П Р О Т О К О Л

 

гр.Добрич, 05.10.2020 година.

 

    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание, на пети октомври, две хиляди и двадесета  година, І състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

 

    При участието на секретаря ВЕСЕЛИНА САНДЕВА сложи за разглеждане АДМ. ДЕЛО № 448 по описа за 2020 година, докладвано от председателя.

               На именното повикване в 12:00 часа се явиха:

 

              ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „***“ ООД ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ Н.Х.М. – Н. – редовно призован, представлява се от управителите на дружеството – Н.Х.М. – Н. и ***.

              ОТВЕТНИКЪТ – РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕТНОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 – редовно призован, не се явява, не се представлява.

 ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ ДОКЛАДВА: Молба от ответника чрез процесуалния му представител Н.С., с която се заявява, че може да бъде даден ход на делото в отсъствие на процесуален представител на ответника. Представят се допълнителни доказателства, част от съдебната преписка, като се изразява становище по същество на спора.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Н.Х.М.Н., УПРАВИТЕЛ НА „***“ ООД - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, на основание чл. 142, ал. 1 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл. 146, ал. 1 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК, докладва:

Ответникът с молба № 2398/5.10.20 г. представя доказателства от ИСУН 2020, като сочи, че отговорът на жалбоподателя е постъпил в рамките на изискуемия срок.

Постъпила е молба с вх. № 2400/5.10.20 г. от ответника по делото с искане за назначаване на съдебно - техническа експертиза.

СЪДЪТ предоставя екземпляр от молбите на жалбоподателя за запознаване.

СЪДЪТ докладва: Има искане за допускане на съдебно- техническа експертиза, която да установи липсата на прикачен изискуем документ в системата след изискване. Допълва се, че жалбоподателят не отрича липсата на документа, ако съдът реши да допусне експертиза, иска се да бъде включен въпрос: Представен ли е, съгласно правилата на работа, документ, изискан от Председателя на оценителната комисия чрез информационната система на управление, наблюдения на средствата от ЕС България 2020 г.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – ***, ПРЕДСТАВИТЕЛ  НА „***“ ООД – Поддържаме жалбата си. Тук сме във връзка с жалбата ни, която сме пуснали по повод отказа за предоставяне на така наречената помощ. Ние се занимаваме със събития, мениджмънт. Заедно с хотелите и ресторантите бяхме най-потърпевши поради затварянето на ресторанти и въобще градове във връзка с пандемията. Съответно, като последици, имаше направо нулева работа, защото клиентите масово се отказаха от договорените събития, по - точно не отказваха, а пренасочваха за следваща година и по тази начин нашата фирма беше лишена от приходи. След като разбрахме, че има такава възможност от правителството спусната, да участваме в така нареченото разпределяне на помощи, ние с моята съпруга взехме решение да кандидатстваме и подадохме своето заявление. Предварително бяхме се запознали с документите за допустимост и на база на тях решихме, че имаме право, че се класираме. Оттам нататък, когато отвориха системата, имам си записани факти, като дати – на 14.05. проектно предложение и там се вижда входящият номер, две хиляди и нещо беше.. по наши изчисления към 16-17 хил. фирми, ние  бяхме две хиляди и някоя си – накрая пише - 2381 заявление. На 10.06. получихме, то си има регистрация в тяхната система ИСУН, получихме на 10.06. въпрос от комисията, че липсва подписано приложение № 3, т.е. административен договор. Там пишеше във въпроса, такъв е предоставен, подписан на хартия и сканиран, но не е подписан с КЕП, така нареченият ел. подпис. Ние дотогава не сме знаели какво е ел. подпис, но нашата счетоводителка използваше такъв, тя е упълномощена от нас и чрез нейния ел. подпис сме подали. Беше ни даден срок да представим административния договор с ел. подпис до 15.06., веднага на следващия ден ние отговорихме на въпроса. На 10-ти постъпва, до 15 е бил срокът за отговор. Още на 11.06. ние имаме изпратен отговор и той си пише в самата система, приет в 12.25 ч. И си мислехме, че с това сме изпълнили задълженията си, самото изискване. На 21.07. получаваме съобщение вече, че сме в списъка с отпадналите. Мотивът, който е посочен там, пише „ не отговарят на изискванията за документите“, „не е представил административен договор, а е представил само КЕП, без към него да е прикачено съдържание“, т.е. интересното е, че в първия момент сме имали приложение 3 подадено, те казват, че е подписан на хартия и е подписан, не е бил подписан с КЕП, а втория път получават КЕП, както тук по - надолу пише, „предоставен е КЕП, без към него да е прикачено съдържание“, сега пък липсва приложение 3, а е подписано с КЕП. И на база на това ни отхвърлят, като ние после погледнахме другите откази и там има тотално неотговаряне на всички изисквания, като не са подали годишни декларации, не са актуални и т.н…

СЪДЪТ: Твърдите ли, че в имейла, който сте изпратили на  11.06., административният договор е бил прикачен с подписан ел. подпис.  

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Н.Х.М.Н., УПРАВИТЕЛ НА „***“ ООД – Аз кандидатствах. Следвах абсолютно всички стъпки за подписване на документа, както при първоначалното подаване на проектното предложение. После установихме, че поради някаква техническа грешка този документ е останал празен. Те са получили само ел. подпис без документът да има съдържание. Но това е нещо, за което ние мисля, че имахме, имали са възможност в рамките на тридневния срок да ни уведомят, че нещо не е, както трябва.

СЪДЪТ: Спорите ли, че сте установили, че документът е бил изпратен празен.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Н.Х.М.Н., УПРАВИТЕЛ НА „***“ ООД – Не съм го установила. Те го установяват, чак когато получаваме.

В нашата система в нашия компютър на „изпратени“, това е на компютъра на нашия счетоводител, който е с ел. подпис и подозираме, аз си го написах и в жалбата, че към момента на изпращане на отговор, т.е. в момента на подаване на предложението на 14.05. и на отговора на 11.06., междувременно ел. подпис на нашия представител е бил подновен и подозираме, че при повторното изпращане на КЕП може би някакви настройки не са били зададени по правилния начин. Това е мое предположение, без да съм технически…

СЪДЪТ: Смятате ли, че има нужда от техническа експертиза, за да извърши проверка на компютъра, какво съдържание е налице на компютъра и да даде отговор на въпроса, каква би била причината да отиде при тях празен документ.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Н.Х.М.Н., УПРАВИТЕЛ НА „***“ ООД - Не смятам за необходимо да се прави техническа експертиза, а по-скоро от една страна те имат самия файл, административния договор, като текст и съдържание, той е абсолютно стандартен и изготвен от тях, не фигурират лични данни на фирмите. Това е един общ документ за всички кандидати, накрая завършва  с нашия подпис. Този документ към момента на подаване не е подписан от тяхна страна с ел. подпис.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – *** ПРЕДСТАВИТЕЛ НА „***“ ООД – Те казват, че го имат това приложение 3 първия път, но не е подписано електронно. Втория път е подписан електронно, но го няма съдържанието, приложение 3, т.е. те вече са го имали.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Н.Х.М.Н., УПРАВИТЕЛ НА „***“ ООД – Работата на тази страна се ограничава до, как да кажа, машинално обработване на документи, предвид, че изобщо финансирането, причината за финансиране, подпомагане на бизнеса и проява на солидарност, това се тръбеше по всички медии и изведнъж, когато имаш изпълнител на дадена задача, да помогнеш наистина на отсрещната страна, че се касае за технически въпрос, а не за някакъв аргументиран отказ, защо не би направил този, как да кажа този труд. Ние не бяхме подготвени, че няма да се направи всичко възможно от страна на Управляващия орган да се одобрят предложенията, които отговарят на изискванията.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – ***, ПРЕДСТАВИТЕЛ  НА „***“ ООД – Четохме и за другите фирми с откази и там наистина има, че дължат данъци, осигуровки, няма спад в оборота, не отговарят за допустимост. Ние отговаряме на всичко и просто се получава някаква техническа или как да кажа грешка.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Н.Х.М.Н., УПРАВИТЕЛ НА „***“ ООД – При добро желание биха могли да ни изпратят отново чрез системата, информация, вижте получихме ел. подпис, но документът не е приложен правилно и ние да отстраним дори в рамките на този 3-дневен срок нередовността, но ние не бяхме запознати с това. Не бяхме информирани.  Мислихме, че сме свършили работата, защото следвахме детайлни инструкции, как да бъде разписан документът с ел. подпис и за нас беше първи сблъсък и предполагам и на много други кандидати. Следвахме всички стъпки и също интересно е, че тяхната система те допуска към следващи стъпки, едва когато си направил предходната правилно, т.е. при първото подаване на проектното предложение всички детайли на ел. подпис бяха излезли в тяхната система и цялото проектно предложение е разписано с този ел. подпис. Не само отделните прикачени файлове, но и изобщо така да кажа целият финален продукт е разписан с ел. подпис и там излязоха данните, собственикът на ел. подпис. Ние не сме очаквали, че приемайки системата въпросният документ ще се окаже, че той е неправилно подаден, защото аз разбирам тяхното твърдение и какво точно се е получило, но вярмам при добро желание от тяхна страна можеше много лесно да бъде отстранено.

СЪДЪТ: Вие не оспорвате обстоятелството, че при изпращане на отговор на 11.06. към изпратения към системата отговор не е бил налице подписан с ел. подпис административен договор.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Н.Х.М.Н., УПРАВИТЕЛ НА „***“ ООД – Аз съм мислила, че към момента на изпращане на 11.06, че изпращам правилен подписан документ, защото е в наш интерес. Не оспорвам тяхното твърдение към момента.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Н.Х.М.Н., УПРАВИТЕЛ НА „***“ ООД - Да се приемат доказателствата.

СЪДЪТ ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

               О П Р Е Д Е Л И:

   ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателства по делото: Заповед № РД-16-375/12.05.2020 г. на ръководителя на Управляващия орган относно утвърждаване на пакет от документи по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID - 19";Заповед № РД-16-381/14.05.2020 г. на ръководителя на Управляващия орган за утвърждаване на Опростени правила за работа на Оценителната комисия във връзка с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID - 19";Пълномощно на ***;Оценителен лист;Формуляр за кандидатстване с изпратено искане за пояснения и допълнителни документи и отговор на кандидата;Принтскрийн от системата ИСУН 2020 относно изпратените от кандидата документи; Примерни указания за попълване на Електронен формуляр за кандидатстване и подаване на проектно предложение по проц;едура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микрох и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID - 19"; Критерии и методология за оценка на проектни предложения, част от утвърдения със Заповед № РД-16-375/12.05.2020 г. на ръководителя на Управляващия орган пакет от документи;Проект на административен договор;Декларация за финансовите данни;Декларация за съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени от НАП по служебен път;Декларация,че кандидатът е запознат с условията за кандидатстване и условията за изпълнение;Декларация        за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия;Заповед № РД-16-380/ 14.05.2020 г. на ръководителя на Управляващия орган за определяне на състав на оценителна комисия;Условия         за кандидатстване и изпълнение по горепосочената процедура;Одобрен от ръководителя на Управляващия орган Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения от 26.06.2020 г.;Заповед № РД-16-458/12.06.2020 г. на министъра на икономиката за оправомощаване на лице, в качеството му на ръководител на Управляващия орган; Съобщение относно отказ от предоставяне на безвъмездна финансова помощ - с дата на изпращане - 21.07.2020 г.;Заповед № РД-16-5/06.01.2020 г. на министъра на икономиката;Пълномощно за процесуално представителство;Извлечение от Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020), откъдето е видна датата - 21.08.2020 г. на изпращане на съобщение относно издаден Списък на ръководителя на Управляващия орган, с който се отказва предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на неуспелия кандидат „***" ЕООД;Съдържание на съобщението относно изпратен Списък с отказ от предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; Извлечение от ИСУН 2020;Принтскрийн относно предоставените документи от неуспелия кандидат;Дата на изпращане на съобщението - 21.07.2020; Извлечение от ИСУН 2020 - преглед на проектно предложение

 

СЪДЪТ, с оглед отделяне на спорното от безспорното и предвид задения въпрос към управителите на дружеството - жалбоподател,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА за безспорно установено, че към получения отговор на 11.06. е липсвал като съдържание подписан административен договор с ел. подпис от страна на жалбоподателя.

СЪДЪТ, по отношение искането за допускане съдебно- техническа експертиза, счита, че такава експертиза  не е необходима  за изясняване спора по делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за допускане на съдебно - техническа експертиза.  

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Н.Х.М.Н., УПРАВИТЕЛ НА „***“ ООД – Нямаме други искания. Няма да сочим други доказателства.

СЪДЪТ, като счете делото за изяснено от правна и фактическа страна,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Н.Х.М.Н., УПРАВИТЕЛ НА „***“ ООД – Имам една нова информация, но няма връзка с конкретния казус, но би могло да бъде в полза, ако съдът сметне да го вземе под внимание, междувременно, на 25.09. тази година, в сайта на Министерство на икономиката излезе информация, че вече всички кандидати, които са разгледани, одобрени, отхвърлени, кой на каквото му се е паднало, но са взели решение да сформират нова оценителна комисия, която да преразгледа отхвърлените проектни предложения, поради непредставяне в срок, непредставяне съгласно изисквания на допълнително изисканите документи с цел указване на методическа помощ на кандидатите, като ще се използват областни информационни центрове, които да ги подпомогнат за коректното подаване на повторно изисканите от кандидатите документи. Това е информация, нали е доста вече след подаване на нашата жалба и съвсем нова, но за мен говори, че ние не сме и единственият кандидат, който е с подобни аргументи отхвърлен и вероятно има някакъв отзвук към Управляващия орган. Това предстои в бъдеще, защото информацията е съвсем нова, но там пише предстои сформиране на нова оценителна комисия и е в сайта все още, към новини, където се публикуват подобни информации за оперативни програми и все още нямаше нищо актуално към днешна дата. Следя ги. Не зная какво ще се случи.  Моля да отмените отказа и да върнете преписката на административния орган за ново произнасяне, като се уважи искането ни за безвъзмездна помощ. Моля да ни присъдите и сторените по делото разноски.

СЪДЪТ, с оглед изричното искане в Молбата на ответника,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответната страна за писмени бележки в 10-дневен срок от днес.

СЪДЪТ, като счете делото за изяснено, обяви, че ще се произнесе в законния срок.

               ЗАСЕДАНИЕТО приключи в  12.26  часа.                       

               ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 05.10.2020 година.

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                              СЕКРЕТАР: