П Р О Т О К О Л

гр.Добрич, 19.10.2020 година.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание, на деветнадесети октомври, две хиляди и двадесета година, в състав:

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

При участието на секретаря МАРИЯ МИХАЛЕВА, сложи за разглеждане, докладваното от председателя, Административно дело № 425, по описа за 2020 година.

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ДИСТАНТ“ ООД, гр.Добрич, с представляващ Е.Д., редовно призован, представлява се от АДВ.М.П., редовно упълномощен и приет от съда от днес.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА – ДИРЕКТОРЪТ НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО - ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА“ – ВАРНА при Централно управление на НАП, редовно уведомен, представлява се от ГЛ.ЮРИСК.КАТЯ ДИМОВА, редовно упълномощена и приета от съда от днес.

 

по хода на делото

АДВ.П.: Моля да се даде ход на делото.

ЮРИСК.ДИМОВА: Моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счете, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ на основание чл.146 ГПК във връзка с чл.144 АПК докладва делото:

Постъпила е жалба от „ДИСТАНТ“ ООД, представлявано от Е.Д., срещу РА №Р-03000818007764-091-001/23.10.2019г., издаден от екип ревизори при ТДНАП-Варна, офис Разград, потвърден с Решение №318/19/10.07.2020г. на директора на Дирекция ОДОП-Варна.

В жалбата се сочи, че в хода на ревизията са допуснати съществени нарушения на установените процесуални правила и принципи, а ревизиращият орган е формирал своето предложение за определяне на данъчни задължения на ревизираното лице, в резултат на неправилно прилагане на разпоредбите на материалния закон. Сочи се, че облагането е осъществено неправилно и при неизяснена фактическа обстановка, както и, че ревизиращият екип не е установил в пълнота всички факти и обстоятелства, от значение за ревизионното производство, поради което се твърди, че обжалваният РА е необоснован. Моли се, да се отмени същият и, като незаконосъобразен.

Релевират се доводи за нарушение на материалния закон, относно непризнатото право за приспадане на данъчен кредит, по деклариран ВОП, начислен и приспаднат ДДС, с протоколи по чл.117 ЗДДС и последващи доставки към трети страни /извън общността/, като е установено, че през ревизирания период дружеството е придобило стоките, по подробно описани в ревизионния доклад фактури, издадени от регистрирани по ДДС лица от ЕС, като в издадените от доставчиците фактури е посочен ДДС номер, издаден от българската данъчна администрация. Установено е също, че за придобиване на стоките са издадени и протоколи по чл.117 ЗДДС, които са включени в дневниците за покупки и продажби, и в подадените справки – декларации по ЗДДС.

Не се спори, че стоките не са транспортирани до Република България, а до митнически склад в Австрия и в последствие са предмет на износ към трети страни, като в тази връзка има представена подробна информация.

Твърди се, че от представените ЕАД, съставени във връзка с осъществения износ към трети страни е видно, че дружеството е вписано, като износител. Митническите декларации са придружени от ЧМР. Представени са банкови извлечения, доказващи извършено разплащане от получателите на доставките, към дружеството, като се сочи, че основният спорен въпрос е наличието на кумулативните предпоставки за прилагане на чл.28 ЗДДС. Излагат се подробни съображения във връзка с тези твърдения и приложението на Регламент 2913/92г. Твърди се, че са налице всички кумулативни предпоставки за прилагане на чл.28 ЗДДС и осъщественият от страна на дружеството износ на процесните стоки е безспорно установен. Сочи се, че в настоящия случай следва да намери приложение разпоредбата на чл.73а ЗДДС, като едновременно с начисляване на данъка трябва да се признае следващото се право на приспадане на данъчен кредит, тъй като „ДИСТАНТ“ ООД е получател по същите тези доставки, поради което и резултатът за съответния данъчен период не се променя.

Относно непризнато право на приспадане на данъчен кредит, по деклариран ВОП, начислен и приспаднат ДДС по протоколи по чл.117 ЗДДС и последващи доставки, към държави членки на ЕС, се сочи, че за извършените доставки на стоки дружеството е представило фактури за покупка на стоките, от регистрирани за целите на ДДС лица от ЕС, валидни ДДС номера към датите на доставките. Фактурите за придобиване на стоките са отразени, като ВОП, по чл.13, ал.1 ЗДДС, съставени са протоколи по чл.117 ЗДДС с начислен ДДС и протоколите са отразени в дневниците за покупки и продажби, за съответния данъчен период. Не се спори, че стоките, предмет на доставките по посочени на стр.35-37 от Ревизионния доклад фактури не пристигат директно на територията на Република България, а се транспортират директно до контрагенти на дружеството в други държави, членки на ЕС. Няма спор относно реалността на извършените доставки и не се констатират несъответствия между транспортирането, условията на доставката, прехвърлянето на собствеността върху стоките на крайния получател и извършеното плащане.

Излагат се съображения, защо не следва да се имат предвид от съда, посочените решения на СЕС от ответника, а да се имат предвид решенията по други дела.

С оглед на изложеното, се моли да се отмени изцяло РА, като се приемат възраженията, изложени по жалбата.

АДВ.П.: Поддържаме жалбата. Подробно са изброени всички възражения.

Запознат съм с представената преписка. Моля да се приеме.

ЮРИСК.ДИМОВА: Оспорвам жалбата. Считаме я, за неоснователна. Моля да се приемат представените с административната преписка доказателства. Моля да ни предоставена възможност да представим на електронен носител – диск, съдържащ квалифицираните електронни подписи на органите, възложили и издали оспорения РА.

СЪДЪТ по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИЛАГА, като писмени доказателства по делото: Пълномощно; Решение №318/19/10.07.2020г. на Директор ДОДОП-Варна; Удостоверение за връчване по електронен път; Писмо изх.№8779-1/16.06.2020г.; Отговор вх.№8779/12.06.2020г.; Превод по фактури – 35 броя;

ПРИЕМА И ПРИЛАГА, като писмени доказателства по делото, представените по преписката: Заповед №Д-1465/31.08.2018г.; Заповед №Д-1866/24.10.2018год., с която са определени органите по приходите изпълняващи функциите на ръководител екип в сектор „Ревизии", отдел „Ревизии", дирекция Контрол при ТД на НАП Варна - от 3 до 6 стр.; Заповед за възлагане на ревизия №Р-03000818007764-020-001/13.12.2018г.; Удостоверение за връчване - от 7 до 10 стр.; Заповед за спиране на ревизия №Р-03000818007764-023-002/08.02.2019год.; Удостоверение за връчване - от 11 до 14 стр.; Заповед за възобновяване на производство №Р-03000818007764-143-001/08.05.2019год.; Удостоверение за връчване - от 15 до 18 стр.; Искане за продължаване на срока на ревизия № Р-03000818007764-049-001/14.06.2019г. 19- 22 стр.; 3аповед за изменение на заповед за възлагане на ревизия №Р-03000818007764-020-002/14.06.2019г.; Удостоверение за връчване - от 23 до 26 стр.; Искане за продължаване на срока на ревизия №Р-03000818007764-049-002/15.07.2019г. 27- 28 стр.; Заповед за изменение на заповед за възлагане на ревизия №Р-03000818007764-020-003/15.07.2019г.; Удостоверение за връчване - от 29 до 32 стр.; Пълномощно; ел.писмо вх.№ВхК-9830/18.12.2018г. - от 33-35 стр.; Протокол №Р-03000818007764-ППД-001/ 18.12.2019г. за присъединяване на документи от производство УИН П-03000818153311, в т.ч.: 1 Баланс, Оборотна ведомост, ГДД, главна книга, ОПР, отчет за ПП, салда см. 499, 498, хронологичен регистър за 2017 г. от 36-96 стр.; 2. ГДД, ОПР, Отчет за ПП, баланс, ОВ, Главна книга, салда на сметки 498,499, хронологичен регистър за 2016 г. - от 97 до 166 стр.; 3.ГДД, ОПР, Отчет за ПП, баланс, ОВ, Главна книга, салда на сметки 498,499, хронологичен регистър за 2015 г. - от 167 до 237 стр.; 4.ГДД, ОПР, Отчет за ПП, баланс, ОВ, Главна книга, салда на сметки 498,499, хронологичен регистър за 2014 г. - от 238 до 314 стр.; 5.ГДД, ОПР, баланс, ОВ, Главна книга, салда на сметки 498,499, хронологичен регистър за2014 г.-от 315 до 376 стр.; 6.ГДД, ОПР, Отчет ПП, баланс, ОВ, Главна книга, салда на сметки 498,499, хронологичен регистър за 2014 г. - от 377 до 452 стр.; 7 Справки, преобразуване ФР, справка разходи по елементи, справка приходи за 2012-2017 г. - от 453 до 456 стр.; 8 Справка СМЦ 2012-2014 г. от 457 до 464 стр.; 9   ДАП 2012-2014 г. от 465 до 467 стр.; 10 Инвентаризационен опис 2015,2016,2017г. от 468 до 470 стр.; 11. Пълномощно от 471 до 472 стр.; 12. Писмени обяснения вх.194321/21.09.2018 г. от 473 до 474. стр.; 13. Протокол №Р-03000818007764-ППД-001/18.12.2019г. от 475 до 478 стр.; Протокол КД-73 №1354001/04.01.2019/ 04.01.2019г., с документи по опис фактури и протоколи от 479 до 522 стр.; Молба вх.№2687/07.02.2019г. за спиране на производството; Решение №Р- 03000818007764-106-001/24.01.2019г. - от 523 до 526 стр.; Искане за представяне на документи и писмени обяснения от 3JI - №Р-03000818007764-040-001/11.01. 2019г. в т.ч.: 1    Документи по ВОД - от 527 до 552 стр.; 2   Документи и обяснения за извършени услуги в ЕС- от 553 до 561 стр.; 3    Обяснения и справка за фирма Schneckenreiter - от 562 до 564 стр.; Документи по износ - от 565 до 673 стр.; 5 Фактури Бадо, Сталмарк, Пелас / ВОП/ - от 674 до 682 стр.; 6 Хр.Регистър см.401 Доставчици 2013-2017, Хр. регистър см.4И Клиенти 2013-2017 ВОД, Хр.регистър см.411 Клиенти 2013-2017 износ, Хр.регистър см.4981 Клиенти във валута 2013-2017- от 683 до 691 стр.; 7 Справка за доставчици по ВОП и за продажби на стоките по клиенти - от 692 до 694 стр.; 8 Банкови извлечения ОББ - от 695 до 735 стр.; 9 Справка за вида на услугите от фирма Schneckenreiter - от 736 до 737 стр.; 10 Придружителни документи към фактури за ВОП- от 738 до 755 стр.; 11 Товарителници Auto WZ - от 756 до 785 стр.; 12 Писмени обяснения вх.№ВхК-4157/17.05.2019г. - от 786 до 791 стр.; 13 Молба Вх.№ВхК-729/24.01.19 за удължаване на срока - от 792 до 795 стр.; 14 Искане за представяне на документи и писмени обяснения от 3JI - №Р-03000818007764-040-001/11.01. 2019г. - от 796 до 805 стр.; Искане за представяне на документи и писмени обяснения от ЗЛ - №Р-03000818007764-040-002/ 28.06.2019г. в т.ч.: Протоколи по чл.117 ал.2 от ЗДДС и фактури за покупки /за продажби в ЕС и трети страни/ - от 806 до 897 стр.; Протоколи по чл.117 ал.2 от ЗДДС и фактури за покупки /за продажби в България/ - от 898 до 939 стр.; Протоколи по чл.117 ал.2 от ЗДДС за услуги - от 940 до 964 стр.; вх.номер протоколи-ВхК-5933#2/12.07.2019г. - от 965 до 966 стр.; Писмени обяснения и документи с вх.№ВхК-5933#1/12.07.2019г. - от 967 до 988 стр.; Писмени обяснения и документи с вх. № ВхК-6159/18.07.2019г. - от 989 до 993 стр.; Искане за представяне на документи и писмени обяснения от 3JI - №Р-03000818007764-040-002/28.06. 2019г. - от 994 до 1001 стр.; Искане за представяне на документи и писмени обяснения от ЗЛ - №Р-03000818007764-040-003/26.07.2019г. в т.ч.: Хронолог. регистър 2017- от 1002 до 1028 стр., Хронолог. регистър 2016- от 1029 до 1059 стр., Хронолог. регистър 2015- от 1060 до 1091 стр., Хронолог. регистър 2014- от 1092 до 1128 стр., Хронолог. регистър 2013- от 1129 до 1152 стр., Хр.регистър см.404 Доставчици при определени условия 2012г.-2017г., салда см. 499, 498 за периода 2013г.-2017г. - от 1153 до 1167 стр., Хр.регистър см.411 ВОД на стоки, см.411 Сделки износ, 4981 Клиенти във валута за периода 01.01.201г.З-31.12.2017г. - от 1168 до 1173 стр., Хр.регистър см. 401 Експомир Русия за 2014г. - от 1174 до 1175 стр., Писмени обяснения и документи с вх.№ВхК-6607/02.08.2019г. - от 1176 до 1187стр.; Искане за представяне на документи и писмени обяснения от 3JI - №Р-03000818007764-040-003/ 26.07.2019г. - от 1188 до 1192 стр.; Искане за представяне на информация от трети лица - №Р-03000818007764-041-001/16.07.2019г. до Бигьп България ЕООД и представени документи с вх.№ВхК- 6244/ 22.07.2019г. - от 1193 до 1215 стр.; Искане за представяне на информация от трети лица - №Р-03000818007764-041-002/16.07.2019г. до Алсистемс ЕООД и представени документи с вх.№ВхК-6230/19.07.2019г. - от 1216 до 1251стр.; Искане    за представяне на информация от трети лица - №Р-03000818007764-041-003/ 24.07.2019г. до Алсистемс А ЕООД и представени документи с вх.№ВхК-6522/30.07.2019г. - от 1252 до 1265стр.; Справки ПП ВИЕС - от 1266 до 1271 стр.; Лихвен лист по РД №Р-03000818007764-092-001/ 29.08.2019г. - от 1272до 1273стр.; Ревизионен доклад №Р-03000818007764-092-001/29.08.2019г.; Удостоверение за връчване - от 1274 до 1344 стр.; Уведомление за съставяне на ревизионен доклад №Р-03000818007764-115-001/29.08.2019г. - от 1345 до 1346 стр.; Уведомление за продължаване на срока на възражение и предоставяне на доказателства по РД №Р-03000818007764-РУС-001/ 11.09.2019г., в едно с иницииращи документи Молба №ВхК-7604/10.09.2019г. и Удостоверение за връчване - от 1347 до 1353 стр.; Възражение по РД №Р-03000818007764-115-001/29.08.2019г., с вх.№18997/ 15.10.2019г. с представени документи - от 1354 до 1405 стр.; Ревизионен акт №Р-03000818007764-091-001/29.10.2019г., Удостоверение за връчване Лихвен лист, Справка за задължения - от 1406 до 1436 стр.; Жалба срещу РА №Р-03000818007764-091-001/29.10.2019г. с вх.№ВхК -9157/11.11.2019г., пощенски плик, ел.писмо 11.11.2019г. с рег.№ от деловодство, пощенски плик - от 1437 стр. до 1446 стр.; Уведомление за връчване на документи на „Дистант“ ООД от 1447 стр. до 1468 стр.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответника, да бъде представен по делото, електронен носител – диск, съдържащ квалифицираните електронни подписи на органите, възложили и издали оспорения РА.

АДВ.П.: В жалбата подробно е изложено, че голяма част от контрагентите на фирмата, която представлявам, са в трети страни и те са получили директно доставките си. Липсват доказателства за това, дали крайният купувач на стоките е ползвал правото на данъчен кредит. Моля да ни дадете възможност да представим официален документ от органите по приходите в Република Румъния, от който да става ясно за крайния купувач, те са подробно представени в ревизионното производство, дали е ползвал правото на данъчен кредит.

Предвид сложността при комуникацията, моля за по-дълъг срок.

Моля да бъде допусната съдебно – счетоводна експертиза със следните задачи: Вещото лице, след като извърши преглед на приложените по делото документи да установи, налице ли е осчетоводяване на доставките? Начислен ли е дължимия данък по тези доставки? Как е отразен същия и има ли задължения към бюджета? /в случая е важно да бъдат индивидуализирани стоките по характер, предвид специфичността на доставките, която е извършвана/ На второ място, вещото лице да установи какъв е механизмът на осъществяване на доставките и в какъв период от време тези доставки са осъществявани?

Моля да бъдат допуснати до разпит двама свидетели, при режим на водене, за установяване на факти и обстоятелства, които са относими към процеса. Касае се за доставки. Вида и характера на стоката и как е превозвана.

ЮРИСК.ДИМОВА: Не се противопоставям да бъде допусната съдебно – счетоводна експертиза, с така поставените задачи, както и по отношение на искането за представяне на доказателство, относно начислен ДДС, в друга държава, членка на ЕС.

По отношение на свидетелите се противопоставям. Липсва конкретизация, в качеството на какви и какво ще доказват?

АДВ.П.: Свидетели ще бъдат контрагенти, които са получавали стоките от дружеството. Ще осигурим преводачи. Допустимо доказателство е.

СЪДЪТ по направените доказателствени искания, от страна на процесуалния представител на жалбоподателя, намира същите за допустими и относими по спора, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ за представяне на официален документ от органите по приходите в Република Румъния, от който да става ясно за крайния купувач, дали е ползвал правото на данъчен кредит.

ДОПУСКА изготвянето на съдебно – счетоводна експертиза, със задачи за вещото лице, след като извърши преглед на приложените по делото документи да установи,

1. Налице ли е осчетоводяване на доставките? Начислен ли е дължимия данък по тези доставки? Как е отразен същия и има ли задължения към бюджета? /в случая е важно да бъдат индивидуализирани стоките по характер, предвид специфичността на доставките, която е извършвана/

2.  Какъв е механизмът на осъществяване на доставките и в какъв период от време тези доставки са осъществявани?

НАЗНАЧАВА за вещо лице ВЛАДИМИР БОЖИДАРОВ ГЕОРГИЕВ, при депозит в размер на 300 лева, вносими от жалбоподателя, в седемдневен срок от днес.

ДОПУСКА разпита на двама свидетели на жалбоподателя, в условията на водене, в следващо съдебно заседание.

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 14.12.2020 година, от 14:00 часа, за които дата и час страните се считат редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице, при внесен депозит.

ДЕЛОТО приключи в 14:15 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 19.10.2019 година.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

СЕКРЕТАР: