Административен съд - Добрич
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.1.2019г. до 31.1.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно наказателно дело (К) No 701/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ АЛБЕНА ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ Р.К. Решение от 31.12.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 152/11.10.2018г., постановено по н.а.х.д. № 197/2018г. по описа на РС – Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
2 Административно наказателно дело (К) No 641/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ЕКОСТРОЙ АД Решение от 2.1.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 145 от 12.09.2018 г. по НАХД № 26/ 2018 год. по описа на Районен съд – Балчик, с което е отменено Наказателно постановление №08-000301/ 146 от 15.06.2017 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр. Добрич, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 08 - 000301/ 146 от 15.06.2017 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр. Добрич. Решението е окончателно.
3 Административно дело No 123/2017 Закон за местните данъци и такси ДАБЪЛ Ю ТУ ТРЕЙДИНГ ЕООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "МДТХСД И БФС" ПРИ ОБЩИНА - БАЛЧИК Решение (второ) от 3.1.2019г.
ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в диспозитива на Решение № 371 от 11.10.2017 г. по адм. д. № 123/2017 г., Административен съд –Добрич, към който ДОБАВЯ следния абзац: „ОТХВЪРЛЯ жалбата на „д.ю.т.т.“ ЕООД в останалата й част.“ РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд – Добрич до Върховния административен съд на РБ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.
4 Административно наказателно дело (К) No 649/2018 ЗАНН: ДИТ КОНЦЕПТ ПРО ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 3.1.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 84/ 30.07.2018 г. по НАХД № 111/ 2018 год. по описа на Районен съд – Каварна. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
5 Административно дело No 557/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители А.П.А. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Решение от 7.1.2019г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо на изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” /ДФЗ/ с изх.№02-080-6500/6050 от 25.07.2018 г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г. ВРЪЩА преписката по заявление на А.П.А. с УИН 0815041371981 за кампания 2014 г. за ново произнасяне от ДФЗ при съобразяване на указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА ДФЗ да заплати на А.П.А. ЕГН ********** *** сумата в размер на 310 лв /триста и десет/, представляваща направени по делото разноски. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
6 Административно наказателно дело (К) No 742/2018 ЗАНН: НАП ИВ КО БГ ЕООД ТД НА НАП - ВАРНА Определение от 7.1.2019г.
ПРЕКРАТЯВАМ производството по КАНД № 742 по описа на Административен съд - Добрич за 2018 г. ПОСТАНОВЯВАМ изпращане на административно дело № 742 по описа за 2018 г., образувано в Административен съд - Добрич, с искане до ВАС на РБ за постановяване изпращането му в съседен административен съд.
7 Административно дело No 589/2018 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община А.А.С. ЕТ КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА Определение от 9.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Т.С., подадена в качеството му на едноличен търговец с фирма ЕТ „АЛТЕОС-А.С.“ с ЕИК 124552307, със седалище и адрес на управление в гр.Добрич, ул.“Тимок“ № 3-Г-12 срещу Заповед № 1145/21.08.2018 г., издадена от кмета на Община Добричка, с която е одобрен Подробен устройствен план – План за застрояване на ПИ 06104.30.20, животновъдна ферма в землището на с.Бранище, община Добричка, за ПСД-склад за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар. ОТМЕНЯ Разпореждане от 02.10.2018 г., с което е конституирана като заинтересована страна по делото М.А.П.. ОТМЕНЯ определение от съдебно заседание, проведено на 18.12.2018 г., с което е даден ход на делото по същество. ОСЪЖДА А.Т.С., в качеството му на едноличен търговец с фирма ЕТ „АЛТЕОС-А.С.“ с ЕИК 124552307, със седалище и адрес на управление в гр.Добрич, ул.“Тимок“ № 3-Г-12, да заплати на кмета на Община Добричка сумата от 300 (триста) лева, представляваща разноски за адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА А.Т.С., в качеството му на едноличен търговец с фирма ЕТ „АЛТЕОС-А.С.“ с ЕИК 124552307, със седалище и адрес на управление в гр.Добрич, ул.“Тимок“ № 3-Г-12 да заплати на „ТАФЧИ“ ЕООД, ЕИК 200313876, със седалище и адрес на управление в гр.Добрич, ул.“Васил Левски“ № 6, представлявано от С.И.С., сумата от 600 (шестстотин) лева представляваща разноски по делото за адвокатско възнаграждение и възнаграждение на вещо лице. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №589/2018г. по описа на Административен съд Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба, подадена в 7 /седем/ дневен срок от съобщаването му на страните, до Върховен административен съд на РБ чрез Административен съд Добрич.
8 Административно дело No 675/2018 чл. 304 АПК Е.2.- В.Н. ЕТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Разпореждане от 9.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх. № 2675/ 08.11.2018 г. на Административен съд – Добрич, подадена от ЕТ „ЕКО 2012 – ВЪЛКО НИКОЛОВ“, ЕИК 202140743, седалище и адрес на управление: с. Поручик Чунчево, ул. „Пета“ № 7, общ. Каварна, област Добрич, универсален правоприемник на ЕТ „ЕКО 2012 – ДОБРИНА НИКОЛОВА, ЕИК 202117011, с правно основание чл. 306 във връзка с чл. 304, ал. 1 АПК за налагане на наказание на основание чл. 306 от АПК на Изпълнителния Директор на ДФ „Земеделие“ за неизпълнение на Решение на АдмС – Добрич № 244 от 22.07.2016 г. по адм. дело № 60/ 2016 г., влязло в сила след постановяване на Решение № 3469/ 21.03.2017 г. по адм. дело № 11881/ 2016 г. на ВАС, т.е. на 21.03.2017 г. Разпореждането подлежи на обжалване пред тричленен състав на Административен съд - Добрич с частна жалба в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните. ПРЕПИС от разпореждането да се връчи на страните по делото.
9 Административно дело No 773/2018 Други дела по ЗОС и ЗДС НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СЪЕДИНЕНИЕ-1943" С. ИЗВОРОВО КМЕТА НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Определение от 9.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 3163/ 28.12.2018 г. от Народно читалище „Съединение – 1943“, с. Изворово, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, ЕИК 000843772, с представляващ Е.Ж.Д., ЕГН **********, подадена чрез Адвокатско дружество „Г. и Георгиева“, представлявано от адв. Ц.Г., срещу Заповед № 1007/ 27.11.2018 г. на Кмета на Община Генерал Тошево. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 773/ 2018 год. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщението пред Върховния административен съд на Република България.
10 Административно дело No 697/2018 ДОПК Х.Т.Х. ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП - ВАРНА Определение от 14.1.2019г.
СЪДЪТ, с оглед стореното изявление от жалбоподателя и на основание чл. 159, т. 8 от АПК във връзка с чл. 155, ал. 1 от АПК, счита, че искането е направено своевременно, по надлежния ред, с оглед на което О П Р Е Д Е Л И: НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 2814/18.11.18 г. по описа на АдмС-Добрич поради оттегляне на същата. ПРЕКРАТЯВА производството по АД 697/2018 г. по описа на АдмС-Добрич.Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7 дневен срок отднес за двете страни.
11 Частно административно дело No 52/2019 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ДАНИС ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Определение от 15.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба вх. № 144/ 15.01.2019 г. на „Данис“ ЕООД, ЕИК 103883510, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, бул. „25 септември“ № 49, представлявано от С.П.М., подадена чрез адв. Н.Ч., ВАК, против Разпореждане за предварително изпълнение на наложената принудителна административна мярка със Заповед за налагане на ПАМ № 309 – ФК/31.12.2018 г. на Началник отдел "Оперативни дейности" гр. Варна, в Главна дирекция "Фискален контрол" при ЦУ на НАП. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването до страните.
12 Административно дело No 655/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Е.Р.Г. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ДОБРИЧ, РУ АЛБЕНА Решение от 17.1.2019г.
