П Р О Т О К О Л

гр.Добрич, 07.10.2020 година.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание, на седми октомври, две хиляди и двадесета година, в състав:

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

При участието на секретаря МАРИЯ МИХАЛЕВА, сложи за разглеждане, докладваното от председателя, Административно дело № 397, по описа за 2020 година.

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЕМИЛИЯ” ЕООД, гробрич, с представляващ С.Г.Т., редовно призована, не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА – ДИРЕКТОРЪТ НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ „СЕВЕРНА МОРСКА” в АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ”, редовно призован, представлява се от ЮРИСК.АННА ШУЛЕВА, редовно упълномощена и приета от съда от днес.

 

по хода на делото

ЮРИСК.ШУЛЕВА: Моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счете, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ на основание чл.146 ГПК във връзка с чл.144 АПК докладва делото:

Постъпила е жалба от „Емилия” ЕООД, гр.Добрич, с управител С.Г.Т., подадена чрез адвокат С.Ж., против Решение №MNR 20BG002005023412R7/15.01.2020г. на директора на ТД „Северна морска“ в Агенция „Митници“, с което решение е отказано да се приеме декларираната митническа стойност на стоки 1 и 2 по митническа декларация с MNR 20BG002005023412R7/15.01.2020г.; определена е митническа стойност по митническата декларация за двете стоки 1 и 2; коригирана е митническата декларация и са определени за доплащане: Мито в размер 455,18 лева и ДДС в размер на 849,66 лева.

В жалбата се сочи, че решението с което е увеличена митническата стойност, съответно дължимите държавни вземания за стоките, както и промяна на тарифните номера за част от декларираните стоки е незаконосъобразно. Излагат се съображения, че за да пристъпят към определяне на по-висока стойност, митническите органи трябва да обосноват наличието на съмнения относно достоверността на митническата стойност и после да докажат, че са спазили процедурата по нейното увеличение. Твърди се, че в решението пространно място е заето за описание на т.нар. „справедливи цени“. Дефиниция, вкарана в закона на 01.01.2020г., като се посочва, че тези справедливи цени са на килограм, което е неприложимо в настоящия случай, където стоките са индивидуално определени и имат стойност на единица бройка. От друга страна се сочи, че в решението си, на стр.3, административният орган се е позовал на Решение №291/15 СЕС, но същото не  е относимо към спора, тъй като в него се говори за договорна стойност, която е необичайно ниска в сравнение със средностатистическия размер на покупните цени при вноса на сходни стоки. Излагат се още съображения в тази връзка. Относно митническата стойност се твърди, че жалбоподателят е представил на митническите органи, фактури и платежни документи за заплащане цената на стоките и други документи, но митническите органи не са извършили проверка в счетоводството на дружеството относно платената или подлежаща на плащане цена, а само са изложили твърдение, че тя е недоказана. Твърди се също, че дружеството не е надлежно уведомено за обстоятелствата, на които се основават съмненията на органа. Релевират се доводи, че към настоящия момент не може да се установи, дали стоките, внесени от третите лица, които митническите органи са ползвали за определяне на по-висока митническа стойност, отговарят на изискването за „сходни стоки“, тъй като декларациите на третите лица, цитирани в решението, за първи път се появяват в обжалвания административен акт. Не става ясно, как е изчислена и какво включва тази по-висока стойност. Твърди се, че не е спазено условието на чл.74, §.2 и §.3 от МК. Отделно от това се твърди, че е нарушено правото на защита на дружеството, като по отношение на стока 2 е записана само новата митническа стойност на брой, без да има мотиви, как е формирана цената. В тази връзка се иска, да се отмени решението и се правят искания по доказателствата.

По делото е постъпила административната преписка. С вх.№2084/30.09.2020г., от административния орган, са постъпили и други доказателства и с Молба вх.№2375/02.10.2020г. е представена митническата декларация, ведно с придружаващите я документи.

ЮРИСК.ШУЛЕВА: Оспорваме жалбата.

Моля да бъде приета административната преписка, с Писмо №231989/10.08.2020г. и митническата декларация, която сме представили с Писмо от 30.09.2020г.

По отношение на исканията по доказателствата на жалбоподателя, за назначаване на експертиза, моля да имате предвид, че ние се противопоставяме на назначаване на експертиза, тъй като начинът за осчетоводяване в счетоводството на дружеството е без касателство, относно реалното плащане на митническата стойност на стоката, която е определена по правилата на чл.74 МК, въз основа на договорна стойност и сходни стоки. Отделно от това, намираме, че за изследване на посочените факти не са необходими специални знания. Ние не оспорваме онова, което е осчетоводено в дружеството.

В случай, че приемете, че е необходимо да бъде назначена такава експертиза, считаме, че въпрос 1 - колко е реално платената цена, не следва да бъде оставен така. Реално платената цена няма как да бъде определена. Това е правен въпрос и при всички положения надхвърля компетенциите на счетоводител. Според нас въпросът би следвало да бъде - Какво е осчетоводено в дружеството. Видно е, че не е представен договор и по какъв начин е заплащана стоката. В този смисъл е практиката на Административен съд – София град да се отхвърля искането за експертиза и доколкото може, с документи да се доказва какво е осчетоводено и това е по спор между същите страни и на същото основание.

СЪДЪТ по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИЛАГА, като писмени доказателства по делото: Решение рег.№32-145949/22.05.20г.; Писмо рег.№32-90971/23.03.20г.; Становище; Искане рег.№32-27089/24.01.2020г.; Писмо рег.№32-17375/17.01.2020г.; Митническа декларация MRN 20BG002005023412R7 от 15.01.2020г.; Митническа декларация MRN 23412R7 от 20.01.20г.; Транзитна декларация  20BG00510720108695 от 15.01.2020г.; Фактура №IITT-EMI-202888/13.01.20г.; Въздушна товарителница №3092888/11.01.2020г.; Платежно нареждане от 13.01.2020г.; Платежно нареждане от 13.01.2020г.; Писмо рег.№32-13935/ 15.01.2020г.; Извадка от МИСВ от 15.01.2020г.; Извлечение от модул митническо задължение от 15.01. 2020г.; Платежно нареждане от 15.01.2020г.; Молба от 15.01.2020г.; Фактура №IITT-EMI-202888/13.01.2020г.; Справка от Райфайзен БАНК от 23.01.20г.; Пълномощно; Искане рег.№32-111840/13.04.2020г.; Пълномощно peг.№ 32-15230/15.01.2020г.; Служебна бележка peг.№ 248775/26.08.2020г.; Докладна записка peг.№32-2489189/26.08.2020г.; Служебна бележка peг.№32-249525/26.08.2020г.; Справка от митническата информационна система МИСЗ А; Митническа декларация MRN 19BG005100103919R3/01.09.2019г., ведно с придружаващите я документи.

СЪДЪТ, с оглед направеното искане за допускане на съдебно – счетоводна експертиза, намира същата за основателна и допустима, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА извършването на съдебно – счетоводна експертиза, със задачи за вещото лице:

1.   Каква цена е осчетоводена от дружеството, за процесните стоки, като платена и има ли други подлежащи на плащане суми по фактурата, приложена към митническата декларация?

2.   По какъв ред е извършено плащането?

3.   Има ли съответствие между платената цена на стоките и декларираната стойност по процесното ЕАД?

НАЗНАЧАВА за вещо лице по експертизата Дарина Димитрова Дойчева, при депозит в размер на 150 лева, вносими от жалбоподателя, в седемдневен срок.

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 25.11.2020 година, от 14:45 часа, за които дата и час страните се считат редовно уведомени.

Да се уведоми жалбоподателя, за внасяне на депозита по допуснатата експертиза.

Да се уведоми вещото лице, при внесен депозит.

ДЕЛОТО приключи в 14:17 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 08.10.2020 година.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

СЕКРЕТАР: