П Р О Т О К О Л

 

гр.Добрич, 06.10.2020 година

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на шести октомври, две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕЛИ КАМЕНСКА

                                                                                                                                

При участието на секретаря СТОЙКА КОЛЕВА, сложи за разглеждане, докладваното от председателя,  Адм. дело № 394, по описа за 2020 година.

На именното повикване в 10:00 часа на първо четене се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ВАНИС АГРИКОЛЧАР“ ЕООД, чрез представляващ С.И.С., редовно призован, не се явява, представлява се от адвокат И.С., редовно упълномощен.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА - ТРЪЖНА КОМИСИЯ, назначена със Заповед № РД-04-193/2020г. на директора на ОД”Земеделие” Добрич, редовно призована, представлява се от С.Б-К, член на Тръжната комисия, с придобита юридическа правоспособност, представено удостоверение за правоспособност.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА, „Б и В АГРО ГРУП” ООД, чрез представляващи Б.И.Д. и чрез В.Т.Р., редовно призовано, не се представлява.

по хода на делото

АДВ.С. : Да се даде ход на делото.

ТРЪЖНА КОМИСИЯ, чрез юрист Б.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че нe са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

На основание чл.146 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК докладва, че производството е образувано по жалба на „ВАНИС АГРИКОЛЧАР“ ЕООД, чрез представляващ С.И.С.,*** срещу Протокол А-1-5 от 17.07.2020г. на тръжна комисия назначена със Заповед №РД-04-193/08.07.2020г. на директора на ОД”Земеделие” Добрич в частта му, с която жалбоподателят не е допуснат до участие в търга за отдаване под аренда за  имот № 63094.162.52, ІІІ кат., с площ 152,042 дка в землището на с.Росица, общ.Генерал Тошево.

Жалбоподателят счита протоколът на тръжната комисия в оспорената му част за неправилен и незаконосъобразен. Възразява, че тръжната комисия е допуснала процесуални нарушения и не се е съобразила с материалния закон, отстраняване от участие от търга. Твърди,  че нито в указанията на директора на ОД“Земеделие“, нито в заповедта на министъра на земеделието имало одобрен образец, форма на платежно нареждане или изискване за изричен текст да бъде сочено основанието на платежното нареждане. Основанието, което се сочи в платежното нареждане било с информативен характер. Ако комисията бе извършила служебна проверка, според жалбоподателя  щеше да установи, че заявителят е приложил бордеро за всеки от имотите, независимо посоченото в тях основание.Моли оспореният акт да бъде отменен.

АДВ.С. : Поддържам жалбата по наведените в нея основания.

ТРЪЖНА КОМИСИЯ, чрез юрист Б.: Смятам жалбата за неоснователна. Поддържам изложеното становище.

АДВ.С.: Моля да приемете представената от административният орган в цялост. Изразявам специална благодарност за комисията за представени заверени копия за жалбоподателя.

СЪДЪТ, по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА  представената от ответника заедно с жалбата 12.08.2020г.административна преписка : Жалба с вх. № РД-12-05-681/07.08.2020 г., Пощенски плик с клеймо; Възражение вх. №РД-12-05-576/22.07.2020г.; Пощенски плик с клеймо; Писмо до Ванис Агриколчар ЕООД изх. № РД-12-05-576-1/23.07.2020г.; Обратна разписка; Класиране на участниците в тръжна процедура за стопанска 2020/2021 г. за общ. Ген. " Тошево; Протокол от проведена тръжна процедура №А-1-5/17.07.2020г.; Присъствен лист от 17.07.2020г. на участниците в тръжна процедура за общ. Ген. Тошево; Служебна проверка за допускане до участие в търга на Ванис Агриколчар ЕООД; Извадка от Търговски регистър; Удостоверение от НАП №110202000138690/09.07.2020г.; Справка от регистър към НАП от 08.07.2020г.; Пълномощно от С.И.С. №12/03.01.2019г.; Пълномощно от Ванко Стефанов И. № 1838/15.07.2020г.; Заявление оферта за имот 63094.160.1 в землището на с. Росица, общ. Ген. Тошево; Банково бордеро; Декларация по чл. 47з, ал.1, т.6 и т.9 от ППЗСПЗЗ; Заявление оферта за имот 63094.162.52 в землището на с. Росица, общ. Ген. Тошево; Банково бордеро; Декларация по чл. 47з, ал.1, т.б и т.9 от ППЗСПЗЗ; Служебна проверка за допускане до участие в търга на БиВ Агро груп ООД; Извадка от Търговски регистър; Плик на оферта с вх. № ТА-303/06.07.2020г., с приложените в него: Протокол опис №67/17.07.2020г.; Заявление оферта за имот 63094.162.52 в землището на с. Росица, общ. Ген. Тошево; Банково бордеро; Декларация по чл. 47з, ал.1, т.б и т.9 от ППЗСПЗЗ; Пълномощно от Б.И.Д. и от В.Т.Р. №4191/26.06.2020г.; Служебна проверка за допускане до участие в търга на Д Г Г; Извадка от регистър Булстат; Плик на оферта с вх. № ТА-141/06.07.2020г., с приложените в него: Протокол опис №30/17.07.2020г.; Декларация по чл. 47з, ал.1, т.б и т.9 от ППЗСПЗЗ; Пълномощно от Д.Г.Г.№ 1209/03.07.2020г.; Банково бордеро; Заявление оферта за имот 63094.162.52 в землището на с. Росица, общ. Ген. Тошево, Служебна проверка за допускане до участие в търга на Ганчев 2003 ООД; Извадка от Търговски регистър; Плик на оферта с вх. № ТА-133/06.07.2020г., с приложените в него: Протокол опис №22/17.07.2020г.; Банково бордеро;; Заявление оферта за имот 63094.162.52 в землището на с. Росица, общ. Ген. Тошево, Декларация по чл. 47з, ал. 1, т.б и т.9 от ППЗСПЗЗ; Служебна проверка за допускане до участие в търга на Братя Балабанови ЕООД; Извадка от Търговски регистър; Плик на оферта с вх. № ТА-42/02.07.2020г., с приложените в него: Протокол опис №8/17.07.2020г.; Служебна проверка за зем. стопани с над 10 000 дка за недопускане до участие в търга; Отговор от Дамян Калчев - ОД ДФЗ Добрич ; Писмо до ОД ДФЗ изх. № РД-12-05-531/07.07.2020г.; Протокол от 05.06.2020г. от ОСЗ Ген. Тошево; Протокол от 05.06.2020г. от ОДЗ Добрич; Заповед за определяне на комисия №РД-04-193/08.07.2020г.; 8 бр декларации; Заповед №РД-04-171/04.06.2020г. за прием на документи; Извадка от вестник Добруджанска трибуна; Заповед № РД-04-170/04.06.2020г.; Тръжни условия; Списък с имоти; Извадка от сайта на ОДЗ Добрич; Писмо от МЗХГ вх. № РД-12-1-109-1/02.06.2020г.; Списък с имоти; Заповед № РД-12-1-89/20.03.2020г., ведно с образец на договор за аренда, образец на запис на заповед, образец на декларация Списък на страните за призоваване;

СЪДЪТ докладва становище на тръжната комисия определена със заповед №РД-04-193/08.07.2020г. на директора на ОД”Земеделие” Добрич, с вх.№2315 от 28.09.2020г.

СЪДЪТ,

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЛАГА становище на тръжната комисия определена със заповед №РД-04-193/08.07.2020г. на директора на ОД”Земеделие” Добрич с вх.№2315 от 28.09.2020г.

СЪДЪТ докладва молба от жалбоподателя, постъпила в съда на 01.10.2020г., в която е изразено становище по съществото на спора.

АДВ.С. : Предоставям молба за другата страна.Практически сме внесли депозит за двата имота, но посочвайки основанието сме разменили , примерно, ако за единия е 1000 лв. депозита, ние сме посочи, че това е депозит за другия имот, а в този който е за 2000 лв. сме посочили, че е за първият имот. Считат, че за този имот, за който сме кандидатствали не достига сумата.

ТРЪЖНА КОМИСИЯ, чрез юрист Б.: Търгът се провежда в присъствието на всички участници. Поканихме техния представител, показахме му документите, запознахме и той се съгласи, че има такова несъответствие. Това са две различни оферти. За всяка оферта се представя банково бордеро с депозита. Те в самото банково бордеро, като основание се посочва, че депозита и се цитира идентификатора на имота. Към всяка оферта трябва да има отделно банково бордеро и тъй като за процесния имот банковото бордеро е с недостатъчен депозит и затова комисията не допуска до разглеждане, защото жалбоподателя изрично е посочил в банковото бордеро, че това е депозит за конкретния имот, към който се отнася съответната оферта. И всички останали оферти изрично са посочили в банковото бордеро имота, за който  е съответния депозит.

АДВ.С. : Вярно е, това което казва процесуалния представител на ответника тези две оферти с двете бордера се съдържат в един плик, отваря се плика и се виждат и двете бордера, но са приложени към различни оферти.

ТРЪЖНА КОМИСИЯ, чрез юрист Б.: Не, не го оспорвам. Действително те са за едно землище, две оферти в един плик, но към всяка една оферта е приложен депозита.

АДВ.С. : Вярно е, но фактически за другия имот депозита е надвнесен.

ТРЪЖНА КОМИСИЯ, чрез юрист Б.: Изключва се, само когато има недостиг на депозит, но когато е в повече това не е проблем.

СЪДЪТ счете делото за попълнено с доказателства и изяснено от фактическа страна, поради  което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

АДВ.С. : Моля да уважите жалбата по изложените съображения в писмената молба. Основното ни твърдение, че фактически е приложила закона стеснително и в аспект, какъвто ППЗСПЗЗ уреждаща реда за търговете, както и заповедта на министъра на Земеделието, храните и горите и на директора на ОД „Земеделие“ не посочват такива рестриктивни изисквания, относно това какви реквизити трябва да са посочени в платежното нареждане.  В случая доверителят ми е посочил във всяко платежно нареждане, имота за който внася съответната сума, като е допуснал грешка в индивидуализацията на имота, но смятаме, че този реквизит не е необходим като изискване за попълване на платежното нареждане удостоверяващо внасяне на депозита и смятаме, тръжната комисия е имала възможност да установи, че депозитите за двата имота са внесени,  съобразно размера на същите,  който съответства на заповедта на директора на ОД“Земеделие“ за откриване на тръжната процедура. Доколкото се съдържат в един плик, който е отворен и са разгледани двете оферти смятаме, че е било възможно да се установи действителното основание за внасяне. В този аспект е спорът. Моля да го разгледате и да уважите жалбата и присъдите разноски в размер на внесената ДТ.

ТРЪЖНА КОМИСИЯ, чрез юрист Б.: Считам жалбата за неоснователна, по изложените подробни обстоятелство от тръжната комисия. Действително бяха разгледани  и двете оферти, ако не беше посочен номер на имота във всяко едно от банковото бордеро, нямаше да може да се индивидуализира за коя от двете оферти се отнася. Както са представени оферти и на другите участници всеки един от тях е посочил в банковото бордеро имота за който е платено.Действително няма определен със закон реквизити на платежното нареждане, но индивидуализацията и посочване на идентификатора на имота индивидуализира плащането. При условие в един търг се разглеждане стотица, хиляди имоти, и при липса на индивидуализация това ще доведе до хаос при провеждане на тръжната процедура. Моля да оставите в сила изготвения протокол и отхвърлите жалбата.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 08.10.2020 г.

ДЕЛОТО приключи в 10.52 часа.

 

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

                                              СЕКРЕТАР :