П Р О Т О К О Л

 

гр.Добрич, 06.10.2020 година.

 

              АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на  шести октомври, две хиляди и двадесета година, в  състав:

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

 

                                          ЧЛЕНОВЕ: 1. ТЕОДОРА МИЛЕВА

                                                    2. СИЛВИЯ САНДЕВА

 

СЕКРЕТАР: ВЕСЕЛИНА САНДЕВА

ПРОКУРОР: ВИОЛЕТА ВЕЛИКОВА

          Сложи на разглеждане докладваното от СЪДИЯ МИЛЕВА

КАНД № 456 по описа за 2020 година.

На именно повикване  в 14:06  часа,  на второ четене,  се явиха:

 

           КАСАТОРЪТ – „***“ ООД ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ В.П.Р. - редовно призовано дружеството, представлява се от АДВ. В.З., редовно упълномощена отпреди.

          ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ - ДОБРИЧ, редовно призована,  представлява се от ЮРИСК. Г. ***, редовно упълномощен отпреди.

          ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ДОБРИЧ – редовно призована, представлява се от прокурор ВИОЛЕТА ВЕЛИКОВА.

              ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

АДВ. З. - Да се даде ход на делото.

ЮРИСК. *** - Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ  - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, на осн. чл. 142, ал. 1 от ГПК във вр. с чл. 228, във вр. с чл. 144 от АПК, 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на осн. чл. 146, ал. 1 от ГПК, във вр. с чл. 228, във вр. с чл. 144 от АПК, докладва: Касационна жалба от „***“ ООД, подадена чрез адвокатско дружество „Я. и съдружници“, срещу решение №235 от 03.08.2020 по НАХД №1287 по описа на Районен съд - Добрич за 2019 г.

С жалбата се настоява, че решението е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Излагат се съображения  в тази насока и се иска то да бъде отменено, като бъде отменено изцяло и НП. Няма искания по доказателствата.

АДВ. З. - Поддържам жалбата. Нямам искания.

ЮРИСК. *** - Считаме жалбата за неоснователна. Нямам  искания.

ПРОКУРОРЪТ - Няма да соча други доказателства.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

АДВ. З. - Моля да уважите подадената касационна жалба срещу решението на Районен съд – Добрич. Считаме така постановеното решение за неправилно, незаконосъобразно и постановено при съществени процесуални нарушения.

По отношение на процесуалните нарушения сме описали възраженията си в жалбата, които поддържам и към настоящия момент, а именно, че не е изяснен до края адресът, на който е установено вмененото на  „***“ ООД нарушение на трудовото законодателство, а именно на  чл. 62 от КТ.

На следващо място, считам решението на Районен съд – Добрич за неправилно и незаконосъобразно по отношение кредитирането на събраните писмени и гласни доказателства. Считам, че едностранчиво Районен съд – Добрич е постановил своя съдебен акт, неизследвайки и коментирайки свидетелските показания на свидетелката ***, на свидетеля Румен и свидетелката Радина и в случай, че беше коментирал и взел под внимание събраните доказателства в тяхната цялост, то би достигнал до съвсем друг извод, а именно, че свидетелката  ***не е престирала реално труд в момента на реално установяване на нарушението ѝ, че същата е била по съвсем друг повод в кафе-бар „Кукла“, находящо се на бул. „25-ти септември“ гр. Добрич.

Предвид изложеното, моля да уважите подадената касационна жалба и да отмените решението на Районен съд – Добрич като неправилно, незаконосъобразно и в нарушение на процесуалните правила с всички произтичащи последици..

ЮРИСК. *** - Моля с Вашият съдебен акт да потвърдите решението на първоинстанционния съд като правилно и законосъобразно. Всички факти и обстоятелства същият е взел в тяхната съвкупност, разгледал ги е и поотделно, като считаме за доказано вмененото на юридическото лице административно нарушение. Моля с Вашето решение да потвърдите решение № 235 на Районен съд - Добрич в неговата цялост и да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

ПРОКУРОРЪТ- Намирам жалбата на „***“ ООД срещу решението на  Районен съд - Добрич  за неоснователна. Установено е безспорно, че жалбоподателят е допуснал до работа на 17 юни 2019 г. лице на длъжност „сервитьор“  преди да бъде сключен договор в писмена форма.

В хода на проведеното съдебно дирене не са допуснати процесуални нарушения. Мотивирано съдът е изложил аргументи защо деянието не е маловажно по смисъла на чл. 415 от КТ. Намирам решението на Районен съд - Добрич за правилно, законосъобразно. Моля съдът да го потвърди.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законния срок.

              ЗАСЕДАНИЕТО приключи в  14.12 часа.               

               ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 06.10.2020 година.

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                              СЕКРЕТАР: