П Р О Т О К О Л

 

гр.Добрич, 19.10.2020 година.

 

   АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание, на деветнадесети октомври, две хиляди и двадесета  година, І състав:

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

   При участието на секретаря ВЕСЕЛИНА САНДЕВА сложи за разглеждане АДМ. ДЕЛО № 422 по описа за 2020 година, докладвано от председателя.

               На именното повикване в 11:30 часа  се явиха

           ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ -  редовно призован, не се явява, представлява се от ЮРИСК. Б., редовно упълномощена и приета от съда от днес.

          ОТВЕТНИКЪТ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК – редовно признован, представлява се от  АДВ. ***, редовно упълномощен и приет от съда от днес.

          ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Х.Л.Б. – редовно призована, не се явява, представлява се от  АДВ. ***, редовно упълномощена и приета от съда от днес.

             ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

              ЮРИСК. Б. -  Моля да не давате ход на делото. Мотивите ми са, че настоящото съдебно производство следва да бъде спряно до произнасянето на ВАС по частна жалба, подадена от областен управител, срещу определение № 273/28.09.20 г. по АД № 484/20 г. по описа на АдмС-Добрич. С това определение съдът е прекратил производството по АД 484/20 г., което е образувано по жалба на областен управител срещу решение № 151/30.07.20 г., прието повторно с решение № 165/10.07.20 г. Съдът е прекратил производството по АД № 484/20 г., като е приел, че на разглеждане подлежи решението на Общински съвет - Балчик по настоящото административно дело, а именно ад № 422. В случай че ВАС потвърди определение № 273/28.09.20 г. по АД № 484/20 г. за прекратяване на делото, то тогава настоящото съдебно производство ще бъде възобновено и спорът ще бъде разгледан по същество. В случай че ВАС уважи частната жалба на областен управител, то съдебното производство по АД № 484/20 г. ще продължи, а това по настоящото съдебно производство следва да бъде прекратено. В този смисъл, моля на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК да бъде спряно настоящото съдебно производство.

 АДВ. ***  - Считам, че не са налице предпоставките за спиране на настоящото производство. Предоставям на съда да реши.

 ЮРИСК. Б. – В частната жалба сме посочили основания. Просто искаме ВАС да се произнесе, за да е ясно и на нас.

АДВ. ***  - Следва да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, с оглед направеното искане от страна на процесуалния представител на жалбоподателя, изразеното становище от ответника и от заинтересованата страна и предвид съдебната практика на ВАС към настоящия момент, счита, че не са налице процесуални пречки за спиране на настоящото производство, с оглед на което и на основание чл. 142, ал. 1 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл. 146, ал. 1 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК, докладва: Производството по делото е образувано по жалба на областен управител срещу решение № 151 по протокол 11 от заседание на Общински съвет – Балчик, проведено на 30.07.20 г.

С жалбата се настоява, че решение № 151 е незаконосъобразно, тъй като е взето в противоречие с материалния закон и се иска от съда, то да бъде отменено. Представена е преписката по издаване на оспорения акт, включително доказателства за заповедта на областен управител, с която е върнато решението за ново разглеждане.

В жалбата съдът установява, че е посочено удостоверение за търпимост № 14/8.06.20 г., издадено на осн. § 127, ал. 1 от ПЗР на ЗУТ, но такова удостоверение към делото и към преписката няма приложено.

ЮРИСК. Б. – Поддържам жалбата на областен управител. Няма да соча допълнителни доказателства.

АДВ. ***  - Поддържам издаденото от Общински съвет гр. Балчик решение, което е правилно и законосъобразно. Налице са предпоставките по смисъла на специалната хипотезата на закона за продажба на недвижим имот, който е частна общинска собственост на собственика на законно изградената сграда. Ще представим доказателства, потвърждаващи наличието на законно изграждане на сграда. Независимо от факта, че същата е била снабдена и с удостоверение за търпимост, т.е ще представя доказателства за законно изградена сграда и отстъпено право на строеж.

 АДВ. *** – Считам, че решението,  издадено от общински съвет, е напълно законосъобразно. Съобразено е, както със законите, така и с наредбата на общината. Спазени са всички изисквания. Моята доверителка Х.Л. си е закупила жилище, което е построено напълно законно. В днешно съдебно заседание искам да представя доказателства за това, че тя е закупила жилище от собственик. Това са нот.актове по делото на предишни собственици. Сградата навремето е изградена съвсем законно. Имаме разрешение за строеж.

Моля за допълнителни доказателства, тъй като не можах да се добера до останалите доказателства. Моля служебно, ако е необходимо и вещото лице да се назначи, което да може да се добере до именно: договор от 19.01.1965 г. на Изпълнителния комитет на Народен съвет с. Сенокос, къде се съхраняват в момента тези документи в архив, аз не можах да разбера. Ходих в Община Балчик и чаках един час и никой от колегите не ме посрещна, въпреки, че имах предварителна уговорка. Освен това имаме отстъпено право на строеж, строително разрешение № 33/8.07.1965 г. в с. Сенокос, имаме квитанция, че лицето си е платило заплатено право на строеж, имаме скица. Искам тези документи, които са много важно доказателство, да бъдат изискани от съответния архив и да бъдат приложени по делото като доказателства. Смятам, че би следвало да се назначи даже и вещо лице, тъй като явно това не е по моите сили. Въпреки усилията ми до момента не намерих съдействия от общината.

АДВ. *** – Съвсем нормално е да не е намерила съдействие от общината, тъй като не се съхраняват там документите. Достатъчна индиция във въпросния документ е, че сградата е законно изградена, посочени са документи и отгоре на всичко документът, който се представя от колежката, който и аз притежавам, който има официална удостоверителна сила за наличието на обстоятелствата, които са упоменати в същия, така че, ако прецените, можем да назначим. Мисля, че стойността на представеното доказателство е достатъчно сериозно и дастатъчно потвърждаващо наличието на отстъпено право на строеж и впоследствие и на заплащане на същото.

 СЪДЪТ към жалбоподателя: Какво представлява цитираното във Вашата жалба удостоверение за търпимост № 14/8.06.20 г. и в каква връзка е издадено, защото такова не се съдържа в административна преписка.

ЮРИСК. Б. – В момента не мога да го представя. Мога в един по-късен етап. То е по преписката, която е в Областна администрация Добрич, защото се съдържа там. Предположих, че Общински съвет - Балчик ще я изпрати.

АДВ. *** – Не съм го виждал въпросното удостоверение. Беше упоменато в жалбата по отношение на първото издадено решение № 151 и в крайна сметка ние притежавахме въпросните документи от страна на заинтересованото лице, беше съответно, бе повторно прието и второто решение с наличните доказателства.

СЪДЪТ към ответника: Към Докладната записка на кмета и към решението липсват, каквито и да е документи за законността на сградата.

АДВ. ***   - Да, няма такива, те се появиха впоследствие. Ние бяхме наясно с наличните.

СЪДЪТ УКАЗВА на ответника на осн. чл. 171, ал. 4 от  АПК, че  по делото липсват доказателства в подкрепа на взетото решение относно законността на сградата, свързана с процесното решение.

УКАЗВА на същия, че по делото липсва разрешение за строеж или договор за отстъпено право на строеж, съответно заповед, разрешение за строеж, инвестиционни  проекти и всякви други строителни книжа, които да удостоверят съответствието на взетото решение с материалния закон.

СЪДЪТ, с оглед днес представения от заинтересованата страна нот. акт за собственост върху жилище, построено върху държавна земя № 178/1974 г., в който е посочено разрешение за строеж № 33/8.07.1965 г.,

О П Р Е Д Е Л И:

УКАЗВА на ответника, че има възможност да удостовери, че построената върху съответния имот сграда е идентична с описаната в посоченото разрешение за строеж.

УКАЗВА на ответната и заинтересованата страна, че при непредставяне на доказателства за идентичност на построената в имота сграда с тази по разрешението за строеж, посочено  днес в представения нот. акт, съдът ще приеме, че не са изпълнени изискванията на закона.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя да представи цитираното в жалбата удостоверение за търпимост № 14/8.06.20 г.

         СЪДЪТ ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателства по делото: Копие       от Решения по Протокол № 11 от 30.07.2020г. на ОбС Балчик;Списък с общия брой и имената на избраните общински съветници, включени в състава на ОбС-Балчик, респективно присъствали събранието на ОбС от 30.07.2020г.; Докладна за внесено предложение;Становища              на постоянните комисии; Заповед на Областен управител;Покана                         за заседание на 10.09.2020г. с включено ново обсъждане /на Решение № 151;Ново разглеждане/докладна/ на Решение № 151 на 10.09.2020г. от ОбС Балчик; включително и днес представените нот. актове – 2бр. – нот. акт за собственост върху жилище, построено върху държавна земя № 178, том I дело № 175/1974 г., нот. акт за продажба на недвижим имот, чрез общинския народен съвет с. Сенокос № 179, том I, дело 176/1974, адвокатско пълномощно – 2 бр.

         СЪДЪТ с оглед изясняване на спора,

         О П Р Е Д Е Л И:

         ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 14.12.2020 г. от 11.30  часа, за която дата страните да се считат за редовно уведомени чрез процесуалните си представители от съдебно заседание.

            ЗАСЕДАНИЕТО приключи в  11.56 часа.                 

            ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 19.10.2020 година.

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                              СЕКРЕТАР: