П Р О Т О К О Л

 

гр.Добрич, 05.10.2020 година.

 

    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание, на пети октомври, две хиляди и двадесета  година, І състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

 

    При участието на секретаря ВЕСЕЛИНА САНДЕВА сложи за разглеждане АДМ. ДЕЛО № 366 по описа за 2020 година, докладвано от председателя.

               На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

           ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ – редовно призован, не се явява, представлява се от  ЮРИСК. ***, редовно упълномощена.

           ОТВЕТНИКЪТ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАВАРНА – редовно призован, не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – Н.Г.М. – редовно призован, не се явява, не се представлява.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

ЮРИСК. *** - Да се даде ход на делото.

  СЪДЪТ, на основание чл. 142, ал. 1 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК 

  О П Р Е Д Е Л И:

  ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

  СЪДЪТ, на основание чл. 146, ал. 1 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК, докладва: Производството по делото е образувано по жалба на Областен управител на област Добрич срещу Решение № 138 по протокол № 14 от заседание на Общински съвет – Каварна, проведено на 30.06.20 г.

С жалбата се излагат доводи за незаконосъобразност на решението. От една страна се твърди, че същото като решение за разпореждане с бюджета на общината е следвало да бъде взето чрез поименно гласуване, което да е отразено в протокола. В случая такова отразяване за поименно гласуване не е налице.

На следващо място се твърди, че не е ясно по какъв начин е определена сумата от 2 хил. лева финансова помощ, как е определен размерът на отпуснатата помощ.

С нарочна заповед Областен управител е върнал Решението за ново разглеждане, като към момента на подаване на жалбата такова не е било налице. Иска се от съда да се отмени Решението като неправилно и незаконосъобразно.

По разпореждане на съда от страна на ответника е изпратена преписката по приемане на оспореното решение, като включително е представен протокол от 6.08.20 г. № 15, с който по т. 18 е гласувано отново Решението за отпускане на финансова помощ. В Протокола отново няма отразяване дали решението е прието поименно или не. Отразено е общински съветници с 17 гласа „за“.

ЮРИСК. *** – Поддържам жалбата на Областен управител изцяло. Моля да приемете приложените по делото доказателства.

Искам да добавя още едно основание за незаконосъобразност, предвид на това, че се касае за разпореждане с финансови средства и решението попада по т. 6, считам, че същото представлява и общ административен акт. В тази връзка, считам, че следва да бъдат спазени изискванията за приемане на общ административен акт.

             СЪДЪТ ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

             О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателства по делото: Докладна записка с вх. № 309/10.06.2020 г., ведно с приложенията; Препис-извлечение от Протокол № 14 от заседание на Общински съвет-       Каварна, проведено на 30.06.2020 г.;Становище на постоянната комисия по „Бюджет, финанси и данъчна политика";Становище на постоянната комисия по „Здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата"; Становище на постоянната комисия по „Законност, етика и конфликт на интереси";Докладна записка с вх. № 417/30.07.2020 г., в едно с приложенията; Препис-извлечение от Протокол № 15 от заседание на Общински съвет-        Каварна, проведено на 06.08.2020 г.;Становище на постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове"; Становище на постоянната комисия по „Законност, етика и конфликт на интереси"; Удостоверение за адрес на лицето Н.Г.М.,***.

СЪДЪТ, като счете делото за изяснено от правна и фактическа страна,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

ЮРИСК. *** – Моля да уважите жалбата на Областен управител на област Добрич и отмените като незаконосъобразно Решение № 138 по протокол № 14 от заседание на Общински съвет - Каварна, проведено на 30.06.20 г. Моля да ни присъдите сторените по делото разноски, прилагам списък за разноските.

СЪДЪТ ПРИЛАГА списък на разноските от страна на Областен управител на област Добрич.

СЪДЪТ счете делото за изисянено и обяви, чещке се произнесе в законния срок

           ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 11.43   часа.                 

           ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 05.10.2020 година.

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                              СЕКРЕТАР: