ПРОТОКОЛ

 

гр.Добрич, 26.10.2020 г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на двадесет и шести октомври, две хиляди и двадесета година, в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:   СИЛВИЯ САНДЕВА

 

при участието на секретаря ИРЕНА ДИМИТРОВА, сложи на разглеждане докладваното от председателя административно дело 501 по описа за 2020 година.

 

На именното повикване в 14:12 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: „Т.Ш.“ ЕООД, редовно призован, представлява се от АДВОКАТ  А., редовно упълномощен отпреди.

ОТВЕТНИКЪТ: НАЧАЛНИКЪТ НА ОТДЕЛ „ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ“ – ВАРНА В ГД „ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ“ ПРИ ЦУ НА НАП, редовно призован, не се явява, представлява се от СТ. ЮРИСКОНСУЛТ М., редовно упълномощена от днес.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСК. М.: Да се даде ход на делото.

С оглед на редовното призоваване на страните съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

На основание чл. 146 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК

СЪДЪТ ДОКЛАДВА:  Производството по делото е по реда на

145, ал. 1 от АПК, във вр. с чл. 186,  ал.4 от ЗДДС, и е образувано по жалба на „Т.Ш.“ ЕООД срещу ЗНПАМ №214 ФК/13.08.2020г., издадена от началника на отдел „Оперативни дейности“ – Варна в ГД „ФК“ при ЦУ на НАП, с която на жалбоподателя е наложена ПАМ - запечатване на търговски обект – снек - бар барбекю „Шатра“, находящ се в КК Карвуна, местност Иканталъка, община Каварна, област Добрич и забрана за достъп до него да срок от 14 дни на основание чл.186, ал.1 и чл.187, ал.1 от ЗДДС.

В жалбата се излагат подробни съображения за незаконосъобразност на оспорената заповед поради допуснати съществени процесуални нарушения, немотивираност и несъответствие с материалния закон, поради което се иска същата да бъде отменена.

По делото е постъпила административната преписка по издаването на оспорената заповед.

Няма представен писмен отговор по жалбата от страна на ответника.

АДВ. А.: Поддържаме жалбата. Да се приеме представената преписка. Други доказателства няма да сочим. Представям списък на разноските.

ЮРИСК. М.: Оспорваме жалбата. Моля да приемете като доказателства издадено НП и резолюция за освобождаване от административнонаказателна отговорност с отправяне на предупреждение.

АДВ. А.: Считам, че представеното НП е неотносимо, да се приеме, но нека се цени по същество, защото тук преценяваме законосъобразността на заповедта по чл.186 от ЗДДС, а не последвалите я факти.

Неотносима е и представената резолюция. Заради това е резолюция, защото поради маловажния характер на нарушението, то не се счита за обществено опасно. Затова следва да се приеме, че няма извършени други нарушения, независимо от това, че има отправено предупреждение. Нямаме факт, който да установява административно нарушение с влязло в сила по съответния предвиден от закона ред НП. Само НП установява допуснатото и доказано административно нарушение, за да може евентуално да се прилага разпоредбата за повторност, ако това се твърди. След като е преценено, че нарушението е маловажно, то не е такова именно поради този факт.

ЮРИСК. М.: Моля да приемете резолюцията, т.к. е цитирана в заповедта. Няма да соча други доказателства.

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИЛАГА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства: ЗНПАМ №214 ФК/13.08.2020г., издадена от началника на Отдел „ОД“ – Варна в ГД „ФК“ при ЦУ на НАП, АУАН №F 565897/20.08.2020г., ПИП №АА 0360413/12.08.2020г., договор за безвъзмездно ползване от 21.01.2020г., декларация от В.Т. от 12.08.2020г., декларация от лице, работещо по трудово/гражданско правоотношение Милена Евгениева Георгиева от 12.08.2020г., декларация от лице, работещо по трудово/гражданско правоотношение Б. И. Денис от 12.08.2020г., декларация от лице, работещо по трудово/гражданско правоотношение Йордан Николов Ангелов от 12.08.2020г., декларация от лице, работещо по трудово/гражданско правоотношение Виктория Ремонова Генкова от 12.08.2020г., декларация от лице, работещо по трудово/гражданско правоотношение Евгений Георгиев Георгиев от 12.08.2020г., предварителен график за явяването/неявяването на работа за месец август в ресторант Голф коуст, копие от дневен отчет, опис на паричните средства в касата към момента на започване на проверката към ПИП сер. АА №0360413 от 12.05.2020г., копие на касов бон 11 листа, справка актуално състояние на всички действащи трудови договори към 12.08.2020г. в „Т.Ш.“ ЕООД, заповед №ЗЦУ-ОПР-1617.05.2019г. на главния секретар на НАП.

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като писмени доказателства по делото днес представените от процесуалния представител на ответника заверени копия на НП №541840-F565897/14.10.2020г. и резолюция за освобождаване от административнонаказателна отговорност с отправяне на предупреждение №465006-F506330/24.09.2019г.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа и правна страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

АДВ. А.: От името на доверителя ми моля да постановите решение, с което да отмените обжалваната ЗНПАМ, т.к. считаме, че същата не е издадена в съответствие с изискванията на закона и не са налице материалноправните предпоставки за налагане на такава мярка по причините, които съм разисквал и поддържам подробно с жалбата, с която е сезиран настоящият съд.

Считам, че мотивите за налагане на ПАМ за срока, който е приет от органа по приходите, са напълно в разрез със закона и даже твърдя и поддържам, че те не са в интерес на фиска, защото дори да е извършено такова нарушение, лишаването на доверителя ми от възможност да работи го лишава и от възможност да обслужва своите задължения, в това число и публичноправните.  

По отношение на представените днес доказателства считам ,че  същите не са относими към правния спор, но доколкото са приети като такива изразявам следното становище:

Целта на ПАМ, според закона, би трябвало да бъде предотвратяване на възможността за извършване на следващи такива нарушения. Освен това законът има изрична разпоредба, която предвижда, че ако НП за извършеното нарушение бъде издадено и бъде платено от жалбоподателя, независимо от това дали то се обжалва или не, ПАМ не се прилага.

В настоящия случай, както се вижда от представеното доказателство, то е съставено едва на 14.10.20 г., едва преди няколко дни, като доверителят ми не е уведомен и НП не му е връчено, за да може за него да тече евентуално срока за обжалване или евентуално да заплати определената му от органите по приходите санкция. 

С това искам да кажа, че органът по приходите злоупотребява с възможността си да налага ПАМ, при това за такъв дълъг срок, а самият той не е в състояние в продължение на два месеца да издаде НП, с което да постигне истинската цел, която би следвало да преследва ЗДДС, респективно ЗАНН, а това е извършителят да бъде наказан за извършеното от него деяние, ако се докаже неговата съставомерност.

На последно място, цитираното в заповедта доказателство -  резолюция за освобождаване от административнонаказателна отговорност с отправяне на предупреждение, всъщност не следва да бъде вземана предвид, т.к. както се установява от самата нея, е установено, че предполагаемото административно  нарушение съставлява маловажен случай по смисъла на чл.28а от ЗАНН. Следователно, дори да е установено посоченото в резолюцията административно нарушение, самият административнонаказващ орган е счел, че то не представлява такова поради неговата маловажност.

Същите последици настъпват и по смисъла на чл.9 от НК, където все пак става дума за престъпление и тогава законът казва, че макар и формално деянието да покрива признаците на престъплението, описано в съответната правна норма, то е несъставомерно поради своята ниска или липсваща степен на обществена опасност и се приема еднозначно в теорията, че това не е престъпление.

Следователно, ако едно наказателно производство и едно административно производство е прекратено поради обществената неопасност на деянието, не можем да говорим за извършване изобщо на престъпление, а в нашия случай административно нарушение. Затова мотивите на органа по приходите, за да наложи заповедта, се установяват като неоснователни, защото няма повторност на деянието.

В този смисъл Ви моля да постановите решение, с което да отмените изцяло заповедта, с която на доверителя ми са наложени ПАМ и да му присъдите направените по делото разноски съобразно представените доказателства.

ЮРИСК. М.: Моля да потвърдите ЗНПАМ като правилна и законосъобразна, т.к. имаме доказано нарушение на извършена контролна покупка на стойност 24.5 лв., неиздаване на фискална касова бележка и съгласно чл.186, ал. 1 от ЗДДС административният орган действа в условията на обвързана компетентност.

По отношение на това да не се цени издаденото НП, считам, че е относимо към настоящия спор, т.к. органът е издал вече НП и то може да бъде платено. Установи се, че в заповедта няма предварително изпълнение, така че в 15 - дневен срок от влизане в сила на заповедта ще бъде изпълнена мярката, но дотогава може да се плати НП. Моля и за юрисконсултско възнаграждение.

СЪДЪТ ПРИЛАГА по делото представения от процесуалния представител на жалбоподателя списък на разноските, ведно с приложената към него фактура №2000000532/20.08.2020 г. и извлечение за превод на сума чрез ПОС – терминал от 21.08.2020 г.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законния срок.

Заседанието приключи в 14:27 часа.                    

Протоколът е изготвен на 27.10.2020 година.

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

                                              СЕКРЕТАР: