ПРОТОКОЛ

 

гр.Добрич, 26.10.2020 г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на  двадесет и шести октомври, две хиляди и двадесета година, в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:   СИЛВИЯ САНДЕВА

 

при участието на секретаря ИРЕНА ДИМИТРОВА, сложи на разглеждане докладваното от председателя административно дело 419 по описа за 2020 година.

 

На именно повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ДОБРИЧ“ АД, редовно призовано, не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ: ДИРЕКТОРЪТ НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ  „ДУНАВСКИ РАЙОН“  ГР. ПЛЕВЕН, редовно призован, не се явява, не се представлява.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ ДОКЛАДВА: Постъпила е молба с вх. № 2616 от 20.10.20 г. от ответника по делото - директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, с която моли да се даде ход на делото, оспорва жалбата, заявява, че няма да сочи нови доказателства и няма доказателствени искания. В случай че жалбоподателят представи нови доказателства или иска назначаване на експертиза моли да му бъде дадена възможност да вземе отношение по тях.

В молбата се изразява и становище по същество на спора. Счита се, че жалбата е неоснователна, поради което се иска същата да бъде отхвърлена.  При направено искане за разноски от страна на жалбоподателя се прави възражение за прекомерност.

Постъпила е и молба с вх. № 2643 от 26.10.20 г. от прокуриста на дружеството - жалбоподател, с която се моли за отлагане на делото поради служебна ангажираност на законния представител на дружеството. Ако молбата не бъде уважена, се моли за провеждане на заседанието в отсъствието на прокуриста на дружеството, като се поддържа подадената жалба.         

Съдът намира подадената от жалбоподателя молба за отлагане на делото за неоснователна предвид на липсата на доказателства за служебната ангажираност на прокуриста на дружеството и за наличието на неотстранимо препятствие за явяването му в съдебно заседание по смисъла на чл.139, ал.1 от АПК, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на жалбоподателя за отлагане на делото.

Предвид на това и с оглед на редовното призоваване на страните съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

На основание чл. 146 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК

СЪДЪТ ДОКЛАДВА: Производството по делото е по реда на чл.145, ал. 1 от АПК, във вр. с чл. 166 от ДОПК и е образувано по жалба на „ВиК – Добрич „ АД, гр. Добрич, допълнително уточнена с молба вх. № 2164 от 11.09.20 г.,  срещу АУПДВ №180 от 05.08.20г. на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ - Плевен, в частта, в която на дружеството е установено публично държавно вземане, представляващо начислена такса за водовземане от подземни води, в общ размер на 224 366,15 лв. за периода от 01.01.19г. до 31.12.19г., ведно със съответстващите лихви за забава, считано от 15.02.20 г. до пълното погасяване на главницата.

В жалбата се излагат съображения за неправилно определяне на размера на дължимата такса за водовземане от подземни води.

Твърди се, че е налице несъответствие при общото изчисление на количествата иззети води за питейно-битови нужди.

От извършената справка в регистъра на дружеството е установено, че общото количество добита вода за питейно-битови нужди за процесния период е 11 218 107 куб.м., съответно дължимата такса за водовземане е  224 362,14  лв.

Сочи се също така, че е налице намаляла консумация на ел. енергия, което с оглед на обстоятелството, че добиваните водни количества в област Добрич са изцяло помпажни посредством потопяеми и хоризонтални ел. помпи, е косвено доказателство за водовзети по-малки количества вода.

Иска се отмяна на акта в обжалваната му част като неправилен и издаден при съществени нарушения на процесуалните правила.

По делото е постъпила административната преписа по издаването на оспорения АУПДВ, ведно с писмено становище  по жалбата от страна на ответника.

В становището се излагат доводи за неоснователност на жалбата. Твърди се, че БДДР е начислила процесната такса за водовземане от подземни води на база подадени от жалбоподателя декларации по чл. 194б от ЗВ, от които общият размер на добитата вода е 11 218 308 куб.м.

Твърдяната в жалбата справка в регистъра на жалбоподателя не е годно доказателствено средство за добитите количества вода, т.к. таксата се изчислява на база подадени декларации по чл.194б от ЗВ, каквито са представени от жалбоподателя през 2020г.

В допълнително представеното становище на ответника от 23.10.20 г. се сочи също така, че директорът на БДДР правилно е приложил формулата и е изчислил таксата. Не се откриват грешки, за които се твърди от жалбоподателя. Отчетните документи по преписката са меродавни и автентични. Същите са годно доказателство за количеството добита вода съгласно закона и правилно въз основа на тях е определена дължимата такса.

Съдът по доказателствата

О П Р ЕД Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИЛАГА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства: жалба с вх. № ПО-04-18/ 25.08.2020г., ведно с приложения и товарителница – оригинали - 8 бр.листа; акт № 180/ 05.08.2020г. за установяване на публично държавно вземане - заверено копие - 4 бр. листа; известие за доставяне на АУПДВ -заверено копие; придружително писмо към Констативен протокол /КП/ - заверено копие; КП от 20.07.2020г. на БДДР гр. Плевен - заверено копие - 3 бр. листа; известие за доставяне на Констативен протокол; Уведомление по чл.26, ал.1 от АПК- заверено копие; покана за доброволно изпълнение - заверено копие.- 3 бр. листа; известие за доставяне на писмо; писмо с наш вх. № КД-07-1252/ 06.02.2020г., ведно с декларации за водовземане - заверено копие -145 бр. листа; писмо с наш вх. № КД-07-1624(1)/ 21.04.2020., ведно с 2 бр. декларации за водовземане - заверено копие - 5 бр. листа; разрешително № 0378/ 22.06.2001г. - заверено копие - 3 бр. листа; РВ № 11510599/30.12.2010г. - заверено копие- 9 бр. листа; РВ №11510600/ 30.12.2010г. - заверено копие - 9 бр. листа; РВ № 1151601/ 30.12.2010г. - заверено копие - 9 бр. листа; РВ № Ц51602/ 30.10.2010г. - заверено копие- 9 бр. листа; РВ №21510087/ 24.09.2009г. - заверено копие- 5 бр. листа; РВ №21510064/ 14.05.2008г. - заверено копие - 5 бр. листа; РВ №11511052/ 12.01.2016г. – заверено копие - 11бр. листа.

Доколкото в жалбата се съдържат твърдения за неправилно изчисление на таксата за водовземане от подземни води, както и на основание чл.171, ал.2 от АПК съдът счита, че следва да назначи служебно вещо лице, което да извърши проверка дали вярно е определен размерът на дължимите суми.

Предвид на гореизложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА извършването на съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с представените по делото писмени доказателства и извърши справка във „ВиК – Добрич“ АД, да установи какъв е общият обем на водовземане от подземни води за процесния период, на каква база е изчислена дължимата такса за водовземане от подземни води и съответства ли тя на данните в подадените от жалбоподателя декларации по чл.194 б от ЗВ за този период.

Какъв е размерът на дължимата лихва върху начислената такса за водовземане и съответства ли той на определения в акта размер.

НАЗНАЧАВА за вещо лице Д.Д..

ОПРЕДЕЛЯ първоначално възнаграждение за вещото лице в размер на 200 лв., вносими от жалбоподателя в 7- дневен срок от уведомяването му.

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 14.12.20 г. от 14:00ч., за която дата и час страните са уведомени на основание чл.138, ал.2 от АПК.

Да се уведоми вещото лице след представяне на доказателства за внесен депозит от страна на жалбоподателя.

Заседанието приключи в 15:11 часа.                    

Протоколът е изготвен на 28.10.2020 година.

 

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                       СЕКРЕТАР: