ПРОТОКОЛ

 

гр.Добрич, 26.10.2020 г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на  двадесет и шести октомври, две хиляди и двадесета година, в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:   СИЛВИЯ САНДЕВА

 

при участието на секретаря ИРЕНА ДИМИТРОВА, сложи на разглеждане докладваното от председателя административно дело №473 по описа за 2020 година.

 

На именно повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: ОБЩИНА ШАБЛА редовно призована, представлява се от кмета на общината М.Ж..

ОТВЕТНИКЪТ: ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“, редовно призован, не се явява, не се представлява.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ ДОКЛАДВА: Постъпила е молба от процесуалния представител на ответника с вх. №2640/26.10.2020 г., с която заявява, че поради служебна ангажираност не може да вземе участие в открито съдебно заседание, но не възразява да бъде даден ход на делото в негово отсъствие, в случай че не са налице процесуални пречки за това. Оспорва жалбата като неоснователна и в случай че жалбоподателят има доказателствени искания и/или представи нови доказателства, моли да му бъде дадена възможност да вземе становище по тях в следващо съдебно заседание.

В случай че съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, моли за отхвърляне на жалбата и присъждане на юрисконсултско възнаграждение в минимален размер, като същевременно прави възражение за прекомерност на претендирания адвокатски хонорар.

                   ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Да се даде ход на делото.

С оглед на редовното призоваване на страните и предвид горецитираната молба, съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

На основание чл. 146 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК

СЪДЪТ ДОКЛАДВА:  Производството по делото е по реда на чл.145, ал. 1 от АПК, във вр. с чл.73 от ЗУСЕСИФ и е образувано по жалба на община Шабла срещу  решение за частично съгласуване на проведена обществена поръчка и налагане на финансова корекция № 07-0800/3999 от 03.08.2020г. на изп. директор на ДФ „Земеделие“ и ръководител на управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2010г.

В жалбата се излагат подробни съображения за незаконосъобразност на оспорения акт поради допуснати съществени процесуални нарушения и неправилно приложение на материалния закон, поради което се иска същият да бъде отменен.

Отправено е и искане за присъждане на направените разноски по делото.

Към жалбата са приложени писмени документи, подробно описани в приложението към нея.  

С писмо вх. №2337 от 30.09.2020 г. жалбоподателят е представил допълнителни писмени доказателства, подробно описани в придружителното писмо.

С придружително писмо  вх. № 2476 от 12.10.2020 г. е представена административната преписка по издаването на оспорения акт.

Няма представен писмен отговор по жалбата от страна  на ответника.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Поддържам жалбата. Моля да се приемат представените по делото доказателства от наша страна и от страна на органа. Няма да сочим други.

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИЛАГА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства: приложение № 1 - Административен договор от 23.05.2019г.; приложение № 2 - Описание на дейностите по проекта;  приложение № 3 - Уведомително писмо № ПК 155; приложение № 4 - Отговор по чл. 73, ал. 2 от ЗУСЕСИФ от 20.07.2020 г.; приложение № 6 - Разрешение за строеж № 35 от 30.09.2016 г., ведно със Заявление с вх. № Вх. К-1363-4/25.06.2020 г. и Заповед № 1 от 26.06.2020 г. на Главния архитект на община Шабла; приложение № 7 - Документацията за поръчка с предмет „Строителен надзор за изпълнение на проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Шабла, община Шабла", финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.; приложение № 8 - Технически спецификации от документацията за проведена процедура „публично състезание" за избор на изпълнител на поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи в изпълнение на проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Шабла,"община Шабла", финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г." (открита с Решение № РД-04-466 от 20.09.2019 г.; приложение № 9 - Документ за платена държавна такса; приложение № 10 - Препис от настоящата жалба за органа, издал акта; оригинал на жалба с вх. № 07-0800/39953#2 от 17.08.2020г., ведно с приложенията към нея; обява за обществена поръчка; документация за участие в събиране на оферти с обява по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП; заповед за назначаване на комисия за разглеждане и оценка на оферти от 04.10.2019г.; оферта от „Булстрой надзор" ЕООД, ведно с опис на представените документи; удостоверение за въвеждане в експлоатация № 58/29.09.2017г.; удостоверение за въвеждане в експлоатация № 78/10.12.2017г.; разрешение за ползване №СТ-05-1303/05.11.2018г.; удостоверение за въвеждане в експлоатация № 13/24.10.2018г.; удостоверение за въвеждане в експлоатация № 02/26.11.2018г.; удостоверение за въвеждане в експлоатация № 18/05.12.2018г.; удостоверение за въвеждане в експлоатация № 8/11.01.2019г.; договор №Д-37/18.03.2020г. за възлагане на обществена поръчка за строителен надзор; предложение за изпълнение на поръчката; ценово предложение; разрешение за строеж № 35 от 30.09.2016 г.; списък на планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки, независимо от източника на финансиране; съобщение за допусната техническа грешка; заповед № 1 от 26.06.20 г.; списък на услугите по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП; разрешение за ползване №ДК-07-Д-24 от 23.08.2019г.; разрешение за ползване №СТ-05-1303 от 05.11.2018г.; уведомително писмо с изх. № 01-0800/1819 от 14.07.2020г., ведно с отговор от Община Шабла; Решение за частично съгласуване на проведена обществена поръчка и налагане на финансова корекция с изх. № 07-0800/3999 от 03.08.2020г., ведно с разпечатка от ИСУН за дата на изпращането му до адресата - Община Шабла на 05.06.2020г.

ПРИЕМА И ПРИЛАГА представените с писмо вх. №2337 от 30.09.2020г. писмени доказателства: комплексен доклад, изготвен от „Жилфонд - Инвест“ ЕООД, гр. Добрич, допълнение към комплексен доклад №СН-03-426/25.06.2020г., становище от РС ПБЗН – Шабла с рег. №723200-8/25.06.2020 г. и генерален план за организация на движението на гр. Шабла.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа и правна страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Моля да уважите подадената от нас жалба по съображенията, изложени в нея, и да отмените изцяло решението за определяне и налагане на финансовата корекция. Считаме, че същото е неправилно поради нарушение на материалния закон и е  необосновано.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законния срок.


 

 

Заседанието приключи в 14:12 часа.                    

Протоколът е изготвен на 27.10.2020 година.

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

                                              СЕКРЕТАР: