ПРОТОКОЛ

 

гр.Добрич, 19.10.2020г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на деветнадесети октомври, две хиляди и двадесета година, в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:   СИЛВИЯ САНДЕВА

 

при участието на секретаря ИРЕНА ДИМИТРОВА, сложи на разглеждане докладваното от председателя административно дело №367 по описа за 2020 година.

 

На именното повикване в 15:08 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: С.И.С., редовно призован, не се явява, не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ: НАЧАЛНИКЪТ НА СЕКТОР „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ“ ПРИ ОД НА МВР – ДОБРИЧ,  редовно призован, не се явява, не се представлява..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ ДОКЛАДВА: С молба вх. №2551 от 16.10.20 г.,  процесуалният представител на жалбоподателя е заявил, че е служебно ангажиран в Апелативен съд - Велико Търново и няма възможност да се яви в днешно съдебно заседание, но не се противопоставя да бъде даден ход на делото, поддържа жалбата и изразява становище по същество на спора. В молбата няма отправени искания по доказателствата.

С оглед на редовното призоваване на страните и предвид горецитираната молба съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

На основание чл. 146 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК

СЪДЪТ ДОКЛАДВА:  Производството по делото е по реда на чл. 145, ал. 1 от АПК, във вр. с чл. 172, ал. 5 от ЗДВП и е образувано  по жалба на С.И.С. *** срещу ЗППАМ №20-0851-000265 от 05.07.2020г. на началника на сектор „ПП“  към ОД на МВР - Добрич, с която на жалбоподателя на основание чл. 171, т. 1, буква “б“ от ЗДвП е наложена ПАМ – временно отнемане на свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от осемнадесет месеца.

В жалбата се излагат подробни съображения за незаконосъобразност на оспорената заповед поради допуснати съществени процесуални нарушения и неправилно приложение на материалния закон и се иска същата да бъде отменена. Основните възражения са свързани с твърдения за невярност на изложените в заповедта фактически констатации, т.к. в момента на проверката жалбоподателят не е имал качеството на водач на МПС.

По делото е постъпила административната преписка по издаването на оспорената заповед. Няма представен писмен отговор от страна на ответника.

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИЛАГА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства: жалба  рег. №851000-7468/20.07.2020г. от С.И.С., ЗППАМ№20-0851-000265 от 05.07.2020г. на началника на сектор „ПП“  към ОД на МВР - Добрич, Акт №228128/05.07.2020г., издаден от мл. автоконтрольор в сектор ПП при ОД на МВР – Добрич, обяснение от 05.07.2020г. от Д.Р.Й., обяснение от 05.07.2020г.от Валентина Тихомирова Симеонова, обяснение от 05.07.2020г. от С.Г.Ж., справка картон на водача  С.И.С..

обяснение от 05.07.2020г. на С.И.С..

ПРИЕМА И ПРИЛАГА представените с писмо вх. № 1981 от 20.08.20г. заверено копие на заповед рег. № 357з-815/19.04.2007г. на директора на ОД на МВР - Добрич и заверено копие на СУМПС №282910199 и контролен талон №5784358 на името на С.И.С..

Съдът счете делото за изяснено от фактическа и правна страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законния срок.

Заседанието приключи в 16:02 часа.                    

Протоколът е изготвен на 22.10.2020 година.

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

                                              СЕКРЕТАР: