П Р О Т О К О Л

гр.Добрич, 28.10.2020 година.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание, на двадесет и осми октомври, две хиляди и двадесета година, в състав:

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

При участието на секретаря МАРИЯ МИХАЛЕВА и прокурора ДИМИТЪР ДИМИТРОВ, сложи за разглеждане, Административно дело № 472, по описа за 2020 година, докладвано от Председателя.

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ – К.Т. *** Тошево, редовно призован, не се явява, представлява се от АДВ.Т.Ч., редовно упълномощен и приет от съда от днес.

ОТВЕТНИКЪТ - ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ДОБРИЧ, редовно призован, представлява се от ГЛ.ЮРИСК.МАКСИМ ЖЕЛЕВ, редовно упълномощен и приет от съда от днес.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ДОБРИЧ се представлява от ПРОКУРОР ДИМИТЪР ДИМИТРОВ.

 

по хода на делото

АДВ.Ч.: Моля да се даде ход на делото.

ЮРИСК.ЖЕЛЕВ: Моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счете, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, подари което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ на основание чл.146 ГПК във връзка с чл.144 АПК докладва делото:

Постъпила е искова молба от К.Т. *** Тошево, подадена чрез адвокат Т.Ч., срещу Областна дирекция на МВР – Добрич, с правно основание чл.1, ал.1 ЗОДОВ и с цена на иска 300 лева, представляващи имуществени вреди и законната лихва за забава върху сумата, от датата на влизане в сила на съдебния акт.

В исковата молба се сочи, че срещу К.Т. е било издадено НП №17-1717-000203/15.11.2017г. на Началник на сектор към ОДМВР – Добрич, с което за извършено нарушение на чл.638, ал.3 КЗ му е наложено административно наказание „глоба“, в размер на 400 лева. Наказателното постановление е обжалвано от пред Районен съд – Добрич, който с Решение №100/13.03.18г. по нахд №41/2018г. е отменил процесното НП. В производството пред районния съд ищецът е бил защитаван от адвокат, за чиято правна помощ и съдействие е заплатил сумата от 300 лева. Твърди се, че необходимостта от заплащане на адвокатски хонорар, възниква именно поради нуждата да се защити ищецът от незаконосъобразно издадения акт, т.е. тези имуществени вреди са в пряка причинно-следствена връзка с воденото срещу него производство, поради което и се счита, че на основание чл.4 ЗОДОВ, ОДМВР  - Добрич дължи обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането, независимо от това, дали са причинени виновно от длъжностното лице.

С оглед на горното се моли да се постанови решение, с което да се осъди ОДМВР - Добрич да заплати сумата от 300 лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди, а именно заплатено адвокатско възнаграждение за защита по нахд №41/2018г. на РС-Добрич, ведно със законната лихва за забава върху тази сума, считано от 04.04.2018г. до окончателното ѝ изплащане.

Моли се и за присъждане на разноски по настоящото производство.

СЪДЪТ е изискал по делото представяне на нахд №41/2018г. на Районен съд – Добрич.

АДВ.Ч.: Поддържаме исковата молба.

ЮРИСК.ЖЕЛЕВ: Оспорвам исковата молба. Считам, че е неоснователна.

СЪДЪТ по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИЛАГА, като писмени доказателства по делото: Решение №100/13.03.2018г. по нахд №41/2018г. на РС-Добрич; Договор за правна защита и съдействие №24216.

ПРИЕМА И ПРИЛАГА към делото: н.а.х.д.№41/2018г. по описа на Районен съд – Добрич.

АДВ.Ч.: Нямаме други искания по доказателствата.

ЮРИСК.ЖЕЛЕВ: Тъй като има приложен договор за правна защита, което е било към нахд. Тъй като е доста размазана едната част, моля да бъде предоставен кочана, от където е откъснат този договор, за да се види и хронология или да не е по повод на това дело да е измислено.

АДВ.Ч.: Възразявам на такова искане. Смятам, че е безпредметно. Екземплярът, с който аз разполагам е с малко по-голям контраст и тук си личат данните. Личат си номера на кочана и другите данни. Няма основание за съмнение относно авторството или евентуално за подправяне на документа.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по доказателствата. Нямам и възражения по направеното искане.

СЪДЪТ, с оглед направеното оспорване, следва да уважи направеното искане на ответника, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА процесуалният представител на ищеца, за следващо съдебно заседание, да представи за справка, кочана, от който е представен Договор за правна защита и съдействие №24216.

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 09.12.2020 година, от 14:00 часа, за които дата и час страните се считат редовно уведомени.

Да се изпрати призовка до Окръжна прокуратура - Добрич.

ДЕЛОТО приключи в 14:09 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 28.10.2020 година.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

СЕКРЕТАР: