ПРОТОКОЛ

 

гр.Добрич, 27.10.2020г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на  двадесет и седми октомври, две хиляди и двадесета година, в следния състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:   КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                               ЧЛЕНОВЕ: 1. СИЛВИЯ САНДЕВА

                                                                     2. НЕЛИ КАМЕНСКА

 

при участието на секретаря ИРЕНА ДИМИТРОВА, сложи на разглеждане докладваното от председателя административно дело №423 по описа за 2020 година.

На именно повикване в 14:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ, редовно призован, не се явява, представлява се от ЮРИСКОНСУЛТ Б., редовно упълномощена и приета от съда от днес.

ОТВЕТНИКЪТ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК, редовно призован, не се представлява.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

ЮРИСК. Б.: Моля да се даде ход на делото.

С оглед на редовното призоваване на страните, съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

На основание чл. 146 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК

СЪДЪТ ДОКЛАДВА: Производството по делото е  образувано по жалба на Областен управител на област Добрич, срещу Решение №144, по протокол №11 от заседание на ОбС- Балчик, проведено на 30.07.2020г.

Според жалбоподателя Решението е незаконосъобразно. Настоява, че при приемането му няма проведено публично обсъждане за изменението на бюджета на община Балчик за 2020г., което е в нарушение на чл. 124, ал. 1, във вр. с чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси.

Същевременно счита, че към Решението няма доказателства, че са изпълнени изискванията на чл. 66 и следващите от АПК, т.к. няма приложени документи, удостоверяващи изпълнението на законовите изисквания.

Обръща внимание, че Решението е върнато за ново обсъждане, като съответно е изпратена заповед за това до ОбС – Балчик.

Към момента на подаване на жалбата не е имало информация да е прието решение по повод заповедта за връщане на съответното Решение.

Иска се отмяна на решението като незаконосъобразно.

С писмо вх. № 2198 от 15.09.2020г. ответникът е  изпратил преписката по издаване на оспорения акт.

ЮРИСК. Б.: Поддържам жалбата на Областния управител. Моля да се приемат доказателствата, представени с преписката.

Моля да ми дадете възможност да представя доказателства за отсъствието на Областния управител, т.к. заповедта, с която оспореното от нас Решение е върнато за обсъждане от Общинския съвет, е подписана от заместник - кмета, но след справка с делото установих, че не сме приложили доказателства за отсъствието на Областния управител за съответния период.

СЪДЪТ по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИЛАГА писмените доказателства по делото: заверено копие на решение № 144 по Протокол № 11 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 30.07.2020 година; заверено копие на писмо с вх. № АдК-01-55/06.08.2020г. от Председателя на Общински съвет Балчик; заверено копие на Заповед № АдК-04-45/07.08.2020г. на областен управител на област Добрич; заверен копие на заповед №ЧР-04-3/23.07.2020г. на областен управител на област Добрич; заверено копие на писмо с изх. № АДК.01-55/07.08.2020г. до Председателя на Общински съвет Балчик; заверено копие на известие за доставяне № ИД PS 9300 00Х4НИ J; покана за провеждане на заседание на ОбС – Балчик на 30.07.2020г.; предложение изх. №06-00-75/14.07.20г. до председателя на ОбС- Балчик от кмета на община Балчик; протокол от 28.07.2020г. от заседание на ОбС – Балчик; Правилник за организацията и дейността на общински съвет - Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация; протокол №11 от заседание на ОбС – Балчик проведено на 30.07.2020г.; предложение изх. №06-00-90/02.09.2020г. до председателя на ОбС- Балчик от кмета на община Балчик; писмо изх. №ФО-23/01.06.2020г. до кметовете на общините и председателите на ОбС от Министъра на финансите.

При справка с книжата по делото, съдът установи, че  е представено извлечение от протокол №12 от заседание на ОбС. Балчик, проведено на 10.09.2020г., на което заседание  е прието Решение № 163, но не е налице надлежно заверено копие от пълния протокол от приемане на съответното решение, съответно доказателства за изпълнението на изискванията на чл. 27, ал. 5 във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, т.е. за поименно гласуване на съответното решение.

С оглед горното счита, че следва да задължи ответника, в 7-дневен срок от получаване на съобщението, да представи надлежно заверено копие от протокол №12 от заседание на ОбС - Балчик, проведено на 10.09.2020г.и съответно  доказателства за изпълнение на изискванията на чл. 27, ал. 5 ЗМСМА във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА.

Предвид горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 7-дневен срок от получаване на съобщението, да представи да представи надлежно заверено копие от протокол №12 от заседание на ОбС - Балчик, проведено на 10.09.2020г. и съответно доказателства за изпълнение на изискванията на чл. 27, ал. 5 ЗМСМА във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя да представи доказателства за отсъствието на Областния управител за съответния период.

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 15.12.2020г.  от 13:20ч., за която дата жалбоподателят е уведомен чрез процесуалния си представител, ответникът на основание чл. 138, ал. 2 от АПК.

Заседанието приключи в 14:14 часа.                    

Протоколът е изготвен на 28.10.2020 година.

 

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                       СЕКРЕТАР: