П Р О Т О К О Л

 

гр.Добрич, 20.10.2020 година

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на двадесети октомври, две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕЛИ КАМЕНСКА

                                                                                                                                

При участието на секретаря СТОЙКА КОЛЕВА, сложи за разглеждане, докладваното от председателя,  Адм. дело 463, по описа за 2020 година.

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МАРПЕСТ” ЕООД, гр.Добрич, с представляващ М.Н.С., редовно призован, не се явява, представлява се от адвокат Т.Ч., редовно упълномощен, с приложено по делото пълномощно (л.16 от адм.дело №1984 по описа на АдмС-Варна).

ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА – НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ”ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ –ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ  при ЦУ на НАП, редовно призован, представлява се от ЮРИСК.С.Ж., редовно упълномощен и приет от съда от днес.

по хода на делото

АДВ.Ч. : Да се даде ход на делото.

ЮРИСК.Ж.  : Няма пречки за даване на делото.

СЪДЪТ предвид намира, че нe са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

На основание чл.146 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК съдът

Докладва, че производството по делото е образувано по жалба на „МАРПЕСТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Каварна, подадена от адвокат Т.Ч. срещу Заповед за налагане на принудителна административна мярка №223-Ф/17.08.2020г., издадена от Красимир Ангелов, в качеството му на началник отдел „Оперативни дейности” на НАП-Варна.

Жалбоподателят счита, че заповедта е незаконосъобразна, неправилна и необоснована,  издадена в нарушение на материалния закон, поради което иска нейната отмяна. Счита, че липсват мотиви за продължителността на срока, който да е съобразен с конкретните обстоятелства по случая, като излага съображения в тази насока. Счита, че това нарушение препятства преценката за съразмерност по чл.6 от АПК и се позовава на съдебна практика. Излага твърдения, че заповедта противоречи на указанията към служителите на НАП за налагане на принудителна административна мярка „запечатване на търговски обект“ и евентуално, моли да се приложи нормата на чл.28 от ЗАНН, тъй като нарушението е извършено за първи път, констатираното несъответствие е в размер  само на  48,50лв.,  дори и да има нарушение, то не е умишлено, а се дължи на инцидентен  пропуск на конкретен служител;  наложената ПАМ   запечатване на търговски обект за срок от 14 дни е прекомерна, несправедлива и самоцелна. По тези основни свои съображения, моли заповедта да бъде отменена.

Ответникът е представил административната  преписка с писмо от 04.09.2020г.

АДВ.Ч. : Поддържам жалбата. Запознах се с преписката, да се приеме.

 ЮРИСК.Ж. : Оспорваме жалбата. Да се приеме административната преписка.  Няма да сочим доказателства.

СЪДЪТ докладва, че с определение от 08.09.2020г. по адм.1984/2020г.по описа на АдмС-Варна е изпратено по подсъдност на настоящия съд.

СЪДЪТ, по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА писмените доказателства, съдържащи се в кориците на адм.дело №1984/2020г. на АдмС-Варна.

ПРИЕМА представената от ответника административна преписка:

ПИП № 0360069/14.08.2020г. ведно с приложения, ПАМ 223-ФК/17.08.2020г. и разписка за връчване от 24.08.2020; АУАН № F-566421/24.08.2020, ЗЦУ -ОПР-16/17.05.2018г., ЗЦУ- 928-/05.07.2018 5;

АДВ.Ч. : Нямаме доказателствени  искания. Представям списък с разноски и договор за правна защита и съдействие.

ЮРИСК.Ж. : Нямаме доказателствени искания.

СЪДЪТ,

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА списък с разноски и договор за правна защита и съдействие.

СЪДЪТ счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

АДВ.Ч. :  Считаме, че процесната заповед за налагане  на административна мярка „запечатване на търговски обект“ за срок от 14 дни е издадена при съществено неотстранимо процесуално нарушение. Административно наказващият орган при издаване на заповедта не е мотивирал нейният срок, и по този начин са нарушени административнопроизводствените правила.

Осъществената дейност по прилагане на закона изисква при преценката за определяне на продължителността на ПАМ да се съобразяват всички релевантни обстоятелства, като тук за пример в жалбата посочихме  Указанията издадени в ПАН, като за пример посочвам някои от тях – тежестта на нарушение; поведението на търговеца; дали нарушението се извършва системно или за първи път; тип и големина на търговския обект; значителна ли е разлика в касовата наличност. Такава аргументация, която по своята същност представлява интелектуална дейност на административно наказващия орган липсва, което от своя страна опорочава издаваната заповед. Ето защо, моля да отмените заповед №223-Ф/17.08.2020г. и ни присъдите сторените в настоящото дело разноски.

ЮРИСК.Ж. : С оглед  с приложените по делото писмени доказателства считаме за безспорно установена фактическата обстановка. Извършена е проверка в обекта на жалбоподателя за деня на проверката

14-ти  няма констатирани нарушения, но при проверката е извлечен отчет от касовия апарат за дата 09-ти, както и печат, от който се виждат всички регистрирани продажби на 09.08.2020г. и приложен отчет за направени заплащания в брой. Фискалното устройство има функция –служебно въведени, служебно изведени суми, има по принцип и банкови трансфери, които  отразяват плащанията, които  са регистрират и в касовия апарат, но са заплатени с банкова карта.  Видно от приложените документи при  извършена продажба за 09.08.2020г. в размер на 117 лв. такава няма регистрирана във фискалното устройство,  а има по-малка фиксирана сума в размер 60 лв., или има разликата 40 лв. При проверката не е дадено обяснение за констатирана разлика. При акта за нарушение се твърди, че става въпрос за техническа грешка, а в жалбата пред съда се твърди, че е грешка на служител, който оперирал в дена на продажбите. Считаме за безспорно установено констатираното нарушение. За 2020г. съобразно указанията се издава ЗПАМ само при констатирано неиздаване на касов бон за продажба или при липса на касов апарат. За 2020г. вече при разлики в касите по чл.33 не се издава заповед за запечатване, С оглед на което при безспорно установеното  нарушение  по чл.25 считаме заповедта за правилна и законосъобразна, моля да я потвърдите. Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение в полза на НАП.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 20.10.2020г.  

ДЕЛОТО приключи в 11.15 часа.

 

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                                              СЕКРЕТАР :