 16/ 07.01.2020 г. за насрочване открито съдебно заседание по адм. дело № 736/ 2019 г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Т.Н.Д.,***, подадена чрез адв. Т.Ц. – САК, срещу Писмо изх. № 9400 – 657/ 31.10.2019 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 736/ 2019 г. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщението пред Върховния административен съд на Р България. За отмяната на Разпореждането за открито заседание по делото страните да се уведомят по телефона и на електроните им адреси, ако са налице такива.
24 Административно дело No 754/2019 Закон за защита на личните данни В.К.К. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - СОФИЯ Определение от 27.1.2020г.
ОТМЕНЯ Разпореждане от 13.01.2020г., с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 26.02.2020 год. От 10.30 часа. ПОВДИГА спор за подсъдност по искова молба, уточнена писмено с молба от 06.11. 2019г., от В.К.К. ***, за осъждане на Националната агенция по приходите да й заплати сумата от 1000 лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от неизпълнение на задължението по чл.59,ал.1 ЗЗЛД и чл.32 от Общия регламент относно защита на личните данни /ЕС/ 2016/697 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. /GDPR/. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 754/19г.по описа на АдмС-Добрич. ИЗПРАЩА делото на Върховния административен съд за определяне на подсъдността, ведно с частна жалба от 03.01.2020. Определението не подлежи на обжалване. Определението да съобщи на страните по делото за сведение.
В законна сила на 27.1.2020г.
25 Административно наказателно дело (К) No 770/2019 ЗАНН: Сметна палата СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М.С.П. Определение от 27.1.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на председателя на Сметната палата на Република България, подадена чрез гл. експерт М.А., срещу решение № 132/22.11.2019г. на Районен съд - Балчик, постановено по н.а.х.д. № 234/2019г. ПРЕКРАТЯВА производството по к.адм.дело № 770 по описа за 2019г. на Добричкия административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България с частна жалба в седемдневен срок от получаване на съобщението от страните.
26 Административно дело No 407/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДОБРИЧ Решение от 28.1.2020г.
ОТМЕНЯ по протест на Окръжна прокуратура - Добрич нормите на чл.19а, ал.1 и ал.3; чл.46, ал.1, ал.5 и ал.6; чл.47, ал.1, т.2, ал.3, ал.4 и ал.5; чл.48, ал.1 и ал.3 от Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда, приета с Решение № 14-2 от 27.11.2012 г. на Общински съвет град Добрич, изменяна и допълвана, вкл. и с Наредба за изменение и допълнение на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда, приета с Решение № 7-2 от 26.04.2016 г. на Общински съвет град Добрич. ОСЪЖДА Община град Добрич да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски – държавна такса в размер на 20 /двадесет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
27 Административно дело No 605/2019 Закон за движението по пътищата Х.И.М. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 28.1.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед №851з-68/18.07.2019 г. на Началник сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР гр.Добрич, с която е отказана регистрация на ремарке за лек автомобил „АВОНДАЛ“ с рама №SGAS000AVY000185. ВРЪЩА делото като преписка на Началника на сектор „ПП“ при Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи - Добрич, за ново произнасяне в определения законов срок от постъпване на преписката в администрацията като се съобрази с указанията, дадени в мотивите на настоящия съдебен акт. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Р България - гр. София, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
28 Административно наказателно дело (К) No 757/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.И.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ АЛБЕНА ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ Решение от 28.1.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №122/06.11.2019 г. по АНД № 376/2018 г. по описа на Районен съд гр. Балчик РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.1.2020г.
29 Административно дело No 610/2019 Закон за движението по пътищата ЛАВЕНДЕ ЕООД НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 29.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на „***“ ЕООД, с ЕИК 204594456, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „Опълченска“ 19, представлявано от управителя П.П.П., срещу Заповед № 851з – 66/ 16.07.2019 г. на Началника на Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Добрич за отказ за регистрация на товарен автомобил марка "Нисан Атлеон", с номер на рама по документи № VWANBFTK043416426. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните с връчване на препис от същото.
30 Административно дело No 631/2019 Закон за водите ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ АД ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН" Решение от 29.1.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Водоснабдяване и канализация Добрич" АД, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, бул. „Трети март“ №59, представлявано от Изп. Директор инж. С.К., срещу Акт № 23/26.09.2019 г. за установяване на публично държавно вземане, издаден от Директора на Басейнова дирекция " Черноморски район " с център гр. Варна Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от него по реда на чл. 137 от АПК.
31 Административно дело No 667/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК Решение от 30.1.2020г.
ОБЯВЯВА по протест на Окръжна прокуратура - Добрич НИЩОЖНОСТТА на Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване на общински водопроводи за минерална вода и учредяване на сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Балчик, приета с Решение № 627 от 12.09.2019 г. на Общински съвет Балчик. ОСЪЖДА Община Балчик да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски – държавна такса в размер на 20 /двадесет/ лева за публикация на обявлението за образуваното дело в Държавен вестник. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните. РЕШЕНИЕТО да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
32 Административно наказателно дело (К) No 732/2019 ЗАНН: РДГ АГРОИМПУЛС 2000 ООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ВАРНА Решение от 31.1.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 51 от 01.11.2019 г. по НАХД № 77/ 2019 год. по описа на Районен съд – Тервел. Решението е окончателно.
В законна сила на 31.1.2020г.
33 Административно дело No 744/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.Т.С. НАЧАЛНИК НА РУ НА МВР - КАВАРНА Решение от 31.1.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Т.С. ЗАПОВЕД № 19-0283-000056 от 10.11.2019 г. на началника на Районно управление на МВР – Каварна, Ангел Паянев, с която на жалбоподателя, за нарушаване на чл.150а, ал.1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), е наложена принудителна административна мярка (ПАМ) „прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 190 дни“ и е иззето Свидетелството за регистрация на МПС № 010232050, както и два броя регистрационни табели с номера ТХ 9827 АТ. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
34 Административно наказателно дело (К) No 3/2020 ЗАНН: ИААА И.С.Ц. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 31.1.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 423/ 25.11.2019 г. по НАХД № 1099/ 2019 год. по описа на ДРС. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 31.1.2020г.