ОТМЕНЯ заповед за прилагане на ПАМ № 18-3394-000133 от 05.10.2018 г. на началник РУП към ОДМВР – Добрич, РУ Албена оправомощен със заповед № 357з-815/19.04.2017 г. на директора на ОД на МВР – Добрич, с която на основание чл.171, т.2а, б.а от ЗДвП на Е.Р.Г. е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година. ОСЪЖДА ОД на МВР Добрич да заплати на Е.Р.Г. ЕГН ********** *** сумата от 510 /Петстотин и десет/ лева, сторени по делото съдебно-деловодни разноски. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
13 Административно дело No 634/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Х.Г.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА КРУШАРИ Решение от 18.1.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Х.Г. ***, Заповед № РД-08-373/06.08.2018 г. на кмета на Община Крушари. ОСЪЖДА Община Крушари да плати на Х.Г.Г. ЕГН ********** ***, разноски по делото в размер на 310 (триста и десет) лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
14 Административно дело No 661/2018 Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) Е.А.Ц. КМЕТА ОБЩИНА КРУШАРИ Определение от 21.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.А.Ц., подадена чрез пълномощника й П.Е.Ц., срещу мълчалив отказ на кмета на община Крушари по искане с вх. №РД-20-4997/19.9.2018г. на П.Е.Ц. за издаване на удостоверение за родствени връзки на И.К.. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 661/18г. по описа на Административен съд – Добрич. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес и за двете страни с частна жалба пред ВАС на РБ.
15 Административно дело No 716/2018 Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) М.И.Х. КМЕТА НА СЕЛО КЪПИНОВО Решение от 21.1.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба вх. № 2012/ 03.12.2018 г. на М.И.Х. – ****, ЕГН **********, с постоянен адрес:***, подадена чрез адв. К.П., ДАК, Отказ на Кмета на с. Къпиново за издаване на удостоверение за наследници на ********, роден на *** г. във Великобритания, починал на 08.01.2015 г. в гр. Варна. ВРЪЩА преписката по Заявление вх. № 8/ 29.05.2018 г. на М.И.Х. ***, с което е поискано издаване на удостоверение за наследници на британския гражданин ********, роден на *** г. във Великобритания, починал на 08.01.2015 г. в гр. Варна, за което е издаден акт за смърт № 0048 от 08.01.2015 г., за ново произнасяне. ОПРЕДЕЛЯ едномесечен срок на произнасяне от получаване на преписката. ОСЪЖДА Кметство с. Къпиново, общ. Генерал Тошево, да заплати на М.И.Х. – ****, ЕГН **********, с постоянен адрес:***, съдебно – деловодни разноски по делото в размер на 410 лв. /четиристотин и десет лева/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба, подадена чрез Административен съд - Добрич в 14 - дневен срок от съобщаването му.
16 Административно дело No 60/2019 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ П.И.П., Д.Т.И., А.В.В.,
Т.В.В., В.И.П., З.В.П.,
В.В.Д.К., Т.Д.М., В.Й.В., С.И.Т., Л.Й.К.,
Д.Й.Д.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Определение от 21.1.2019г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 60 по описа на АдмС -Добрич за 2019 год. ИЗПРАЩА делото на Районен съд-гр.Генерал Тошево. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.1.2019г.
17 Административно дело No 660/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Б.М.Р. И.Д.И. НА ДЛЪЖНОСТ НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР - ДОБРИЧ, РУ АЛБЕНА Решение от 22.1.2019г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18 – 3394 – 000127/ 08.08.2018 г. на Началник Група към ОДМВР Добрич, РУ Албена. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните с връчване на препис от същото.
18 Административно дело (К) No 777/2018 Други касационни /ЗСПЗЗ/ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - БАЛЧИК Н.Р.М. Определение от 23.1.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.н.д. № 777/2018г. по описа на АС – Добрич. ВРЪЩА гр.д. № 135/ 2018г. по описа на Районен съд – Балчик за произнасяне по молбата за допълване на решението, като след приключване на производството за допълване и администриране и окомплектоване на евентуално постъпилите по това производство жалби делото да се изпрати на АС - Добрич за произнасяне по същество. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.1.2019г.
19 Административно дело No 5/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.П.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Определение от 23.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на К.П. *** за отвод на състава на съда. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 5 по описа на Добричкия административен съд за 2019г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
20 Административно дело No 51/2019 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.П.Ц. КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА Определение от 23.1.2019г.
ПРЕКРАТЯВА като деловоден номер в деловодната програма АД № 51/2019г. по описа на Административен съд - Добрич. Препис от определението да се изпрати на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване.
21 Административно дело No 484/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ В.Х.П. ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение (второ) от 24.1.2019г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в Решение №546 от 19.12.2018 г., постановено по адм. дело №484/2018 г. по описа на Административен съд гр.Добрич, както следва: 1. Навсякъде в мотивите, където е посочен чл.404, ал.1 т.13 от КТ да се чете чл.404, ал.1, т.12 от КТ; 2. В диспозитива на решението ВМЕСТО „ОТМЕНЯ принудителна административна мярка по чл.404, ал.1 т.1 от КТ ….“ да се чете „ОТМЕНЯ принудителна административна мярка по чл.404, ал.1, т.12 от КТ …“ РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните.
22 Административно дело No 412/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. НИКА ТУР ЕООД,
ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК
НАЧАЛНИКА НА РДНСК СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН Решение от 25.1.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК- 11-Д-01/08.06.2018 на Началника на РО " НСК "- Добрич при РДНСК-СИР. ОСЪЖДА РО " НСК "- Добрич при РДНСК-СИР да заплати на "НИКА ТУР" ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, *** сторените по делото разноски в размер на 624,47 /Шестотин двадесет и четири лева и четиридесет и седем стотинки/ лв. Решението подлежи на касационно обжалване чрез Административен съд - Добрич пред Върховния административен съд на Република България, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
23 Административно дело No 629/2018 ДОПК Х.Т.Х. ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП - ВАРНА Определение от 28.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на адвокат Х.Т.Х. срещу решение № 195 от 20.09.18 г. на директора на ТД на НАП - Варна, с което е потвърдено постановление за налагане на обезпечителни мерси с изх. № 2380/2012/00013/10.8.15г., издадено от публичен изпълнител в Дирекция „Събиране“ при ТД на НАП Варна, сектор „ОСПВ” – Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 629 /2018г. по описа на Административен съд –Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес и за двете страни пред ВАС на РБ.
24 Административно дело No 111/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители И.Д.И. ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Решение от 29.1.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба вх. № 487/ 22.02.2018 г. на И.Д.И., ЕГН **********,***, Отказ за подпомагане по схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“, обективиран в Писмо – уведомление изх. № 94 – 2948/ 08.01.2018 г. на Заместник – министъра на земеделието, храните и горите – д-р *** Д.. ВРЪЩА делото като административна преписка на Министъра на земеделието, храните и горите за ново произнасяне по Заявлението в едномесечен срок, при спазване на указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. ОСЪЖДА Министерство на земеделието, храните и горите да заплати на И.Д.И., ЕГН **********,***, разноски по делото в размер на 1410.00 лв. (хиляда четиристотин и десет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението на страните.
25 Административно наказателно дело (К) No 730/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ АЛБЕНА ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ Д.А.Д. Решение от 31.1.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №177 от 07.11.2018 г., постановено по нахд №261/2018 г. на Районен съд гр. Балчик. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 31.1.2019г.
26 Административно дело No 745/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.А.Г.,
Н.С.К.
НАЧАЛНИКА НА РДНСК СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, ГР. ВАРНА Определение от 31.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба вх. № 3053/ 12.12.2018 г. от П.А.Г. и Н.С.К., и двамата от гр. Генерал Тошево, ул. „Н.Й.В.“ № 14 срещу Заповед № ДК – 10 – СИР - 32/ 08.11.2018 г. на Началника на РОНСК – СИР, с която е прекратено производството поради недопустимост на жалбата им срещу Разрешение за строеж № 056/ 03.09.2018 г. на Главния архитект на община Генерал Тошево, с което се разрешава на И.Д.А. да извърши строително – монтажни работи в съответствие с влязъл в сила ПУП, виза за проектиране и съгласно становище на инженер – конструктор с указания за изпълнението от 2018 г. за строеж от шеста категория, а именно: Плътна ограда с височина до 2.00 метра и дължина до 25.00 метра“ в УПИ ІV – 42, квартал 67 по плана на град Генерал Тошево. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.