П Р О Т О К О Л

гр.Добрич, 28.10.2020 година.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание, на двадесет и осми октомври, две хиляди и двадесета година, в състав:

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т. МИЛЕВА

 

При участието на секретаря МАРИЯ МИХАЛЕВА, сложи за разглеждане, докладваното от председателя, Административно дело № 486, по описа за 2020 година.

 

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Т.Н.Д.,***, редовно призована, не се явява, не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА – ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА, редовно призован, не се представлява.

 

по хода на делото

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, подари което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ на основание чл.146 ГПК във връзка с чл.144 АПК докладва делото:

Постъпила е жалба от Т.Н.Д.,***, подадена чрез адвокат Т.Ц. – САК, на основание чл.39, ал.1 от Закона за защита на личните данни, във връзка с чл.79, във връзка с чл.17 от регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

В жалбата се сочи, че се обжалва в срок, Писмо изх.№66-00-517/20.08.20г. на Агенция по вписванията, с което е оставено без уважение искането на жалбоподателката за заличаване на личните ѝ данни, съдържащи се в публикувания дружествен договор по партидата на „ДЖИ ДИ ПИ МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ“ ООД, раздел „Актуален учредителен акт“ в Търговския регистър и в регистъра на ЮЛНЦ.

Излагат се доводи, че Т.Д. е подала заявление с вх.№66-00-517/04.08.2020г. за изтриване на лични данни, до Агенция по вписванията, в качеството ѝ на администратор на лични данни. В заявлението си, жалбоподателката е посочила, че в публикувания дружествен договор на дружеството са публично достъпни личните данни на всички съдружници, имена, ЕГН, номер на лична карта, дата на издаване и дата на валидност, както и постоянен адрес и подпис. Счита че, не е налице законово основание администраторът да обработва личните ѝ данни, чрез публикуването им до неограничен кръг от хора, което създава у нея безпокойство и опасност за личната ѝ неприкосновеност, тъй като е възможно трети, недобросъвестни лица да използват личните ѝ данни за противозаконни цели. В обжалваното писмо Агенцията посочва, че при вписване на дружеството в регистъра, не бил представени екземпляр от дружествения договор със заличени лични данни, поради тази причина представеният дружествен договор бил единственият с който Агенцията е разполагала и била длъжна, по закон, да го публикува по начина, по който бил представен. Счита, че правото за изтриване, в случая не е било приложимо за жалбоподателката, а е съществувала правната възможност за нея да подаде заявление Г1, с което да представи екземпляр от дружествения договор на дружеството, със заличени лични данни в него и да заплати държавна такса, за да бъде уважено заявлението Г1. В жалбата се релевират подробни доводи, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета. Сочи се, че Агенция по вписванията, при подаване на заявлението, не е дала указание на заявителя, за предоставяне екземпляр от дружествения договор със заличени лични данни. Излагат се съображения, че е налице законово задължение за Агенцията да обяви акта, без информация, представляваща лични данни, а не както се твърди в процесното писмо, че няма задължение за заличаване на личните данни. Самата Агенция е предвидила ред и начин за физическите лица да упражняват правото си на изтриване и да поискат техни лични данни да бъдат заличени, който ред и начин е различен от този за юридическите лица с нестопанска цел и не става ясно за жалбоподателката, защо Агенция по вписванията отхвърля искането на жалбоподателката, за изтриване на личните ѝ данни и я препраща към ЗТРРЮЛНЦ, да подаде заявление Г1 и да заплати държавна такса. Твърди се, че е налице противоправно поведение на Агенция по вписванията, с което заблуждава субектите на данни. Излагат се подробни съображения в тази насока. Твърди се, че е налице противоречие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета и се излагат подробни доводи за това. Сочи се, че администраторът на лични данни незаконосъобразно иска заплащане на държавна такса от жалбоподателката.

Моли да се уважи процесната жалба, като основателна и да се задължи Агенцията по вписванията да заличи от Търговския регистър, личните данни на Т.Н.Д., в качеството ѝ на съдружник в „ДЖИ ДИ ПИ МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ“ ООД, съдържащи се в публикувания дружествен договор, по партидата на дружеството.

На основание чл.38, ал.2 от Закона за адвокатурата моли, в полза на адвокат Т.Ц.Ц. – САК, да бъдат присъдени разноски в размер на сумата от 500 лева, представляваща минималното адвокатско възнаграждение за водене на административно дело, без определен материален интерес, съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Моли се за присъждане на сторените по делото разноски.

Възразява се за прекомерност на претендираното юрисконсултско възнаграждение.

Представени са писмени доказателства.

СЪДЪТ по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИЛАГА, като писмени доказателства по делото: Писмо изх.№66-00-517/20.08.2020г. АВ; Заявление вх.рег.№66-00-517/04.08.2020г.; Електронни разпечатки от интернет страницата на Агенция по вписванията; Политика за защита на личните данни – обща рамка; Политика за защита на личните данни относно Търговския регистър и РЮЛНЦ; Указания №20200810133833/11.08.2020г.; Насоки на работната група по чл.29 (сега Европейски комитет по защита на данните) относно съгласието, в съответствие с Регламент 2016/679; Пълномощно; Договор за безплатна правна помощ; Списък по чл.80 ГПК.

СЪДЪТ докладва – Постъпила е Молба вх.№2472/09.10.2020г., подадена от юрисконсулт в Агенция по вписванията, с която се представят доказателства.

СЪДЪТ по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИЛАГА, като писмени доказателства по делото: Заявление вх.рег.№66-00-517/04.08.2020г., подадено от Т.Н.Д.; Писмо изх. рег.№66-00-517/20.08.2020г.; Обратна разписка; Справка относно извършена проверка по връчване на писмото.

СЪДЪТ докладва – По делото, с вх.№2613 от 22.10.2020г. са постъпили писмени бележки, от Агенция по вписванията, където се моли да се отхвърли жалбата на Т.Н.Д., срещу Писмо изх.№66-00-517/20.08.2020г., като неоснователна и недоказана, като се излагат подробни съображения. Представят се заверен препис от пълномощно и методически указания за работа на длъжностните лица по регистрацията.

СЪДЪТ по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИЛАГА, като писмени доказателства по делото: Писмо вх.№2613/21.10.2020г.; Заверен препис от пълномощно и Методически указания за работа на длъжностните лица по регистрацията.

СЪДЪТ докладва – По делото е постъпила Молба, с вх.№2642/26.10.2020г., подадена от Т.Н.Д., чрез адвокат Т.Ц. – САК. В същата се изразяват съображения, относно дадените, с Разпореждане №952/28.09.2020г. на съда указания, на основание чл.170, ал.2 АПК, като се посочва, че макар в настоящия случай администраторът да е държавен орган, неговите актове, в случаите на упражняване на права от субектите на данни не следва да се разглеждат, като индивидуални, общи или нормативни актове, по смисъла на АПК, поради което се счита, че неправилно съдът е квалифицирал отказът на Агенция по вписванията, като административен акт и сочи, че за жалбоподателката не е налице задължение за изпълнение на указанията, дадени с разпореждането. Като се обръща внимание на съда, че с депозираната жалба не се оспорва отказът на Агенция по вписванията, като акт по смисъла на АПК, тъй като същият няма характер, като такъв. Оспорва се това, че е нарушено правото на жалбоподателката да бъдат изтрити личните ѝ данни, съдържащи се в дружествения договор на „ДЖИ ДИ ПИ МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ“ ООД и Агенция по вписванията неоснователно е отказала да одобри искането на жалбоподателката. Отново се излагат подробни съображения по предмета на спора, които повтарят изложените в жалбата.

Иска се от съда да установи, че:

I. Агенция по вписванията е извършила незаконосъобразно обработване на лични данни на Т.Н.Д., съдържащи се в електронен формат в дружествения договор на „Джи Ди Пи Мениджмънт консултинг" ООД чрез обявяването им в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на дружеството, раздел „Актуален учредителен акт" в нарушение на чл. 2, ад. 2 от ЗТРРЮЛНЦ;

II. Агенция по вписванията незаконосъобразно обработва личните данни на Т.Н.Д., съдържащи се в електронен формат в дружествения договор на „ДЖИ ДИ ПИ МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ“ ООД, чрез обявяването им в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на дружеството, раздел „Актуален учредителен акт“ на основание чл.13, ал.9 ЗТРРЮЛНЦ, в противоречие с Регламент (ЕС) 2016/679;

III.    Агенция по вписванията е извършила нарушение на чл.17, §.1 от Регламент (ЕС) 2016/679, като не е разгледала по същество упражненото от Т.Н.Д. право на изтриване на личните ѝ данни, съдържащи се в електронен формат в обявения дружествения договор на „ДЖИ ДИ ПИ МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ“ ООД по партидата на дружеството, раздел „Актуален учредителен акт“;

IV. Агенция по вписванията е извършила нарушение на чл.12, §.5 от Регламент (ЕС) 2016/679, като незаконосъобразно изисква от жалбоподателката държавна такса за разглеждане на искане за изтриване на лични данни;

В условия на евентуалност, ако прецени съдът, че не е налице нарушение относно обработването личните данни въз основа на чл.13, ал.9 ЗТРРЮЛНЦ, моли:

V. Да се установи, че Агенция по вписванията е извършила нарушение на чл.7, §.3 от Регламент (ЕС) 2016/679, като не е разгледала и уважила оттегленото съгласие от Т.Н.Д. личните ѝ данни, съдържащи се в електронен формат в дружествения договор на „ДЖИ ДИ ПИ МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ“ ООД да бъдат обявени до неограничен кръг от хора.

В заключение, моли:

VI. Да се задължи Агенция по вписванията, към Министъра на правосъдието, представлявано от изпълнителния директор Габриела Козарева да изтрие/заличи личните данни на Т.Н.Д. с ЕГН **********, в качеството ѝ на съдружник на „ДЖИ ДИ ПИ МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ“ ООД с ЕИК 206044653, съдържащи се в публикувания дружествен договор по партидата на Дружеството при спазване на принципа по чл.5, подт.„в" от Регламент (ЕС) 2016/679 за свеждане на данните до минимум.

Ако се прецени, че е необходимо да бъде сезиран съдът на Европейския съюз относно тълкуване на цитираните по-горе разпоредби от правото на ЕС (чл.4, подт.11, чл.5, §.1, б.„в“, чл.7, §.1-4, чл.12, §.1 и 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл.14, §.1, букви „а" и „г" от Директива (ЕС) 2017/1132 на Европейския парламент и на Съвета от 14.06.2017г., относно някои аспекти на дружественото), което би било от значение за правилното решаване на делото, се моли, на основание чл.144 АПК, във връзка с чл.628 и сл. ГПК да се спре настоящото производство и да се отправи преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз за тълкуване на нормите и правото на ЕС.

Прилага молба за отправяне на преюдициално запитване.

Моли да бъдат присъдени всички разноски по делото и прилага доказателства.

СЪДЪТ по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИЛАГА, като писмени доказателства по делото: Отказ с изх.№20200624180952-2/30.06.2020г.; Определение №8572/01.07.2020г., по АД №5343/2020г. на ВАС; Молба за отправяне на преюдициално запитване.

СЪДЪТ докладва – По делото са постъпили писмени бележки с вх.№2662/28.10.2020г., подадени от Агенция по вписванията, с които изразяват становище, че жалбата е неоснователна и отново представят доказателствата, които по-горе вече са приети по делото.

СЪДЪТ, с оглед постъпилата молба от Т.Н.Д. с вх.№2642/26.10.2020г. и с оглед направеното искане за преюдициално запитване намира, че следва да изпрати молбата на ответника, който да се запознае с изложеното в нея, както и с молбата за отправяне на преюдициално запитване до съда на Европейския съюз, като да заяви изрично своето писмено становище по молбите, като

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответника, в 14-дневен срок от получаване на съобщението за настоящото определение, да изрази становище по молбите от Т.Н.Д. с вх.№2642/26.10.2020г. и по молбата за отправяне на преюдициално запитване до съда на Европейския съюз.

СЪДЪТ, след становище от страна на ответника, в следващо съдебно заседание, ще се произнесе по направеното искане за отправяне на преюдициално запитване до съда на Европейския съюз.

СЪДЪТ с оглед изясняване на спора, от фактическа и правна страна, намира че следва да отложи настоящото производство, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 09.12.2020 година, от 14:30 часа, за които дата и час, страните се считат редовно уведомени.

Да се уведоми ответника за определението на съда.

ДЕЛОТО приключи в 14:29 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 29.10.2020 година.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

СЕКРЕТАР: