П Р О Т О К О Л

 

гр.Добрич, 06.10.2020 година.

 

              АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на  шести октомври, две хиляди и двадесета година, в  състав:

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

 

                                          ЧЛЕНОВЕ: 1. ТЕОДОРА МИЛЕВА

                                                    2. СИЛВИЯ САНДЕВА

 

СЕКРЕТАР: ВЕСЕЛИНА САНДЕВА

ПРОКУРОР: ВИОЛЕТА ВЕЛИКОВА

          Сложи на разглеждане докладваното от Председателя

КАНД № 404 по описа за 2020 година.

На именно повикване  в 13:42 часа, на второ четене, се явиха:

 

           КАСАТОРЪТ – ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ ДОБРИЧ – редовно призована, представлява се от ЮРИСК. ***, редовно упълномощен.

          ОТВЕТНИКЪТ – „***“ ЕООД, ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ Д.А.Ж. – редовно призован, представлява се от АДВ. К., редовно упълномощен.

          ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ДОБРИЧ – редовно призована, представлява се от прокурор ВИОЛЕТА ВЕЛИКОВА.

              ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

ЮРИСК. *** – Да се даде ход на делото.

АДВ. К. – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ  - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, на осн. чл. 142, ал. 1 от ГПК във вр. с чл. 228, във вр. с чл. 144 от АПК, 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на осн. чл. 146, ал. 1 от ГПК, във вр. с чл. 228, във вр. с чл. 144 от АПК, докладва: Производството по делото е образувано по касационна жалба на Дирекция „Инспекция по труда“ - Добрич, подадена чрез СТ. ЮРИСК. Г.***, срещу решение № 17/2.07.20 г. по НАХД 33/20 г. по описа на РС – ТЕРВЕЛ. Касаторът счита решението за неправилно и незаконосъобразно и иска същото да бъде отменено, като бъде постановено друго, с което да бъде потвърдено НП, като претендира и присъждане на юрисконсултско възнаграждение на осн. чл. 63, ал. 5 от ЗАНН. Няма искания по доказателствата.

ЮРИСК. *** - Поддържам подадената жалба. Нямам искания.

АДВ. К. - Оспорвам касационната жалба. Нямам искания.

ПРОКУРОРЪТ - Няма да соча други доказателства.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

ЮРИСК. ***  - Подробно съм посочил доводите, поради които искам отмяна на решението на РС – ТЕРВЕЛ. Считам, че работното облекло в случая, което е така един основен довод в мотивите на първоинстанционния съд, не е елемент на трудовото правоотношение, то е  възможност за работодателя и е задължение единствено и само в случая, когато става въпрос за здравословни и безопасни условия на труд на работещите. Както ясно, свидетелят, разпитан в съдебна зала, заяви, че причината за несключване на такъв трудов договор е, че от БТ е получавал повече пари, отколкото, ако би започнал работа, затова подробно съм изложил останалите основания, на които моля да постановите Вашето решение ведно с юриконсултско възнаграждение.

АДВ. К. – Оплакванията всъщност са две, те са изрично посочени в касационната жалба. Истината е, че РС точно на тези две оплаквания, които са впоследствие, разбира се е дал много точен и ясен отговор в съдебното решение. Аз моля да се потвърди решението на РС-ТЕРВЕЛ, моля да имате предвид и пледоарията ми по същество, въпреки, че аз посочих и други пороци на ИТ при констатирането и наказването за този случай, но практиката на съда, макар и леко нетрадиционно, е отговорил точно на въпросите, точно на законовата норма и е дал категорично и обосновано становище по отношение на атакувания административен акт. Моля да потвърдите решението на РС Тервел, най-малкото от всичко то е справедливо.

ПРОКУРОРЪТ –  Намирам касационната жалба от Д „ИТ“ срещу решението на РС-ТЕРВЕЛ от 2.07.20 г. за неоснователна. При извършената планова проверка на 8.11.20 г. в магазин за строителни материали, инспекторите от ИТ са установили лице, което е консултирало клиент в магазина и съответно е издаден административен акт за административно нарушение относно лице, работещо без трудово правоотношение. В хода на съдебното дирене не е установено по безспорен начин допуснатото административно нарушение, не е доказано по безсъмнен начин и съответно, и това е послужило като мотив на съдебния състав да бъде отменено наложеното НП. Намирам решението за правилно и законосъобразно. Няма допуснати процесуални нарушения на първоинстанционното производство. Моля да потвърдите решението като правилно и законосъобразно.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законния срок.

              ЗАСЕДАНИЕТО приключи в  13.46 часа.               

               ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 06.10.2020 година.

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                              СЕКРЕТАР: