П Р О Т О К О Л

 

гр.Добрич, 12.10.2020 година.

 

    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание, на дванадесети октомври, две хиляди и двадесета  година, І състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

 

    При участието на секретаря ВЕСЕЛИНА САНДЕВА сложи за разглеждане АДМ. ДЕЛО № 398 по описа за 2020 година, докладвано от председателя.

               На именното повикване в 10:50 часа се явиха:

 

           ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „***“ ООД ЧРЕЗ ПРОЦЕСУАЛНИЯ СИ ПРЕДСТАВИТЕЛ С.Т.Ж. – редовно призовано дружеството, не се представлява.

           ОТВЕТНИКЪТ – ДИРЕКТОР НА ТД „***“ – редовно призован, не се явява, представлява се от ГЛ. ЮРИСК. ***, редовно упълномощена.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

ЮРИСК. *** - Да се даде ход на делото.

  СЪДЪТ, на основание чл. 142, ал. 1 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК 

  О П Р Е Д Е Л И:

  ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

  СЪДЪТ, на основание чл. 146, ал. 1 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК, докладва: Производството по делото е образувано по жалба на „***“ ООД, представлявано от С.Г.Т., чрез адв. С.Ж., срещу Решение № MRN20BG002005023658R4/ 20.01.20 Г. на Директора на ТД „СЕВЕРНА МОРСКА“, рег. № 32 - 145942/ 22.05.20 г.

С жалбата се настоява, че Решението е неправилно и незаконосъобразно. Иска се от съда неговата отмяна. Излагат се подробни съображения в тази насока, като към жалбата са представени доказателства за ДТ, адвокатско пълномощно, договор за правна защита и съдействие, фактура за платен хонорар и доказателства за плащането му. С изпращане на жалбата административният орган е изпратил цялата административна преписка.

 В изпълнение на разпореждане на съда с вх. № 2143/9.09.20 г. са представени допълнителни доказателства, а именно писмо със съответен регистрационен номер от 26.05.20 г., справка от митнически информационни системи и копие от протокол за извършена проверка от 20.01.20 г.

ЮРИСК. *** – Оспорвам жалбата. Считам Решението за правилно и законосъобразно. Моля да отхвърлите жалбата. Моля да приемете административната преписка, изпратена под опис с писмо от 10.08.20 г., както и да приемете молба с представени доказателства, ведно със справка от митническа информационна система „МИСВ“ за стоки от 4.09.20 г.

По отношение на исканията по доказателствата за извършване на счетоводна експертиза, противопоставяме се на допускането на съдебно - счетоводна експертиза, тъй като начинът на осчетоводяване на счетоводството на дружество е без касателство за определяне на митническата стойност на стоката, определена чрез правилото на чл. 74 пар. 2 буква „Б“ от Регламент 952/13 г. въз основа на договорена стойност на сходни стоки. Отделно от всичко това, намираме, че за изследване на посочените факти не са необходими специални знания, а в случай, че приемете назначаването на такава експертиза, моля да счетете, че поставеният въпрос 1 е неправилно зададен, реално платена цена. Счетоводителят не може да отговори каква е реално платената цена, считаме, че този въпрос е правен и надхвърля компетентността на счетоводител – икономист. Той може да отговори: какво е, как е осчетоводено. Отделно от това, липсва договор на фирмата, във връзка с това е едно от основанията, въз основа на които са възникнали съмнения от митническия орган за извършване на повторна проверка и за определяне на нова митническа стойност, по-висока от декларираната. Това е по доказателствата.

             СЪДЪТ ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

             О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателства по делото: писмо с вх. № 1913/12.08.20 г. под опис: Митническа декларация MRN 20BG002005023658R4 от 20.01.20г.; Извлечение от модул митническо задължение от 20.01.20г.; Митническа декларация MRN 23658R4 от 20.01.20г.; Транзитна декларация-20BG00510020898176 от 17.01.20г.; Фактура № IITT-EMI-202901 от 16.01.20г; Въздушна товарителница № 3092901 от 14.01.20г.; Платежно нареждане от 17.01.20г. - стр. 17; Платежно нареждане от 17.01.20г.; Извадка от МИСВ от 20.01,20г.; Протокол за извършена митническа проверка от 20.01.20г.; Пълномощно; Извлечение от модул митническо задължение от 20.01.20г.; Платежно нареждане от 20.01.20г.; Искане рег.№ 32 - 111862 / 13.04.20г.;         Писмо рег. № 32 - 90975/ 23.03.20г. - стр. 28 - 34; Становище; Справка от ***от 23.01.20г.; Искане рег.№ 32 - 27081 / 24.01.20г.;Писмо рег.№ 32-21091/ 21.01.20г.; Писмо рег.№ 32 - 19279/ 20.01.20г.;Пълномощно;писмо вх. № 2143/ 9.09.20г., ведно с представени доказателства – писмо рег. № 32.147426/ 26.05.20 г.; справка от митнически информационни системи; копие от протокол за извършена 20BG9940M002833/ 20.01.20 г.

ЮРИСК. *** –  Представям молба по чл. 192, ал. 1 от ГПК и моля да я приемете и задължите трето неучастващо лице – ТД „ЮГОЗАПАДНА“ ПРИ АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ да представи митническа декларация, тъй като ние не разполагаме със същата, която е приета пред „Югозападна“, ведно с всички придружаващи документи. Представям и за другата страна.

СЪДЪТ счита направеното искане от процесуалния представител на  ответната страна за основателно и относимо към спора, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДА СЕ ИЗПРАТИ на трето неучастващо по делото лице – ТД „ЮГОЗАПАДНА“ В АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ, представената от процесуалния представител на ответника – молба по чл. 192, ал. 1 от ГПК, с която то да представи митническа декларация № 19BG005100143009R0/ 27.11.19 г., ведно с всички придружаващи документи, която е послужила за база за увеличение на митническа стойност при вече приети стоки.

СЪДЪТ счита, че с оглед правото на защита на жалбоподателя, следва да допусне съдебно - счетоводна експертиза, като счита за основателно възражението, че задачата по т. 1 е поставена неправилно и съдържа правни изводи, които вещото лице няма как да прави, поради което и

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА И НАЗНАЧАВА съдебно - счетоводна експертиза, при която вещото лице, след като се запознае с доказатествата по делото, да даде отговор на въпросите, каква цена е осчетоводена от дружеството за процесните стоки, като платена, има ли подлежащи на плащане суми по фактурата, приложена към митническата декларация, по какъв ред е извършено плащането и има ли съответствие между платената цена на стоките и декларираната стойност по процесната декларация.

НАЗНАЧАВА ЗА ВЕЩО ЛИЦЕ ***при внесен депозит в размер на 150 лв, от жалбоподателя в 7-дневен срок от получаване на съобщението, като след постъпване на доказателства за внесен депозит, да се уведоми вещото лице за изготвяне на експертизата.

С оглед изясняване на спора, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 14.12.2020 г. от 10.30 часа, за която дата жалбоподателят да се счита за редовно уведомен на осн. чл. 138, ал. 2 от АПК. Ответникът да се счита за редовно уведомен чрез процесуалния си представител от съдебно заседание.

След като се внесе депозитът за експертизата, да се призове вещото лице – ***.

           ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 11.00 часа.                   

           ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 12.10.2020 година.

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                              СЕКРЕТАР: