П Р О Т О К О Л

гр.Добрич, 28.10.2020 година.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание, на двадесет и осми октомври, две хиляди и двадесета година, в състав:

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

При участието на секретаря МАРИЯ МИХАЛЕВА, сложи за разглеждане, докладваното от председателя, Административно дело № 480, по описа за 2020 година.

 

На именното повикване в 14:10 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Х.П.И.,***, редовно призован, не се явява, представлява се от АДВ.Г.И., редовно упълномощен и приет от съда от днес.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ – ДОБРИЧ, редовно призован, не се представлява.

 

по хода на делото

АДВ.И.: Моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счете, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, подари което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ на основание чл.146 ГПК във връзка с чл.144 АПК докладва делото:

Постъпила е жалба от Х.П.И.,***, подадена чрез адвокат Г.И., срещу Решение №19/24.07.2020г. на директора на ТПНОИ-Добрич, с което решение е отхвърлена жалбата на Х.И. срещу Разпореждане от 07.05.2020г. на ръководителя на ПО при ТПНОИ-Добрич, с което разпореждане е отказано отпускането на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.

В жалбата се сочи, че жалбоподателят не е доволен от постановеното решение. Посочва, че пенсионният орган неоснователно не му е зачел вписвания в трудовата книжка, за периода 12.01.1978-31.12.1985г., а именно 7 години, 11 месеца и 18 дни, като втора категория труд. През този период същият е изпълнявал длъжността шофьор в селското стопанство, в бригада с.Росица, към ТПК „Ленин“, гр.Генерал Тошево. На основание т.52б, раздел втори от отменения Правилник за категоризиране на труда при пенсиониране, се сочи, че като работник в селското стопанство на длъжност „шофьор“ следва да му бъде признат този стаж, като втора категория и заедно с останалия му признат стаж от втора категория, а именно 8 години, 1 месец и 25 дни се събира законно изискваният стаж за пенсия за осигурителен стаж и възраст, съгласно чл.69б, ал.2 КСО.

Моли се да се отмени решението и да се върне преписката на пенсионния орган за произнасяне, съобразно указанията на съда за тълкуване и прилагане на закона.

Представят се доказателства и са направени искания по доказателствата.

АДВ.И.: Поддържам жалбата, така както е подадена. Моля да приемете представените писмени доказателства.

СЪДЪТ по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИЛАГА, като писмени доказателства по делото: Решение №19/24.07.2020г. на директора на ТПНОИ - Добрич; Копие на трудова книжка на Х.П.И.; Заявление вх.№2113-24-60/15.01.2020г. в ТПНОИ-Добрич; Опис на осигурителен стаж от 30.04.2020г.; Удостоверение Обр.15 с №5509-18-246/ 31.01.2020г.; Декларация от 02.03.2020г.; Удостоверение УП-2 с изх.№172/30.05.2011г., издадено от Птицекланица АД Добрич; Уведомително писмо №173/30.05.2011г. на синдика на Птицекланица АД Добрич; Удостоверение Обр. УП-2 с изх.№1101/ 02.04.2020г. на Грувър ЕООД Варна; Уведомително писмо №2113-24-60-11/07.04.2020г.; Уведомително писмо №5512-18-565/07.04.2020г. на началник отдел ООА при ТП на НОИ Силистра; Писмо №2113-24-60-7/30.03.2020г. на ръководител ПО при ТПНОИ-Добрич Част от трудова книжка - стр.10, 11; Писмо №2113-24-60-8/30.03.2020г. на ръководител ПО при ТПНОИ - Добрич и обратни разписки; Справка от Персонален регистър; Заявление вх.№2124-24-6/15.01.20г. в ТПНОИ-Добрич; Разпореждане №**********/07.05.2020г.; Опис на върнатите документи от 08.06.2020г.; Жалба срещу разпореждане №**********/07.05.2020г.; Решение №19/24.07.2020г. на директора на ТП на НОИ Добрич; Обратна разписка.

АДВ.И.: Поддържам направените искания за експертиза и свидетели. След разговор с моя доверител, с цел ползване от вещото лице, той ми посочи точно автомобилът, който е управлявал, номера му и ремаркето, това са: Зил 130 с рег.№ТХ 5675 - 6 тонен и ремарке с рег.№ТХЕ 0513 - 5 тонно.

Моля да допуснете двама свидетели, при водене.

СЪДЪТ по направените доказателствени искания в жалбата, намира същите за допустими и относими към спора, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА в режим на водене двама свидетели на жалбоподателя, в следващо съдебно заседание.

ДОПУСКА изготвянето на съдебно – икономическа експертиза, със задача за вещото лице, след като се запознае с материалите по делото, снабди се с ведомости за заплати и други първични документи от ТПК „Ленин“ гр.Генерал Тошево, или евентуално от архивохранилището в гр.Силистра, да даде заключение по следните въпроси:

1.      За периода 12.01.1978-31.12.1985, какви са заеманите от жалбоподателя длъжности, по месеци, като извърши проверка на ведомостите за заплати на трудовата книжка и на удостоверенията за категоризация на труда?

2.     Като има предвид данните от удостоверенията издадени от ТПК „Ленин“ гр.Генерал Тошево, за характера на дейността на предприятието – работодател, какъв по размер и категория трудов и осигурителен стаж би следвало да бъде зачетен, за процесния период?

3.     Да се установи в каква бригада е работил в този период жалбоподателя. Дали е получавал допълнителни средства за вредни условия на труд, както и дали му се е полагал допълнителен платен годишен отпуск за тези условия.

4.     При условие, че бъде зачетен трудовият стаж през процесния период, като такъв от втора категория труд и се прибави към останалия трудов стаж, жалбоподателят ще отговаря ли на условията за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, при условията на чл.68 и чл.69, ал.2 КСО?

НАЗНАЧАВА за вещо лице по експертизата ДАРИНА ДИМИТРОВА ДОЙЧЕВА, при депозит в размер на 150 лева, вносими от жалбоподателя, в седемдневен срок от днес.

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 09.12.2020 година, от 14:10 часа, за които дата и час, страните се считат редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице, при внесен депозит.

ДЕЛОТО приключи в 14:18 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 29.10.2020 година.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

СЕКРЕТАР: