П Р О Т О К О Л

 

гр.Добрич, 06.10.2020 година

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на шести октомври, две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕЛИ КАМЕНСКА

                                                                                                                                

При участието на секретаря СТОЙКА КОЛЕВА, сложи за разглеждане, докладваното от председателя,  Адм. дело № 388, по описа за 2020 година.

На именното повикване в 10:00 часа на първо четене се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ  Т.П.К., редовно призован, чрез процесуалния си представител адвокат К.Д., не се явява, не се представлява.

СЪДЪТ докладва постъпила на 05.10.2020г молба от адвокат Д., с която заявява, че не се противопоставя да бъде даден ход на делото, няма искания за нови доказателства, изразява становище по съществото на спора, моли да бъдат присъдени деловодни разноски по молбата прилага списък на разноските и адвокатски хонорар 360лв. адвокатски хонорар за първа инстанция.

ОТВЕТНИКЪТ – ОБЩИНА – ВАРНА, редовно призована, представлява се от ГЛ.ЮРИСК.М.Д., редовно упълномощена.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ, редовно призована, представлява се от прокурор ДИМИТЪР ДИМИТРОВ.

по хода на делото

ЮРИСК.Д. : Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР ДИМИТРОВ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че нe са налице процесуални пречки поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

На основание чл.146 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК докладва, че производството е по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ във връзка с чл.203 и сл.от АПК. Образувано е по искова молба на Т.П.К. с адрес ***, подадена чрез процесуален представител. Исковата молба е предявена срещу Община Варна с искане да бъде осъдена да заплати сумата от 973,68 лв., представляваща обезщетение за претърпени вреди, ведно със законна лихва, считано от 26.01.2017 г. до окончателното изплащане на главницата. В исковата молба се твърди, че вредите са претърпени в резултат на отменен незаконосъобразен подзаконов нормативен акт, разпоредбата на чл.34, л.2 от Наредба за определяне на местните данъци  на територията на община Варна, приета с Решение № 93-1 по протокол №4 от 28.12.2015г. на Общински съвет - Варна.

Ищецът твърди, че с отменената разпоредба незаконосъобразно общинският съвет е определил размер на данъка при прехвърляне на недвижим имот от 3% върху оценката на прехвърленото имущество.  Твърди също, че в резултат на незаконосъобразната разпоредба е придобил недвижим имот от частен съдебен изпълнител Д.Петрова-Янкова по изп.дело №20117110400755 и е заплатил местен данък  3% в размер на 7302.60 лв., върху стойността на имота,  която е 243 420 лв. Плащането  било извършено на 26.04.2016г., което било видно от приложено платежно нареждане. Поради отмяната на незаконосъобразния акт с влязло в сила решение на Административен съд – Варна по адм.дело № 190/2016 г. сумата в размер на 0,4% от посочения данък била недължимо платена, поради което предявява иск за обезщетение за имуществени вреди в посочения в исковата молба размер от 973,68 лв. Моли да му бъдат присъдени и законните  лихви  върху главницата от 26.01.2017г. - датата на постановяване на решението на ВАС по адм.дело №8805/2016г., с което е потвърдено решението на  Административен съд –Варна, по адм.дело №190/2016г. за отмяна на разпоредбата, в частта й за определяне размера на данъка от общинската наредба.

Прави доказателствени искания.

СЪДЪТ докладва, във връзка с направените доказателствени искания е изискал от община Варна Наредбата за определяне размера на местни данъци на територията на община Варна в редакцията й след отмяната на решение № 93-1 по протокол №4 от 28.12.2015г. на Общински съвет Варна, с което е  увеличен размера на процесния данък на 3%. Наредбата е представена с писмо от  14.09.2020г., ведно с извлечение от местен вестник „Черно море“, за публикуване на новата редакция.

Изискано е адм.дело №190/2016г., по описа на Административен съд Варна, което е представено на 26.08.2020г.,  същото съдържа и адм.дело №8805/2016г. на ВАС.

ЮРИСК. Д. : Оспорвам исковата молба, моля да бъде отхвърлена, като неоснователна.  Няма да соча доказателства и нямам доказателствени искания. Не се противопоставям да се приемат доказателствата, които са представени по делото.

ПРОКУРОР ДИМИТРОВ : Да се приемат доказателствата.

СЪДЪТ по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените към исковата молба писмени доказателства : определение №10720/05.08.2020г. на ВАС,  извлечение от местен вестник „Черно море“, за публикуване на новата редакция, Наредба за определяне на местните данъци  на територията на община Варна,

ПРИЕМА писмените доказателства, съдържащите се в адм.дело №495/2020г. по описа на Административен съд Варна : Постановление за възлагане на недвижим имот вх. Рег. №13366/ 14.06.2016г., на ЧСИ Д.П-Я., преводно нареждане от 26.04.2016г. Експресбанк, решение на Административен съд Варна от 07.04.2016г., решение №1091/26.01.2017г. на ВАС,  Наредба за определяне на местните данъци  на територията на община Варна;

ПРИЕМА адм.дело №190/2016г., по описа на Административен съд Варна, ведно със съдържащи се в него доказателства.

ПРИЕМА като доказателство : адм.дело №6878/2020г. по описа на ВАС, ведно със съдържащите се в него доказателства.

ПРИЕМА представената от община Варна молба, както и приложенията към нея, извлечение от вестник „Черно море”, Наредба за определяне размера на местните данъци и такси на територията на община Варна.

Прилага пълномощно от Мария Стоянова Д..

ПРИЛАГА молба на адвокат К.Д..

ПРИЛАГА списък на разноските 360 лв., адвокатски хонорар.

ПРИЛАГА договор за правна защита и съдействие от адвокат К.Д..

СЪДЪТ счете делото за попълнено с доказателства и изяснено от фактическа страна, поради  което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

ЮРИСК.Д. : Моля да отхвърлите исковата молба, като неоснователна. Моля да присъдите в полза на Община Варна разноски изразяващи се в юрисконсулско възнаграждение.

Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки.

ПРОКУРОР ДИМИТРОВ : В конкретния случай е реализиран  фактическият състав за отговорността на държавата за дейността на администрацията,  визиран в чл.1, ал.1 от ЗОДОВ. С решение по адм.дело №8805/2016г. на ВАС е оставено в сила решение по адм.дело №190/2016г. на Административен съд Варна, с което е отменено изменение на чл.34, ал.2 от наредбата на Общински съвет Варна, за определяне на размера на местните данъци при придобиване на имущество. Размерът е бил увеличен от 2,6 % на  3%,  като след отмяната е останала предишната редакция в размер на  2,6%,  в резултат на увеличението ищецът е заплатил по- висок данък - 0,4 %  на стойност - 973,68 лв.  Считаме, че исковата претенция е основателна и следва да се уважи.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

СЪДЪТ предоставя на ответника  възможност в 10-дневен срок от днес да представи писмени  бележки.

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 08.10.2020 г.

ДЕЛОТО приключи в 10.34 часа.

 

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

                                              СЕКРЕТАР :