П Р О Т О К О Л

 

гр.Добрич, 06.10.2020 година.

 

              АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на  шести октомври, две хиляди и двадесета година, в  състав:

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

 

                                          ЧЛЕНОВЕ: 1. ТЕОДОРА МИЛЕВА

                                                    2. СИЛВИЯ САНДЕВА

 

СЕКРЕТАР: ВЕСЕЛИНА САНДЕВА

ПРОКУРОР:  ВИОЛЕТА ВЕЛИКОВА

          Сложи на разглеждане докладваното от Председателя

КАНД № 364 по описа за 2020 година.

На именно повикване  в 13:47  часа, на второ четене, се явиха:

 

           ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – М.Д.Д. – редовно призован, явява се лично и с АДВ. Д.К., редовно упълномощен отпреди.

          ОТВЕТНИКЪТ – ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СИЛИСТРА – редовно призована, не се представлява.

          ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ДОБРИЧ – редовно призована, представлява се от прокурор ВИОЛЕТА ВЕЛИКОВА.

              ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

АДВ. К. – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ  - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, на осн. чл. 142, ал. 1 от ГПК във вр. с чл. 228, във вр. с чл. 144 от АПК, 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на осн. чл. 146, ал. 1 от ГПК, във вр. с чл. 228, във вр. с чл. 144 от АПК, докладва:  Жалба от М.Д.Д., подадена чрез адв. К., срещу решение № 116/29.05.20 г. по НАХД № 114/20 г. на РС - СИЛИСТРА. Касаторът не е доволен от първоинстанционното решение, поради което го обжалва изцяло. Счита, че същото е постановено при неправилно приложение на закона, както и неприложението на закон, който трябва да бъде приложен, при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Излагат се  съображения,  подробни за тези твърдения, като се иска да бъде отменено изцяло първоинстанционното решение, с което съдът е потвърдил съответния ел. фиш и да бъдат присъдени направените по делото разноски пред всички инстанции, ведно със законната лихва върху тях, считано от датата на влизане на решението в сила до окончателното изплащане. Няма искания по доказателствата.

АДВ. К. - Поддържам жалбата. Нямам искания.  

ПРОКУРОРЪТ - Няма да соча други доказателства.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

АДВ. К. *** при повторното разглеждане на делото по нашата жалба беше инициирано от касационната инстанция, която беше върнала делото с цел първостепенният съд – РС - СИЛИСТРА да изследва законността на извършеното заснемане. В тази връзка РС - Силистра беше дал указания на наказващия орган, комуто принадлежеше отговорността в условията на пълно и главно доказване за закоността на извършеното заснемане. В изпълнение на тези указания наказващият орган представи два документа. И двата бяха приети от РС - СИЛИСТРА и своевременно бяха оспорени от нас. Беше оспорена тяхната доказатествена стойност. При произнасянето си РС - Силистра е приел, без да коментира тези два документа, които бяха представени, като казвам документи, ще поставя кавички, по мое мнение не представляват документ в смисъла, който законът влага. Съдът е постановил своето решение, без да направи, какъвто и да е коментар на тези две доказателства. Моля да обърнете внимание, че първото доказателство представлява една разпечатка от компютърна конфигурация, по - скоро доверителят ми се изразява, че това е разпечатка от екрана на компютъра, в която са заявени определени обстоятелства. Тази разпечатка не съдържа нито автор, нито подпис на издател. Ето защо, ние поддържаме и поддържахме и пред РС - СИЛИСТРА, че това не е годно доказателствено средство. Това не е документ по смисъла на закона, който може да удостоверява, каквито и да било факти. Но дори и изследван по същество, въпреки тези наши възражения, които намирам за основателни, Вие ще се убедите в обстоятелствата, които удостоверява тази разпечатка, всъщност изобщо не са в подкрепа на оспорените от нас факти, а именно, че на датата, на която е съставен ел. фиш, е извършено това нарушение, че е извършено от това лице, всички останали възражения. В графите, които се виждат в тази разпечатка, ще се убедите, че цифрите, които са поставени в третата графа – 6.11.18 г., под нея 30.05.19 г., са ръчно съставени, т.е. това не се цифри, които се генерират от записващото устройтво към устройството, което всъщност е заснело нарушението. Подобно е и съдържанието на предпоследната графа,  статус, където е записано - обжалва се 7.06.19 г. Очевидно някой ръчно е въвел всички тези цифри и то по наше мнение за нуждите на процеса, за да изпълни указанията на съда, от една страна, а от друга страна, да се снабди с изгодни за него факти. От тази разпечатка се вижда в долния десен ъгъл, както сме написали в жалбата си, че същата е направена на 7.11.19 г., т.е. е налице едно антидатиране, което е лесно установимо. С всички тези пороци съдът изобщо не се е занимавал въпреки нашите възражения. Това на първо място.

Протоколът, който е задължително условие в елемента на доказване в това административнонаказателно производство, също беше представен при повторното разглеждане, едва след като касационната инстанция обърна внимание на РС, че такъв протокол е абсолютно задължителен, но отсъства в кориците на делото. Също бих заявил и по отношение на този протокол, относно неговото авторство и изобщо характеристиката му като документ при изключително трудния опит, който направихме да го разчетем, също останахме с недоумение, кой е авторът на този документ. По - важното е, че в горния десен ъгъл на този протокол липсва регистрационен номер и дата. На юридически език казано, това означава, че този протокол е един хвърчащ документ, който не е заведен във ведомството, той лесно би могъл да бъде подменен, лесно може да бъде отказана проверката, като във ведомството такъв документ не съществува, няма как да бъде сравнен. Този протокол и по наредбата, която е издаден, трябва да се подчинява на определени реквизити, както и доверителят забеляза, почти 2/3 от тези реквизити, които виждаме, не са попълнени, те липсват, отсъстват. При изключително важно значение е този протокол за наказаното лице, липсата на тези реквизити могат да го превърнат в нищожен. Не става ясно къде е било поставено това записващо устройство. Липсва снимка на това записващо устройство, когато наказващият орган твърди, че е от мобилна система, задължително трябва да бъде представена снимка, която може да  установи на кое точно място се е намирала тази записваща система. В малката част, в която този протокол, все пак някой се е опитал да го попълни, а именно, къде точно е извършил нарушението. Протоколът е с невярно съдържание, защото в тази графа е записано, че нарушението е извършено на път III-213 км пет плюс 248, като на долната графа е пояснено, че този път представлява, път от общинската пътна мрежа. Това не е така, поради което протоколът е с невярно съдържание в цялост, както и в тази част, тъй като е известно, че път с идентификация III, може да бъде единствено път от републиканската пътна мрежа, това е лесно установимо, тъй като регламентацията се намира в Закона за пътищата - чл. 3, ал. 5, която обяснява, кои са пътища от републиканската пътна мрежа, как те се установят с решение на МС. Да, ще кажа и това, че такова решение на МС е налице, то е под № 945 с много дълго заглавие от 1.12.2004 г. за утвърждаване на републиканските пътища, към него има приложение. В това приложение е ясно записано, че пътищата от републиканската пътна мрежа са с идентификатор  III. Ето защо този протокол, дори и в тази част, някой не си е направил труда да го попълни, поради не знам какви обстоятелства, но така или иначе, той отразява неверни обстоятелства, като такъв подобно и на предходния додкумент, за който говорих, той просто е трябвало да бъде изключен от доказателствата по делото. Или най-малкото, което е, да се коментира и да се каже, че той няма никаква доказателствена стойност. Това за голямо наше съжаление не е сторено от първостепенния съд. Определени факти са приети от него, без да са настъпили, без изобщо да се коментира въз основа на какви доказателства е прието, че тези обстоятелства са настъпили. Жалбата е подробна. Надявам се, съдът да се е запознал, както и ще има време да изследва наведените обстоятелства в тази жалба и ги поддържаме изцяло. Тук пространно сме развили всички съображения за липсата на основни реквизити в санкционен акт и считам, че не може с лекота съдът да подминава подобни възражения, базирайки се някъде може би подсъзнателно за това, че става дума за наказание с нисък размер. Спазването на правилата е именно основно задължение на наказващия орган, когато ни санкционира. По тези съображения, моля да постановите Вашето решение, с което да уважите жалбата изцяло.

ПРОКУРОРЪТ – Намирам касационната жалба на М.Д.Д. ***.20 г., с което е бил потвърден ел. фиш за налагане на глоба, за неоснователна. Намирам също, че от фактическа страна е било установено, че жалбоподателят действително е управлявал лек автомобил, превишавайки максимално разрешената скорост в процесния участък. Това нарушение е установено с  мобилна система, видеоконтрол. Не намирам съществени процесуални нарушения по време на първоинстанционното произвоство. Решението е правилно и законосъобразно, моля да бъде потвърдено.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законния срок.

              ЗАСЕДАНИЕТО приключи в  13.58 часа.               

               ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 06.10.2020 година.

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                              СЕКРЕТАР: