П Р О Т О К О Л

 

гр.Добрич, 12.10.2020 година.

 

 

    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание, на дванадесети октомври, две хиляди и двадесета  година, І състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

 

    При участието на секретаря ВЕСЕЛИНА САНДЕВА сложи за разглеждане АДМ. ДЕЛО № 464 по описа за 2020 година, докладвано от председателя.

               На именното повикване в 11:30 часа  се явиха

 

           ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „****“ АД ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ Н.П.И. – редовно призован, представлява се от АДВ. М.П., редовно упълномощен.

           ОТВЕТНИКЪТ – КМЕТ НА ОБЩИНА КАВАРНА – редовно призован, не се явява, представлява се от  ЮРИСК. ****, редовно упълномощена.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

АДВ. П. - Да се даде ход на делото

ЮРИСК. **** - Да се даде ход на делото

 СЪДЪТ, на основание чл. 142, ал. 1 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл. 146, ал. 1 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК, докладва: Производството по делото е образувано по жалба на „****“ АД, представлявано от Н.И., подадена чрез адв. М.П., срещу Заповед № 766/20.08.20 г. на Кмета на Община Каварна.

С жалбата се настоява, че Заповедта е неоснователна, необоснована и незаконосъобразна, като се твърди, че Кметът на Община Каварна няма право да издава такъв вид актове. С изпращане на жалбата ответникът е изпратил преписката по издаване на Заповедта.

АДВ. П. – Поддържам жалбата. Представям писмено доказателство, удостоверение, издадено по гр.д. № 783/20 г. по описа на РС – Добрич, от което е видно, че е налице спор за правото на собственост на имота, който е описан като място, върху което е извършено нарушение, т.е. поставени са 2 бр. преместваеми обекти. Да се приемат доказателствата по делото.

СЪДЪТ: Моля да уточните какви са основанията, поради които считате, че Кметът на общината няма правомощия да издава актове от такъв характер, да посочите какви точно пороци смятате, че съдържа Заповедта. Какво точно оспорвате от Заповедта.

АДВ. П. – Придържам се към това, което е посочено в жалбата. Посочвам за конкретика, на първо място липсва в Заповедта, липсва  индивидуализация точно в кой имот са разположени незаконните преместваеми обекти, описани подробно по см. На чл. 56 от ЗУТ. Считам, че ако се приеме, че към този момент са налице данни, от които става ясно, че имотът е горска собственост, т.е. собственост на държавата, считам, че Заповедта за премахване на незаконните обекти следва да бъде издадена от Областния управител, а не от Кмета на общинска администрация Каварна.

Предвид наличието на спор за материално право считам, че Кметът няма правомощията да издава този акт. Отделно от това в преписката липсва конкретна индивидуализация, схема, от която да става ясно, че именно тези са преместваемите обекти, които са незаконно поставени в имота. Твърдим, че същите са включени в баланса на дружеството. И сами по себе си представляват съоръжение, което е било на място още с придобиването на имота през 1991 г. Отделно от това твърдим, че бариерите са изисквани по Закона за туризма, съгласно който вилното селище от такъв характер задължително трябва да има ограда, физическа охрана и бариера за осигуряване достъп до имота.

           СЪДЪТ: Оспорвате ли, че към настоящия момент, както е описано в Заповедта, процесните преместваеми обекти се намират в имот .172

АДВ. П. - Да, оспорваме.

            СЪДЪТ: Къде твърдите, че се намират тези обекти.

АДВ. П. – Твърдим, че тези обекти преместваеми са разположени в имот .172

СЪДЪТ: Т.е. не оспорвате това, което е отразено в Заповедта.

АДВ. П. – Точно така, тъй като в началото е посочено в Заповедта, че бариерите са разополжени в имот .92

СЪДЪТ: Същевременно в констативния акт е посочено, че част от бариерите са били разположени в имот  .92 и са преместени в имот .172

АДВ. П. – Точно така. Не го оспорваме, но не мога да посоча пълната конкретика и индивидуализация, че точно това е имот .172, тъй като в справка в КК, имот .172 е разположен и граничи с имот .92, като в по-голямата си част, то е широко около  2.5-3 метра и считам, че по начина, по който е описано, няма точно конкретика и индивидуализация, че точно в имот .172 са двете бариери. 

ЮРИСК. **** – Оспорваме жалбата в нейната цялост. Смятам, че направените възражения и твърдения в жалбата не са подкрепени с никакви доказателства. Всички твърдения в жалбата са неотносими към настоящото производство, доколкото същото касае наличие на разрешение за поставяне на преместваеми обекти. Считам, че с изложените твърдения и в настоящия момент жалбоподателят просто излага основания, които са неотносими изобщо към спора. Това се установява от представеното като доказатество в днешно съдебно заседание – удостоверение от РС-Добрич с твърдението, че е налице наличие за спор на материално право между „****“ АД  и Държавата чрез Министъра на земеделието. В удостоверението изобщо не е посочено, кой е имотът по отношение, на който двете страни спорят, като по никакъв начин това удостоверение не може да бъде свързано с имота, за който твърдим в Заповедта, съответно и в констативните актове, представени по делото, че в него са разположени преместваемите обекти.

Считам, че не се излагат и в днешно съдебно заседание относими към производството твърдения, нито пък се ангажираха доказателства, че е налице издадено разрешение за поставяне, което е изцяло в компетентността на Община Каварна и съответно на Гл. архитект.

СЪДЪТ: Оспорвате ли, че са налице такива преместваеми обекти, контролен пропусквателен пункт, 2 автоматични бариери на входа на „****“ АД .

АДВ. П. – Да, оспорваме за КПП. Там няма преместваеми обекти.

ЮРИСК. **** - Да се приемат писмените доказателства по делото.

 

СЪДЪТ ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

О П Р Е Д Е Л И

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателства по делото: констативен протокол от 15.07.20 г. – 2 бр.; заповед № 766/20.08.20 г., констативен акт по чл. 57а, от ЗУТ № 5/5.08.20 г., възражение от М.Н. – заместник кмет „ФИР“; пълномощно; удостоверение изх. № 2739/ 28.05.20 г.

СЪДЪТ, с оглед направеното оспорване от страна на жалбоподателя, счита, че следва да назначи съдебно - техническа експертиза, при която вещото лице, след като се запознае с писмените доказатества по делото, извърши оглед на място, да даде заключение: Налице ли са и ако са налице, какви преместваеми обекти има на входа на „****“ АД, като извърши справка и в СГКК и даде заключение в кой имот с идентификатор, номер по кадастрална карта и кадастрален регистър на с. Св. Никола, община Каварна, ако има такива, се намират съответните преместваеми обекти.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещо лице в размер на 300 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ще бъде определено в закрито заседание след справка със списъка на вещите лица.

           СЪДЪТ с оглед изясняване на спора

           О П Р Е Д Е Л И:

               ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за  14.12.2020 г. от  11.15  часа, за която дата страните да се считат за редовно уведомени чрез процесуалните си представители от съдебно заседание.

              Да се уведоми определеното от съда вещо лице след постъпване на доказателства за внесен депозит.

               ЗАСЕДАНИЕТО приключи в  11.41    часа.                     

               ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 12.10.2020 година.

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                              СЕКРЕТАР: