П Р О Т О К О Л

гр.Добрич, 06.10.2020 година

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на шести октомври, две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕЛИ КАМЕНСКА

                                                                                                                                

При участието на секретаря СТОЙКА КОЛЕВА, сложи за разглеждане, докладваното от председателя,  Адм. дело 401, по описа за 2020 година.

На именното повикване в 10:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЕМИЛИЯ“ ООД, представлявано от С.Г.Т., редовно призована, чрез  адвокат С.Ж., не се явява, не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА – ДИРЕКТОРЪТ НА ТД“СЕВЕРНА МОРСКА“ В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ – ВАРНА , редовно призован, представлява се от ГЛ.ЮРИСК.М.Р., редовно упълномощена.

   по хода на делото

ЮРИСК.Р. : Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ предвид намира, че нe са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

На основание чл.146 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК докладва, че същото е образувано по жалба на „Емилия“ ООД, със седалище в град Добрич срещу Решение към MRN 20BG002005023760R3 от 21.01.20г.;с рег.№ 32 - 212188 / 22.07.20г.; на директора на ТД „Северна морска“ в Агенция „Митници“ - Варна.

Жалбоподателят не е съгласен с решението на административния орган и оспорва неговата материална законосъобразност, като подробно излага съображенията си за това в жалбата. Счита, че митническите органи не са обосновали наличието на съмнения, относно достоверността на митническата стойност и нейното увеличаване, и не са доказали, че са спазили процедурата по нейното увеличаване. Счита, че оспорения акт не е надлежно мотивиран. Възразява, че не са спазени императивни изисквания в производството по чл.140, §1 от Регламента за прилагане на Митническия кодекс и моли решението да бъде отменено. Прави доказателствени искания.

СЪДЪТ докладва, че административната преписка е представена заедно с жалбата, постъпила в съда на 14.08.2020г. Впоследствие, с допълнителна молба от 23.09.2020г. ответникът представя 10 бр. митнически декларации, ведно с прилежащите им документи, въз основа на който е увеличил митническата стойност.

Съдът докладва молба на ответника, постъпила в съда на 10.09.2020г., с която представя справка от митнически информационни системи за периода 20.08.2019г. – 21.01.2020г.,  съдържаща информация относно митнически декларации за стоки с  код Тарик,  произход Китай.

С тази молба се правят и пояснения, че в справката са включени данни от митнически декларации и приети митнически стойности за сходни стоки на процесната митническа декларация. Както и начина по който е проведено административното производство.

СЪДЪТ докладва, че в молбата се от  28.09.2020г. процесуалния  представител на жалбоподателя поддържа искането си за представяне на декларациите, които са представени от ответника, както и поддържа искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза.

ЮРИСК.Р.: Оспорвам жалбата. Да се приемат доказателствата.

СЪДЪТ , по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените писмени доказателства по делото : административна преписка : Писмо рег.№ 32 - 212700 / 23.07.20г.; Решение рег.№ 32 - 212188 / 22.07.20г.; Извлечение от модул митническо задължение от 21.01.20г.; Митническа декларация MRN 20BG002005023760R3 от 21.01.20г.; Транзитна декларация 20BG00510720109772 от 20.01.20г.; Фактура № IITT - EMI - 202902 от 16.01.20г.; Въздушна товарителница № 555 - 2370 - 0132 от 20.01.20г.; Платежно нареждане от 16.01.20г.; Платежно нареждане от 16.01.20г.; Извадка от МИСВ от 29.11.19г.; Извадка от МИСВ от 09.12.19г.; Извадка от МИСВ от 29.11.19г; Извадка от МИСВ от 29.11.19г.; Извадка от МИСВ от 28.11.19г.; Извадка от МИСВ от 29.11.19г. ;Извадка от МИСВ от 29.11.19г.; Извадка от МИСВ от 28.11.19г.; Извадка от МИСВ от 29.11.19г.;

Извадка от МИСВ от 02.12.19г.; Извадка от МИСВ от 29.11.19г.; Писмо рег.№ 32 - 21382 / 21.01.20г.; Извлечение от модул митническо задължение от 21.01.20г.; Платежно нареждане от 21.01.20г.; Извлечение от модул митническо задължение от 22.01.20г.; Пълномощно; Протокол за извършена митническа проверка от 21.01.20г.; Служебна бележка рег.№ 32 - 37239 / 03.02.20г.; Искане рег.№ 32 - 35077 / 31.01.20r.; Писмо рег.№ 32 - 26172 / 24.01.20г.; Приходен косов ордер от 22.01.20г.; Справка от Райфайзен БАНК от 29.01.20г.; Становище рег.№ 32 - 69661 /04.03 20г.;Искане рег.№ 32 - 111850 / 13.04.20г.; Пълномощно;

ПРИЕМА представените с молбата на ответника писмени доказателства : 10 бр.митнически декларации - MRN 19BG005100134829 R0 /11112019, MRN 19BG005100153200 R5 /16122019, MRN 19BG005100107634 R0 /10092019, MRN 19BG005100156816 R9 /23122019, MRN 19BG005807045982 R2 /16012020, MRN 19BG005100109234 R8 /13092019, MRN 19BG005107001727 R5 /1812019, MRN 19BG005100100587 R7 /23082019         г, MRN 19BG003008008116 R6/23122019;

ПРИЛАГА представените с молбата на ответника от 10.09.2020г. :  справка от митнически информационни системи за периода 20.08.2019г. – 21.01.2020г.;

СЪДЪТ докладва, че в жалбата се прави искане  за допускане на съдебно счетоводна експертиза.

ЮРИСК.Р. : Моля да оставите искането без уважение, считам, че такава експертиза ще установи какво е осчетоводено, а  не реалната митническа стойност. Отделно от това стойността не е определена по реда на чл.70 от Митническия кодекс т.е. не се прави добавка към декларираното от жалбоподателя към реално установена митническа стойност, а стойността се определя след проведена процедура по оспорване на митническата стойност и преминаване към един от вторичните методи за определянето им, а именно по чл.74 §2,  б“б“, като е взета за база стойност на сходни стоки с процесните, както и за последната стока, декларацията по §3 от чл.194. Считам, че искането е неоснователно, и моля да го оставите без уважение.

 СЪДЪТ счита, че искането за допускане на съдебно счетоводна експертиза е допустимо и основателно, тъй като са необходими специални знания за изясняване на спора и дали е водено редовно счетоводство, във връзка с   придобитите стоки.

Поради което на основание чл.171 ал.2 от  АПК

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза, по която вещото лице, след като се запознае с документите по делото и  извърши съответните справки в счетоводството на „Емилия“ ООД да даде заключение по следните въпроси:

1.     Колко е реално платена цена от дружеството за процесните стоки?

2.     Какви са доказателствата за плащането?

3.     Има ли други подлежащи на плащане суми по фактурата, приложени към митническата декларация?

4.     По какъв  ред е извършено плащането и кога ?

5.     Има ли съответствие между платената цена на стоките и декларираната стойност ?

6.     Водено ли е счетоводството редовно, във връзка с плащането на сумите по процесните фактури.

НАЗНАЧАВА за вещо лице М.И., при депозит в размер на 200 лв., вносим от жалбоподателя в 10-дневен срок от днес.

Да се изпрати протокола по имейл на процесуалния представител на жалбоподателя.

ОТЛАГА И НАСРОЧВА ДЕЛОТО за 24.11.2020г. от 11.45 часа, за която дата страните да се считат уведомени.

Да се призове вещото лице при внесен депозит.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 08.10.2020г. 

ДЕЛОТО приключи в 12.10 часа.

 

 

 

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

                                              СЕКРЕТАР :